jurisprudentie geluidsoverlast

473 resultaten voor jurisprudentie geluidsoverlast

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 287059. Rechtbank Gelderland, 2016-03-30

  ... Naar aanleiding van een melding van [eisers] over geluidsoverlast heeft de [gemeente] (verder te noemen: de gemeente) een onderzoek ... Als richtlijn heeft men bij de [gemeente] jurisprudentie geraadpleegd en de 70 dB(A) welke hierin wordt genoemd aangehouden als ...

 • Uitspraak Nº 200.175.438/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-02-18

  ... de vraag centraal of [appellante] met haar honden ernstige geluidsoverlast veroorzaakt, zoals Goedestede stelt, maar [appellante] betwist. . ... Voor het geluid van honden is het gebruikelijk (en conform jurisprudentie) om een correctie toe te passen voor impulsachtig geluid, wat betekent dat ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 3231. Rechtbank Den Haag, 2019-03-11

  ... . . . . 3.1 . Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de ..., en niet op een geluidsimmissie-onderzoek naar concrete geluidsoverlast zoals hier aan de orde. Bovendien is gebleken dat de precieze afmetingen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, July 13, 2012

  De beoordeling of een horeca-inrichting aan de gestelde milieunormen voldoet dient uitsluitend in het kader van de handhaving van de Wet milieubeheer aan de orde te komen. Bij de beoordeling of het woon- en leefklimaat wordt aangetast is het toegelaten geluidsniveau een gegeven en zal ervan moeten worden uitgegaan dat het terras voldoet aan de regels die terzake zijn gesteld in de milieuwetgeving.

  ... in welk verband eiser in het bijzonder heeft gewezen op de geluidsoverlast die de exploitatie van de terrassen met zich meebrengt en op de ... overweegt de rechtbank allereerst dat volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling de burgemeester de eventueel door bezoekers veroorzaakte ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, July 13, 2012

  De beoordeling of een horeca-inrichting aan de gestelde milieunormen voldoet dient uitsluitend in het kader van de handhaving van de Wet milieubeheer aan de orde te komen. Bij de beoordeling of het woon- en leefklimaat wordt aangetast is het toegelaten geluidsniveau een gegeven en zal ervan moeten worden uitgegaan dat het terras voldoet aan de regels die terzake zijn gesteld in de milieuwetgeving.

  ... in welk verband eiser in het bijzonder heeft gewezen op de geluidsoverlast die de exploitatie van het restaurant en de bijbehorende terrassen met ... overweegt de rechtbank allereerst dat volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling de burgemeester de eventueel door bezoekers veroorzaakte ...

 • Hoger beroep van Raad van State, October 05, 2011

  Bij besluit van 7 juli 2008 heeft de burgemeester aan Denco B.V. onder het stellen van voorschriften ontheffing verleend voor de exploitatie van een café met terras aan de Franciscusweg 6a te Hilversum.

  ... dat de ondernemer erop toeziet dat de bezoekers geen geluidsoverlast veroorzaken, door middel van een videocamera toezicht op het terras wordt ... geluidsoverlast, zoals in de door de rechtbank aangehaalde jurisprudentie van de Afdeling. Volgens haar mocht de ontheffing niet verleend worden ...

 • Hoger beroep van Raad van State, February 24, 2010

  Bij besluit van 11 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Best (hierna: het college) het verzoek van [appellanten] van 23 augustus 2007 om handhavend op te treden ter zake van overlast door paarden op het bij [partij] in gebruik zijnde perceel aan de [locatie] te Best (hierna: het perceel) afgewezen.

  ... wel aan de [naam straat] verblijven en dat zij hierdoor geluidsoverlast ervaren. 2.5.1. Uit de jurisprudentie van de Afdeling (zie onder meer de ...

 • Uitspraak Nº 176883 KG ZA 17-140. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-08-04

  ... . . geluidsoverlast/hinder en vervelende situaties in de toekomst. Onze huurder op de ... . . . 4.2. . Naar vaste jurisprudentie dient de vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, June 23, 2010

  Bij besluit van 26 maart 2009, nummer 2009-020, heeft de raad van de gemeente Nijkerk (hierna: de raad) het bestemmingsplan "De Flier, milieustraat, wijkpost en transportbedrijf 2009" (hierna: het plan) vastgesteld

  ... de afstand die in acht moet worden genomen in verband met geluidsoverlast. Zij betwijfelen of de gekozen methodiek wel voldoende bescherming geeft ... geluidsoverlast wordt overwogen dat ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling de in de VNG-brochure aanbevolen afstanden indicatieve ...

 • Hoger beroep van Raad van State, January 12, 2011

  Bij besluit van 30 december 2008 heeft het college [vergunninghouder] vrijstelling van het bestemmingsplan verleend voor het wijzigen van het gebruik van een appartement van woonfunctie naar een tandartspraktijk aan de [locatie] te [plaats].

  ..., ventilatiekanalen en vuilcontainers en dat sprake is van geluidsoverlast door boorgeluiden en de airconditioning van de praktijk. Zij voert tevens ...Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling zijn de in de VNG-brochure opgenomen afstanden indicatief ...

