jurisprudentie eigen

25407 resultaten voor jurisprudentie eigen

 • Beoordeling vLex
 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Dordrecht, 11 maart 2011

  Wettelijk kader: artikel 54, 58 WWB, 3, 6 EVRM samenvatting Hoewel het bestreden besluit nadelige consequenties heeft voor verzoekers, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om aan te nemen dat artikel 3 EVRM vanwege dit besluit geschonden zou kunnen zijn. De voorzieningenrechter begrijpt het betoog van verzoekers ten aanzien van artikel 6 van het EVRM aldus dat het enkele feit dat...

  ... doet de belanghebbende aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem ...Volgens de vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (hierna: de Raad) kan de rechtsfiguur van ...

 • Uitspraak Nº 02/360793 HA RK 19-162. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-08-05

  ... -. ik heb ter zitting inderdaad gewezen op jurisprudentie. Ik moet het geldende recht toepassen en ben daarbij niet afhankelijk van ... uit het in 6.4 genoemde proces-verbaal kan worden afgeleid, geen eigen interpretatie aan de besproken jurisprudentie gegeven en zich niet ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 1281 + AWB - 18 _ 1280. Rechtbank Limburg, 2018-07-04

  ...De ex-partner heeft een eigen woning in Valkenburg aan de Geul. Eiseres benadrukt nogmaals dat zij geen ...Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling is in beginsel aannemelijk dat de drugs voor verkoop, ...

 • Uitspraak Nº 16/994020-13 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ... . [naam] bevestigt voornoemde externen uit zijn eigen netwerk te hebben aangedragen bij [bedrijf 4] . 5 Ten aanzien van [B] 6 , ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Uitspraak Nº 02-984831-09. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-09-04

  ...Blijkens de jurisprudentie van de Hoge Raad, geldt dat indien dat de verdediging niet in enig stadium ... is de oude wetgeving nog van toepassing zodat gelden uit eigen misdrijf geen witwassen opleveren en is niet (alleen) van belang of ...

 • Uitspraak Nº 200.200.618_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-10-09

  ... gold met betrekking tot de verkoop van restproducten voor eigen gewin. . . . . 3.2.6. . In het ... meer (HR 12 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 en latere jurisprudentie). . . . . 3.13. . . De ...

 • Uitspraak Nº 201604558/1/A1. Raad van State, 2017-05-17

  ... aangemerkt, dient een natuurlijk persoon volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling een voldoende objectief bepaalbaar, eigen, persoonlijk ...

 • Uitspraak Nº 17/00003. Gerechtshof Amsterdam, 2017-09-19

  ... . “1. Eiser houdt hoofdverblijf in [Z]. Eiser is eigenaar van de gemeubileerde vakantiewoning. Eiser heeft in 2013 de vakantiewoning ... te herstellen en de juiste aansluiting te zoeken bij de jurisprudentie van de Hoge Raad. Daarbij dient een aanslag forensenbelasting per jaar op ...

 • Uitspraak Nº C/09/518276 / FT RK 16/1996 en C/09/460 F. Rechtbank Den Haag, 2016-10-11

  ... . . 11. Niet gebleken is van een (eigen) belang van De Jong dat het belang van Lodder & Co tot het aanvragen van ... wordt nog toegevoegd dat de door De Jong overgelegde jurisprudentie geen ruimte laat voor een ander oordeel. Het gaat hier om jurisprudentie ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 3782. Rechtbank Limburg, 2017-03-03

  ... . . . Ingevolge vaste jurisprudentie (bijvoorbeeld: ECLI:NL:CRVB:2005:AT7322) vereist de straf van ongevraagd ... a-eiser heeft niet op eigen initiatief melding gemaakt van zijn verstrengeling van belangen;. ...

 • Uitspraak Nº 5664713. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-02-21

  ... Op 18 januari 2012 heeft Dexia naar aanleiding van de jurisprudentie in effectenleasezaken uit eigen beweging een bedrag van € 17.669,34 aan ...

 • Uitspraak Nº 5668346. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-05-02

  ... Op 18 januari 2012 heeft Dexia naar aanleiding van de jurisprudentie in effectenleasezaken uit eigen beweging een bedrag van € 615,93 aan ...

 • Uitspraak Nº 16/707097-16; 16/238168-18 (gev. ttz) (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2019-06-12

  ... [medeverdachte 1] : Maar wat doe jij nou eigenlijk (…) Nu lijkt het wel of je hem je reet aan het . . ... . Uit de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat indien vaststaat dat het enkele voorhanden ...

 • Uitspraak Nº 7240188 \ CV EXPL 18-3291. Rechtbank Overijssel, 2018-11-01

  ... aangevoerd dat zij de huurovereenkomst opzegt vanwege dringend eigen gebruik en vanwege verwezenlijking van een geldend bestemmingsplan. Naar ... zijn en dat het begrip dringend eigen gebruik volgens vaste jurisprudentie ruim dient te worden opgevat. . . . . 4.5. Ook ...

