jurisprudentie zorgplicht

1760 resultaten voor jurisprudentie zorgplicht

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº C/08/183492 / HA ZA 16-97. Rechtbank Overijssel, 2017-03-15

  ... fase op hen rustende verplichtingen jegens [A] , waaronder de zorgplicht als bedoeld in artikel 7:401 BW, althans dat zij onrechtmatig jegens [A] .... . [A] verwijst voorts weliswaar naar jurisprudentie over een bijzondere zorgplicht van financiële dienstverleners (zoals ook ...

 • Uitspraak Nº AMS - 18 _ 5067. Rechtbank Amsterdam, 2019-07-03

  ...Verder moeten, behalve dat de functioneel dader een zorgplicht heeft, ook de aard van het delict en de overige omstandigheden worden enomen. Ook uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, September 10, 2008

  De zaak handelt over de vraag of werkgever op grond van artikel 7:658 BW en/of artikel 7:611 BW aansprakelijk is voor de schade die werknemer heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van een hem overkomen ongeval in de uitoefening van zijn werkzaamheden (val van ladder). Vastgesteld wordt dat werkgever niet tekortgeschoten is in de zorgplicht voor de veiligheid van de werknemer, zodat werkgever

  ...Op grond van vaste jurisprudentie moet als vaststaand worden aangenomen dat artikel 7:658 BW geen ... conclusie gerechtvaardigd dat RST niet tekortgeschoten is in de zorgplicht voor de veiligheid van [werknemer]. En waar [werknemer] niet heeft ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, September 14, 2011

  Gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door olielekkages in 2003 en 2004 bij het dorp Goi te Nigeria. Vervolg op LJN nummer BM1470. Zie ook NJB 2010, blzz. 400-406. Omvangrijke incidentele vorderingen tot exhibitie (art. 843a Rv) grotendeels afgewezen. Voorlopige oordelen in beide hoofdzaken over het toepasselijk recht (art. 3 WCOD),...

  ....s.] omdat zij in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende zorgplicht. SPDC heeft haar zorgplicht in de eerste plaats geschonden, omdat zij de ... ieder geval alsnog aan de hand van Nigeriaanse wetgeving, jurisprudentie en/of andere juridische bronnen onderbouwen dat en waarom SPDC haar ...

 • Uitspraak Nº C/14/158345?HA ZA 14-364. Rechtbank Noord-Holland, 2017-12-20

  ... fase, maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomsten haar zorgplicht geschonden; . - De algemene voorwaarden van het Swiss Life ... voor effecteninstellingen voortvloeit en daarop gebaseerde jurisprudentie, is dan ook niet van toepassing op SRLEV. . . . . ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, September 14, 2011

  Gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door olielekkage in 2005 bij het dorp Oruma te Nigeria. Vervolg op LJN nummer BK8616. Zie ook NJB 202, blzz. 400-406. Omvangrijke incidentele vorderingen tot exhibitie (art. 843aRv) afgewezen. Voorlopige oordelen in de beide hoofdzaken over het toepasselijk recht (art. 3 WCOD), over de...

  ....s.] omdat zij in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende zorgplicht. SPDC heeft haar zorgplicht in de eerste plaats geschonden, omdat zij de ... ieder geval alsnog aan de hand van Nigeriaanse wetgeving, jurisprudentie en/of andere juridische bronnen onderbouwen dat en waarom SPDC haar ...

 • Uitspraak Nº 200.255.054_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-05-19

  ... Waterschap onrechtmatig heeft gehandeld door de op hem rustende zorgplicht niet na te leven (rov. 4.5). . De op een waterschap rustende ... heeft gehandeld met zijn zorgplicht, zoals uitgewerkt in de jurisprudentie van de Hoge Raad (vgl. ECLI:NL:GHSHE:2015:2507, rov. 3.5.1 tot en met ...

 • Uitspraak Nº 200.226.514/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-10-22

  ... volledig arbeidsongeschikt is geworden doordat Securitas haar zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 lid 1 BW dan wel de verplichting om te ... hof voorop dat de zorgplicht van de werkgever - naar vaste jurisprudentie – niet beoogt een absolute waarborg te scheppen voor bescherming tegen ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 5589. Rechtbank Noord-Holland, 2019-07-12

  ... verweerder heeft gesteld, blijft bij deze beoordeling ook de zorgplicht van de werkgever buiten beschouwing. Het gaat dus alleen om het causaal ... Ten aanzien van de zorgplicht heeft de CRvB in zijn jurisprudentie als norm geformuleerd dat de ambtenaar – voor zover dit niet reeds ...

 • Uitspraak Nº C-09-501784-HA ZA 15-1395. Rechtbank Den Haag, 2016-12-21

  ... . . . . 5.4. . De jurisprudentie over de bancaire zorgplicht waarop [eiser] zich beroept is niet ...

 • Uitspraak Nº C/16/435015 / HA ZA 17-260. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-05-30

  ... verklaart dat Van Lanschot niet heeft voldaan aan haar zorgplicht en dus toerekenbaar tekort is geschoten; . IV. dat Van Lanschot ...De rechtbank verwijst in dit kader naar de jurisprudentie van de Hoge Raad in Dexia-zaken (HR 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2815), ...

 • Uitspraak Nº C/16/409379 / HA ZA 16-112. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-03-22

  ...Door deze schending van de zorgplicht (als werkgever) heeft [eiser] tijdens zijn werk de ziekte van Lyme ...In de regelgeving en de jurisprudentie over de zorgplicht van de werkgever ziet de rechtbank niet zulke ...

