jurisprudentie zorgplicht

1760 resultaten voor jurisprudentie zorgplicht

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Holland, March 20, 2013

  Eindvonnis in “Safe Haven” zaak. Vervolg op Rb. Haarlem, LJN: BW9858 Ten aanzien van de Bank: De Rechtbank stelt de schade vast van de individuele beleggers vast op € 1.735.780,72 en de vordering van die beleggers van wie de rechtbank heeft vastgesteld dat de Stichting als lasthebber is opgetreden op € 1.191.764,73. Aldus bedraagt de totale vordering van de Stichting c.s. op de Bank € 2.927.545,45

  ... 50% moet worden vastgesteld op grond van door haar genoemde jurisprudentie waaruit zou voortvloeien dat tekortschieten van professionele financiële dienstverleners in hun zorgplicht jegens niet-professionele beleggers bij de toepassing van artikel 6:101 BW ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, September 05, 2007

  Rechtbank Alkmaar volgt in zaken van DSB-Bank jurisprudentie rechtbank Amsterdam in Dexia zaken. DSB heeft bijzondere zorgplicht jegens particulieren bij sluiten van overeenkomst Hollands Welvaren Select geschonden door niet uitdrukkelijk te waarschuwen voor de risico's van beleggen met geleend geld en de mogelijkheid van een restschuld na beeindiging van de overeenkomst. Toerekening van nadeel...

  ...toerekenbaar tekort is geschoten/haar precontractuele zorgplicht heeft geschonden en/of onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld en mitsdien ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, September 05, 2007

  Rechtbank Alkmaar volgt in zaken van DSB-Bank jurisprudentie rechtbank Amsterdam in Dexia zaken. DSB heeft bijzondere zorgplicht jegens particulieren bij sluiten van overeenkomst Hollands Welvaren Select geschonden door niet uitdrukkelijk te waarschuwen voor de risico's van beleggen met geleend geld en de mogelijkheid van een restschuld na beeindiging van de overeenkomst. Toerekening van nadeel...

  ...toerekenbaar tekort is geschoten/haar precontractuele zorgplicht heeft geschonden en/of onrechtmatig heeft gehandeld en mitsdien ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, Sector kanton, January 19, 2011

  Zorgplicht bank.Geen sprake van schending van de zorgplicht. In casu kan niet onverkort aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak die is ontwikkeld over de zorgplicht van banken bij het aangaan van beleggingsovereenkomsten en contracten van aandelenlease, doch dient te worden aangehaakt bij de jurisprudentie met betrekking tot (krediet)overeenkomsten, waarin een minder vergaande zorgplicht...

  ...Wat de zorgplicht van de bank betreft, merkt de kantonrechter het volgende op. Gedaagde ... van aandelenlease, doch dient te worden aangehaakt bij de jurisprudentie met betrekking tot (kre-diet)overeenkomsten, waarin een minder vergaande ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, Sector kanton, March 09, 2007

  Arbeidsongeval op een zeeschip, waarbij een matroos gewond raakt. De matroos stelt op diverse gronden zijn werkgever aansprakelijk. De kantonrechter wijst de aansprakelijkheid van de werkgever af, voor zover deze is gegrond op de artikelen 6:173 en 6:175 BW. De matroos kan zijn vordering echter wel op artikel 7:658 BW -waarin de zorgplicht van de werkgever is geregeld- baseren. Op grond van de...

  ...Thalassa betwist dat zij niet aan haar zorgplicht heeft voldaan en dat op het moment van de brand onjuiste instructies zijn ...

 • Uitspraak Nº 200.226.162/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-01-15

  ...Verder heeft zij de stelling verworpen dat Mevas haar zorgplicht heeft geschonden door [appellant] onvoldoende te waarschuwen voor ...[appellant] verwijst hiertoe naar jurisprudentie, waaruit volgt dat een tussenpersoon die kennis krijgt van bepaalde ...

