jurisprudentie zorgplicht

1760 resultaten voor jurisprudentie zorgplicht

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº C/15/255027 / HA ZA 17-123. Rechtbank Noord-Holland, 2018-01-10

  ... kan maken op een vergoeding voor de mogelijke schending van de zorgplicht. . . . . 4.8. . . Dit verweer ... van [eiser] mogen worden verwacht, mede in het licht van de jurisprudentie van de Hoge Raad over de bepaling van de inhoud en reikwijdte van de ...

 • Uitspraak Nº 200.202.912. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-03-26

  ... zover in dit geschil van belang – te bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Voorts is in het kader van artikel 7:658 BW in de ... in artikel 7:658 BW in samenhang met de hiervoor vermelde jurisprudentie hierover volgt dat een collectieve actie zich niet leent voor de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 26 oktober 2011

  Kredietovereenkomst door tussenkomst van een kredietbemiddelaar gesloten tussen kredietbank en consumenten. Op de kredietbank rustte ten aanzien van de consumenten een zorgplicht om overkreditering te voorkomen. Van een verdergaande zorgplicht, zoals die voortvloeit uit de effectenlease-zaken, is geen sprake, omdat het in dit geval niet gaat om een ingewikkeld beleggingsproduct, maar om een...

  ...Zorgplicht. 13. [Gedaagden], hebben, zakelijk weergegeven, het volgende gesteld. Op ..., de bijzondere zorgplicht, zoals die voortvloeit uit de jurisprudentie die door de Hoge Raad is ontwikkeld in de effectenlease-zaken. Die ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 24 augustus 2011

  Aansprakelijkheid van notaris. De vraag is of de notaris tekortgeschoten is met betrekking tot het passeren van een hypotheekakte omdat voorafgaand aan het passeren van die akte niet is geconstateerd dat het recht van hypotheek niet kon worden gevestigd vanwege het faillissement van degene die het hypotheekrecht verleende. Resultaatsverbintenis/inspanningsverbintenis. Schending zorgplicht en...

  ...II. schending zorgplicht. 4.5. Voorts stelt de Friesland Bank dat [gedaagde] krachtens de t en de daarop gebaseerde jurisprudentie een zorgplicht heeft om te bewerkstelligen dat de door partijen beoogde ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 27 april 2011

  kredietovereenkomst; bijzondere zorgplicht bank tov niet professionele klant; informatieplicht risico's;artikel 28 Wck; voorafgaande toetsing kredietwaardigheid;verjaring

  ... en/of onrechtmatig heeft gehandeld door het schenden van haar zorgplichten en de verplichtingen uit de wet en de overeenkomst;. 4. voor recht wordt ... maatschappelijke functie van een bank brengt volgens vaste jurisprudentie een bijzondere zorgplicht, voortvloeiende uit de eisen van redelijkheid en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 april 2011

  Arbeidsongeval: val van huishoudtrap. Potentieel gevaarlijke situatie. Zorgplicht werkgever

  ... houden in dat de kantonrechter de in artikel 7:658 BW vervatte zorgplicht van de werkgever onjuist heeft uitgelegd, dat de kantonrechter ten ... rustte gelet op het voorgaande, mede gezien voormelde jurisprudentie, een (verregaande) zorgplicht. Daarbij geldt dat de algemene bekendheid ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 14 december 2012

  Deelgeschil. Letselschade. Leider, als vrijwilliger werkzaam, van scoutingvereniging valt van kabelbaan op scoutingterrein. Rechtbank is bevoegd kennis te nemen van een vordering op grond van 7:658 lid 4 BW. Verzoek valt onder het toepassingsbereik van de Wet deelgeschilprocedure. De voor de beoordeling relevante toedracht van het ongeval kan zonder nadere bewijslevering worden vastgesteld....

  ... van de kring van werknemers voor wie de werkgever een zorgplicht heeft. De huidige stand van de wetgeving en jurisprudentie is dat lid 4 ...

 • Uitspraak Nº 18.830067-14. Rechtbank Noord-Nederland, 2015-08-24

  ...Volgens vaste jurisprudentie is niet vereist dat het steunbewijs de kern van de tenlastelegging raakt, ... een daartoe strekkende bevoegdheid of kwaliteit een eigen zorgplicht rust of aan hem een (feitelijke of juridische) zorgplicht geheel is ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Sector kanton, 14 mei 2012

  Deelgeschil. Ongeval in een zandbak op het schoolplein. Verzoek vaststelling aansprakelijkheid ouders van het kind en/of de school.

