jurisprudentie zorgplicht

1760 resultaten voor jurisprudentie zorgplicht

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº C18/168730 HA RK 16-210. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-02-14

  ... en beheerder van het recreatiegebied rust op het Meerschap een zorgplicht voor wat betreft de veiligheid van de particuliere gebruikers ervan. Het ...Aan de hand van de in de jurisprudentie ontwikkelde Kelderluikfactoren concludeert [verzoeker] op grond van na te ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 03, 2010

  81 RO (conform conclusie A-G). Geen toepassing ruilarresten bij aanpassing van de beleggingsportefeuille van een pensioenfonds bij de overgang van opbouwfonds naar uitsluitend uitkeringsfonds.

  ...Ik concludeer dat dat oordeel juist is in het licht van uw jurisprudentie, die voor toepassing van de ruildoctrine op effectenvervanging eist dat de ... in de literatuur en op ontwikkelingen zoals de verscheprte zorgplicht van vermogensbeheerders sinds HR BNB 1999/321, heb ik onderzocht of er ...

 • Uitspraak Nº 200.253.766/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-07-07

  ... en/of bij de uitvoering van de investering een op hem rustende zorgplicht heeft geschonden en [geïntimeerde] veroordeelt tot betaling van door ...Volgens vaste jurisprudentie reikt de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid niet zo ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 19, 2008

  Artikel 34 van de Invorderingswet 1990 (Inlenersaansprakelijkheid). Betekenis van verklaringen van de Ontvanger over het betalingsgedrag van de uitlener (art. 35, § 15, lid 5, van de Leidraad Invordering 1990).Heeft Ontvangern informatieplicht jegens inlener? Is het verlenen van uitstel van betaling aan de uitlener zonder zekerheid te verlangen in strijd met de jagens de inlener te betrachten...

  ...Deze zorgplicht herinnert aan de verbintenis van de schuldeiser tegenover de borg. Ik ...Dat onderzoek ik in onderdeel 3 aan de hand van de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, die de algemene beginselen van behoorlijk ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 19, 2008

  Artikel 34 van de Invorderingswet 1990 (Inlenersaansprakelijkheid). Betekenis van verklaringen van de Ontvanger over het betalingsgedrag van de uitlener (atikel 35, § 15, lid 5, van de Leidraad Invordering 1990).

  ...Deze zorgplicht herinnert aan de verbintenis van de schuldeiser tegenover de borg. Ik ...Dat onderzoek ik in onderdeel 3 aan de hand van de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, die de algemene beginselen van behoorlijk ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, September 13, 2006

  Zorgplicht van het waterschap

  ... op grond van de stelling dat het waterschap niet aan haar zorgplicht in de door L. bij dagvaarding geschetste situatie, heeft voldaan. L. ...Vaste jurisprudentie is dat het waterschap een zekere beleidsvrijheid heeft om te beslissen wat ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, Sector kanton, November 12, 2010

  'Aansprakelijkheid van uitlener én van de inlener op grond van 7:611 BW resp. 6:162 BW door het ontbreken van een passende verzekering voor een uitzendkracht, die in de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval veroorzaakt en daardoor letsel oploopt.'

  ...] stelt dat Kelly Services aansprakelijk is, omdat zij haar zorgplicht als werkgever van art. 7:658 lid 1 en 2 BW en van art. 7611 BW heeft ...4.6. Op grond van vaste jurisprudentie, onder meer HR 1 februari 2008 (LJN: BB4767), geldt het volgende. De ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, April 23, 2013

  Zorgplicht van bank in vermogensadviesrelatie. Klanten tekenen op advies van de bank in op emissie van perpetuele achtergestelde obligaties van de bank. De koers van de obligaties daalt vervolgens sterk. Het hof overweegt dat de vraag of de bank een advies heeft gegeven dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend beleggingsadviseur niet had mogen geven, beoordeeld dient te worden naar de...

