jurisprudentie terugvordering

1850 resultaten voor jurisprudentie terugvordering

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, June 28, 2011

  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De primaire beslissing is onbevoegd genomen. Bevoegdheidsgebrek hersteld. De terugvordering is ten onrechte niet vooraf gegaan van een herzienings- of intrekkingsbesluit. Verweerder heeft deze omissie hersteld. WMO bevat geen bepaling die verweerder de bevoegdheid verleent om een voorziening in te trekken. Uit vaste jurisprudentie volgt dat een...

  ... nu het onderhavige geding louter ziet op de intrekking en terugvordering van een deel van het toegekende pgb over het jaar 2009. De primaire ...Volgens vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) (onder meer de uitspraak van 12 ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 28, 2011

  Herziening en terugvordering bijstandsuitkering. Verzwegen inkomsten. Schending inlichtingenverplichting. Geen bijzondere omstandigheden om af te zien van terugvordering. Zes-maanden jurisprudentie niet aan de orde omdat hier sprake is van het niet volledig verstrekken van relevante informatie.

  ... erg lang heeft stilgezeten alvorens tot herziening en terugvordering over te gaan. Ten slotte betogen appellanten dat uit het besluit van 14 ... hebben beoogd een beroep te doen op de zogeheten zesmaanden-jurisprudentie is de Raad van oordeel dat voor toepassing daarvan in beginsel geen plaats ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, October 31, 2012

  Herbeoordeling ZZP-dossiers. Herzieningsverzoek. In rechte onaantastbaar geworden besluiten inzake herziening en terugvordering. Wijziging jurisprudentie. Het oordeel van de rechtbank dat het Uwv met de Handleiding herbeoordeling ZZP-dossiers geen andere dan de geldende criteria is gaan hanteren, is onjuist. Dat oordeel ziet er aan voorbij dat de Handleiding een aantal nieuwe algemene regels...

  ... ten aanzien van ZZP-ers genomen besluiten tot herziening, terugvordering en invordering van WW-uitkering en tot het opleggen van een boete (bijlage ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 26, 2013

  Terugvordering WAO-uitkering. Op grond van vaste jurisprudentie van de Raad dient de fiscaal verantwoorde en vastgestelde (netto)winst van een zelfstandige te worden aangemerkt als inkomsten uit arbeid in de zin van artikel 44 van de WAO. De stelling van appellant, dat het Uwv de winst uit 2008 had moeten verrekenen met het verlies uit 2007, gaat volgens de rechtbank niet op. Artikel 44 van de...

  ... genoten uitkering in de in 2.1 genoemde periode (terugvorderingsbesluit). 3. Bij besluit van 23 december 2009 (bestreden besluit) heeft het Uwv ...4.2. Op grond van vaste jurisprudentie van de Raad dient de fiscaal verantwoorde en vastgestelde (netto)winst van ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 21, 2009

  Wijziging jurisprudentie-vermogen boven vrijlatingsgrens-intrekking-toetsing rechtmatigheid beleidsregels terugvordering door bestuursrechter-ontbreken specifiek beleid-matiging terugvordering.

  ...Bij besluit van 25 april 2006 is het tegen het terugvorderingsbesluit van 4 augustus 2005 gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 2. Bij de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, August 22, 2008

  Bijstand. Intrekking en integrale terugvordering van bijstand in verband met verzwegen vermogen. Interingsnorm en '6-maanden jurisprudentie' niet van toepassing.

  ...Verweerder heeft daarbij gesteld dat de zesmaanden jurisprudentie hier niet aan de orde is nu sprake is van schending van de cht. Niet is gebleken van omstandigheden om van terugvordering af te zien. 1.8 Tegen de bestreden besluiten I en II heeft eiser bij brief ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 06, 2011

  Geen dringende reden om af te zien van terugvordering. Beroep van appellante op de zogenoemde zes-maanden-jurisprudentie faalt. Redelijke termijn, art. 6 EVRM, is niet overschreden.

