jurisprudentie zorgplicht

1760 resultaten voor jurisprudentie zorgplicht

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, February 08, 2013

  Beleggingsadviesrelatie. Bijzondere zorgplicht bank; onderzoeks- en waarschuwingsplicht. Beroep bank op art. 6:89 BW: protest binnen bekwame tijd? Maatstaf; overeenkomstige toepassing van regels die gelden bij art. 7:23 BW. Lengte onderzoeks- en klachttermijn; afweging alle betrokken belangen; alle relevante omstandigheden. Mededelingen bank, nadeel bank. Redelijke termijn voor beraad. Specifieke

  ... in acht heeft genomen door de op haar rustende bijzondere zorgplichten te schenden. Bij het aangaan van de relatie heeft Rabobank [eisers] ...Het hof heeft zich georiënteerd op de stand van de jurisprudentie tot dan toe, waarbij het hof in rov. 4.5.1 in het bijzonder heeft gewezen ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Arnhem, June 19, 2012

  Vergunning ingevolge Wegenwet nodig voor het opheffen van parkeerplaatsen aan de openbare weg.

  ...Het hof vindt voor zijn oordeel voorts steun in de jurisprudentie inzake artikel 16 Wegenwet waaruit onder meer blijkt dat de zorgplicht die ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, April 17, 2008

  Gerechtshof Amsterdam veroordeelt aandelenlease-belegger tot betaling van één derde deel van "restschuld" aan Dexia. Kwijtschelding restant wegens tekortschieten Dexia in zorgplicht. Geen gronden aangenomen voor een verdere beperking van de betalingsverplichting van de belegger. Geen gronden aanwezig voor vernietiging van de aandelenlease-overeenkomst. Geen misbruik van omstandigheden...

  ... Breedijk & Biesenbeek en Dexia/Jungblut, gepubliceerd in Jurisprudentie Onderneming & Recht 2007, 97, welke overwegingen ook in het thans ... dat Dexia is tekortgeschoten in de nakoming van de bijzondere zorgplicht die zij, en de tussenpersoon door wiens tussenkomst de overeenkomst is tot ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, March 08, 2011

  Schade van ambtenaar moet worden beoordeeld aan de hand van oorzakelijk verband tussen werk en psychische schade. Daarbij kijkt men naar buitensporig karakter van de werkzaamheden. Geen grond voor de stelling van eiseres dat de vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep moet worden verruimd, in de zin dat met toepassing van artikel 125ter van de Ambtenarenwet en artikel 7:611 van het BW de

  ...2. Beoordeling. 2.1. Volgens vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (de Raad) strekt de zorgplicht van de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 19, 2008

  Artikel 34 van de Invorderingswet 1990 (Inlenersaansprakelijkheid). Betekenis van verklaringen van de Ontvanger over het betalingsgedrag van de uitlener (art. 35, § 15, lid 5, van de Leidraad Invordering 1990).Heeft Ontvangern informatieplicht jegens inlener? Is het verlenen van uitstel van betaling aan de uitlener zonder zekerheid te verlangen in strijd met de jagens de inlener te betrachten...

  ...Deze zorgplicht hangt samen met de aard van een aansprakelijkstelling (zie onderdeel 3 van ...Dat onderzoek ik in onderdeel 3 aan de hand van de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, die de algemene beginselen van behoorlijk ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, February 01, 2012

  Vervolg op LJN: BP 3414. non-conformiteit van een paard. Na deskundigenbericht oordeelt de rechtbank dat de non-conformiteit wegens de artrose en/of vanwege het (na wijziging van de grondslag van de eis aangevoerde) niet aan de teugel kunnen lopen, niet is komen vast te staan. De buitengerechtelijke ontbinding door eiseres heeft dus geen effect gehad. Vorderingen afgewezen, ook op de (meer)...

  ... tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht. [eiseres] doet daartoe een beroep op de Code voor de Dierenarts oktober ... de zorgplicht die op [gedaagde sub 2] rustte, volgens vaste jurisprudentie is dat een opdrachtnemer tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, February 09, 2012

  Vrijspraak van medeplichtigheid aan brandstichting. Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak bestonden tegen verdachte voldoende ernstige bezwaren voor strafbare betrokkenheid bij de brandstichting. Langere tijd is het voor haar belastende materiaal door verdachte onweersproken gebleven als gevolg van haar keuze om zich op het zwijgrecht te beroepen. Hoewel het niet goed...

