jurisprudentie zorgplicht

1760 resultaten voor jurisprudentie zorgplicht

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Raad van State, November 26, 2010

  COa / (voortgaande) medische behandeling / geen algemene zorgplicht voortvloeiend uit art. 8 EVRM De vreemdeling heeft gesteld dat zich in haar geval bijzondere omstandigheden voordoen en heeft in dit verband gewezen op haar medische situatie. Uit de door haar overgelegde medische gegevens blijkt dat de medische behandeling van de vreemdeling bestaat uit een chronische behandeling van HIV en...

  ...Uit de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kan niet worden afgeleid ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, March 03, 2010

  Verkoop geldzakvennootschap (tot twee keer toe) met het gevolg dat deze geen verhaal biedt voor belastingvordering van de Ontvanger. De Ontvanger spreekt een zestal (rechts)personen op verschillende grondslagen aan voor de door hem als gevolg daarvan geleden schade.

  ... hem in het kader van de verkoop van de aandelen een zwaardere zorgplicht ten opzichte van de Ontvanger rustte dan de zorgplicht die op hem als ... aard van de zorgplicht van een partijadviseur die volgens jurisprudentie en literatuur beperkt is. Het betoog van de Ontvanger dat voor het ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, March 03, 2010

  Verkoop geldzakvennootschap (tot twee keer toe) met het gevolg dat deze geen verhaal biedt voor belastingvordering van de Ontvanger. De Ontvanger spreekt een zestal (rechts)personen op verschillende grondslagen aan voor de door hem als gevolg daarvan geleden schade.

  ... hem in het kader van de verkoop van de aandelen een zwaardere zorgplicht ten opzichte van de Ontvanger rustte dan de zorgplicht die op hem als ... aard van de zorgplicht van een partijadviseur die volgens jurisprudentie en literatuur beperkt is. Het betoog van de Ontvanger dat voor het ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 28, 2009

  Vervoersvoorziening ten behoeve van (para)medisch consult, behandeling of therapie. Het medisch vervoer van betrokkene valt onder de zorgplicht van het Colleget, voor zover gereisd moet worden naar bestemmingen die onder het zorgplichtgebied van het College vallen. De Raad is van oordeel dat dit gebied in het onderhavige geval bestemmingen omvat tot circa 20 km van de woning van betrokkene.

  ...Zij heeft daartoe overwogen dat uit jurisprudentie van de Raad voortvloeit dat het een belanghebbende vrijstaat om ... leven van alledag moeten worden gerekend en mitsdien onder de zorgplicht van het College voor vervoersvoorzieningen vallen. 3.2. Partijen hebben in ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, May 03, 2011

  Aansprakelijkheid assurantietussenpersoon. Onvoldoende zorg bij verzekering auto door niet naar de waarde te vragen. Schade betreft niet eigendomsrecht auto maar beroepsfout. Eigen schuld verzekeringnemer 50%.

  ... BW en dat bijgevolg op [geïntimeerde] als opdrachtnemer een zorgplicht rust. In de jurisprudentie is die zorgplicht voor assurantietussenpersonen ...

 • Uitspraak Nº 104.004.583. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-02-26

  ... de stand van het recht, bijvoorbeeld door voortschrijdende jurisprudentie terwijl de procedure loopt, aanleiding kan geven voor een toelaatbare ... als professionele dienstverlener een bijzondere zorgplicht rust tegenover particuliere beleggers. Deze bijzondere zorgplicht volgt ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, October 04, 2011

  Geen schending zorgplicht ex art. 7:658 BW van school in verband met tegen het hoofd van een leerkracht tijdens pauze op schoolplein geschoten voetbal. Geen schending art. 7:611 BW in verband met het sluiten van ongevallenverzekering.

  ... artikel 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) neergelegde zorgplicht niet is nagekomen, subsidiair dat SKO niet als een goed werkgever heeft ... hof voorop dat de zorgplicht van de werkgever - naar vaste jurisprudentie – niet beoogt een absolute waarborg te scheppen voor bescherming tegen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 08, 2013

  Beleggingsadviesrelatie. Onzorgvuldig handelen bank? Beroep bank op klachttermijn art. 6:89 BW; stelplicht en bewijslast; onderzoeksplicht cliënt?; maatstaf; alle relevante omstandigheden; bijzondere zorgplicht bank; verklaringen bank.