 • Uitspraak Nº 16/7329. Rechtbank Rotterdam, 2017-12-20

  ... vermeende schending van de in artikel 14 van de Wta neergelegde zorgplicht ten onrechte bewezen heeft geacht op basis van onderzoek naar een aantal ... 3.13. . . De door de AFM genoemde jurisprudentie met betrekking tot andere wettelijke zorgplichten leidt de rechtbank niet ...

 • Uitspraak Nº 5582250 UE VERZ 16-730. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-04-12

  ...In dit artikel is bepaald dat een werkgever aan haar zorgplicht heeft voldaan, onder meer indien zij in alle gevallen waarin werknemers ... . 4.6. . Weliswaar is, zoals uit vaste jurisprudentie moet worden afgeleid, met de zorgplicht van de werkgever niet beoogd een ...

 • Uitspraak Nº 17/7332. Rechtbank Rotterdam, 2017-12-20

  ... vermeende schending van de in artikel 14 van de Wta neergelegde zorgplicht ten onrechte bewezen heeft geacht op basis van onderzoek naar een aantal ... 3.13. . . De door de AFM genoemde jurisprudentie met betrekking tot andere wettelijke zorgplichten leidt de rechtbank niet ...

 • Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, March 21, 2013

  Geoordeeld is dat de Sophia Stichting in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen om de leerling tot de Johannesschool toe te laten. Daartoe is van belang dat de leerling volgens de deskundigen die hem hebben behandeld thans geen groter risico vormt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag dan elk ander willekeurig kind. Voorts biedt de uitvoering van het opgestelde veiligheidsplan,...

  ...Op grond van de op haar rustende bijzondere zorgplicht heeft de Sophia Stichting in te staan voor de veiligheid en gezondheid van ... laatste is van belang dat op een school – volgens vaste jurisprudentie – een bijzondere zorgplicht rust ten aanzien van de gezondheid en ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 6268. Rechtbank Den Haag, 2018-11-21

  ... lijden materiële en immateriële schade door schending van de zorgplicht na het incident van [datum] 2009. Eiser heeft daarbij gesteld dat hij ... van eiser afgewezen, omdat niet voldaan is aan de (in de jurisprudentie gestelde) “buitensporigheidseis” met betrekking tot de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, June 12, 2013

  Korte samenvatting: Collectieve actie. Financieel recht. Financieel plan van de (inmiddels failliete) financieel adviseur A inhoudende dat een hypothecaire lening op de overwaarde van de woning wordt afgesloten om te kunnen beleggen. De kredietgever wordt niet aansprakelijk geacht voor de geleden verliezen.

  ... van de op diverse nader genoemde gronden op haar rustende zorgplicht en/of in de op haar rustende taak van financiële advisering aan haar ... gebaseerde bijzondere zorgplicht die ingevolge de jurisprudentie op financiële instellingen rust. Die zorgplicht rust ook op een ...

 • Uitspraak Nº C/16/430112 / HA ZA 17-68. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-10-25

  ... niet binnen de redelijke grenzen is gebleven van zijn algemene zorgplicht. . . . . 4.4. De zorgplicht brengt mee dat ... die een zorgplicht hebben voor kinderen volgens vaste jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) niet aansprakelijk ...

 • Uitspraak Nº C/15/283509 / HA ZA 19-35. Rechtbank Noord-Holland, 2019-11-20

  ...] Van Lanschot aansprakelijk gesteld wegens schending van haar zorgplicht door ernstige overcreditering. . . . . 2.21 . .... Bij de beoordeling gelden – op grond van vaste jurisprudentie – met betrekking tot de zorgplicht van banken bij het verlenen van ...

 • Uitspraak Nº C/08/214192 / HA ZA 18-74. Rechtbank Overijssel, 2018-11-14

  ...Volgens vaste jurisprudentie rust op een bank - als professionele kredietverstrekker - een zorgplicht ...

 • Uitspraak Nº 287063. Rechtbank Gelderland, 2016-04-06

  ... 1] en [gedaagde 2] hebben de op hen rustende informatie- en zorgplicht geschonden, althans zijn zij toerekenbaar tekortgeschoten, dan wel hebben ... voor de bijzondere zorgplicht zoals die besloten ligt in de jurisprudentie van de Hoge Raad, geldt dat de vraag in welke concrete verplichtingen dat ...

 • Uitspraak Nº C/08/176993/HA ZA 15-523. Rechtbank Overijssel, 2016-05-25

  ...] tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht; (ii) te verklaren voor recht dat de bank in haar hoedanigheid als ...Dit blijkt uit de site van de bank. De in de jurisprudentie ontwikkelde maatstaf voor de zorgplicht van assurantietussen-personen waar ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, December 05, 2012

  Schending zorgplicht door assurantietussenpersoon. Door onvoldoende te wijzen op het risico verbonden aan de polissen dat het rendement (sterk) kan tegenvallen en mogelijk alleen het garantiebedrag op de einddatum wordt uitgekeerd, heeft de assurantietussenpersoon niet de zorg betracht die onder de gegeven omstandigheden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag...

  ...- en waarschuwingsplicht heeft Univé gehandeld in strijd met de zorgplicht ex artikel 7:401 BW en is zij aansprakelijk voor de schade die [Eiser] ...In de jurisprudentie is de zorgplicht voor assurantietussenpersonen nader uitgewerkt in die zin ...

 • Uitspraak Nº 18/1406. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-09-18

  ... eiser als werkgever tekort is geschoten in zijn wettelijke zorgplicht dan wel wegens niet goed werkgeverschap op grond van artikel 7:611 van het ...Daarbij wijst de rechtbank erop dat naar vaste jurisprudentie het ook de verantwoordelijkheid van de betrokkene zelf is om hulp te ...