jurisprudentie zorgplicht

1760 resultaten voor jurisprudentie zorgplicht

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 5 december 2012

  Schending zorgplicht door assurantietussenpersoon. Door onvoldoende te wijzen op het risico verbonden aan de polissen dat het rendement (sterk) kan tegenvallen en mogelijk alleen het garantiebedrag op de einddatum wordt uitgekeerd, heeft de assurantietussenpersoon niet de zorg betracht die onder de gegeven omstandigheden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag...

  ...- en waarschuwingsplicht heeft Univé gehandeld in strijd met de zorgplicht ex artikel 7:401 BW en is zij aansprakelijk voor de schade die [Eiser] ...In de jurisprudentie is de zorgplicht voor assurantietussenpersonen nader uitgewerkt in die zin ...

 • Uitspraak Nº 18/1406. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-09-18

  ... eiser als werkgever tekort is geschoten in zijn wettelijke zorgplicht dan wel wegens niet goed werkgeverschap op grond van artikel 7:611 van het ...Daarbij wijst de rechtbank erop dat naar vaste jurisprudentie het ook de verantwoordelijkheid van de betrokkene zelf is om hulp te ...

 • Uitspraak Nº 5880136. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-05-30

  ... Op 13 januari 2012 heeft [gedaagde] naar aanleiding van de jurisprudentie in effectenleasezaken uit eigen beweging een bedrag van € 1.430,36 aan ... van een effectenleasecontract de volgende precontractuele zorgplichten heeft: . a. de zorgplicht om indringend te waarschuwen voor het ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 1336. Rechtbank Limburg, 2018-04-30

  ... 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW) tekort geschoten in zijn zorgplicht. Zij stelt dat als gevolg van de seksuele intimidatie en het ...Het is eveneens vaste jurisprudentie van de CRvB (zie bijvoorbeeld de uitspraken van 15 februari 2007, ...

 • Uitspraak Nº 200.036.000/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-12-19

  ... redenen aanwezig geacht om terug te komen op eerdere jurisprudentie. Met die eerdere jurisprudentie doelt het hof in het bijzonder op de ... . . . . Zorgplicht . . . . . . 3.12 . Uit de ...

 • Uitspraak Nº 5351779, 5352002 en 5352082. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-10-26

  ...[eiser] stelt dat [A] haar zorgplicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet is nagekomen. [A] had ...Weliswaar is, zoals uit vaste jurisprudentie moet worden afgeleid, met de zorgplicht van de werkgever niet beoogd een ...

 • Uitspraak Nº 6831228 / ME VERZ 18-74. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-07-31

  ...Volgens [verzoekster] heeft de school een zorgplicht die bestaat uit het houden van voldoende toezicht en zo nodig ingrijpen ...Vooropgesteld is dat volgens vaste jurisprudentie op een school een bijzondere zorgplicht rust ten aanzien van de gezondheid ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 4981. Rechtbank Gelderland, 2016-02-23

  ... heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden. Loszittende vloerbedekking is niet dermate ... 4.1Volgens vaste jurisprudentie heeft het bestuursorgaan tegenover de ambtenaar een zorgplicht (Centrale ...

 • Uitspraak Nº C/01/312274 / HA ZA 16-592. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-12-12

  ... hun debat nader zouden toespitsen over de reikwijdte van de zorgplicht van het waterschap met inachtneming van de wettelijke normen en de e jurisprudentie, en het causale verband tussen de eventuele schending van de zorgplicht en ...

 • Uitspraak Nº C/16/496261 / HA ZA 20-87. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-06-24

  ... onrechtmatige daad (oneerlijke handelspraktijken en schending zorgplicht). . . . . 2.6. . Uit de jurisprudentie van ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 1980. Rechtbank Gelderland, 2016-01-12

  ... ten grondslag gelegd dat hij niet tekort is geschoten in zijn zorgplicht. Allereerst voldeed de trap aan de bepalingen van het Bouwbesluit. Verder ...De rechtbank stelt vast dat op grond van civielrechtelijke jurisprudentie die bij de invulling van de zorgplicht als in casu aan de orde mede ...

 • Uitspraak Nº C/10/496219 / HA ZA 16-210. Rechtbank Rotterdam, 2016-12-07

  ...] legt aan zijn vordering ten grondslag dat Acadium Bastion haar zorgplicht als financiële dienstverlener heeft geschonden en daarmee onrechtmatig ... 4.6. . Daarnaast geldt dat volgens vaste jurisprudentie op financiële dienstverleners tegenover particulieren een bijzondere ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 24 oktober 2007

  Het hof stelt voorop dat uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat een werkgever op grond van de in artikel 7: 658 lid 1 BW vastgelegde zorgplicht die maatregelen dient te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Of de werkgever aan deze verplichting heeft voldaan, dient beoordeeld te worden aan de hand van...

