jurisprudentie zorgplicht

1760 resultaten voor jurisprudentie zorgplicht

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, 22 september 2010

  Aansprakelijkheid wegbeheerder? Bestuurder van een scootmobiel komt ten val als gevolg van een hoogteverschil van 20 centimeter in de weg (een steiger rondom een historische molen). Kelderluikcriteria.

  ...Tegenover deze zorgplicht van de wegbeheerder staat, volgens vaste jurisprudentie, de verplichting ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 juli 2011

  Deelgeschil. Verzoekster is ten val gekomen in een park door een direct aan het voetpad grenzende kuil in een grasveld. Gemeente is niet aansprakelijk op grond van artikel 6:174 of 6:162 BW. Begroting van de kosten op grond van artikel 1019aa Rv.

  ...Volgens [verzoekster] heeft de gemeente haar zorgplicht geschonden door onvoldoende toezicht te houden op het park. 3.3.De ...4.9.De rechtbank overweegt dat volgens vaste jurisprudentie bij de beantwoording van de vraag of de gemeente haar zorgplicht heeft ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 5 januari 2012

  Verweerder heeft geweigerd de aansprakelijkheid te erkennen voor de schade die eiseres heeft geleden als gevolg van het ongeval tijdens de dienstsport. Naar het oordeel van de rechtbank is verweerder hier niet tekort geschoten in zijn verplichtingen. Verweerder heeft op grond van artikel 69, eerste lid, van het ARAR in redelijkheid kunnen beslissen om € 10.000,00 bruto toe te kennen. Het beroep...

  ... gelegd dat tijdens de verplichte personeelssport aan de zorgplicht is voldaan. Volgens verweerder is het ongeval te wijten aan een vervelende ... tot erkenning van aansprakelijkheid dient volgens vaste jurisprudentie de rechtbank te bezien of verweerder heeft voldaan aan zijn zorgplicht ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 16 januari 2008

  Aandelenlease, positie tussenpersoon, eigen schuld niet aangevoerd.

  ...Schending zorgplicht. Standpunten partijen. 4.14. Aan het meer subsidiair gevorderde legt ... niet in overeenstemming met de hiervoor onder 4.16 vermelde jurisprudentie van de Hoge Raad en de specifieke zorgplicht van Levob. Het gaat hier ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 23 januari 2008

  Aandelenleasezaak.

  ...Schending zorgplicht. Standpunten partijen. 4.14. Aan het meer subsidiair gevorderde legt ... niet in overeenstemming met de hiervoor onder 4.16 vermelde jurisprudentie van de Hoge Raad en de specifieke zorgplicht van Levob. Het gaat hier ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 19 januari 2011

  Non-conformiteit van een paard, subsidiair beroep op onrechtmatig handelen. Vordering tot terugbetaling koopsom en tot schadevergoeding. De rechtbank is voornemens een deskundige te benoemen m.b.t. de vraag of het paard ten tijde van de levering aan artrose leed.

  ... tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht. [eiseres] doet daartoe een beroep op de Code voor de Dierenarts oktober ... van de zorgplicht die op DAP [X] rustte, volgens vaste jurisprudentie is dat een opdrachtnemer tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 17 april 2009

  Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid voor letselschade van werknemer na ongeval tijdens bedrijfsuitje (rollerskateles) wegens schending van een op eisen van goed werkgeverschap ex art. 7:611 BW gebaseerde zorg- en preventieplicht; geen toepasselijkheid van art. 7:658 BW.

  ... die na werktijd plaatsvindt, 's werkgevers zorgplicht in stand blijft voor zover de werknemer op grond van de ... aansprakelijkheid houden immers volgens vaste jurisprudentie van Uw Raad nauw verband met de zeggenschap van de werkgever over de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 19 oktober 2011

  Opzegging kredietovereenkomst met onmiddellijke ingang door Rabobank. Bank spreekt borg aan. Zorgplicht bank in het kader van het aangaan van een borgstelling.

