jurisprudentie onrechtmatige daad

2757 resultaten voor jurisprudentie onrechtmatige daad

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, January 30, 2013

  Eindvonnis van de rechtbank Den Haag over de gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door een olielekkage in 2004 bij het dorp Goi in Nigeria. Vervolg op LJN nummers BM1470 en BU3538. Zie ook NJB 2012, blzz. 400-406. Zie ook LJN BY9850 en BY9854.

  ... nog zal lijden als gevolg van deze onrechtmatige gedragingen van RDS en SPDC, welke schade is op ...aansprakelijk zijn uit onrechtmatige daad voor de daardoor veroorzaakte schade. De gestelde ...Zij kennen wel een aantal in de jurisprudentie ontwikkelde niet contractuele verbintenissen tot ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, January 30, 2013

  Eindvonnis van de rechtbank Den Haag over de gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door een olielekkage in 2005 bij het dorp Oruma in Nigeria. Vervolg op LJN nummers BK8616 en en BU3535. Zie ook NJB 2012, blzz. 400-406. Zie ook LJN BY9845 en LJN BY9854

  ... zullen lijden als gevolg van deze onrechtmatige gedragingen van RDS en SPDC, welke schade is op ...aansprakelijk zijn uit onrechtmatige daad voor de daardoor veroorzaakte schade. De gestelde ...Zij kennen wel een aantal in de jurisprudentie ontwikkelde niet contractuele verbintenissen tot ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, January 30, 2013

  zie ook: BY9850 en BY9845. Eindvonnis van de rechtbank Den Haag over de gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door twee olielekkages in 2006 en 2007 bij het dorp Ikot Ada Udo in Nigeria. Vervolg op LJN nummers BM1469, BU3521 en BU3529. Zie ook NJB 2012, blzz. 400-406.

  ... nog zal lijden als gevolg van deze onrechtmatige gedragingen van Shell c.s., welke schade is op te ...aansprakelijk zijn uit onrechtmatige daad voor de daardoor veroorzaakte schade. De gestelde ...Zij kennen wel een aantal in de jurisprudentie ontwikkelde niet contractuele verbintenissen tot ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Arnhem, June 11, 2002

  Procesbelang / vluchtelingenstatus / vordering tot schadevergoeding. Verweerder stelt zich op het standpunt dat het beroep van eisers niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat zij thans in het bezit zijn van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Eisers betwisten verweerders standpunt en zijn van mening dat zij belang hebben bij een rechterlijke uitspraak over de bestreden...

  ... schade die zij als gevolg van die onrechtmatige besluiten hebben geleden. Eisers verzoeken de ...5. Het is vaste jurisprudentie dat een bestuursorgaan tegenover een de een onrechtmatige daad pleegt indien het een besluit heeft genomen dat ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Arnhem, July 25, 2002

  Procesbelang / vluchtelingenstatus / vordering tot schadevergoeding. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan belang, nu de aan Afhaanse eiser verleende vvtv vanaf 1 april 2001 op grond van artikel 115, zesde lid, Vw 2000 wordt aangemerkt als een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Onder verwijzing naar uitspraak AWB 99/9730 van 11 juni 2002, overweegt de...

  ...4. Het is vaste jurisprudentie dat een bestuursorgaan tegenover een de een onrechtmatige daad pleegt indien het een besluit heeft genomen ...

 • Uitspraak Nº C/10/451596 / HA ZA 14-546. Rechtbank Rotterdam, 2015-08-26

  ...Een afdeling van SoZaWe was de afdeling DAAD. DAAD is een servicepunt voor Rotterdamse ... de aard en omvang van de gepleegde onrechtmatige daad. 4.4. [gedaagde2] en Expertisz hebben ...Volgens vaste jurisprudentie valt de rechtsbetrekking uit onrechtmatige daad ...

 • Uitspraak Nº 200.180.024. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-02-20

  ...ële last vormde als bedoeld in de jurisprudentie, zodat geen (gedeeltelijke) vergoeding aan ... over de vraag of het gaat om daadwerkelijk bestaande civielrechtelijke rechten. Daartoe kan ... 1999 als een zelfstandige onrechtmatige daad moet worden beschouwd. De Hoge Raad ...

 • Uitspraak Nº 200.201.060. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-07-17

  ... over de vraag of het gaat om daadwerkelijk bestaande civielrechtelijke rechten. Daartoe kan ... 1999 als een zelfstandige onrechtmatige daadsactie moet worden beschouwd. De Hoge Raad ... die ernstiger is dan de in eerdere jurisprudentie aanvaarde onrechtmatige daad omdat het hier gaat ...

 • Uitspraak Nº 200.177.738/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-02-27

  ... over de vraag of het gaat om daadwerkelijk bestaande civielrechtelijke rechten. Daartoe kan ... 1999 als een zelfstandige onrechtmatige daadsactie moet worden beschouwd. Zoals hiervoor ... die ernstiger is dan de in eerdere jurisprudentie aanvaarde onrechtmatige daad omdat het hier gaat ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, February 08, 2012

  Weyl Beef Products BV is in staat van faillissement verklaard. De curator vordert veroordeling van de bestuurder tot betaling van het faillissementstekort, op grond van onbehoorlijk bestuur wegens vervalsing van de boekhouding en fraude met cheques. De rechtbank verklaart voor recht dat sprake is van onbehoorlijk bestuur c.a. en verwijst desgevorderd naar de schadestaatprocedure. Fortis, die aan...

