kinderbijslag terugwerkende kracht

470 resultaten voor kinderbijslag terugwerkende kracht

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 06, 2012

  Toekenning kinderbijslag. Ingangsdatum. Terugwerkende kracht. Het ten tijde van de aanvraag om kinderbijslag en ten tijde van de bestreden besluiten door de Svb gevoerde beleid impliceert dat de Svb de kinderbijslag met volledige terugwerkende kracht had dienen toe te kennen. De Svb heeft geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die in dit geval het afwijken van het beleid kunnen rechtvaardigen.

  ... de Svb het recht van appellant op kinderbijslag beëindigd met ingang van het tweede kwartaal van ... een aanvraag ingediend om kinderbijslag krachtens de AKW voor zijn in Marokko wonende kinderen. ... worden beoordeeld met een maximale terugwerkende kracht van een jaar. In het besluit is voorts ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 22, 2011

  Geen toekenning kinderbijslag met terugwerkende kracht. Geen bijzonder geval.

  ... oktober 2008 gedateerde aanvraag om kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) ... 2008 heeft de Svb geen verdere terugwerkende kracht aan deze toekenning gegeven omdat er in ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 27, 2007

  Ingangsdatum kinderbijslag. Terugwerkende kracht? Bijzonder geval gezien gewonnen procedure inzake WAO-uitkering?

  ... gewend met het verzoek hem kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) ... aan betrokkene met een verdergaande terugwerkende kracht kinderbijslag toe te kennen, nu er geen ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 05, 2013

  Tussenuitspraak. Mate van terugwerkende kracht en het recht op kinderbijslag. Bijzonder geval? De late aanvraag van appellant is kennelijk uitsluitend een gevolg van het feit dat appellant zich er niet van bewust is geweest dat hij na de procedure over de aanspraak op kinderbijslag voor de kinderen uit zijn eerste huwelijk over 1989 en 1990 een nieuwe aanvraag moest indienen voor de aanspraak op...

  ...Hij heeft aldaar kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) ... om kinderbijslag met een maximale terugwerkende kracht van één jaar kan worden beoordeeld. Het ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, October 14, 2011

  Ingangsdatum kinderbijslag. Geen verdergaande terugwerkende kracht dan één jaar. Onbekendheid met de wet- en regelgeving. Geen bijzonder geval.

  ... 18 juli 2009, heeft appellant kinderbijslag, als bedoeld in de Algemene Kinderbijslagwet ..., omdat de Svb met maximaal een jaar terugwerkende kracht kan beoordelen of er recht bestaat op ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 30, 2009

  Intrekking, herziening en terugvordering kinderbijslag met terugwerkende kracht. Geen aanspraak op kinderbijslag. Niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat de kinderen in belangrijke mate zijn onderhouden.

  ...Aldaar heeft hij kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) ... kwartalen heeft voldaan aan de bij en krachtens de AKW gestelde voorwaarde dat hij de kinderen ... ten nadele van een betrokkene met terugwerkende kracht, welk beleid evenzeer geldt voor ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 16, 2009

  Toekenning kinderbijslag met terugwerkende kracht. Nu een daad van veiligstellen heeft plaatsgevonden meer dan vijf jaar voor de definitieve aanvraag om kinderbijslag na de toekenning van de WAO-uitkering, is sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat die de Svb aanleiding hadden moeten geven met toepassing van artikel 4:84 van de Awb af te wijken van zijn beleid. Een eventuele toekenning...

  ... in aanmerking te komen voor kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De ... omdat appellant toen niet verzekerd was krachtens de AKW. In het kader van deze aanvragen heeft ... geval aangenomen en met een terugwerkende kracht van vijf jaar, gerekend vanaf de aanvraag ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, October 09, 2008

  Herhaalde aanvraag kinderbijslag. Toekenning terugwerkende kracht? Diverse tijdvakken. Geen bijzonder geval.

  ...Appellante heeft in november 2000 kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) ... de kinderbijslag met een verdere terugwerkende kracht toe te kennen. Tevens is daarbij verklaard ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 22, 2009

  Toekenning kinderbijslag met terugwerkende kracht van één jaar. Weigering meer terugwerkende kracht te verlenen. Verzoek aanmerken als verzoek om terugkomen op eerdergenomen besluit. Het verzoek van de ex-echtgenoot tot ontkenning van het vaderschap is gegrond verklaard. Vastgesteld is dat appellant de vader is. Is ondanks de aanwezigheid van een “novum” geen sprake is van een bijzonder geval? De

  ...1.1. Appellant heeft in juni 1999 kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) ... 2005 aan de Svb verzocht om met terugwerkende kracht kinderbijslag aan hem toe te kennen voor ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, May 25, 2012