 • Uitspraak Nº 200.035.673/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-08-01

  ... dat Dexia een gebrekkig product heeft aangeboden, althans haar zorgplicht heeft geschonden en daarom onrechtmatig ten opzichte van hem heeft ... berekening die de uitwerking vormt van de hiervoor genoemde jurisprudentie, waarbij een korting van 20% wordt verleend op het door de afnemer te ...

 • Uitspraak Nº C/16/386671 / HA ZA 15-177. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-10-12

  ... . . in verband met schending zorgplicht Rabobank bij aangaan van geldlening in 2007 : alle bescheiden van Rabobank ... beoordeling hiervan wordt vooropgesteld dat volgens vaste jurisprudentie op financiële dienstverleners, zoals Rabobank, tegenover particulieren ...

 • Uitspraak Nº 200.226.754/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-05-14

  ... Locker grondt haar vordering op de op ING rustende bancaire zorgplicht. Zij verwijt ING dat zij niet heeft ingegrepen. . De rechtbank ...ING stelt dat uit de jurisprudentie blijkt dat de zorgplicht van de bank mede strekt ter bescherming tegen ...

 • Uitspraak Nº 200.176.645_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-06-06

  ... worden afgewezen omdat de Bank op verschillende momenten haar zorgplicht heeft geschonden. . Voor het geval de vorderingen in conventie ...Volgens vaste jurisprudentie hebben banken een bijzondere zorgplicht in situaties waarin sprake is van ...

 • Uitspraak Nº C/05/364422 / HA ZA 20-23. Rechtbank Gelderland, 2020-06-24

  ... uit de eisen van redelijkheid en billijkheid en de bijzondere zorgplicht die op Achmea rustte, volgt dat Achmea de consumenten juist, duidelijk en ... voor effecteninstellingen voortvloeit en daarop gebaseerde jurisprudentie, is derhalve ook niet van toepassing in het kader van de door Achmea in ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, September 14, 2011

  Gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door olielekkages in 2006 en 2007 bij het dorp Ikot Ada Udo te Nigeria. Vervolg op LJN nummers BM1469 en BU3521. Zie ook NJB 2010, blzz. 400-406. Omvangrijke incidentele vorderingen tot exhibitie (art. 843a Rv) afgewezen. Voorlopige oordelen in de hoofdzaak over het toepasselijk recht (art. 3...

  ....s.] omdat zij in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende zorgplicht. SPDC heeft haar zorgplicht in de eerste plaats geschonden, omdat zij er ... ieder geval alsnog aan de hand van Nigeriaanse wetgeving, jurisprudentie en/of andere juridische bronnen onderbouwen dat en waarom SPDC haar ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 12, 2013

  Informatieplicht bank jegens cliënt die borgstellingsovereenkomst afsluit; geen zorgplicht jegens echtgenote van borg in verband met toestemmingsvereiste borgstelling, art. 1:88 BW. Zelfstandige zorgplicht bank jegens echtgenote uit hoofde van klantrelatie; beperkende werking redelijkheid en billijkheid, art. 6:248 lid 2 BW.

  ... en hypotheekverlening omdat de Bank is tekortgeschoten in haar zorgplicht bij de totstandkoming daarvan. Zij had [eiser 1] en [eiseres 2], die ...Hij betoogt dat het blijkens de jurisprudentie van uw Raad gaat om de aard van de rechtsverhouding, de aard van de ...

 • Uitspraak Nº C/02/301834 / HA ZA 15-454. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2016-03-09

  ...vanwege beweerde schending van haar zorgplicht aansprakelijk gesteld voor de door [eisers] te lijden schade. . - ... - aan deze zorgplicht heeft voldaan, dient volgens vaste jurisprudentie te worden getoetst aan de maatstaf of hij heeft gehandeld zoals een ...

 • Uitspraak Nº C/16/410620 / HA ZA 16-156. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-01-11

  ... [gedaagde] de op haar als verzekeringstussenpersoon rustende zorgplicht heeft geschonden. Ter onderbouwing daarvan stelt [eiser] dat [gedaagde] ...Uit de jurisprudentie omtrent de zorgplicht vloeit niet voort dat geen betekenis toekomt aan de ...