 • Uitspraak Nº 7616693 CV EXPL 19-789. Rechtbank Noord-Holland, 2019-08-01

  ... circa 19 keer klachten ingediend over door hen ervaren geluidsoverlast door [gedaagde] , waaronder 15 klachten van [naam 3] . . . . ... . . 5.2. Ingevolge de jurisprudentie van de Hoge Raad (Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810) moet ...

 • Uitspraak Nº AWB 17_305. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2017-06-22

  ... van zijn verzoek om handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast veroorzaakt door de ventilatoren van [bedrijf naam], gevestigd aan de ... is van geluid met een tonaal karakter is in strijd met jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorts zijn de ...

 • Uitspraak Nº 200.201.641/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-08-08

  ... zich vanaf januari 2017 bij Lieven de Key beklaagd over geluidsoverlast van zijn bovenburen. . . b. Namens Lieven de Key is op 23 april ... tot ontbinding van de huurovereenkomst, zoals ook uit jurisprudentie over soortgelijke gevallen kan worden afgeleid (grief 6). De vorderingen ...

 • Uitspraak Nº C/18/152922 / HA ZA 14-341. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-10-05

  ... versterkt en [eisers] ervaart tot diep in de nacht geluidsoverlast van de studenten die in het appartementencomplex zijn gehuisvest. Vanwege ... . . 5.4. . . Uit vaste jurisprudentie volgt dat de houder van een vergunning er niet vanuit mag gaan dat het ...

 • Uitspraak Nº 19_853. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-03-27

  ... en deze voorlopige voorziening gevraagd omdat zij de geluidsoverlast die met het evenement gepaard gaat, niet acceptabel vinden. Ze vinden dat ... (tussen partijen is niet in geschil dat volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de grens van 70 ...

 • Uitspraak Nº 6761079 CV EXPL 18-10727. Rechtbank Rotterdam, 2020-04-10

  ... Rotterdam ingediend en meldingen gedaan over (kort gezegd) geluidsoverlast door de [naam 1] . . . . . 2.5 . In ... . Volgens vaste jurisprudentie (Hoge Raad 16 oktober 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0719/ . NJ 1993/167 ...

 • Uitspraak Nº AWB- 19_3520 en AWB- 19_3521. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-02-07

  ...De door verweerder aangehaalde jurisprudentie over gesplitste besluitvorming ziet op lasten onder dwangsom die pas zijn ...Bij die gelegenheid is zowel de geluidsoverlast als het overnachten van chauffeurs aan de orde geweest. De ...

 • Uitspraak Nº 201802676/1/A1. Raad van State, 2019-07-10

  ... 2.3.    Gelet op vaste jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM), dient ...Hoewel uit akoestisch rapporten zou blijken dat de geluidsoverlast binnen de daarvoor geldende normen blijft, ervaart [appellante] in de ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 587. Rechtbank Noord-Holland, 2017-10-05

  ... verband op het zichtcriterium, de vrees voor onevenredige geluidsoverlast in de middag- en avondperiode ten gevolge van het project en de wijziging ... aangemerkt, dient een natuurlijk persoon volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling een voldoende objectief bepaalbaar, eigen, persoonlijk ...

 • Uitspraak Nº 201704113/1/A3. Raad van State, 2018-07-18

  ... 2A] en [appellant sub 2B] betwisten dat de meldingen van geluidsoverlast zijn gedaan. Voor zover ze bestaan, vloeien ze voort uit een hetze van ...Dit begrip dient overeenkomstig de strafrechtelijke jurisprudentie te worden uitgelegd. Om als medepleger te kunnen worden aangemerkt is ...

 • Uitspraak Nº 17_3049. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-03-05

  ... . . . . Geluidsoverlast? . . . . . 12.1 . Eisers 1 merken ...Een norm van 6 uur slagschaduw is in de jurisprudentie geaccepteerd. De norm wordt gegarandeerd niet overschreden, hoe deze ook ...

 • Uitspraak Nº 200.170.448_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-03-28

  ... . Gezien de aard van de gestelde geluidsoverlast (geluidspieken als gevolg van stuiteren van een bal tegen het asfalt en de ... (in ieder geval ten aanzien van bestuursrechtelijke jurisprudentie), bij de normering van het Activiteitenbesluit. Indien daaraan wordt ...

 • Uitspraak Nº LEE 19-2390. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-07-26

  ... leidt volgens verweerder voor de omwonenden onder meer tot geluidsoverlast en kan ook, door de trillingen die. een dergelijk grote hoeveelheid ... De voorzieningenrechter overweegt dat uit vaste jurisprudentie van de AbRvS, onder meer kenbaar uit ECLI:NL:RVS:2016:1245, volgt dat niet ...

 • Uitspraak Nº AWB- 18_3022 WABOA. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-01-20

  ...[naam eiser 1] vreest voor geluidsoverlast, een inbreuk op zijn privacy, schaduwwerking vanwege het bouwplan en een ... zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt, volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) – ...

 • Uitspraak Nº AWB 16_7305 en 17_1722. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2017-08-30

  ...] in verband met de overlast die zij ervaren, bestaande uit geluidsoverlast, stankoverlast, overlast van ongedierte en parkeerdruk. Bij besluit van 6 ... . . . Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) moet – ...