  De SVB heeft gelet op het arrest van de Hoge Raad (LJN BP1466) ten onrechte geoordeeld dat eiseres op peildatum 1 januari 2009 niet als ingezetene kan worden aangemerkt. Immers, alle omstandigheden van het geval zijn van belang voor de vraag of iemand als ingezete kan worden aangemerkt, niet alleen de juridische band. Evenmin kan, gelet op de toets die is aangelegd in de uitspraak van de CRvB (LJN

  ... tot en met het eerste kwartaal 2010 kinderbijslag op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW) ... eiseres dat aan haar met verdere terugwerkende kracht kinderbijslag had moeten worden toegekend, ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 26, 2010

  Weigering toekenning kinderbijslag met terugwerkende kracht. Nu appellant eerst in 2006 een aanvraag om kinderbijslag heeft ingediend en de Raad niet gebleken is van een “veiligstellen” (...), kan aan appellant op grond van artikel 14 van de AKW geen kinderbijslag meer worden toegekend.

  ... tot het vierde kwartaal van 1992 kinderbijslag ten behoeve van enkele kinderen heeft ontvangen. ... hem met ingang van 1993 kinderbijslag krachtens de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) toe te kennen ... dat aan appellant kennelijk met terugwerkende kracht tot 1993 een WAO-uitkering is toegekend. ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, May 04, 2010

  Weigering aan appellant kinderbijslag toe te kennen met ingang van het derde kwartaal van 2000, aangezien appellant vanaf dat moment niet langer verzekerd is voor de AKW. De Svb heeft de toekenning van kinderbijslag met terugwerkende kracht aan appellant terecht beperkt tot de periode van één jaar voorafgaande aan de aanvraag in juni 1999 en voorts heeft de Svb appellant terecht vanaf het derde...

  ... besluit van 14 november 2005 met terugwerkende kracht tot 1 november 1992 alsnog een volledige ... [F.], in aanmerking te komen voor kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Dit ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 08, 2012

  Weigering toekenning kinderbijslag. Vastgesteld wordt dat de Svb de weigering van kinderbijslag aan appellant omdat hij over het vierde kwartaal van 1999 geen recht op kinderbijslag zou hebben en daardoor niet voortgezet verzekerd is geweest, niet langer handhaaft. Uit de gedingstukken is niet gebleken dat appellant zijn rechten op kinderbijslag op een eerder moment dan de datum van aanvraag op 10

  ... tot het vierde kwartaal van 1992 kinderbijslag ten behoeve van enkele kinderen heeft ontvangen. ... heeft in 2006 met een terugwerkende kracht tot 1993 aan appellant een uitkering ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, March 26, 2009

  Geen bezwaar ingediend tegen de eerder afwijzing van de aanvraag kinderbijslag. Toekenning kinderbijslag met terugwerkende kracht?

  ... uitkering ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Bij besluit van 5 maart 2004 heeft ... bevoegd is de kinderbijslag met een terugwerkende kracht van meer dan één jaar toe te kennen. Dit ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 01, 2008

  Toekenning kinderbijslag met terugwerkende kracht van één jaar. Geen aanleiding om het oorspronkelijke besluit (verdergaand) te herzien.

  ... 2002 geboren dochter [naam dochter] kinderbijslag aangevraagd ingevolge de Algemene ... kinderbijslag reeds met de maximale terugwerkende kracht van één jaar had toegekend. Door de Svb ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 26, 2007

  Toekennen van kinderbijslag met terugwerkende kracht.

  ..., voor wie hij sedert haar geboorte kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) ... de aanvraag om kinderbijslag met terugwerkende kracht, wordt gedaan. Dit beleid acht de Raad in ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 28, 2005

  Intrekking van het recht op kinderbijslag. Opschorting van het recht op kinderbijslag. Terugvordering onverschuldigd betaalde kinderbijslag. Ambtsbericht. Beschikbare gegevens bieden onvoldoende grond voor een weigering van kinderbijslag met terugwerkende kracht.

  ... sedert het eerste kwartaal van 1991 kinderbijslag voor de kinderen Muhammad, Naeem, Fahim en ... een weigering van kinderbijslag met terugwerkende kracht. Hij neemt daarbij in aanmerking dat ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 16, 2009

  Toekenning kinderbijslag met terugwerkende kracht. Nu een daad van veiligstellen heeft plaatsgevonden meer dan vijf jaar voor de definitieve aanvraag om kinderbijslag na de toekenning van de WAO-uitkering, is sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat die de Svb aanleiding hadden moeten geven met toepassing van artikel 4:84 van de Awb af te wijken van zijn beleid. Een eventuele toekenning...