  ... e-mail van 27 oktober 2008 aan wethouder Florijn op deze terugvordering had gereageerd, heeft het College het terug te vorderen bedrag bij besluit ... heeft verder een beroep op de zogenoemde zes-maanden-jurisprudentie gedaan en daarbij een ruimere uitleg van die rechtspraak bepleit. Tot slot ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 10, 2010

  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Schending inlichtingen verplichting. Feitelijk woonadres niet op het opgegeven adres. Terecht is doorslaggevende betekenis toegekend aan de extreem lage waterverbruikscijfers. Voor zover appellant met een beroep op de zogeheten zesmaanden-jurisprudentie heeft willen betogen dat de terugvordering in tijdsduur, en dus ook in omvang, zou dienen te...

  ... zover appellant met een beroep op de zogeheten zesmaanden-jurisprudentie heeft willen betogen dat de terugvordering in tijdsduur, en dus ook in ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 28, 2012

  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Schending inlichtingenverplichting met betrekking tot verkrijgen van nalatenschap. Niet aannemelijk gemaakt dat er zodanige schulden bestaan met daaraan verbonden een daadwerkelijke verplichting tot terugbetaling, dat er geen sprake is van oververmogen. Geen dringende redenen af te zien van terugvordering. Beroep op “zes-maanden-jurisprudentie”...

  ..., aanhef en onder f, ten eerste van de WWB over te gaan tot terugvordering van de gemaakte kosten van bijstand over de periode van. 27 september 2006 ... beoogd een beroep te doen op de zogeheten “zes-maanden-jurisprudentie” treft deze grond geen doel. Voor de toepassing daarvan is in beginsel ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 24, 2012

  Herziening en terugvordering. De brief van 13 oktober 2008 houdt - voor zover het betreft de herziening - slechts een herhaling in van een eerder genomen besluit en is in zoverre niet gericht op rechtsgevolg. Dit betekent dat het daartegen gemaakte bezwaar niet is gericht tegen een besluit. Vernietiging aangevallen uitspraak en vernietiging van het bestreden besluit voor zover dat betrekking...

  ...Het college heeft afgezien van bruto-terugvordering en bovendien wegens trage besluitvorming de netto-terugvordering verlaagd ... beoogd een beroep te doen op de zogeheten zes-maanden-jurisprudentie, moet dit beroep falen. De melding van appellanten in juni 2002 is geen ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 18, 2011

  1) Intrekking bijstandsuitkering. Overschrijding vermogensgrens. 2) Terugvordering. 3) Bij nader besluit heeft het College, in verband met een wijziging in de jurisprudentie van de Raad ten aanzien van terugvordering bij verzwegen vermogen boven de vrijlatingsgrens, de intrekking van de bijstand gehandhaafd en de terugvordering beperkt. 4) Intrekking bijstandsuitkering. Bedrag van de...

  ... van de inlichtingenverplichting het beroep op de zesmaanden-jurisprudentie niet opgaat en dat niet is gebleken van omstandigheden om van ... ten aanzien van die periode bevoegd was tot intrekking en terugvordering, dat de bepleite interingsnorm met een factor 1,5 bij de terugvordering ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 25, 2010

  Intrekking WAO-uitkering uitsluitend gebaseerd op de geschiktheid voor het eigen werk van printplaatmonteur. Terugvordering. In vaste jurisprudentie het uitgangspunt besloten ligt dat de Raad het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige in beginsel pleegt te volgen. Dit kan onder meer anders zijn als zich de bijzondere situatie voordoet dat uit de reactie...

  ...Daarbij is het terugvorderingsbedrag nader bepaald op € 829,30. 2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de ... van 19 oktober 2004 stelt de Raad voorop dat in zijn vaste jurisprudentie het uitgangspunt besloten ligt dat de Raad het oordeel van een ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, July 06, 2010

  Herziening en terugvordering bijstand. Geen beroep op de zesmaanden-jurisprudentie. De omstandigheid dat het College al dan niet over een machtiging voorlopige teruggave heffingskortingen beschikte ontslaat appellant niet van zijn verplichting de feitelijke ontvangst van heffingskortingen te melden. Ook in de omstandigheid dat appellant en zijn echtgenote naderhand opnieuw in een...