  .../of aansprakelijk is uit hoofde van onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW jegens de (schuldeisers ...

 • Uitspraak Nº 200.177.480. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-08-28

  ... tegen Cogelex op de grondslag van onrechtmatige daad. Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat de ... het Erfolgsort als bedoeld in de jurisprudentie van het HvJ EU in het kader van de uitleg van ...

 • Uitspraak Nº C/08/196661 / HA ZA 17-38. Rechtbank Overijssel, 2017-11-29

  ... voor het saldo-gevende bedrijf daadwerkelijk is of zal worden ingetrokken ten behoeve van de ... Ter onderbouwing van de gestelde onrechtmatige daad heeft [A] ten eerste gewezen op ...Daargelaten of deze jurisprudentie ook (analoog) van toepassing is op de ...

 • Uitspraak Nº 10/690402-18; 10/692063-19. Rechtbank Rotterdam, 2020-07-17

  ... en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Bij de vraag ... sprake zijn van een zelfstandige onrechtmatige daad jegens derden, waaronder nabestaanden. Het ...Richtinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad is er nog niet. . . ...

 • Uitspraak Nº 200.116.782/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-09-19

  ... onderdelen genoemde executie een onrechtmatige daad jegens hem oplevert, ten gevolge van welke ... de eerste plaats dat volgens vaste jurisprudentie de executie van een later vernietigd vonnis, ...

 • Uitspraak Nº 5165260. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-03-01

  ... 4.3. Volgens vaste jurisprudentie is een (indirect) bestuurder uit hoofde van htmatige daad slechts persoonlijk aansprakelijk voor schade die ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, April 12, 2012

  Eiser stoelt zijn vordering tot afgifte van de 29 documenten (i) op de Wbp, het EVRM en het ESH, alsmede op de bestuursrechtelijke beginselen van behoorlijk bestuur (hierna: grondslag (i)) en (ii) op artikel 843a Rv (hierna: grondslag (ii)). Voor de beantwoording van de vraag of eiser ook ontvankelijk is in zijn vorderingen, is van belang of voor hetgeen hij willen bereiken – afgifte van...

  ... beide regelingen volgens vaste jurisprudentie naast elkaar en kunnen zij bij eenzelfde casus ... Staat stelt te hebben is er een uit onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad is daarin gelegen, zo ...

 • Uitspraak Nº C/09/472078 / HA ZA 14-970. Rechtbank Den Haag, 2015-12-16

  ... domeinnaam te gebruiken omdat hij daadwerkelijk producten van DUNGS verkocht en de website ... . . Onrechtmatige daad . . . . . ... resolution praktijk ontwikkelde jurisprudentie. Immers, de grondslag voor de vordering van [X] ...

 • Uitspraak Nº C/13/653686 / HA ZA 18-896. Rechtbank Amsterdam, 2019-10-16

  ... omvang als door haar gevorderd ook daadwerkelijk heeft geleden.”. . . . ...gedaagden uit hoofde van onrechtmatige daad hoofdelijk te veroordelen aan SNCU te ... gemaakt in de zin van voornoemde jurisprudentie. De bestuurder is daarmee op grond van ...

 • Uitspraak Nº 200.227.971. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-06-18

  ... als grondslag aangevoerd dwaling en onrechtmatige daad, bestaande in het verzwijgen van een bekende ...Volgens vaste jurisprudentie kan een handeling die een contractuele ...

 • Uitspraak Nº C/16/370392 / HA ZA 14-444. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-04-11

  ... om een in het verkeer gepleegde onrechtmatige daad waarbij letselschade is toegebracht. Dan ...Volgens de jurisprudentie geldt dat als bij een onrechtmatige daad waarbij ...

 • Uitspraak Nº 200.201.392/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-11-28

  ...– veroordeling van Admotion in de daadwerkelijke kosten van het geding begroot op € 9.000,-- ...Volgens vaste jurisprudentie geldt bij de uitleg van een overeenkomst de ... aan misbruik van procesrecht en onrechtmatige daad. Conform jurisprudentie van de Hoge Raad (HR ...

 • Uitspraak Nº 10/690424-18. Rechtbank Rotterdam, 2020-07-17

  ... en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Bij de vraag ... sprake zijn van een zelfstandige onrechtmatige daad jegens derden, waaronder nabestaanden. Het ...Richtinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad is er nog niet. . . ...

 • Uitspraak Nº C/05/316754 / HZ ZA 17-117. Rechtbank Gelderland, 2018-01-31

  ...Volgens [eisers] zijn onrechtmatige daden jegens haar gepleegd doordat, samengevat, ... tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad op twee onderscheiden grondslagen: het niet ... van [gedaagde 2] wordt (naar vaste jurisprudentie) ingekleurd door de maatstaf die bij artikel 2:9 ...

 • Uitspraak Nº 200.171.085. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-05-22

  ...ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de plaats waar het ... . Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie ...

 • Uitspraak Nº 5215398 CV EXPL 16-6464 (hoofdzaak), 5477621 CV EXPL 16-9563 (vrijwaringszaak). Rechtbank Limburg, 2017-07-12

  ... 4.18. . Naar vaste jurisprudentie kan de Staat uitsluitend uit hoofde van tige daad aansprakelijk worden gehouden voor de toepassing ...