  ... jegens eisers heeft gehandeld in strijd met de op haar rustende zorgplicht. 2. Primair. Friesland Bank te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van ... dient in aanmerking te worden genomen dat volgens vaste jurisprudentie (laatstelijk Hoge Raad 8 februari 2012 LJN BY4600 en LJN BX7846) op de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 21, 2013

  Art. 2 Leerplichtwet 1969. Schoolverzuim. Zorgplicht van degene die het gezag over een jongere uitoefent en van degene die zich met de feitelijke verzorging van een jongere heeft belast. HR herhaalt relevante overweging uit HR LJN AD5614. Met “gezag” wordt in art. 2.1 Leerplichtwet 1969 niet gedoeld op feitelijk gezag, maar op een rechtens bestaand gezag, zoals de ouderlijke macht. Het Hof heeft...

  ...2 Leerplichtwet 1969 omschreven zorgplicht moet worden verstaan. Gaat het hier op bestanddeelniveau om een ...Alvorens ik mijn standpunt bepaal, zal ik ingaan op de jurisprudentie van de Hoge Raad. Biedt die houvast?. 5.25. In HR 19 November 1917, NJ ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, March 22, 2005

  Aandelenlease - WinstVerDriedubbelaar. Afwijzing generiek aanhoudingsverzoek Dexia. Schending zorgplicht. Verdeling van het nadeel: inleg blijft voor risico gedaagde, Dexia draagt koersverlies.

  ... van Dexia als aanbieder van financiële diensten haar zorgplicht heeft geschonden. Dit argument van [gedaagde] slaagt in zoverre, dat het ...12. De kantonrechter stelt voorop dat volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (NJ 1998 nrs. 192 en 660, NJ 1999 nr. 285) financiële ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 19, 2004

  Ongeval lid vrijwillige brandweer tijdens oefening. Schadevergoeding. Risicoaansprakelijkheid. Fout ondergeschikte. Zorgplicht. Goed werkgeverschap.

  ... is - kort samengevat - betoogd dat gedaagde niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en meer in het bijzonder dat appellant een onuitvoerbare ... opdracht is verstrekt vat de Raad op als een beroep op de jurisprudentie neergelegd in 's Raads uitspraak van 25 oktober 2001, TAR 2002, 21, ...

 • Uitspraak Nº 7487386 VZ VERZ 19-1019. Rechtbank Rotterdam, 2019-05-08

  ...bewezen. Krachtens vaste jurisprudentie geldt in een dergelijk geval dat Port Montage als werkgever aansprakelijk ...[verzoeker] betwist dat Port Montage haar zorgplicht is nagekomen. Zo is geen duidelijke en voor [verzoeker] begrijpelijke ...

 • Uitspraak Nº C/15/218175 / HA ZA 14-471. Rechtbank Noord-Holland, 2016-02-03

  ... van de op haar als franchisegever rustende (precontractuele) zorgplicht, al dan niet uit hoofde van de franchiseovereenkomst. Deze zorgplicht ... . 4.3. . . Volgens vaste jurisprudentie brengt de aard van de franchiseovereenkomst met zich dat indien een ...

 • Uitspraak Nº C/16/412491 / HA ZA 16-243. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-01-31

  ... . . 4.2. . Op een werkgever rust een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving. Als hij daarin tekortschiet, is ...Volgens de jurisprudentie (HR 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616, ( [achternaam] /Allspan) brengt ...

 • Uitspraak Nº C-09-526541-HA ZA 17-138. Rechtbank Den Haag, 2018-07-11

  ...[gedaagde sub 2] heeft haar zorgplicht jegens [eiseressen] geschonden, door [eiseressen] onvoldoende te wijzen op ...Voor zover [eiseressen] hier een beroep doet op de jurisprudentie omtrent garantieclausules, zoals aan de orde in HR 27 oktober 2000, ...

 • Uitspraak Nº 556100 HA ZA 18-747. Rechtbank Rotterdam, 2019-08-07

  ...Daar waar Lentiz, vanwege de op haar rustende zorgplicht, waarin zij al vele malen was tekortgeschoten, alsnog datgene had moeten ... Dienaangaande wordt vooropgesteld dat een vaste lijn in de jurisprudentie is dat het handelen van een school beoordeeld dient te worden naar de norm ...