  ... gelegd dat de Bank is tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht jegens hem, in het bijzonder doordat zij, kort gezegd, (i) een (veel) te ...Zie Parl. Gesch. Boek 7, p. 148 en 152. Enige jurisprudentie inzake de klachtplicht en de onderzoeksplicht van art. 6:89 BW en van art. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, July 24, 2012

  incident, schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad

  ... - kort gezegd - om de vraag of Afab is tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens [geïntimeerden] bij het afsluiten van het Index Garantie Plan van ...Afab stelt onder verwijzing naar jurisprudentie" van de Hoge Raad en lagere rechters dat zij aan haar zorgplicht jegens [ge\xC3"...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, November 10, 2011

  Spoedbestuursdwang ontmanteling hennepkwekerij. Eisers zijn geen professionele verhuurders. Zij hebben naar het oordeel van de rechtbank een toereikende administratie gevoerd en voldoende onderzoek gedaan naar de huurder. Eisers beschikten over een getekende huurovereenkomst, over kopieën van het identiteitsbewijs en een loonstrook van de huurder en over bewijzen van de huurbetalingen. Weliswaar...

  ...Hiertoe is overwogen dat eisers niet hebben voldaan aan de zorgplicht, zoals deze in de jurisprudentie is neergelegd. Eisers hebben van buitenaf ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, January 30, 2008

  In geval van schending van de zorgplicht of te lichtvaardige verkoop van de effecten zou er een juridische grondslag moeten bestaan op grond waarvan de betalingsverplichtingen van gedaagden zouden kunnen komen te vervallen. Hiervan is in casu geen sprake. Aan de gestelde schending van de zorgplicht hebben gedaagden namelijk geen beroep op of vordering tot ontbinding van de gesloten overeenkomsten

  ...De reden hiervoor is volgens hem ten eerste dat Levob haar zorgplicht heeft geschonden bij de totstandkoming van de Overeenkomsten, waardoor ...Het is vaste jurisprudentie dat deze zorgplicht bestaat, óók als de NR 99 niet van toepassing is. De ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, December 15, 2010

  Zorgplicht assurantietussenpersoon geschonden.

  ... tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht. Rabobank heeft een verkeerde premieberekening gemaakt en vervolgens bij ... bepaling van de omvang van de zorgplicht is, blijkens vaste jurisprudentie, dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg ...

 • Uitspraak Nº 266876. Rechtbank Gelderland, 2015-06-10

  ... . . . . schending van zorgplicht . . . . . . 3.4. . Voor ...De notaris heeft met een beroep op jurisprudentie betoogd dat alleen bekendheid met relevante feiten van belang is en niet ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, April 02, 2008

  Kredietovereenkomst voor investeren in termijnhandel tulpenbollen. Zorgplicht bank. Causaal verband.

  ... op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de bancaire zorgplicht tot stand zijn gekomen. 4.8. [gedaagde rolnr 204765], [gedaagde rolnr ...Voorop gesteld kan worden dat uit de jurisprudentie rond de bancaire zorgplicht is af te leiden dat op een bank jegens een ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, Sector kanton, December 15, 2010

  Vordering tot betaling van schadevergoeding. Stalling van caravan. De gestalde caravan is ten gevolge van een brand tenietgegaan. Sprake van een bewaarnemingsovereenkomst. Gedaagde heeft de zorg van een goed bewaarnemer niet c.q. onvoldoende in acht genomen, nu hij geen brandverzekering heeft afgesloten met betrekking tot de gestalde caravan. Het niet kunnen voldoen aan de teruggaveverplichting...

  ...Daarnaast voert eiser jurisprudentie aan, waaruit naar zijn zeggen volgt dat de onderliggende overeenkomst ...Verder merkt gedaagde op hij geen bijzondere zorgplicht op zich heeft willen nemen en dat het nimmer zijn bedoeling is geweest om ...

 • Uitspraak Nº 200.178.618_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-07-25

  ... . . Artikel 2 Zorgplicht bank en cliënt . . . . 1. De bank neemt ... de bouw van het bedrijfspand en beroepen zich onder meer op jurisprudentie van de Hoge Raad. . In die jurisprudentie oordeelde de Hoge Raad ...

 • Kort geding van Rechtbank Zwolle, September 11, 2008

  Voorschot inzake zogeheten "Dexia-zaak" afgewezen.

