jurisprudentie eigen

25407 resultaten voor jurisprudentie eigen

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 02/984831-10. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-09-04

  ...Bovendien staat niet vast dat verdachte geld betaalde aan [eigenaar cafe 1] . Hij benaderde die [eigenaar cafe 1] juist als zijn salaris niet ... . . . Gelet op vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het enkel voorhanden hebben van uit eigen misdrijf ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 24, 2013

  Inhoudsindicatie volgt

  ....1 Deze zaak gaat in de kern over twee vragen: (i) staat (de jurisprudentie van het EHRM over) het equality of arms-beginsel ex art. 6 EVRM toe dat ... buitenland wonende zoon van erflater (overigens tevens erfgenaam) eigenaar is van deze rekening. De Belastingdienst mag wel degelijk tekst en uitleg ...

 • Uitspraak Nº 3821983. Rechtbank Gelderland, 2015-12-09

  ... Dringend eigen gebruik?2.3.NOM onderbouwt haar stelling dat zij het gehuurde dringend ... bedrijfseconomische gronden zijn volgens haar blijkens de jurisprudentie al voldoende om een dringende noodzaak van eigen gebruik aannemelijk te ...

 • Uitspraak Nº AWB 17_7019. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-06-14

  ...De appartementen zijn elk voorzien van een eigen berging en parkeerplaats in de vorm van een garage achter op het perceel ...Het college heeft terecht verwezen naar de vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, May 13, 2009

  Bestuursaansprakelijkheid. Het gaat in deze zaak om een individuele actie van een van de schuldeisers in het faillissement tot verhaal van enkel haar eigen vordering en deze vordering is gebaseerd op artikel 6:162 BW. De op deze bepaling gebaseerde, in de jurisprudentie ontwikkelde, mede-aansprakelijkheid van de bestuurder voor het aangaan van verplichtingen, waaraan de vennootschap niet kan...

  ... van de schuldeisers in het faillissement tot verhaal van enkel haar eigen vordering en deze vordering is gebaseerd op artikel 6:162 BW. De op deze epaling gebaseerde, in de jurisprudentie ontwikkelde, mede-aansprakelijkheid van de bestuurder voor het aangaan van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, February 18, 2009

  Partijen zijn van december 1973 tot januari 2002 buiten elke gemeenschap van goederen en zonder wederzijdse verrekenplicht met elkaar gehuwd. De huwelijksvoorwaarden bepalen onder meer dat de man de kosten van de gemeenschappelijke huishouding draagt. De vrouw vordert in de eerste plaats verrekening van de overgespaarde inkomsten met een beroep op analoge toepassing van de jurisprudentie met...

  ... stonden enkel op naam van de man en behoorden slechts hem in eigendom toe. 2.7. Bij einde van het huwelijk heeft de man, ter afwikkeling ... dagvaarding – met een beroep op analoge toepassing van de jurisprudentie met betrekking tot het Amsterdams verrekenbeding – verrekening aan het ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, July 07, 2010

  Weigering AAW-uitkering toe te kennen. Voldoende diepgaand en zorgvuldig medisch onderzoek. Het Uwv heeft de medische situatie van appellant juist ingeschat. Appellant is, met name in de jeugdjaren, niet bekend met behandelingen in de GGZ en is op of omstreeks de leeftijd van 17 jaar, evenals de jaren daarna, niet bekend geweest met depressies of psychoses dan wel met langdurig en evident...

  ... onderzoek waarbij de verzekeringsarts op grond van eigen onderzoek en na raadpleging van de behandelend psycholoog drs. B.N.C. Mol ...De Raad overweegt voorts dat conform vaste jurisprudentie van de Raad, zie onder meer LJN AZ0958, toelating tot de doelgroep in het ...

 • Uitspraak Nº C/01/317102 / EX RK 17-18. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-09-05

  ... de aansprakelijkheid ook een oordeel vraagt over de omvang van de eigen schuld. . . . . 4.2. . . De htbank verwerpt deze verweren. Volgens vaste jurisprudentie vormt het enkele feit dat na een beslissing in de deelgeschilprocedure een ...