 • Uitspraak Nº HD 200.157.542_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-07-07

  ... daad gepleegd door in strijd met de op het Waterschap rustende zorgplicht onvoldoende onderhoud te plegen aan de [waterweg] , door na te laten ...Volgens het Waterschap is het verder vaste jurisprudentie dat de zorgplicht van een waterschap niet zo ver gaat dat een ieder altijd ...

 • Uitspraak Nº C/16/401508 / HA ZA 15-809. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-10-11

  ... die op New HBU II rustten ingevolge haar bancaire zorgplicht; een beroep op dwaling vanwege het niet nakomen van de zorgplicht kan kens (recente) jurisprudentie succesvol zijn, echter in die gevallen was steeds sprake van een "één op ...

 • Uitspraak Nº 5418160. Rechtbank Gelderland, 2017-04-28

  ... ten grondslag dat [verwerende partij sub 1] de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden en aldus ex artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor de ... . . 4.7. . . In de jurisprudentie zijn de uitgangspunten van deze zorgplicht nader uitgewerkt. . ...

 • Uitspraak Nº C/16/428402 / HA ZA 16-909. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-05-16

  ...[gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben hun zorgplicht geschonden bij de uitvoering van hun financiële werkzaamheden. Zij hebben ... aan deze zorgplicht heeft voldaan, dient volgens vaste jurisprudentie te worden getoetst aan de maatstaf of hij heeft gehandeld zoals een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 16, 2013

  Vervolg op het arrest van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (LJN: BV0616). Werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 lid 4 BW voor persoon die buiten dienstbetrekking voor opdrachtgever werkzaamheden verricht? Beoordeling op grond van de door de Hoge Raad gegeven uitgangspunten van de vraag of de werkzaamheden in de uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever hebben plaatsgevonden en voorts...

  ...Zorgplicht. 4.7.Nu vaststaat dat [appellant] schade heeft geleden in de uitvoering ...Weliswaar is, zoals uit vaste jurisprudentie moet worden afgeleid, met de zorgplicht van de werkgever niet beoogd een ...

 • Uitspraak Nº C/18/187611 / HA ZA 18-218. Rechtbank Noord-Nederland, 2020-06-17

  ... schending van haar contractuele en/of buiten-contractuele zorgplicht en/of; . b. het meewerken aan c.q. uitlokken van wanprestatie ... . . . . 5.2. . Uit de jurisprudentie volgt dat slechts in uitzonderlijke omstandigheden (bij wijze van vangnet) ...

 • Uitspraak Nº 18/183 en 18/991. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2019-06-18

  ... van PwC, niet het bewijs vormen van de schending van de zorgplicht. Gelet hierop heeft de rechtbank deze omstandigheden buiten beschouwing ... . . 2.7 . De door AFM genoemde jurisprudentie met betrekking tot andere wettelijke zorgplichten heeft de rechtbank niet ...

 • Uitspraak Nº 18/184 en 18/992. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2019-06-18

  ... van EY, niet het bewijs vormen van de schending van de zorgplicht. Gelet hierop heeft de rechtbank deze omstandigheden buiten beschouwing ... . . 2.7 . De door AFM genoemde jurisprudentie met betrekking tot andere wettelijke zorgplichten heeft de rechtbank niet ...

 • Uitspraak Nº C/18/141764 / HA ZA 13-171. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-02-03

  ... en [eiser 2] stellen dat in dit verband ook de bijzondere zorgplicht die volgens vaste jurisprudentie rust op een franschisegever ten opzichte ...

 • Uitspraak Nº C/10/519865 / HA ZA 17-123. Rechtbank Rotterdam, 2018-07-11

  ...Door dat niet te doen heeft Rabobank haar zorgplicht geschonden. Het gevolg daarvan is dat haar geen beroep op de borgtocht ...Volgens vaste jurisprudentie rust op een bank – als professionele kredietverstrekker – een ...