jurisprudentie zorgplicht

1760 resultaten voor jurisprudentie zorgplicht

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 21, 2013

  beroepsfout notaris, klachtplicht

  ... van de gestelde beroepsfout – tekortschieten in de notariële zorgplicht –, de onderlinge verhouding tussen partijen – een juridisch ... voor de bijzondere zorgplicht zoals die besloten ligt in de jurisprudentie van de Hoge Raad, geldt dat de vraag in welke concrete verplichtingen dat ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 28, 2013

  beroepsfout notaris, klachtplicht

  ... van de gestelde beroepsfout - tekortschieten in de notariële zorgplicht -, de onderlinge verhouding tussen partijen - een juridisch ... voor de bijzondere zorgplicht zoals die besloten ligt in de jurisprudentie van de Hoge Raad, geldt dat de vraag in welke concrete verplichtingen dat ...

 • Uitspraak Nº 200.225.153. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-11-26

  ... onrechtmatig handelen, meer in bijzonder het schenden van haar zorgplicht jegens derden, dan wel het profiteren van de wanprestatie van Du Soleil ... 4.3 . . Het is op grond van vaste jurisprudentie 1 in overeenstemming met de eisen van een goede rechtspleging om de ...

 • Uitspraak Nº 7905721 VZ VERZ 19-14967. Rechtbank Rotterdam, 2019-10-30

  ... ILS terwijl zij volgens [verzoeker] niet heeft voldaan aan haar zorgplicht. In dat verband wijst [verzoeker] er allereerst op dat hij een jonge, ... . . . . 4.8 . Naar vaste jurisprudentie geldt voor de omvang van de zorgplicht als uitgangspunt hetgeen op grond ...

 • Uitspraak Nº 19/5137. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-11-07

  ...Op grond van de jurisprudentie heeft de burgemeester in ieder geval een zorgplicht ten aanzien van ...

 • Uitspraak Nº 5652296. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-07-11

  ... . . . . 2.1 . In de jurisprudentie is vastgesteld dat de aanbieder van een effectenleasecontract de volgende precontractuele zorgplichten heeft: . a. de zorgplicht om indringend te waarschuwen voor het ...

 • Uitspraak Nº C/02/315869 / HA ZA 16-375. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2016-10-26

  ...[naam jurist] gehouden zich te vergewissen van jurisprudentie op het betreffende rechtsgebied, waarmee zij beroepshalve bekend behoort e zijn. De op mr. [naam jurist] rustende zorgplicht veronderstelt immers specifieke kennis van het rechtsgebied - zijnde in ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, July 18, 2012

  Bank schiet tekort in nakoming overeenkomst van hypothecaire financiering van woonhuis eiseres. Beschouwingen over aard van de aansprakelijkeid en zorgplicht bank. Er dient verder te worden geprocedeerd over de schadevergoeding.

  ...ING als bank heeft krachtens staande jurisprudentie een bijzondere zorgplicht jegens haar cliënten (en onder omstandigheden ...

 • Uitspraak Nº 5998454 \ CV EXPL 17-4386. Rechtbank Limburg, 2017-12-13

  ... onrechtmatig heeft gehandeld door de op haar rustende zorgplicht niet na te leven. In dit verband is een aantal in de jurisprudentie ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, March 20, 2013

  Opzegging swaptransactie, zorgplicht bank

  ...(…). 3 Tekort schieten in zorgplicht. Op 2 november 2007 hebt u FMA in een brief (…) een voorstel gedaan voor ... BW en artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden en de vaste jurisprudentie op dit punt - op de bank een zorgplicht rust om met de belangen van haar ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 05, 2009

  Effectenlease; proefproces. Aansprakelijkheid Bank wegens schending zorgplicht bij aanbieden restschuldproduct (Hefboomeffect) door niet te waarschuwen voor daaraan verbonden restschuldrisico, niet de inkomens- en vermogenspositie van belegger te onderzoeken en niet het aangaan van de overeenkomst te ontraden. Strekking bijzondere zorgplicht; causaal verband, toerekening in zin van art. 6:98 BW,...

  ... Levob toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht jegens [B] en/of dat Levob onrechtmatig jegens [B] heeft gehandeld, met ... rechtseenheid door de Hoge Raad groot is, ook al is deze jurisprudentie min of meer uitgekristalliseerd, in welk verband in het bijzonder wordt ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 2299. Rechtbank Limburg, 2020-07-10

  ... voor de buitenrechtspositionele schade wegens schending van de zorgplicht en/of fouten van ondergeschikten. Bij brief van 25 oktober 2012 heeft ... . . 5. Op grond van vaste jurisprudentie (bijvoorbeeld: ECLI:NL:CRVB:2015:98) heeft het bestuursorgaan tegenover de ...

 • Uitspraak Nº 200.136.921/01. Gerechtshof Amsterdam, 2018-09-18

  ..., waarin [geïntimeerde] een beroep doet op een schending van de zorgplicht door Dexia. . . . . 2.2. Volgens ... . . . . 2.4. Op grond van vaste jurisprudentie dient Dexia wegens de schending van de zorgplicht twee derde deel van de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 05, 2009

  Effectenlease; proefproces. Aansprakelijkheid effecteninstelling wegens schending zorgplicht bij aanbieden effectenleaseproduct (‘Sprintplan’) door niet te waarschuwen voor daaraan verbonden restschuldrisico en niet de inkomens- en vermogenspositie van belegger te onderzoeken. Strekking bijzondere zorgplicht; misleidende reclame bij aanbieden van effectenlease-product in brochure (art. 6:194 BW)?,

  ...C. Misleidende reclame. D. Bijzondere zorgplicht. E. Schadevergoeding. 4. Beoordeling van het middel in het principale ... rechtseenheid door de Hoge Raad groot is, ook al is deze jurisprudentie min of meer uitgekristalliseerd, in welk verband in het bijzonder wordt ...