 • Uitspraak Nº 05/881020-18. Rechtbank Gelderland, 2019-11-11

  ..., dat/die voorwerp(en) onmiddellijk afkomstig was/waren uit enig eigen misdrijf. . . . . . . 2A. Bewijsuitsluiting ..., zoals die ook volgen uit de bestendige jurisprudentie van de Hoge Raad in dit verband, laat de militaire kamer dit verweer ...

 • Uitspraak Nº 200.182.137/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-06-29

  ...De proceskosten zijn gecompenseerd zodat iedere partij de eigen proceskosten draagt. . . . . Het hof gaat uit van ...De jurisprudentie waar de man naar verwijst is heel feitelijk en specifiek en leidt niet tot ...

 • Uitspraak Nº 200.179.302/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-04-20

  ... . . . 5.3. Partijen hebben ieder hun eigen ouderschapsplan opgesteld. De man verwijst naar zijn ouderschapsplan ... in 2014 is geëindigd, dan meent de man dat conform vaste jurisprudentie de vrouw haar uitgavenpatroon aan haar eigen verdiencapaciteit heeft aan ...

 • Uitspraak Nº 200.118.648/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-10-08

  ..., (ii) dwaling, (iii) bedrog, (iv) misbruik van omstandigheden en (v) eigen schuld, alles afwegende, onvoldoende gegronde redenen aanwezig geacht om erug te komen op eerdere jurisprudentie. Met die eerdere jurisprudentie doelt het hof in het bijzonder op de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, January 02, 2008

  De rechtbank is van oordeel dat uit de WIA niet is af te leiden dat, zoals verweerder in feite betoogt, de werkgever een volledige risico-aansprakelijkheid heeft voor het - eventueel - falen van zijn arbodienst. Evenmin is dit af te leiden uit jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), bijvoorbeeld uit zijn uitspraak van 29 april 2003 (LJN AF8586) aangaande de wettelijke verplichting...

  ... standpunt in dat het einddoel van reïntegratie werkhervatting in de eigen functie is, dat dit voorlopig niet, ook niet stapsgewijs, aan de orde is, ...Evenmin is dit af te leiden uit jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), bijvoorbeeld uit zijn uitspraak ...

 • Uitspraak Nº 200.181.389/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-05-10

  ... . . mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven; . . . b. het voorkomen ... gemeente vrij om zodra de wetgever dit toelaat dan wel jurisprudentie hier ruimte voor biedt, de bestreden pgb-bepaling opnieuw in de ...

 • Uitspraak Nº awb14/15939. Rechtbank Den Haag, 2016-03-31

  ...Zoals volgt uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), ...niet uit eigen beweging binnen de daarvoor geldende termijn heeft verlaten, in welk ...

 • Uitspraak Nº AWB 19-5098 en 19-5099. Rechtbank Den Haag, 2019-12-05

  ... toen geldende bestendige beleid, dat is gesteund door de jurisprudentie van de Afdeling. Referent heeft de aanvraag voor zijn ouders zo snel ... over verschoonbaarheid volgt bovendien dat referent hierin ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.8 Referent had, zoals ook door verweerder ter ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, October 16, 2007

  De gemeente voert bij haar memorie na verwijzing als disculperende, tot derogerende werking leidende omstandigheid aan dat zij naar eerst achteraf blijkt ten onrechte is uitgegaan van een verjaringstermijn van 20 jaren, dus tot 9 december 2006, en dat de Hoge Raad pas bij zijn arrest van 4 juni 2004 in deze zaak aan de verdeeldheid in rechtspraak en literatuur over de duur van de...

  ...Dat geldt temeer nu de gemeente, die ook toen was voorzien van haar eigen juristen en zonodig extern juridisch advies had kunnen inwinnen, van de or haar gestelde verdeeldheid in jurisprudentie en literatuur ten minste op de hoogte had kunnen zijn. 4.12 De gemeente ...