  ... vernietigd voor zover dit ziet op de herziening en de terugvordering van de bijstand over de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december ... Het door appellant gedane beroep op de zogeheten zesmaanden-jurisprudentie heeft de rechtbank verworpen. 3. Appellant heeft zich in hoger beroep ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, November 25, 2004

  Na de peildatum is besloten tot herziening en terugvordering van voor de peildatum verleende bijstand. Rechtbank: Volgens CRvB-jurisprudentie dienen, bij ontbreken van overgangsrecht, aanspraken en verplichtingen te worden beoordeeld naar de regelgeving die gold in het tijdvak waarop de aanspraken of verplichtingen betrekking hebben. Daarom is de Abw van toepassing op de herziening. Omdat het...

  ...), inzake de herziening van het recht op bijstand, en de terugvordering van teveel verstrekte bijstand. Verweerder heeft een verweerschrift ...Gelet op bestendige jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (bijvoorbeeld gepubliceerd in USZ 1997/45) ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 03, 2009

  Opschorting en intrekking bijstandsuitkering. Geen objectiveerbare en verifieerbare gegevens overgelegd omtrent de herkomst, aard en strekking van de diverse stortingen en opnames van spaarrekening. Verwijtbaarheid. Hersteltermijn. Intrekking. Schending inlichtingenverplichting. Recht niet vast te stellen. Terugvordering. Beroep op zogeheten zesmaanden-jurisprudentie gaat niet op. Afwijzing...

  ... het College ten onrechte tot opschorting, intrekking en terugvordering is overgegaan. 4. De Raad komt tot de volgende beoordeling. 4.1. ... wetgeving eerder door de Raad gevormde zogeheten zesmaanden-jurisprudentie gaat niet op, omdat voor toepassing daarvan in WWB-zaken in beginsel geen ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 04, 2004

  Terugvordering van gedeeltelijk onverschuldigd betaalde uitkeringen op grond van de WAO. Is de zes-maanden-jurisprudentie van toepassing?

  ... overwogen geen dringende reden aanwezig te achten om van terugvordering af te zien. Naar aanleiding van een verzoek van gedaagde om het juiste ... van het oude recht en dat daarbij de zogeheten zes-maanden- jurisprudentie had moeten worden toegepast. Over de toepassing van de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, October 05, 2010

  Intrekking bijstanduitkering terecht. Schending inlichtingenverplichting. Onvoldoende informatie verstrekt over de handel in oud ijzer en geen duidelijkheid gegeven voor de diverse kasstortingen, als gevolg waarvan het recht op bijstand niet is vast te stellen. Terugvordering. Volgens vaste rechtspraak is voor toepassing van de zesmaanden-jurisprudentie geen plaats indien, zoals in het...

  ... de inlichtingenverplichting en dat het College het recht op terugvordering verwerkt heeft. Verder hebben appellanten verzocht om schadevergoeding ... een beroep op de door de Raad gevormde zogeheten zesmaanden-jurisprudentie. Deze jurisprudentie houdt in dat de bevoegdheid van een bestuursorgaan om ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 26, 2009

  Terugvordering WAO-uitkering. Geen dringende redenen hetgeen appellant naar voren heeft gebracht. Juiste berekening terugvordering te weten 90% van de bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder. De Raad wijst op zijn jurisprudentie (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 14 januari 2009, BH0541) ten aanzien van te betalen rente en aflossing van een doorlopend krediet, dat dit geen betalingsregeling is

  ...Daarbij is het terugvorderingsbedrag gewijzigd in € 7.912,29 bruto wegens het ontbreken van inkomsten uit ...De Raad wijst in dit verband tevens op zijn jurisprudentie (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 14 januari 2009, BH0541) ten aanzien ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, March 16, 2011

  Terugvordering onverschuldigd betaalde uitkering ingevolge de ZW. De aangevallen uitspraak is niet rechtsgeldig tot stand gekomen. Appellante heeft met het bezwaarschrift van 26 juni 2007 - ook als wordt uitgegaan van de door de rechtbank aangenomen toezending op 23 mei 2007 - tijdig bezwaar gemaakt. De omstandigheid dat de onderhavige terugvordering verband houdt met een door het Uwv gemaakte...