  ... ten aanzien van vorderingen, gebaseerd op een schending van de zorgplicht (door Dexia) nog geen jurisprudentie van de Hoge Raad voorhanden is. In de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 08, 2013

  Tekortschieten financiële dienstverlening Bank, gebrekkig advies, schadevordering. Klachtplicht art. 6:89 BW, tijdigheid klacht, relevante omstandigheden. Stuiting verjaring, art. 3:317 lid 1 BW; stuitende werking door daad van rechtsvervolging, art. 3:316. Causaal verband tussen onjuiste advisering en ontstaan van schade.

  ...Verder heeft de Bank betwist dat zij de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden en niet als redelijk handelend en redelijk bekwaam ...Zie Parl. Gesch. Boek 7, p. 148 en 152. Enige jurisprudentie inzake de klachtplicht en de onderzoeksplicht van art. 6:89 BW en van art. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, February 28, 2008

  bank- en effectenrecht

  ... hebben [geïntimeerden] aangevoerd dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden door hen niet aan de dekkingsvoorschriften te houden. ...In de jurisprudentie zijn als andere factoren o.a. genoemd de eventuele deskundigheid van de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, December 23, 2008

  Stichting, door AFM ingeschreven als cliëntenremisier, trad op als beherend vennoot voor commanditaire vennootschappen met natuurlijke of rechtspersoon als stille vennoot. Geen bijzondere omstandigheden die meebrengen dat banken of AFM aansprakelijk zijn. Vorderingen commandieten alsnog afgewezen.

  ..., aldus de Vereniging c.s., hebben de Banken niet voldaan aan de zorgplicht die is neergelegd in art. 28, eerste lid, NR 1999, omdat zij transacties ...Mede in het kader van de ontwikkelingen in de jurisprudentie en regelgeving op het gebied van de zorgplicht van de bank, onder andere ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, January 17, 2012

  Vervolg op HR 30.01.2009 LJN BG5846. Devolutieve werking van het appel. Onrechtmatige daad jegens ambtenaar. Zorgplicht, arbeidsomstandigheden, arbeidsongeschiktheid. Psychische schade. Causaal verband. Bewijslast.

  ... tevens uitdrukkelijk een beroep doende op schending van de zorgplicht van de UvA in haar hoedanigheid van werkgever. Bij pleidooi - pleitnota ...In latere jurisprudentie heeft de CRvB deze lijn gehandhaafd, laatstelijk CRvB 1 december 2011, LJN ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, August 10, 2011

  Aansprakelijkheid waterschap in verband met paalrot in houten fundering. Onderbemaling. Nalaten van treffen van fysieke maatregelen en/of schenden waarschuwingsplicht. Rechtmatige overheidsdaad.

  ...4.11. Volgens de jurisprudentie (zie HR 9 november 2001, NJ 2002, 446) houdt de zorgplicht van een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, December 06, 2011

  Gelet op de intensieve bemoeienis die de concerntop van KHE Group met het (financiële) beleid van Nacap Benelux heeft gehad, dient KHE Group na het faillissement van Nacap Benelux het sociaal plan na te komen voor zover het de aanvulling van een w.w.-uitkering betreft.

  ...Waar in de jurisprudentie wordt erkend dat een zekere zorgplicht van de moedermaatschappij jegens de ...

 • Uitspraak Nº 285606. Rechtbank Gelderland, 2016-08-31

  ...) heeft Pathé Rabobank Vallei en Rijn meegedeeld dat zij de zorgplicht heeft geschonden door Taxon Groep bij het sluiten van de leningen en ...De (bijzondere) zorgplichten voor banken die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld met betrekking tot particulieren die zich borg willen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, November 18, 2009

  Zorgplicht assurantietussenpersoon mbt afgesloten lijfrentepolis, te hanteren maatstaf ter bepaling van de omvang van die zorgplicht. Zorgplicht tussenpersoon geldt binnen het kader van de opdracht die de tussenpersoon door de opdrachtgever is verstrekt (advies of bemiddeling). Zorgplicht verzekeraar? Verzekeraar heeft informatieplicht omtrent de aard en inhoud (polisvoorwaarden) van de af te...

  ...IFA heeft een op haar rustende (bijzondere) zorgplicht geschonden doordat zij [eisers] onvoldoende informatie heeft verstrekt ... bepaling van de omvang van de zorgplicht is, blijkens vaste jurisprudentie, dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg ...