jurisprudentie zorgplicht

1760 resultaten voor jurisprudentie zorgplicht

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº AWB - 20 _ 3671. Rechtbank Amsterdam, 2020-07-22

  ... In dit kader heeft verzoekster aangevoerd dat verweerder een zorgplicht heeft om dakloze ouders met hun kinderen op te vangen. Dit volgt uit ...

 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 4987 en 19_4988. Rechtbank Amsterdam, 2019-10-17

  ...Verweerder heeft een zorgplicht om dakloze ouders met hun (kwetsbare) kinderen op te vangen. Dit volgt uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens1 (EHRM) en de Hoge Raad2. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, September 14, 2011

  Primaire vordering tot vernietiging van de franchiseovereenkomst op grond van primair bedrog, subsidiair dwaling en veroordeling van Jumper West tot betaling aan gefailleerde van € 285.392,00 dan wel van een in goede justitie vast te stellen schadeloosstelling. Gefailleerde is volgens mr. Rissik q.q. een ondeugdelijke exploitatiebegroting verschaft waardoor zij op onjuiste gronden een franchise-...

  ...Daarnaast bent u toerekenbaar tekortgeschoten in uw zorgplicht jegens cliënte, door geen, dan wel onvoldoende advies en/of bijstand te ...In strijd met haar uit de jurisprudentie voortvloeiende verplichting om wanneer de omzet om welke reden dan ook ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, April 11, 2012

  Zorgplicht bank. Bank niet opgetreden als effectenbemiddelaar. Bank niet aansprakelijk voor de gevolgen van door derde verstrekte beleggingsadviezen. Bank wist niet dat derde geen vergunning had voor het verstrekken van de beleggingsadviezen. Verwijt dat bank een op haar rustende onderzoeks- en waarschuwingsplicht heeft geschonden is ongegrond. Beroep op Safe Haven-arrest verworpen. Om te kunnen...

  ...ële dienstverlening en zijn voorgangers, alsmede de bijzondere zorgplicht die blijkens wet en jurisprudentie op financiële instellingen als de uwe ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 08, 2011

  Aansprakelijkheidsrecht. Is gefailleerde, beherend vennoot van commanditaire vennootschappen, waarin stille vennoten vermogen hebben ingebracht teneinde dit door deze beherend vennoot te laten beleggen, opgetreden als vermogensbeheerder in de zin van art. 1, aanhef en onder c, WTE 1995? Banken waarbij de cv’s effectenrekeningen hadden alsmede de AFM aansprakelijk voor de schade? Het in art. 7 lid

  ...(b) niet aan hun bijzondere zorgplicht hebben voldaan, zoals opgenomen in art. 28 lid 1 NR 1999, omdat zij geen ...Mede in het kader van de ontwikkelingen in de jurisprudentie en regelgeving op het gebied van de zorgplicht van de bank, onder andere ...

 • Uitspraak Nº 18.850091-14. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-03-24

  ... heeft de officier van justitie aangevoerd dat volgens de jurisprudentie een enkele afhankelijkheidsrelatie onvoldoende is om tot een ... aangevoerd dat bij artikel 249 Sr de behandelrelatie en de zorgplicht van de behandelaar voorop staat. Volgens de jurisprudentie staan ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, April 28, 2010

  Schending zorgplicht assurantietussenpersoon. Eigen schuld 50%.

  ...4. De beoordeling. Zorgplicht. 4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat de rechtsverhouding tussen ...In de jurisprudentie is die zorgplicht voor assurantietussenpersonen nader uitgewerkt in die ...

 • Professional Liability Newsletter - March 2020 (Dutch)

  Welcome to the December edition of the Professional Liability and Disciplinary Law Newsletter of Dentons Amsterdam office.

  ...Notariële zorgplicht. Op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad rust op de notaris een ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, February 17, 2010

  Schending zorgplicht bank bij kredietovereenkomst?