  ...Er was volgens het Uwv geen dringende reden was om van terugvordering af te zien. 2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank overwogen ... houdt met een door het Uwv gemaakte fout levert naar vaste jurisprudentie van de Raad geen dringende reden op. De fout is immers de oorzaak van de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 15, 2010

  Uitbetaling WAZ-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35 tot 45% en bruto-terugvordering WAZ-uitkering. Volgens vaste jurisprudentie van de Raad komt voor de toepassing van artikel 58 van de WAZ in beginsel doorslaggevende betekenis toe aan de door de verzekerde gemaakte fiscale keuze en dit is slechts anders indien sprake is van bijzondere omstandigheden. In dit geval doen zich...

  ...De rechtbank heeft overwogen dat volgens vaste jurisprudentie van de Raad voor de toepassing van artikel 58 van de WAZ in beginsel ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 13, 2009

  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Schending inlichtingen verplichting. Verzwegen bankrekening. Overschrijding vermogensgrens. Naar vaste jurisprudentie van de Raad rechtvaardigt het feit dat een bankrekening op naam van een betrokkene staat de vooronderstelling dat het op die rekening staande tegoed een bestanddeel vormt van de middelen waarover hij daadwerkelijk beschikt of...

  ...Het terugvorderingsbeleid van het College is te strikt omdat het in feite inhoudt dat geen ...4.2. Naar vaste jurisprudentie van de Raad rechtvaardigt het feit dat een bankrekening op naam van een ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 21, 2009

  Herziening bijstandsuitkering. Terugvordering. Was College bevoegd terug te vorderen. De zesmaanden-jurisprudentie houdt in dat de bevoegdheid van een bestuursorgaan om onverschuldigd betaalde uitkeringen terug te vorderen in tijd wordt beperkt indien niet adequaat wordt gereageerd op signalen van een betrokkene waaruit kan worden afgeleid dat te veel of ten onrechte uitkering wordt verstrekt. De

  ... gebruik heeft kunnen maken van zijn bevoegdheid om tot terugvordering over te gaan. Hierbij heeft appellante een beroep gedaan op de zogenoemde zesmaanden-jurisprudentie. 4.2. De Raad stelt eerst vast dat het College in het kader van de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 11, 2009

  Herziening bijstandsuitkering. Terugvordering. Voorlopige teruggave Inkomstenbelasting en Premie volksverzekeringen. Dubbel hoger beroep. De rechtbank is buiten de omvang van het geding getreden. Namens betrokkene is uitsluitend de terugvordering van gemaakte kosten van bijstand over 2003 tot een bedrag van € 1.740,-- en over december 2004 tot een bedrag van € 115,08 bestreden. In hoger beroep...

  ... verklaard, dat besluit vernietigd voor wat betreft de terugvordering van gemaakte kosten van bijstand over 2003 en het College opgedragen met ...Op grond van de door de Raad ontwikkelde zesmaanden-jurisprudentie wordt de bevoegdheid van een bestuursorgaan om onverschuldigd betaalde ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 17, 2010

  De teveel aan appellant betaalde WW-uitkering is terecht bruto van hem is teruggevorderd. In de WW is imperatief bepaald dat onverschuldigd verrichte betalingen worden teruggevorderd. Voor een belangenafweging is daarbij geen plaats. Terugvordering van teveel betaalde bedragen door het Uwv vindt bruto plaats, indien de terugvordering betrekking heeft op een tijdvak dat inmiddels in fiscale zin is

  ...: het bestreden besluit) zijn standpunt gehandhaafd en de terugvordering bepaald op € 2.548,55 bruto over 2007 en € 3.588,38 netto over 2008. ...Op grond van vaste jurisprudentie van de Raad gaat dit beleid van het Uwv de grenzen van een redelijke ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 13, 2009

  Herziening en terugvordering AOW-uitkering. Tegen de herzieningsbeslissing zijn geen rechtsmiddelen aangewend. In rechte staat vast dat aan appellant tot een te hoog bedrag aan AOW-toeslag is uitbetaald. Op grond van artikel 24 van de AOW is de Svb verplicht onverschuldigd betaalde uitkering terug te vorderen. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan de Svb besluiten geheel of...

  ...Deze terugvordering zal in maandelijkse termijnen van € 160,-- met zijn AOW-pensioen worden ...Uit vaste jurisprudentie van de Raad (zie bijvoorbeeld zijn uitspraak van 30 maart 2007, LJN ...