jurisprudentie eigen

25407 resultaten voor jurisprudentie eigen

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 2 juli 2010

  Samenvatting ten behoeve van AWB 09/595 Wettelijk kader: Artikel 12, lid 1 RWN; Artikel 36, lid 2, Wet GBA; artikelen 1, lid 1 en 4, lid 1 en lid 2 van de WCN. Samenvatting: Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in onder meer de uitspraak van 3 maart 2004 in zaak no. 200305066/1, LJN AO4789 volgt dat voorop staat dat de gebruikers van de gegevens in de...

  ...Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in onder meer de ... niet van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt komt voor zijn eigen rekening en risico. Voor verweerder bestond dan ook geen aanleiding om van ...

 • Uitspraak Nº 16_ 3838. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-03-13

  ... . . . Feiten. . Eiser is eigenaar van de onroerende zaak, een twee-onder-één kapwoning uit 1976. De ... de vergelijkingsmethode), wijst de rechtbank erop dat de jurisprudentie – zeker waar het een eigen verkoopcijfer betreft – ruimte biedt voor ...

 • Uitspraak Nº 13/650355-15. Rechtbank Amsterdam, 2018-11-28

  ...De raadsman heeft gewezen op jurisprudentie, waarbij in een aantal gevallen door rechters is besloten om ... van grote hoeveelheden softdrugs bedoeld ter bevoorrading van de eigen coffeeshop. De situatie van verdachte is niet vergelijkbaar met die ...

 • Uitspraak Nº ROT 19/5509. Rechtbank Rotterdam, 2019-12-24

  ... criterium is en dat nationale rechtbanken en autoriteiten hun eigen oordeel moeten volgen om vast te stellen wat de typische reactie van de ... rechtbanken en autoriteiten, rekening houdend met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, hun eigen oordeel moeten volgen om vast te ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 30 mei 2008

  Uit de vastgestelde feiten volgt, dat belanghebbende haar klanten in de gelegenheid stelt een overeenkomst van geldlening af te sluiten met een financiële instelling. De werkzaamheden die belanghebbende in dat kader verricht, hebben tot doel het nodige te doen om tussen een financiële instelling en de desbetreffende klant een overeenkomst van geldlening tot stand te brengen. Gesteld noch gebleken

  ... partijen een overeenkomst sluiten, zonder dat de bemiddelaar een eigen belang heeft inzake de inhoud van de overeenkomst (zie in die zin arrest ... een bindend aanbod sprake moet zijn vindt geen steun in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. 4.3. De onder 4.2 bedoelde bemiddelingsdienst ...

 • Uitspraak Nº 13/669032-16. Rechtbank Amsterdam, 2016-06-07

  ... de politie gemaakte analyse bleek dat in meerdere percelen die eigendom zijn van [medeverdachte] zich criminele activiteiten hebben afgespeeld. ... gepleegd ten aanzien van dat geld, dus conform de jurisprudentie van de Hoge Raad moet ook daarom vrijspraak volgen voor witwassen. ...

 • Uitspraak Nº 201506112/1/A2. Raad van State, 2016-06-15

  ... verleend voor gesubsidieerde rechtsbijstand en daarbij een eigen bijdrage van € 359,00 vastgesteld. Bij besluit van 7 augustus 2014 heeft ...Financiële motieven dienen volgens jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) echter ...

 • Uitspraak Nº AWB 16_399. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2017-02-08

  ... maakte voor de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik van zijn eigen auto en kreeg daar een vergoeding voor. . . . Bij besluit ...Volgens vaste jurisprudentie wordt voor een door een belanghebbende op eigen naam ingediend ...

 • Uitspraak Nº 200.144.476_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-07-03

  ...[geïntimeerde] gesloten overeenkomsten afwikkelt conform de jurisprudentie van de Hoge Raad van 5 juni 2009 (LJN BH2815, BH2811 en BH2822) en het ... Dexia voor rekening van [geïntimeerde] dient te komen op grond van eigen schuld, onder toepassing van het in de jurisprudentie ontwikkelde ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 4 augustus 2006

  Uit jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vloeit voort "dat het horen van iemand die de Nederlandse taal niet machtig is op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel in aanwezigheid van een persoon dient plaats te vinden die bekwaam is als tolk te fungeren. Deze waarborg reikt echter niet zo ver dat die persoon een beëdigd tolk dient te zijn." Nu eiseres in bezwaar is...

  ... van verweerder niet meer ongeschikt is tot het verrichten van haar eigen arbeid. 7. In beroep heeft eiseres het volgende aangevoerd. Het bestreden ...11. Uit jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vloeit voorts voort "dat het horen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 29 januari 2013

  HR: 81.1 RO.

  ... het slachtoffer niet noodzakelijk acht, aangezien uit de jurisprudentie blijkt dat de eventuele aanwezigheid van medeschuld van het slachtoffer de ... is om hem te veroordelen, dat de Hoge Raad niet uitsluit dat de eigen schuld van het slachtoffer de schuld van de verdachte kan wegnemen, dat er ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 3843. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-03-12

  ...De woning in België is eigendom van belanghebbende en haar echtgenoot, ieder voor de onverdeelde helft. De ...Daarbij heeft de wetgever nauwer willen aansluiten bij de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ). Bij deze wetswijziging is ...

 • Uitspraak Nº 16/994022-13 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ... meerdere andere externe medewerkers geïntroduceerd uit zijn eigen netwerk, te weten onder meer: . . . - . ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Uitspraak Nº 16/994023-13 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ... meerdere andere externe medewerkers geïntroduceerd uit zijn eigen netwerk, te weten onder meer: . . . - . ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 maart 2013

  Art. 27e AWR. KB-Lux. Geen verplichting om de sanctie te berekenen op basis van percentage van de verschuldigde belasting.

  ...a. het bedrag van de navorderingsaanslag, (..). Jurisprudentie van het EHRM en HvJ EU. 4.2 Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ... de fiscus uitzonderingen gemaakt ten aanzien van het recht van eigendom en ten aanzien van de bescherming van de privacy. Verder, en daar gaat het ...

 • Uitspraak Nº LEE 16/4266, LEE 16/4369, LEE 16/4422, LEE 16/4431 en LEE 16/4466. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-03-21

  ... aangemerkt, dient een natuurlijke persoon volgens vaste jurisprudentie een voldoende objectief bepaalbaar, eigen, persoonlijk belang te hebben ...

 • Uitspraak Nº AWB - 14 _ 282. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-07-14

  ... aangemerkt, dient een natuurlijke persoon volgens vaste jurisprudentie een voldoende objectief bepaalbaar, eigen, persoonlijk belang te hebben ...

 • Uitspraak Nº 16/994029-13 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ...Er is dan ook geen sprake van wederrechtelijke toe-eigening van (een deel van) de overeengekomen vergoeding voor geleverde ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Uitspraak Nº 5957524. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-07-04

  ... Op 18 januari 2012 heeft Dexia naar aanleiding van de jurisprudentie in effectenleasezaken uit eigen beweging een bedrag van € 33.396,81 aan ...

 • Uitspraak Nº C/17/152061 / HA ZA 16-311. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-01-17

  ...Zijn bedoelde zaken gemeenschappelijk eigendom, dan wordt ook de aflossing tot de kosten van de gemeenschappelijke ... . 3.21. . De rechtbank leidt uit de jurisprudentie af (zie bijvoorbeeld HR 29 april 1994, NJ 1995/561) dat afrekening van ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 1281 + AWB - 18 _ 1280. Rechtbank Limburg, 2018-07-04

  ...De ex-partner heeft een eigen woning in Valkenburg aan de Geul. Eiseres benadrukt nogmaals dat zij geen ...Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling is in beginsel aannemelijk dat de drugs voor verkoop, ...

 • Uitspraak Nº 16/994020-13 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ... . [naam] bevestigt voornoemde externen uit zijn eigen netwerk te hebben aangedragen bij [bedrijf 4] . 5 Ten aanzien van [B] 6 , ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Uitspraak Nº 02/360793 HA RK 19-162. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-08-05

  ... -. ik heb ter zitting inderdaad gewezen op jurisprudentie. Ik moet het geldende recht toepassen en ben daarbij niet afhankelijk van ... uit het in 6.4 genoemde proces-verbaal kan worden afgeleid, geen eigen interpretatie aan de besproken jurisprudentie gegeven en zich niet ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Dordrecht, 11 maart 2011

  Wettelijk kader: artikel 54, 58 WWB, 3, 6 EVRM samenvatting Hoewel het bestreden besluit nadelige consequenties heeft voor verzoekers, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om aan te nemen dat artikel 3 EVRM vanwege dit besluit geschonden zou kunnen zijn. De voorzieningenrechter begrijpt het betoog van verzoekers ten aanzien van artikel 6 van het EVRM aldus dat het enkele feit dat...

  ... doet de belanghebbende aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem ...Volgens de vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (hierna: de Raad) kan de rechtsfiguur van ...

 • Uitspraak Nº 02-984831-09. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-09-04

  ...Blijkens de jurisprudentie van de Hoge Raad, geldt dat indien dat de verdediging niet in enig stadium ... is de oude wetgeving nog van toepassing zodat gelden uit eigen misdrijf geen witwassen opleveren en is niet (alleen) van belang of ...