 • Uitspraak Nº C/03/245764 / KG ZA 18-43. Rechtbank Limburg, 2018-03-06

  ... . 2.1. . Luiten Van der Valk is eigenaar van een complex aan de Mauritslaan 49 te Urmond (hierna: het complex) met ... 4.5. . De WERKplaats heeft zich beroepen op jurisprudentie met de strekking dat een verhuurder haar eigen huurder geen concurrentie ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, November 07, 2012

  Uitlevering Armenië. Volgens de Armeense autoriteiten voor diefstal en witwassen; volgens eiser wegens politieke demonstratie.Geen schending van de artt 3 en 6 EVRM. Geen nova. Herhaald asiel verzoek, dat reeds in drie instanties eerder is afgewezen, behoeft niet te worden afgewacht. Vordering wordt afgewezen.

  ...Ook jurisprudentie van het EHRM in combinatie met voormeld nieuw feit maakt aannemelijk dat ... Minister, als orgaan van gedaagde, volgens vaste jurisprudentie een eigen verantwoordelijkheid heeft om al dan niet tot uitlevering te besluiten, ...

 • Uitspraak Nº C/09/397020 / HA ZA 11-1877. Rechtbank Den Haag, 2017-07-05

  ... - compenseert de proceskosten in hoger beroep, aldus dat ieder de eigen kosten draagt .” . . . . 2.7. . Voor ...Analoog aan de jurisprudentie over het terugkomen op een eigen bindende eindbeslissing in een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, September 03, 2010

  Belanghebbende heeft een fokvarkensbedrijf en heeft tegen een al bestaande varkensstal een nieuwe biggenstal laten bouwen. Oppervlakte van de bijgebouwde stal is 272m2. De bijgebouwde stal is specifiek geschikt voor biggen, terwijl de oude stal is ingericht voor de huisvesting van zeugen. De biggenstal heeft vier eigen buitenmuren , een eigen ventilatiesysteem en een zelfstandige...

  ...De biggenstal heeft vier eigen buitenmuren en een eigen ventilatiesysteem. Voor de elektriciteit beschikt ...

 • Uitspraak Nº 16/994005-13 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ... [verdachte] bevestigt voornoemde externen uit zijn eigen netwerk te hebben aangedragen bij SNSPF. 6 Ten aanzien van [B] 7 , [C] 8 ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 17, 2013

  Omzetbelasting; art. 4, lid 2, aanhef en letter a, art. 8, lid 7, en art. 13, lid 4, Wet OB 1968; Art. 5a Uitvoeringsbeschikking OB 1968; art. 26, lid 1, aanhef en letter a, art. 64, lid 2, laatste alinea, en art. 75, BTW-richtlijn 2006; maatstaf van heffing voor privégebruik van onroerende zaak gedurende een gedeelte van een kalenderjaar; tijdsevenredige toerekening.

  ... in overeenstemming is met BTW-richtlijn 2006 alsmede met jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, in het bijzonder het arrest ... worden uitgelegd, hetgeen niet gewaarborgd is als de lidstaten hun eigen interpretatie geven - blijkt uit de jurisprudentie van het HvJ dat de ...

 • Uitspraak Nº 05/085583-17. Rechtbank Gelderland, 2018-01-23

  ... is van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van het eigen of een anders lijf, eerbaarheid of goed. Daarnaast dient de wijze van ...ële schadevergoeding, wordt aangevoerd dat de aangehaalde jurisprudentie niet vergelijkbaar is met onderhavige zaak. De verdediging heeft verzocht ...

 • Uitspraak Nº 05/085575-17. Rechtbank Gelderland, 2018-01-23

  ... is van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van het eigen of een anders lijf, eerbaarheid of goed. Daarnaast dient de wijze van ...ële schadevergoeding, wordt aangevoerd dat de aangehaalde jurisprudentie niet vergelijkbaar is met onderhavige zaak. De verdediging heeft verzocht ...