  ...Uit de beperkte jurisprudentie op het gebied van passieve medeplichtigheid volgt dat voor het ontstaan ...“Enerzijds wordt de zorgplicht immers zorgvuldig gedistilleerd uit een bijzondere rechtspositie of ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, Sector kanton, January 11, 2012

  art. 6:89 BW niet van toepassing. Geen sprake van rechtsverwerking.

  ... is bepaald, subsidiair in de nakoming van de haar rustende zorgplicht zoals die voortvloeit uit de Europese Erecode inzake Franchising en meer ... van de op haar rustende zorgplicht op grond van de geldende jurisprudentie. MultiVlaai is daarom gehouden de schade van [eisers] ten bedrage van EUR ...

 • Uitspraak Nº 201802152/1/V1. Raad van State, 2018-11-26

  ... . . 6.    Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling geldt als uitgangspunt dat op het bestuursorgaan de ... - geen aantoonbare invulling aan het in het kader van de zorgplicht vereiste contact met de vreemdeling heeft gegeven. Wat de eisen van een ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 12, 2009

  Beroepsaansprakelijkheid notaris jegens opdrachtgever wegens onjuiste overmaking van een op derdegeldenrekening gestorte koopsom; notariële zorgplicht, maatstaf.

  ... dat notarissen als zodanig genieten, een zwaarwegende zorgplicht rust jegens degene die aan hem gelden toevertrouwt met een ... de notaris in het algemeen ingevolge wet, verordening en jurisprudentie ten opzichte van een verkoper van een registergoed (bij het transport ...

 • Uitspraak Nº C/10/506784 / HA ZA 16-749. Rechtbank Rotterdam, 2017-05-24

  ...Conform jurisprudentie van de Hoge Raad (vgl. HR 7 oktober 2008, LJN:BD2774) kan fiscale fraude ... 2] en [gedaagde 3] van de op hen als accountants rustende zorgplicht. In de visie van DLL c.s. zijn zij onvoldoende oplettend geweest bij de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 19, 2008

  Uitspraak Hof voldoet niet aan artikel 8:77, lid 1, aanhef en letter b, Awb.

  ...Deze zorgplicht herinnert aan de verbintenis van de schuldeiser tegenover de borg. Ik ...Dat onderzoek ik in onderdeel 3 aan de hand van de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, die de algemene beginselen van behoorlijk ...

 • Uitspraak Nº AWB 17/4653. Rechtbank Den Haag, 2018-02-14

  ... is ongegrond verklaard ten aanzien van overtreding van de zorgplicht en de informatieplicht. De opgelegde boetes voor deze overtredingen ter ...Hiervoor bestond geen beletsel. Gelet op vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, June 11, 2008

  Aandelenlease, schending zorgplicht, rente in schade, 50% eigen schuld

  ...De precontractuele zorgplicht van Levob, op grond waarvan Levob volgens [verweerder] had moeten ...vermelde jurisprudentie van de Hoge Raad en de specifieke zorgplicht van Levob. Het gaat hier ...

 • Uitspraak Nº 15/00158. Gerechtshof Amsterdam, 2016-05-03

  ...Belanghebbende heeft daardoor niet aan zijn zorgplicht voldaan om, als bestuurder van de BV in de periode voorafgaand aan en ten ... voor deze interpretatie van de term ‘bewijst’ in de jurisprudentie van de Hoge Raad over de uitleg van hetzelfde begrip in de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, November 09, 2010

  Het hof bekrachtigt de bestreden beslissing van de kamer van toezicht. Nu klaagster in hoger beroep niet uitdrukkelijk heeft aangegeven waarover [Z] als getuige kan verklaren, is naar het oordeel van het hof geen sprake van een aanbod tot getuigenbewijs, zoals in hoger beroep verlangd mag worden.

  ... door het niet in acht nemen van zijn jegens klaagster bestaande zorgplicht en dat hij daarmee bewust het risico heeft genomen dat klaagster schade ... nog strekte de zorgplicht van de notaris op grond van vaste jurisprudentie zich tevens uit tot bij die overdracht betrokken belangen van derden, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, August 23, 2011

  Trefwoorden: letselschade, deelgeschilprocedure, aansprakelijkheid, ongeval fietser, gebrekkige opstal, bewijs toedracht De rechtbank acht het zeer wel denkbaar dat fietsers - op een relatief smal fietspad als het onderhavige - bij het uitwijken (voor een passerende bromfietser) niet alleen op het snijvlak van het fietspad en afwateringsgeul komen, maar tevens dat zij daarbij net van het fietspad

  ...Tegenover deze zorgplicht van de wegbeheerder staat, volgens vaste jurisprudentie, de verplichting ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, March 05, 2008

  schending zorgplicht kredietverstrekker, geen causaal verband tussen schending zorgplicht en gestelde schade van gedaagde.