 • Uitspraak Nº 09/837356-18. Rechtbank Den Haag, 2019-09-11

  ...(…) Ik zeg u: dit is eigenlijk een herhaling van de eerste verklaring. (…) Dit is eigenlijk ... . . . In de jurisprudentie wordt onder het begrip “uitdrukkelijk en ernstig verlangen” verstaan ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 15 juli 2010

  Ongewenstverklaring / inspanningsverplichting vreemdeling tot onderzoek naar toegangsmogelijkheden tot enig ander land dan land van herkomst Uit de jurisprudentie van de Afdeling (zie onder meer de uitspraak van 24 juni 2009 in zaak nr. 200806832/1/V2; www.raadvanstate.nl) volgt dat het, in het kader van een ongewenstverklaring, aan de vreemdeling is om toegangsmogelijkheden tot enig ander land...

  ...2.2.1. Uit de jurisprudentie van de Afdeling (zie onder meer de uitspraak van 24 juni 2009 in zaak nr. ... vreemdeling is om toegangsmogelijkheden tot enig ander land dan zijn eigen land van herkomst te onderzoeken en zich in te spannen om zijn vertrek uit ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 6505. Rechtbank Den Haag, 2017-03-16

  ... dat uit eisers verklaring dat hij gemiddeld 2 tot 3 nachten in zijn eigen woning verblijft, gelet op vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van ...

 • Uitspraak Nº 200.264.025_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-11-26

  ... lening voor zijn rekening te houden en tevens te voldoen als zijn eigen schuld met uitsluiting van de vrouw. . . . . ...Uit jurisprudentie volgt dat gedwongen verkoop van een eigen woning enkel aan de orde kan ...

 • Uitspraak Nº C18/168730 HA RK 16-210. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-02-14

  ...Toen we daar waren wilden we eigenlijk in de Hoornseplas duiken om zo naar het strand terug te zwemmen. Het was ...Aan de hand van de in de jurisprudentie ontwikkelde Kelderluikfactoren concludeert [verzoeker] op grond van na te ...

 • Uitspraak Nº 5652337. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-03-28

  ... Op 18 januari 2012 heeft Dexia naar aanleiding van de jurisprudentie in effectenleasezaken uit eigen beweging een bedrag van € 11.377,33 aan ...

 • Uitspraak Nº 200.167.044_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-06-07

  ...] gemaakte verwijt betreft het opzettelijk en wederrechtelijk toe-eigenen van contante bedragen, waarbij zij door foutieve boekingen in de ...Vergelijking met gevallen in de jurisprudentie waarin een dergelijk beroep op eigen schuld is gehonoreerd gaat in dit ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 16 september 2010

  artikel 115, eerste lid, en artikel 116 van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal artikel 2 van de Regeling verstrekking avondmaaltijd van september 2003 Verweerder heeft verzoekster strafontslag verleend wegens plichtsverzuim, nu verzoekster zich in de jaren 2007 tot en met 2009 structureel en frequent schuldig heeft gemaakt aan fraude, overduidelijk onterecht gebruik dan wel misbruik van...

  ... van de representatiepas, kopen van verschillende producten voor eigen gebruik zonder daarvoor te betalen. Ten slotte stelt verzoekster dat het ...5.3 Volgens vaste jurisprudentie dient de bestuursrechter, die moet beslissen over een. besluit tot ...

 • Uitspraak Nº 501300 / HA RK 16-362. Rechtbank Rotterdam, 2016-06-16

  ... e-mail van 10 mei 2016 heeft de rechter de officier van justitie op eigen initiatief. gewezen op een fout in de tenlastelegging. . . . 2.1.4. Het is vaste jurisprudentie dat het ongevraagd / op eigen initiatief wijzen op een fout in de. ...

 • Uitspraak Nº 19/00114. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-10-03

  ... aangiften IB/PVV 2014 en 2015 heeft belanghebbende deze woning als eigen woning in aanmerking genomen. . . . . 2.4. ... 4.2. Het Hof overweegt dat op grond van vaste jurisprudentie (zie o.a. HR 17 januari 2003, nr. 37 463, ECLI:NL:HR:2003:AF2996) blijkt ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, Sector kanton, 19 januari 2011

  Zorgplicht bank.Geen sprake van schending van de zorgplicht. In casu kan niet onverkort aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak die is ontwikkeld over de zorgplicht van banken bij het aangaan van beleggingsovereenkomsten en contracten van aandelenlease, doch dient te worden aangehaakt bij de jurisprudentie met betrekking tot (krediet)overeenkomsten, waarin een minder vergaande zorgplicht...

  ... van aandelenlease, doch dient te worden aangehaakt bij de jurisprudentie met betrekking tot (kre-diet)overeenkomsten, waarin een minder vergaande ...Gedaagde had allereerst een eigen verantwoordelijkheid om te overzien of hij in staat zou zijn tot betaling ...