jurisprudentie parkeren

925 resultaten voor jurisprudentie parkeren

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 17_2096. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-12-04

  ...), in samenhang met het Aanwijsbesluit en Uitwerkingsbesluit Parkeren januari 2017, aangewezen als plaats waar parkeerbelasting wordt geheven. ...Eiser heeft onder verwijzing naar jurisprudentie van de Hoge Raad (HR) (ECLI:NL:HR:1997:AA3200 en ECLI:NL:HR:2008:BC1593) ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 610, 18 _ 611, 18 _ 612, 19 _ 2396. Rechtbank Gelderland, 2019-12-09

  ...Verweerder is van mening dat de jurisprudentie van de Afdeling over misbruik van de Wob, indien het doel van het ... als het Wob-verzoek slechts tot doel heeft een naheffingsaanslag parkeren aan te vechten. 3 Eisers moeten de stukken in de betreffende straf- en ...

 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 1882 (3). Rechtbank Limburg, 2020-02-18

  .... . 2. Eiser voert in beroep aan dat hij direct na het parkeren naar zijn kantoor is gegaan om de bedrijfsparkeervergunning op het ...Volgens vaste jurisprudentie moet een parkeerder daarbij een, gelet op de omstandigheden, redelijke ...

 • Uitspraak Nº 200.199.500_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-02-06

  ... koopovereenkomst is begrepen het recht om één auto te mogen parkeren op een stukje grond van het perceel gemeente [gemeente] , sectie [sectie] ... dat voor het ontstaan van een buurweg volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad nodig is dat het gemeenschappelijk gebruik van de ...

 • Uitspraak Nº 10/765000-13.v. Rechtbank Rotterdam, 2016-05-24

  ... het BOR tevens aangewezen inrichtingen voor het meer dan 24 uur parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen. Volgens vaste ...

 • Uitspraak Nº 18_380. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-09-03

  ...), in samenhang met het Aanwijsbesluit en Uitwerkingsbesluit Parkeren januari 2017, aangewezen als plaats waar parkeerbelasting wordt geheven. ...Volgens vaste jurisprudentie moet een parkeerder daarbij een, gelet op de omstandigheden, redelijke ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 2761. Rechtbank Amsterdam, 2018-12-06

  ... 4. In beginsel moet de parkeerbelasting onmiddellijk na het parkeren worden voldaan. In de jurisprudentie is erkend dat voor het daadwerkelijk ...

 • Uitspraak Nº 201600404/1/R3. Raad van State, 2017-01-25

  ... brengen van het tuinhuis is in strijd met vaste jurisprudentie van de Afdeling, aldus [appellant sub 3]. . . Voorts voert hij ... . . Het betoog faalt. . . Verkeer, parkeren en maximum aantal bezoekers . . 38. [appellant sub 8] en ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 2897. Rechtbank Den Haag, 2018-08-09

  ... gemeente Noordwijk aangewezen als een parkeerplaats voor betaald parkeren. . . 2. Tijdens een controle op voormelde datum en voormeld ...Volgens vaste jurisprudentie moet een parkeerder daarbij een, gelet op de omstandigheden, redelijke ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 20 april 2005

  Op een vervoerder rust een resultaatsverbintenis, hij dient de zaken in dezelfde toestand af te leveren als waarin hij ze heeft ontvangen. De vervoerder is derhalve voor de schade aansprakelijk tenzij hij kan bewijzen dat de schade is te wijten aan omstandigheden die hij als zorgvuldig vervoerder niet had kunnen vermijden. Naast vaste jurisprudentie dient de vervoerder daartoe aan te tonen dat...

  ...Naar vaste jurisprudentie dient de vervoerder daartoe aan te tonen dat hij alle maatregelen heeft ... is een vrachtauto in Italië op een onbewaakte parkeerplaats te parkeren. Niet voor niets zijn er in Italië tal van bewaakte parkeerplaatsen waar ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 3727. Rechtbank Den Haag, 2016-11-29

  ... . . 5. Ten aanzien van het parkeren overweegt de rechtbank als volgt. Volgens vaste jurisprudentie van de ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 7636. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-02-01

  ...Voor het parkeren van auto’s hanteert belanghebbende een vergoeding (inclusief 21% ...De door belanghebbende aangehaalde jurisprudentie geeft geen aanleiding voor een andersluidend oordeel. Ook belanghebbendes ...

 • Uitspraak Nº 18/00745 & 18/00746. Gerechtshof Amsterdam, 2020-06-30

  ... van de weg heeft stilgestaan, maar dat er geen sprake was van parkeren. Het voertuig kon immers daar stil staan om te laden of te lossen. Het is ...: Vergelijk ECLI:NL:GHAMS:2018:4081 en de daarin genoemde jurisprudentie]. Artikel 6 EVRM is niet van toepassing op geschillen over ...