  ... het kader van de verstrekking van deze borgtocht niet aan haar zorgplicht jegens [A] voldaan. Volgens [A] dient de Rabobank eerst de zakelijke ...5.5.1. De rechtbank stelt voorop dat uit vaste jurisprudentie (HR 1 juni 1990, NJ 1991, 759) volgt dat op een bank - als professionele ...

 • Uitspraak Nº C/01/317102 / EX RK 17-18. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-09-05

  ...Volgens vaste jurisprudentie vormt het enkele feit dat na een beslissing in de deelgeschilprocedure een ...[verzoeker] wordt verondersteld, maakt geen onderdeel uit van de zorgplicht van de klimhal. . . . . . ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 14 januari 2009

  Aandelenlease, Levob hefboomeffect, 40% eigen schuld.

  ...Schending zorgplicht. Standpunten van partijen. 4.11. Aan de meer subsidiaire vordering legt ... niet in overeenstemming met de hiervoor onder 4.13 vermelde jurisprudentie van de Hoge Raad en de specifieke zorgplicht van Levob. Het gaat hier ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 1 oktober 2008

  Een vennootschap doet een (aanzienlijke) betaling aan haar aandeelhouder op de dag nadat de algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten het faillissement van de vennootschap aan te vragen en kort voordat het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken. De curator spreekt de aandeelhouder, de (middellijk) bestuurder van de aandeelhouder en de betrokken bank aan op diverse grondslagen.

  ... tot benadeling van de crediteuren, in strijd handelt met de zorgplicht die hij jegens de crediteuren van die vennoot¬schap in acht heeft te ...Vooropgesteld wordt dat volgens vaste jurisprudentie de maatschappelijke functie van Fortis als bank een bijzondere zorgplicht ...

 • Uitspraak Nº C-09-474064-HA ZA 14-1101. Rechtbank Den Haag, 2017-06-28

  ... de vraag of op Aegon de door de Vereniging gestelde bijzondere zorgplicht rust (c), gevolgd door de slotsom over het toetsingskader voor de ... consument) die in de relevante periode is ontwikkeld in de jurisprudentie van het HvJEG over misleidende reclame. Zie bijvoorbeeld HvJEG 16 juli ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, 30 januari 2013

  Eindvonnis van de rechtbank Den Haag over de gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door een olielekkage in 2005 bij het dorp Oruma in Nigeria. Vervolg op LJN nummers BK8616 en en BU3535. Zie ook NJB 2012, blzz. 400-406. Zie ook LJN BY9845 en LJN BY9854

  ...verwijten SPDC dat zij niet heeft voldaan aan haar zorgplicht om op zorgvuldige wijze olie te winnen en daarbij te voorkomen dat ...Zij kennen wel een aantal in de jurisprudentie ontwikkelde niet contractuele verbintenissen tot schadevergoeding, ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, 30 januari 2013

  zie ook: BY9850 en BY9845. Eindvonnis van de rechtbank Den Haag over de gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door twee olielekkages in 2006 en 2007 bij het dorp Ikot Ada Udo in Nigeria. Vervolg op LJN nummers BM1469, BU3521 en BU3529. Zie ook NJB 2012, blzz. 400-406.

  ...verwijten SPDC dat zij niet heeft voldaan aan haar zorgplicht om op zorgvuldige wijze olie te winnen en daarbij te voorkomen dat ...Zij kennen wel een aantal in de jurisprudentie ontwikkelde niet contractuele verbintenissen tot schadevergoeding, ...

 • Uitspraak Nº KL 5917585 \ CV EXPL 17-3907 (E). Rechtbank Noord-Nederland, 2019-04-09

  ...: NR 1999), alsmede door schending van haar precontractuele zorgplichten. Ten aanzien van de in dit verband tussen partijen opgekomen geschilpunten ... dat zij op grond van de in de aandelenlease-zaken gewezen jurisprudentie uit eigen beweging twee/derde gedeelte van de restschuld van [A] , ...