  ... de leerlingen van de school – tekort zijn geschoten in hun zorgplicht om voldoende toezicht te houden op de kinderen op het schoolplein. Op ... sub 4] en/of RVS – wordt vooropgesteld dat volgens vaste jurisprudentie op een school een bijzondere zorgplicht rust ten aanzien van de gezondheid ...

 • Uitspraak Nº 244586/KG ZA 17/663. Rechtbank Limburg, 2018-01-04

  ... . [eiseres] beroept zich op jurisprudentie van het College voor de Rechten van de Mens op basis waarvan op het tscollege een zorgplicht rust om waar mogelijk aanpassingen te verrichten teneinde te voorkomen dat ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 23 januari 2013

  Beroepaansprakelijkheid van advocaat. Consignatiekas heeft op basis van informatie verkregen van een advocaat ten onrechte bedragen uitgekeerd uit de consignatiekas. Advocaat is hiervoor alleen aansprakelijk als hij opzettelijk een onjuiste mededeling heeft gedaan. Bewijsopdracht.

  ...4.5. [gedaagde 1] heeft als advocaat een zorgplicht, namelijk om te handelen zoals van een redelijk handelend en redelijk ... en in dat kader op de hoogte is van relevante wetgeving en jurisprudentie. Wat de zorgplicht van een advocaat ten opzichte van derden betreft is van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 2 november 2011

  Onrechtmatige daad. Ongeval tijdens gymnastiekles. Aansprakelijkheid van middelbare school jegens leerling? Maatstaf. Kelderluik-criteria.

  ... en daarmee van de op de leerkracht rustende zorgplicht. 4.5. In het licht van hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen dient ...Op een leerkracht rust immers volgens vaste jurisprudentie geen zorgplicht die inhoudt dat hij op ieder kind afzonderlijk toezicht ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 21 september 2011

  Door foute instructie van assurantietussenpersoon wordt koopsom voor arbeidsongeschiktheidsverzekering door notaris op rekening van verkeerde verzekeringsmaatschappij gestort. Na ontdekking van de fout wordt de koopsom teruggeboekt op de rekening van de notaris. Aantal maanden later wordt opdrachtgeefster arbeidsongeschikt en blijkt verzekering niet te zijn afgesloten en koopsom nog op rekening...

  ... van recht inhoudende dat DHD tekort is geschoten in haar zorgplicht jegens [eiseres in hoofdzaak];. - veroordeling van DHD tot betaling van ...In de jurisprudentie is die zorgplicht voor assurantietussenpersonen nader uitgewerkt in die ...

 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 4987 en 19_4988. Rechtbank Amsterdam, 2019-10-17

  ...Verweerder heeft een zorgplicht om dakloze ouders met hun (kwetsbare) kinderen op te vangen. Dit volgt uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens1 (EHRM) en de Hoge Raad2. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 14 september 2011

  Primaire vordering tot vernietiging van de franchiseovereenkomst op grond van primair bedrog, subsidiair dwaling en veroordeling van Jumper West tot betaling aan gefailleerde van € 285.392,00 dan wel van een in goede justitie vast te stellen schadeloosstelling. Gefailleerde is volgens mr. Rissik q.q. een ondeugdelijke exploitatiebegroting verschaft waardoor zij op onjuiste gronden een franchise-...

  ...Daarnaast bent u toerekenbaar tekortgeschoten in uw zorgplicht jegens cliënte, door geen, dan wel onvoldoende advies en/of bijstand te ...In strijd met haar uit de jurisprudentie voortvloeiende verplichting om wanneer de omzet om welke reden dan ook ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 11 april 2012

  Zorgplicht bank. Bank niet opgetreden als effectenbemiddelaar. Bank niet aansprakelijk voor de gevolgen van door derde verstrekte beleggingsadviezen. Bank wist niet dat derde geen vergunning had voor het verstrekken van de beleggingsadviezen. Verwijt dat bank een op haar rustende onderzoeks- en waarschuwingsplicht heeft geschonden is ongegrond. Beroep op Safe Haven-arrest verworpen. Om te kunnen...

  ...ële dienstverlening en zijn voorgangers, alsmede de bijzondere zorgplicht die blijkens wet en jurisprudentie op financiële instellingen als de uwe ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 april 2011

  Aansprakelijkheidsrecht. Is gefailleerde, beherend vennoot van commanditaire vennootschappen, waarin stille vennoten vermogen hebben ingebracht teneinde dit door deze beherend vennoot te laten beleggen, opgetreden als vermogensbeheerder in de zin van art. 1, aanhef en onder c, WTE 1995? Banken waarbij de cv’s effectenrekeningen hadden alsmede de AFM aansprakelijk voor de schade? Het in art. 7 lid

  ...(b) niet aan hun bijzondere zorgplicht hebben voldaan, zoals opgenomen in art. 28 lid 1 NR 1999, omdat zij geen ...Mede in het kader van de ontwikkelingen in de jurisprudentie en regelgeving op het gebied van de zorgplicht van de bank, onder andere ...

 • Uitspraak Nº 18.850091-14. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-03-24

  ... heeft de officier van justitie aangevoerd dat volgens de jurisprudentie een enkele afhankelijkheidsrelatie onvoldoende is om tot een ... aangevoerd dat bij artikel 249 Sr de behandelrelatie en de zorgplicht van de behandelaar voorop staat. Volgens de jurisprudentie staan ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 28 april 2010

  Schending zorgplicht assurantietussenpersoon. Eigen schuld 50%.

  ...4. De beoordeling. Zorgplicht. 4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat de rechtsverhouding tussen ...In de jurisprudentie is die zorgplicht voor assurantietussenpersonen nader uitgewerkt in die ...

 • Professional Liability Newsletter - March 2020 (Dutch)

  Welcome to the December edition of the Professional Liability and Disciplinary Law Newsletter of Dentons Amsterdam office.

  ...Notariële zorgplicht. Op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad rust op de notaris een ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 17 februari 2010

  Schending zorgplicht bank bij kredietovereenkomst?

  ... dient te worden afgewezen omdat de Bank de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Subsidiair stelt [gedaagde] dat sprake is geweest van ...Zorgplicht. 4.4. [gedaagde] heeft, onder verwijzing naar jurisprudentie, aangevoerd dat op de Bank een bijzondere zorgplicht rust die ertoe strekt ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 27 juli 2011

  zorgplicht bank, bank niet aansprakelijk voor gevolgen van door derde verstrekte beleggingsadviezen, bank niet opgetreden als effectenbemiddelaar, geen sprake van 'devolutieve' zorgplicht, beroep op 'Safe Haven arrest' verworpen

  ...ële dienstverlening en zijn voorgangers, alsmede de bijzondere zorgplicht die blijkens wet en jurisprudentie op financiële instellingen als de uwe ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, 19 juni 2007

  Geen schending artikel 32 Protol Geen schending zorgplicht van de Europese Commissie Geen beroep op overmacht Uit het tweede dictum van het Beemsterboer-arrest volgt dat een certificaat waarvan de juistheid van de daarop vermelde oorsprong bij een controle achteraf niet meer kan worden bevestigd, als een onjuist certificaat in de zin van artikel 220, tweede lid, sub b, van het CDW moet...

  ...Ook de Commissie is in haar zorgplicht tekortgeschoten. Er bestond al in juli 1997 twijfel omtrent de oorsprong ...Het staat niet gedefinieerd in Protocol 3. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie valt af te leiden dat het begrip buitengewone ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 12 oktober 2011

  Particulieren sluiten 'scheepshypotheek' bij financieringsinstelling. In privé of namens de stichting waarvan zij bestuurders zijn? Stellingen onvoldoende om schending zorgplicht financieringsinstelling aan te nemen.

  ...[gedaagden] is voorts van mening dat Mahuko de zorgplicht heeft verzaakt door rauwelijks over te gaan tot opeising van het krediet ...Zoals uit vaste jurisprudentie (in de zogenoemde aandelenlease-/ en effectenleasezaken) blijkt, bestaat ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, 10 oktober 2012

  Hennepkwekerij. In de hoofdzaak: verhuurder heeft zorgplicht geschonden door via een bemiddelaar huurovereenkomst aan te gaan met huurder van die verhuurder de identiteit niet kende. Geen BTW over illegaal afgenomen elektriciteit. In vrijwaring: huurovereenkomst waarop verhuurder zich beroept, kan niet als bewijs dienen totdat vaststaat dat handtekening van huurder is (art. 159 lid 2 Rv.)....

  ...4.3. Volgens vaste jurisprudentie leggen bovenstaande bepalingen in de AV een contractuele zorgplicht op de ...