 • Uitspraak Nº 17/00466 t/m 17/00468. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-01-09

  ...In de goedkoopste soort is het parkeren niet inbegrepen en in de duurdere drie wel. Voor kinderen tot en met drie ...Het Hof ziet in de door belanghebbende aangehaalde jurisprudentie geen aanleiding om anders te oordelen dan de Hoge Raad in het onder 4.3 ...

 • Uitspraak Nº 15/01353. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-09-13

  ... is het op een beperkt aantal plaatsen toegestaan om de auto te parkeren in de berm langs de weg. Verder kan worden geparkeerd op een beperkt ...Het Hof ziet in de door belanghebbende aangehaalde jurisprudentie geen aanleiding om anders te oordelen dan de Hoge Raad in het onder 4.3 ...

 • Uitspraak Nº BRE - 16 _ 8468. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2017-06-28

  ... - Het parkeren van touringcars is gratis. . - Het parkeren van een personenauto ... de juridische argumenten heeft belanghebbende gewezen op jurisprudentie verschenen ná het in 4.3 vermelde arrest, waaronder het in 4.4 vermelde ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 11 maart 2010

  Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de naheffingsaanslag in de parkeerbelasting onterecht is opgelegd en beroept zich o.a. op uitspraken van de parkeercontroleur. Het Hof verwerpt belanghebbendes beroep op het vertrouwensbeginsel.

  ... en € 46 aan kosten (hierna: de aanslag) ter zake van het parkeren van een voertuig met kenteken […] (hierna: de auto). 1.2. Na daartegen ...Deze stelling kan niet slagen. Volgens vaste jurisprudentie moet aan een parkeerder een zekere – korte – tijd worden gelaten om de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 28 februari 2013

  Verzocht is handhavend op te treden tegen het door eiser parkeren van zijn vrachtwagen op zijn perceel. Vervolgens heeft verweerder eiser gelast om zijn bedrijfsmatige activiteiten binnen zes weken na verzenddatum van het besluit te beïndigen, dan wel zorg te dragen dat zijn vrachtwagen niet langer op zijn perceel is geparkeerd op straffe van het verbeuren van een dwangsom. De rechtbank is van...

  ... januari 2010 heeft [naam] vragen gesteld aan verweerder over het parkeren van de vrachtwagen van eiser. Bij brieven van 19 april 2010 en 25 mei 2010 ...6. Ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 5 oktober 2011, LJN: ...

 • Uitspraak Nº AWB - 14 _ 2735. Rechtbank Gelderland, 2015-08-27

  ... is het op een beperkt aantal plaatsen toegestaan om de auto te parkeren in de berm langs de weg. Bezoekers die met de auto naar het park gaan, ...Het uitgangspunt volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) is dat voor de ...

 • Uitspraak Nº 14/00375. Gerechtshof Amsterdam, 2015-11-05

  ... Amsterdam (verder de Verordening Parkeerbelastingen) voor het parkeren parkeerbelasting verschuldigd. . . . . 2.4. . ... 8. Uit het voorgaande vloeit voort dat de vaste jurisprudentie betreffende de vraag of de parkeerbelasting is betaald, van toepassing ...

 • Uitspraak Nº AWB- 18_3022 WABOA. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-01-20

  ... aanvulling op de second opinion: ‘Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren’ (zaaknummer BRE 18/3022 WABOA). . . De rechtbank heeft ... zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt, volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) – ...

 • Uitspraak Nº AWB- 20_6158 + 20_6551 VV. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-07-02

  ... dat het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan ‘Parapluplan parkeren 2017’. Er is volgens verzoekster sub 1 bovendien strijd met de ... als bedoeld in artikel 8:69a van de Awb is volgens vaste jurisprudentie van de AbRS (bijvoorbeeld de uitspraak van 18 maart 2015, ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 2830. Rechtbank Gelderland, 2016-11-03

  ... Feiten. 1. Aan eiseres is op 12 februari 2015 wegens het parkeren van een voertuig aan de [A-straat 1] te [Z] , een voor het openbaar ... . . 10. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie is artikel 13, eerste lid, eerste volzin, van de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 3 mei 2011

  Parkeerbelasting. Parkeren op tot de openbare weg behorende eigen grond is belast. Onmiddellijk laden en lossen niet aannemelijk.

  ... bevoegd is tot het heffen van parkeerbelasting ter zake van het parkeren van een voertuig op het onder 2.1 genoemde stuk grond waarvan hij zelf ...Volgens vaste jurisprudentie dient onder ‘laden of lossen’ te worden verstaan het onmiddellijk ...

 • Uitspraak Nº C/09/546094 / HA ZA 18-56. Rechtbank Den Haag, 2020-04-08

  ... en andersom, alsmede om auto's direct vóór dat perceel te parkeren op het aan haar ( [de B.V.] ) toebehorende perceel [I]. Met het oog op dit ...Ingevolge vaste jurisprudentie komt het bij de uitleg van de vestigingsakte aan op de in de akte tot ...