 • Uitspraak Nº 13/993024-16. Rechtbank Amsterdam, 2018-06-26

  ...Op grond van vaste jurisprudentie leidt dit volgens de raadsvrouw tot niet-ontvankelijkheid. 1 . . ... . . . . . - De zorgplicht van een professioneel dienstverlener . . Verdachte heeft ...

 • Uitspraak Nº 5835487 CV EXPL 17-2084. Rechtbank Overijssel, 2019-01-29

  ...Dexia heeft haar zorgplichten jegens hem geschonden. Zij heeft hem immers niet indringend en in niet mis ... zal, zo overweegt de kantonrechter, het gevolg zijn van de jurisprudentie inzake de verdeling van de schade in het geval (onder meer) de ...

 • Uitspraak Nº C/13/601033 / HA ZA 16-87. Rechtbank Amsterdam, 2017-03-22

  ... . . “In het kader van onze zorgplicht willen wij onze effectendienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op uw ...Volgens vaste jurisprudentie (recent: HR 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2191) rust op de Bank als ...

 • Uitspraak Nº 04 5648784. Rechtbank Limburg, 2017-08-09

  ..., primair omdat zij heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht en subsidiair omdat naleving van de zorgplicht de schade zoals [eiser] ... . . . 4.6. Ingevolge vaste jurisprudentie (zie HR 4 mei 2011, ECLI:NL:HR2001:AB1430 en HR 29 juni 2001, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 2 april 2008

  Hoofdzaak: bijzondere zorgplicht cliëntenremisier bij aandelenlease. Vrijwaringszaak: regres op aanbieder effectenlease; uitgangspunten bij vaststelling onderlinge bijdrageplicht.

  ...in de hoofdzaak. Het bestaan van een bijzondere zorgplicht. 5.1. [eisers] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat tussen [eisers] ...Daartoe wordt verwezen naar de jurisprudentie van de Hoge Raad over optiehandel (HR 26 juni 1998, NJ 1998/660, en HR 11 ...

 • Uitspraak Nº 200.152.459/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-08-29

  ... Op grond van de jegens Oubaha geldende zorgplicht had Rabobank hem moeten meedelen, al dan niet onder termijnstelling, dat ...Rabobank komt op grond van de jurisprudentie tot de conclusie dat de toetsing juist wel terughoudend dient te zijn. De ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 6909. Rechtbank Den Haag, 2017-01-27

  ..., onderkennen en behandelen van de scheenbeenklachten haar zorgplicht jegens eiseres heeft geschonden. De operatie die eiseres in 2006 heeft ... . . 5. Volgens vaste jurisprudentie van de CRvB (zie de uitspraak van 22 juni 2000, ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072) ...

 • Uitspraak Nº LEE 19-389. Rechtbank Noord-Nederland, 2020-03-31

  ... hij meent niet te zijn tekortgeschoten in de nakoming van zijn zorgplicht jegens eiseres en het ongeval moet worden gezien als een ongelukkige ...Volgens vaste jurisprudentie – vergelijk de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van . ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 10 april 2013

  Hefbommeffect, schending zorgplicht, onaanvaardbaar zware last

  ...In lijn met de jurisprudentie op dit punt maakt Achmea aanspraak op 40% van dit bedrag, te vermeerderen ...nakoming van haar bijzondere (pre-) contractuele zorgplicht en aansprakelijk is voor de. dientengevolge door [A] geleden schade;. II. ...

 • Uitspraak Nº 15/03573. Hoge Raad, 2017-02-07

  ...A1/9 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (A): . . "Zorgplicht . Een vervoerder moet zijn personeel zodanig instrueren, dat ...In de jurisprudentie wordt (volgens HR 28 september 1993, NJ 1994, 178, r.o. 8.3) als maatstaf ...