 • Uitspraak Nº C/13/476532 / HA ZA 10-3800. Rechtbank Amsterdam, 2017-03-22

  ... heeft gehandeld met de jegens de investeerders in acht te nemen zorgplicht althans onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld doordat Citco c.s. ...heeft aansluiting gezocht bij de jurisprudentie ter zake van de door een bank jegens derden in acht te nemen zorgplicht ...

 • Uitspraak Nº 20-001005-17. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-01-31

  ...Verdachte was van die bepaling en de jurisprudentie rond dat artikel op de hoogte. Daar tegenover stond de ongeschreven morele plicht/maatschappelijke plicht/zorgplicht van de verdachte om zijn 99-jarige stiefmoeder te helpen bij het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 03, 2012

  Vermogensbeheer/advies; bijzondere zorgplicht bank; waarschuwingsplicht. Bank moest vooraf naar behoren onderzoek doen naar financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen particuliere belegger, en diende te waarschuwen voor bijzondere risico’s die aan handel in opties en futures zijn verbonden, en voor het feit dat voorgenomen beleggingsstrategie niet paste bij financiële mogelijkheden

  ... een particuliere, niet professionele cliënt tot een bijzondere zorgplicht is gehouden, welke zorgplicht voortvloeit uit hetgeen de eisen van ... dit arrest bevat een goed overzicht van de stand van de jurisprudentie en doctrine over de zorgplicht en adviesplicht van de bank, waarnaar ik ...

 • Uitspraak Nº C/13/620609 / HA ZA 16-1268. Rechtbank Amsterdam, 2018-01-17

  ... Rabobank in strijd met de op haar rustende zorgplicht, in strijd met de redelijkheid en billijkheid en onrechtmatig heeft ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (HR 26 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR1739) is voor het ...

 • Uitspraak Nº 8119481. Rechtbank Oost-Brabant, 2020-04-09

  ...Er rustte op de gemeente in dat verband een zorgplicht. De gemeente heeft deze zorgplicht geschonden door geen deugdelijk ... . . . 4.1.3. . Uit vaste jurisprudentie blijkt dat op de eigenaar van een groenstrook of andere beplanting een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, October 31, 2012

  Aansprakelijkheid voor dienstongeval afgewezen. Geen aanknopingspunten voor oordeel dat collega zozeer onzorgvuldig was dat die persoon zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had behoren te onthouden. Voorts geen sprake van schade die in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van eiser. Verweerder is daardoor aansprakelijk voor restschade als gevolg van...

  ... ME’er en dat verweerder niet te kort is geschoten in zijn zorgplicht jegens eiser. Volgens verweerder is sprake van een ongelukkige samenloop ... stelt de rechtbank allereerst vast dat volgens vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (zie onder meer de uitspraak van 11 ...

 • Uitspraak Nº 200.126.849-01 200.127.813-01. Gerechtshof Den Haag, 2015-12-18

  ... zijn dat zonder die aandacht en bemoeienis een schending van de zorgplicht ondenkbaar is en een verwijtbaar negeren van bedoelde belangen nimmer tot ...Engelse jurisprudentie geldt als belangrijke kenbron binnen het Nigeriaanse rechtstelsel zouden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Noord-Holland, Sector kanton, June 13, 2013

  Kredietovereenkomst. Eiseres, Arenda II, heeft aan gedaagde een doorlopend krediet verschaft. Arenda II eist nu het saldo ineens op, omdat er meer dan twee maanden achterstand is. Gedaagde heeft nog twee andere zaken die ook kredietovereenkomsten betreffen. Bij deze beide zaken treedt ING op als eiseres. In de onderhavige zaak voert gedaagde het verweer dat betrekking heeft op de zaken met ING...

  ... kredietovereenkomst ontbonden moet worden, omdat Arenda II haar zorgplicht bij het aangaan van de overeenkomst heeft geschonden. Ook heeft hij ...Blijkens jurisprudentie voldoet een bank bij kredietovereenkomsten als de onderhavige aan haar ...

 • Uitspraak Nº NL17.14249. Rechtbank Gelderland, 2019-02-01

  ...Ook uit de Beleidsregel TH / BR-025 (toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die op 1 ... de betekenis van de term ‘marktconform tarief’ in de jurisprudentie tot 1 januari 2018 door uitleg moet worden bepaald. Vanaf 1januari 2018 ...

 • Uitspraak Nº 200.126.843-01 200.126.848-01. Gerechtshof Den Haag, 2015-12-18

  ... zijn dat zonder die aandacht en bemoeienis een schending van de zorgplicht ondenkbaar is en een verwijtbaar negeren van bedoelde belangen nimmer tot ...Engelse jurisprudentie geldt als belangrijke kenbron binnen het Nigeriaanse rechtstelsel zouden ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 05, 2009

  Effectenlease; proefproces. Aansprakelijkheid Bank wegens schending zorgplicht bij aanbieden aflossingsproduct (KoersExtra) door niet te waarschuwen voor daaraan verbonden restschuldrisico, niet de inkomens- en vermogenspositie van belegger te onderzoeken en niet het aangaan van de overeenkomst te ontraden. Strekking bijzondere zorgplicht; causaal verband, toerekening in zin van art. 6:98 BW,...

  ... jegens hem toerekenbaar is tekortgeschoten/haar contractuele zorgplicht heeft geschonden en/of onrechtmatig heeft gehandeld en dat Dexia jegens ... rechtseenheid door de Hoge Raad groot is, ook al is deze jurisprudentie min of meer uitgekristalliseerd, in welk verband in het bijzonder wordt ...