  ... aansprakelijk voor de door hem geleden schade doordat zij haar zorgplicht ten aanzien van veilige werkomstandigheden heeft verzaakt. 3. Zandleven ... van het Protocol, maar op basis van de hiervoor bedoelde jurisprudentie van de Hoge Raad. 20. Hetgeen hiervoor is overwogen, betekent niet dat aan ...

 • Uitspraak Nº C/09/564489 / HA ZA 18-1224. Rechtbank Den Haag, 2019-09-11

  ... . 4 De beoordeling. . 4.1. In de jurisprudentie is algemeen aanvaard dat de maatschappelijke functie van een bank een ondere zorgplicht meebrengt ten opzichte van derden met wier belangen de bank rekening ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 2 april 2008

  Doch ook indien het voorgaande anders zou zijn, is het hof van oordeel dat de notaris een beroepsfout heeft gemaakt door partijen niet te attenderen op het echtelijk toestemmingsvereiste (welke toestemming ontbrak) en de gevolgen daarvan voor de onaantastbaarheid van vaststellingsovereenkomst-2. Immers, blijkens vaste jurisprudentie (zie o.m. HR 20-12-2002, NJ 2003, 325) rust op de notaris in...

  ...Immers, blijkens vaste jurisprudentie (zie o.m. HR 20-12-2002, NJ 2003, 325) rust op de notaris in zijn ... van zijn taak bij het verlijden van een akte, een zwaarwegende zorgplicht terzake van hetgeen nodig is voor het intreden van de beoogde ...

 • Uitspraak Nº 16/01941. Hoge Raad, 2017-06-16

  ...ële dienstverlening en zijn voorgangers, alsmede de bijzondere zorgplicht die blijkens wet en jurisprudentie op financiële instellingen als de uwe ...

 • Uitspraak Nº C/16/404383 / HA ZA 15-929. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-07-20

  ...Of dit het geval is, hangt volgens vaste jurisprudentie af van het antwoord op de vraag of die weg, gelet op het te verwachten ... . . . . 4.3. Tegenover de zorgplicht van de wegbeheerder staat, volgens vaste jurisprudentie, de verplichting ...

 • Uitspraak Nº C/13/661768 / HA ZA 19-192. Rechtbank Amsterdam, 2020-03-11

  ...ABN AMRO heeft haar zorgplicht jegens [eisers] . geschonden door actief te participeren bij de 2e ... call optie kan worden gezien zodat de zorgplicht die in de jurisprudentie is ontwikkeld ten aanzien van gecompliceerde producten, waaronder opties, ...

 • Uitspraak Nº 7271970 \ CV EXPL 18-3468. Rechtbank Overijssel, 2019-09-17

  ... deze reden schadeplichtig is wegens schending van de bijzondere zorgplicht én schending van artikel 25 NR 1995 dan wel artikel 41 NR 1999. . ... door de Autoriteit Financiële Markten en er is naar vaste jurisprudentie van het Gerechtshof Amsterdam geen enkele aanleiding tot nader onderzoek ...

 • Uitspraak Nº C/05/316150 / HA ZA 17-77 en C/05/324238 / HA ZA 17-394. Rechtbank Gelderland, 2018-07-04

  ... 5.2. . Dat er op de HAN jegens de studenten een zorgplicht rustte is tussen partijen niet in geschil. De rechtbank overweegt dat het een vaste lijn in de jurisprudentie is dat het handelen van een onderwijsinstelling in verband met deze ...

 • Uitspraak Nº C/09/569480 / HA RK 19-158. Rechtbank Den Haag, 2019-09-26

  ...Volgens vaste jurisprudentie strekt de op de wegbeheerder rustende zorgplicht niet zo ver dat rekening ...

 • Uitspraak Nº 5957524. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-07-04

  ... Op 18 januari 2012 heeft Dexia naar aanleiding van de jurisprudentie in effectenleasezaken uit eigen beweging een bedrag van € 33.396,81 aan ... van een effectenleasecontract de volgende precontractuele zorgplichten heeft: . a. de zorgplicht om indringend te waarschuwen voor het ...

 • Uitspraak Nº C/01/296520 / HA ZA 15-531. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-06-29

  .... . . Schending zorgplichten (vorderingen E t/m O) . Rabobank heeft de op haar rustende ...Het is vaste jurisprudentie dat zowel bij het bepalen van de omvang van de bancaire zorgplicht als bij ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 4870. Rechtbank Gelderland, 2018-10-01

  ...Eiser wijst op de zorgplicht in het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). ... . . 10. Uit de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) ...

 • Uitspraak Nº 5652337. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-03-28

  ... Op 18 januari 2012 heeft Dexia naar aanleiding van de jurisprudentie in effectenleasezaken uit eigen beweging een bedrag van € 11.377,33 aan ... van een effectenleasecontract de volgende precontractuele zorgplichten heeft: . a. de zorgplicht om indringend te waarschuwen voor het ...