 • Uitspraak Nº DX EXPL 14-379. Rechtbank Amsterdam, 2016-06-30

  ... . . Dexia heeft haar bijzondere zorgplichten geschonden, in elk geval de waarschuwingsplicht, en daardoor onrechtmatig ... overeenkomsten met een batig saldo op grond van eerdere jurisprudentie . . . . . . 3.1. . Op de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, January 16, 2007

  Ook al mag een eigenaar naar eigen goeddunken het eigen pand slopen, de vrijheid daartoe wordt beperkt indien daardoor schade kan ontstaan aan naburige panden. Hij dient rekening te houden met de mogelijkheid van schade, onderzoek daarnaar te doen alsmede naar mogelijkheden om die schade te vermijden, en voorts die mogelijkheden ook te benutten. Hij is het die de bestaande status quo te eigen...

  ... 21 april 2000, LJN AA5590, de in die arresten aangehaalde jurisprudentie en litteratuur (zoals Chao-Duivis in Bouwrecht in Kort bestek, 2004, pag. ...In het licht van de jurisprudentie, de zorgplicht en de mate van onderzoek welke daarin worden omschreven, brengt de ...

 • Uitspraak Nº 02-811322-12. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-04-11

  ... Ministerie heeft gesteld dat op grond van de geldende jurisprudentie de termen “gewoonte”, “omzetten” en “een of meer geldbedragen” ... van justitie heeft ter zitting aangegeven dat de Staat een zorgplicht had jegens [verdachte] en zijn gezin. In zoverre bevestigt zij de ...

 • Uitspraak Nº AWB 18-4990 en 18-4991 en 18-4992. Rechtbank Amsterdam, 2019-03-06

  ...Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), ...Gelet hierop rust op de eigenaar een zorgplicht om zich over het gebruik van de woning te informeren. . . . ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, September 27, 2005

  Aandelenlease - WinstVerDriedubbelaar. Schending zorgplicht Dexia. Dexia dient 75% van de inleg terug te betalen.

  ...Subsidiair heeft zij aangevoerd dat Dexia haar zorgplicht jegens haar niet nagekomen is en beroept zij zich op verrekening. Zij ... dit oordeel stelt de kantonrechter voorop dat volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (23 mei 1997 NJ 1998 nr. 192 en 9 januari 1998 NJ 1999 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, February 18, 2009

  Assurantie tussenpersoon wordt aansprakelijk gesteld door verzekerde die van verzekeraar- na brand- tegengeworpen krijgt dat hij is onderverzekerd. Grondslag van de vordering is dat tussenpersoon is te kort geschoten in diens zorgplicht, hetgeen door de rechtbank wordt gehonoreerd. Ook schadebeperkingsplicht/eigen schuld causaal verband,verrekening voordeel en uitvoerbaar verklaring bij voorraad...

  ...] tekort is geschoten in de nakoming van de op hem rustende zorgplicht. [gedaagde] had het verzekerd bedrag in de gaten moeten houden, [eiser] ... bepaling van de omvang van de zorgplicht is, blijkens vaste jurisprudentie, dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg ...

 • Uitspraak Nº C/01/300203 / HA ZA 15-741. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-09-14

  ... aan [gedaagde sub 1] meegedeeld haar wegens schending van haar zorgplicht als assurantietussenpersoon aansprakelijk te stellen voor de schade die ...Daarbij heeft tevens te gelden dat uit de jurisprudentie niet voortvloeit dat er voor een zelfstandige mededelingsplicht van ...

 • Uitspraak Nº C/01/314895 / HA ZA 16-738. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-02-14

  ... [eisers] heeft het Pius X-College daarmee de op haar rustende zorgplicht jegens [eiser sub 3] geschonden. [eiser sub 3] heeft daarom het Pius ... . 4.2. . Het is een vaste lijn in de jurisprudentie dat het handelen van de school moet worden beoordeeld naar de norm van ...

 • Uitspraak Nº C/18/181714/HAZA 18-13. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-11-14

  ...: NR 1999), alsmede door schending van haar precontractuele zorgplichten. Ten aanzien van de in dit verband tussen partijen opgekomen geschilpunten ... dat zij op grond van de in de aandelenlease-zaken gewezen jurisprudentie uit eigen beweging twee/derde gedeelte van de restschuld van [eiser] , ...