  ... gevoerd, zich daarbij vooral beroepend op schending van de zorgplicht en (overige) wanprestatie(s) jegens hem door HBU. In reconventie vordert ...De rechtbank stelt daarbij voorop dat naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad de maatschappelijke functie van banken een bijzondere ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, September 27, 2005

  Dexiazaak. De vordering tot vernietiging wegens ontbreken toestemming echtgenoot is verjaard. Ook het beroep van [gedaagde] op bedrog, misbruik van omstandigheden en dwaling wegens - kort gezegd - misleidende, onjuiste, dan wel niet of onvoldoende informatieverstrekking door Dexia bij het aangaan van de overeenkomst wordt verworpen. Wel doel treft daarentegen het verweer van [gedaagde] dat Dexia...

  ...Verder heeft [gedaagde] aangevoerd dat Dexia haar zorgplicht jegens haar niet nagekomen is en aldus onrechtmatig heeft gehandeld dan ... dit oordeel stelt de kantonrechter voorop dat volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (23 mei 1997 NJ 1998 nr. 192 en 9 januari 1998 NJ 1999 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, July 05, 2005

  Dexia heeft zich voorafgaande aan de overeenkomst niet naar behoren gekweten van de op haar rustende zorgplicht. Dexia had op de voet van art. 28 Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer behoren na te gaan of [opposant] als haar potentiële wederpartij naar redelijke verwachting over voldoende bestedingsruimte zou beschikken om aan alle uit de overeenkomst van aandelenlease voortvloeiende...

  ... niet naar behoren gekweten heeft van de op haar rustende zorgplicht treft doel. 8. Bij dit oordeel stelt de kantonrechter voorop dat volgens aste jurisprudentie van de Hoge Raad (23 mei 1997 NJ 1998 nr. 192 en 9 januari 1998 NJ 1999 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, February 18, 2009

  Samenvatting: Aandelenlease. Zorgplicht geschonden. Schade omvat zowel betaalde rente als restschuld. Schadeverdeling 70-30%

  ...Schending zorgplicht. Standpunten van partijen. 4.7. Aan de meer subsidiaire vordering legt ... niet in overeenstemming met de hiervoor onder 4.10 vermelde jurisprudentie van de Hoge Raad en de specifieke zorgplicht van Levob. Het gaat hier ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, April 27, 2011

  : Asbest en asbesthoudende producten, geen schending zorgplicht bouwmaterialen handel

  ...De door [eiseres] ingeroepen zorgplicht op basis van de jurisprudentie van de Hoge Raad Cysouw I en II zijn ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, February 18, 2009

  Zorgplicht van assurantietussenpersoon.

  ...] tekort is geschoten in de nakoming van de op hem rustende zorgplicht. [gedaagde] had het verzekerd bedrag in de gaten moeten houden, [eiser] ... bepaling van de omvang van de zorgplicht is, blijkens vaste jurisprudentie, dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg ...

 • Uitspraak Nº 200.206.461_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-02-26

  ... voorafgaand aan het sluiten van de beheersovereenkomst haar zorgplicht jegens [appellante] heeft geschonden en toerekenbaar is tekortgeschoten in ... en doelstellingen van de cliënt (zie de eerder genoemde jurisprudentie). Onder omstandigheden kan dit betekenen dat de Bank niet kan volstaan met ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 23, 2005

  Collectieve actie (art. 3:305a BW), gelijksoortigheid belangen; onrechtmatige daad, bijzondere zorgplicht van bank tegen opzichte van de beleggers die gelden hebben gestort op betaalrekening van bedrijf waarmee zij adviseringsovereenkomst hadden gesloten ten behoeve van beleggingen, gegeven bekendheid van de bank met beleggingsactiviteiten die mogelijk in strijd waren met Wet toezicht...

  ... dat de maatschappelijke functie van banken een bijzondere zorgplicht meebrengt, zowel jegens hun cliënten uit hoofde van de met hen bestaande ...Naar vaste jurisprudentie kan de omstandigheid dat, zoals zich hier heeft voorgedaan, de Bank in ...