  ... tot het tweede kwartaal in 1992 kinderbijslag ontvangen ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet ... omdat appellant toen niet verzekerd was krachtens de AKW. In 1993 heeft de Svb van het GAK vernomen ... kinderbijslag met slechts vijf jaar terugwerkende kracht kan worden toegekend. 4.1 De Raad ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 16, 2009

  Toekenning kinderbijslag met terugwerkende kracht. Nu een daad van veiligstellen heeft plaatsgevonden meer dan vijf jaar voor de definitieve aanvraag om kinderbijslag na de toekenning van de WAO-uitkering, is sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat die de Svb aanleiding hadden moeten geven met toepassing van artikel 4:84 van de Awb af te wijken van zijn beleid. Een eventuele toekenning...

  ... in aanmerking te komen voor kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De ... noch haar echtgenoot toen verzekerd was krachtens de AKW. In het kader van deze aanvragen heeft ... geval zodat de aanvraag met een terugwerkende kracht van vijf jaar beoordeeld had moeten ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, March 30, 2012

  Herziening recht op kinderbijslag. Uit de uitspraak van heden in de gedingen 08/6794 AOW en 09/3997 AOW blijkt dat de Raad van oordeel is dat appellant vanaf 1 juli 2004 niet meer verzekerd was voor de volksverzekeringen, dus ook niet voor de AKW. Hieruit volgt dat appellant met ingang van het derde kwartaal van 2004 geen recht meer had op kinderbijslag. Aan appellant is echter wel kinderbijslag...

  ... recht meer heeft op Nederlandse kinderbijslag voor zijn zoon [A.], geboren [in] 1992. De Svb is ... recht op kinderbijslag met volledig terugwerkende kracht herzien. 1.2. Met een beslissing van 8 ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 18, 2011

  Na kennisneming van het arrest van de Hoge Raad (LJN BP4794), waarbij de Hoge Raad voor de toepassing van artikel 27 van KB 746 – anders dan de rechtbank en de Raad – een theoretisch recht op kinderbijslag bepalend heeft geacht, heeft de Svb bij besluit 2 medegedeeld nader van oordeel te zijn dat appellant vanaf het eerste kwartaal van 2000 tot 1 juli 2004 (voortgezet) verzekerd is krachtens de...

  ... juli 1992 aan appellant een uitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ...1.2. Appellants aanvragen om kinderbijslag ingediend in 2005 en 2007 zijn afgewezen omdat ... overwogen dat appellant niet met terugwerkende kracht aanspraak kan maken op kinderbijslag over ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 16, 2009

  Toekenning kinderbijslag met terugwerkende kracht. Nu een daad van veiligstellen heeft plaatsgevonden meer dan vijf jaar voor de definitieve aanvraag om kinderbijslag na de toekenning van de WAO-uitkering, is sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat die de Svb aanleiding hadden moeten geven met toepassing van artikel 4:84 van de Awb af te wijken van zijn beleid. Een eventuele toekenning...

  ... en met het derde kwartaal van 1983 kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) ... daarbij vastgesteld dat indien met terugwerkende kracht een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 24, 2010

  Beëindiging kinderbijslag met terugwerkende kracht, omdat appellant op grond van zijn verblijfsstatus, niet meer verzekerd is voor de AKW. Terugvordering. Beleid Svb. De Svb heeft een eigen taak heeft bij de vaststelling en beoordeling van de feiten. De Svb kan niet louter varen op het kompas van de IND. Nu de intrekking van de uitkering de facto enkel rust op de aan de intrekkingsbeschikking van

  ... van 2004 geen recht heeft op kinderbijslag op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW). ... tot en met 17 december 2007 met terugwerkende kracht per 17 december 2002 is ingetrokken. Het ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 25, 2003

  Intrekking kinderbijslag met terugwerkende kracht. Was het betrokkene duidelijk dat ten onrechte kinderbijslag was toegekend?

  ... en met het vierde kwartaal van 1998 kinderbijslag ontvangen voor zijn zoon Othman, geboren [in] ... kinderbijslag met volledig terugwerkende kracht te herzien. De rechtbank heeft daarbij ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 08, 2006

  Recht op kinderbijslag. Toepassing hardheidsclausule met terugwerkende kracht. Turks nabestaandenpensioen. Uitkering van verwaarloosbare omvang.

  ..., waarna de Svb de betaling van kinderbijslag met ingang van het derde kwartaal van 1998 heeft ... van een dergelijk verzoek niet met terugwerkende kracht plaatsvinden, aldus de Svb. Bij beslissing ...