  ... dient te worden afgewezen omdat de Bank de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Subsidiair stelt [gedaagde] dat sprake is geweest van ...Zorgplicht. 4.4. [gedaagde] heeft, onder verwijzing naar jurisprudentie, aangevoerd dat op de Bank een bijzondere zorgplicht rust die ertoe strekt ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, July 27, 2011

  zorgplicht bank, bank niet aansprakelijk voor gevolgen van door derde verstrekte beleggingsadviezen, bank niet opgetreden als effectenbemiddelaar, geen sprake van 'devolutieve' zorgplicht, beroep op 'Safe Haven arrest' verworpen

  ...ële dienstverlening en zijn voorgangers, alsmede de bijzondere zorgplicht die blijkens wet en jurisprudentie op financiële instellingen als de uwe ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, June 19, 2007

  Geen schending artikel 32 Protol Geen schending zorgplicht van de Europese Commissie Geen beroep op overmacht Uit het tweede dictum van het Beemsterboer-arrest volgt dat een certificaat waarvan de juistheid van de daarop vermelde oorsprong bij een controle achteraf niet meer kan worden bevestigd, als een onjuist certificaat in de zin van artikel 220, tweede lid, sub b, van het CDW moet...

  ...Ook de Commissie is in haar zorgplicht tekortgeschoten. Er bestond al in juli 1997 twijfel omtrent de oorsprong ...Het staat niet gedefinieerd in Protocol 3. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie valt af te leiden dat het begrip buitengewone ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, October 12, 2011

  Particulieren sluiten 'scheepshypotheek' bij financieringsinstelling. In privé of namens de stichting waarvan zij bestuurders zijn? Stellingen onvoldoende om schending zorgplicht financieringsinstelling aan te nemen.

  ...[gedaagden] is voorts van mening dat Mahuko de zorgplicht heeft verzaakt door rauwelijks over te gaan tot opeising van het krediet ...Zoals uit vaste jurisprudentie (in de zogenoemde aandelenlease-/ en effectenleasezaken) blijkt, bestaat ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, October 10, 2012

  Hennepkwekerij. In de hoofdzaak: verhuurder heeft zorgplicht geschonden door via een bemiddelaar huurovereenkomst aan te gaan met huurder van die verhuurder de identiteit niet kende. Geen BTW over illegaal afgenomen elektriciteit. In vrijwaring: huurovereenkomst waarop verhuurder zich beroept, kan niet als bewijs dienen totdat vaststaat dat handtekening van huurder is (art. 159 lid 2 Rv.)....

  ...4.3. Volgens vaste jurisprudentie leggen bovenstaande bepalingen in de AV een contractuele zorgplicht op de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 18, 2006

  Met de rechtbank is het hof van oordeel dat Van Lanschot aldus heeft gehandeld in strijd met haar bijzondere zorgplicht jegens [geïntimeerde]. Deze bijzondere zorgplicht strekt er naar zijn aard immers toe de cliënt te beschermen tegen eigen lichtzinnigheid of gebrek aan inzicht. Juist daarom had [geïntimeerde] mogen verwachten dat zijn professionele en ter zake deskundige beleggingsadviseur [bele

  ...[geïntimeerde] stelt dat Van Lanschot de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden door:. a) deels zonder toestemming van [geïntimeerde] te ... het handelen van Van Lanschot getoetst aan de in vaste jurisprudentie neergelegde maatstaf van de bijzondere zorgplicht van de bank bij de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, July 18, 2012

  Verzekeringszaak. Verklaring voor recht dat Rabobank jegens eiser niet heeft gehandeld als redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon. Rabobank moet schade aan eiser vergoeden en de schadeclaim van een derde partij op eiser afwikkelen als ware Rabobank de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van eiser, omdat zij hem niet had geadviseerd een verzekering af te sluiten die...

  ... gezegd, ten grondslag dat Rabobank niet heeft voldaan aan haar zorgplicht als redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon, door ... bedoelde zorgplicht van de assurantietussenpersoon is in de jurisprudentie nader uitgewerkt, onder meer in het eveneens onder 4.1 genoemde arrest van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, June 25, 2008

  Aansprakelijkheid schoolbestuur pestgedrag.

  ... aansprakelijkheid voorop dat op een school - volgens vaste jurisprudentie - een bijzondere zorgplicht rust ten aanzien van de gezondheid en ...

 • Uitspraak Nº NL19.22835. Rechtbank Den Haag, 2019-10-31

  ...Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State2 volgt dat de ...

 • Uitspraak Nº 200.110.332. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-12-29

  ... dat SNS Bank in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende zorgplicht jegens de Stichting in de gevallen: . . . ...Volgens vaste jurisprudentie worden aan het vereiste van art. 3:84 lid 2 BW geen strenge eisen gesteld. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, December 08, 2010

  Eisers zijn geslaagd in het bewijs dat zij niet op niet mis te verstane wijze zijn gewaarschuwd voor een restschuld. Onderzoek door Defam had uitgewezen dat de overeenkomst niet hoefde te worden afgeraden. Defam en VIP, de tussenpersoon, worden hoofdelijk veroordeeld om aan eisers te betalen 60 % van de restschuld na aftrek van het door eisers ontvangen dividend.

  ...Jurisprudentie. 2.9. Sinds het tussenvonnis van 9 januari 2008 zijn door de Hoge Raad en ... afnemer van de effectenleaseovereenkomst een bijzondere zorgplicht rust, die ertoe strekt de afnemer te beschermen tegen de gevaren van eigen ...

 • Kort geding van Rechtbank Leeuwarden, Sector kanton, April 11, 2012

  Arbeidsongeschikte werknemer. Loonsanctie. Doorbetaling loon in derde ziektejaar. Overgang van onderneming. Onrechtmatig handelen van moedermaatschappij.

  ...Bedacht dient te worden dat de rechter volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad zeer terughoudend moet zijn bij het aannemen van ...5.6.3. In de jurisprudentie wordt een zekere zorgplicht aangenomen voor een (groot)moedermaatschappij jegens de schuldeisers van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, July 06, 2010

  Uitoefening recht van parate executie door bank. Bank handelt in de gegeven omstandigheden onzorgvuldig door niet voeren van overleg over alternatief voor executoriale verkoop. Opschorting executie voor duur van een maand.

  ... is dat de maatschappelijke functie van banken een bijzondere zorgplicht meebrengt jegens haar cliënten, welke zorgplicht zich naar het oordeel ... jegens de kredietnemer, welke bijzondere zorgplicht in de jurisprudentie is aanvaard ten aanzien van de kwestie of de bank tot opzegging van het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, July 30, 2004

  Het beroep van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Roermond, Roerdalen, Maasbracht en Swalmen tegen een besluit van de Minister van VWS is ongegrond omdat dat de rechtbank van oordeel is dat de minister op goede gronden kon overgaan tot de beleidswijziging om het landelijk systeem van bovenregionaal (keten) vervoer voor gehandicapten (TraXX) niet langer te laten...

  ..., hetgeen evenwel niet in overeenstemming zou zijn met de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) omtrent de omvang van de zorgplicht ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, January 30, 2013

  Eindvonnis van de rechtbank Den Haag over de gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door een olielekkage in 2004 bij het dorp Goi in Nigeria. Vervolg op LJN nummers BM1470 en BU3538. Zie ook NJB 2012, blzz. 400-406. Zie ook LJN BY9850 en BY9854.

  ...verwijten SPDC dat zij niet heeft voldaan aan haar zorgplicht om op zorgvuldige wijze olie te winnen en daarbij te voorkomen dat ...Zij kennen wel een aantal in de jurisprudentie ontwikkelde niet contractuele verbintenissen tot schadevergoeding, ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, October 25, 2006

  Beleggingsovereenkomst. Schending zorgplicht door aanbieder. Eigen schuld.

  ... onder de effectenrechtelijke regelgeving viel, een bijzondere zorgplicht rustte. Volgens vaste jurisprudentie vloeit deze zorgplicht voor banken, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, Sector kanton, December 21, 2011

  - Is de tussen partijen gesloten overeenkomst te bestempelen als franchise- of licentieovereenkomst? - Uit de redelijkheid en billijkheid in verband met de aard van de franchiseovereenkomst vloeit niet de algemene regel voort, dat op de franchisegever een verbintenis rust om de franchisenemer in te lichten omtrent de te verwachten omzet of omtrent de winstverwachting. Bijzondere omstandigheden...

  ... met name, dat zij is tekort geschoten in de op haar rustende zorgplicht. Meer subsidiair vordert [X] een verklaring voor recht, dat The Company ...Verder is het volgens vaste jurisprudentie zo, dat indien de franchisegever gegevens aan de franchisenemer verstrekt, ...