kinderrekening

57 resultaten voor kinderrekening

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 26 januari 2005

  Vervolg op HR 5 september 2003 LJN AF6609. Partijen hebben inmiddels een akkoord bereikt. Door partijen wordt gezamenlijk een nieuwe bankrekening geopend zijnde de zogenaamde "kinderrekening". Het dagelijks beheer van deze kinderrekening berust bij de vrouw. Partijen zullen bevorderen dat de bank periodiek aan ieder van partijen rekeningafschriften van de kinderrekening zal doen...

  ...3. Door partijen wordt gezamenlijk een nieuwe bankrekening geopend zijnde de zogenaamde "kinderrekening". Het dagelijks beheer van deze kinderrekening berust bij de vrouw. Partijen zullen bevorderen dat de bank periodiek aan ieder van partijen ...

 • Uitspraak Nº 200.191.834/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-11-29

  ...Daarnaast zou de man maandelijks een bedrag van € 250,- en de vrouw maandelijks een bedrag van € 150,- op een kinderrekening storten en zou de kinderbijslag op deze kinderrekening worden overgemaakt. Deze kinderrekening zou worden aangewend om bepaalde, in het convenant ...

 • Uitspraak Nº 200.242.136/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-01-29

  ... - dat de man met ingang van 1 juli 2011 ter zake van kinderalimentatie een bedrag van € 3.750,- per kind per maand stort op een kinderrekening, dat de man daarnaast diverse kosten van de kinderen voldoet, verbonden aan de internationale school die de kinderen bezoeken, dat hij met ingang van ...

 • Uitspraak Nº C/15/235032 / FA RK 15-6998. Rechtbank Noord-Holland, 2017-03-01

  ... 2017 verzocht “om de kinderalimentatie vast te leggen aldus dat de man voor beide kinderen maandelijks € 383,- betaalt naar de kinderrekening en € 126,- aan de vrouw, waarbij de vrouw de kinderbijslag stort” (de rechtbank begrijpt storting van de kinderbijslag op de kinderrekening). . ...

 • Uitspraak Nº 200.251.478_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-10-31

  ... 2011 als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (hierna ook: kinderalimentatie) op de gemeenschappelijke kinderrekening zal voldoen een bedrag van € 228,-- per maand en de vrouw een bedrag van € 329,-- per maand. . Partijen hebben voorts aanvullende ...

 • Uitspraak Nº 200.209.488/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-10-24

  .... . . 2. Dat - zodra de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken - moeder een kinderrekening zal openen. Deze kinderrekening is bedoeld om de kosten van de kinderen, anders dan dagelijkse verzorging en voeding, uit te bekostigen. Vader ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Den Haag, 5 juni 2013

  Het gaat om een beëindiging van een co-ouderschapregeling op verzoek van de vrouw, en oudste twee kinderen die deze wens hebben uitgesproken tijdens het minderjarigenverhoor. Tevens zijn de nieuwe kinderalimentatienormen toegepast, zowel aan de zijde van de vrouw als aan de zijde van de man is er een beroep gedaan op de aanvaardbaarheidstoets, ook is er een zorgkorting op de door de man te...

  ...- te bepalen dat de vrouw een bedrag van € 5.470,-- + p.m. aan de kinderrekening dient te vergoeden;. - te bepalen dat partijen de kinderrekening dienen op te heffen, waarna de man gerechtigd is tot het saldo van de ...

 • Uitspraak Nº 18/850058-18. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-07-11

  ... A: Drugs. . O: Bij elkaar opgeteld, als het gaat om de betaalrekening en de kinderrekening bij de ING. gaat het om een totaal bijgeschreven bedrag over de periode van 1 januari 2018 t/m 22 oktober 2018 van maar liefst € 75.760,06. . ...

 • Uitspraak Nº C/16/394410 / FA RK 15-3981. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-01-21

  ...Hij heeft bij wijze van zelfstandig verzoek primair verzocht te bepalen dat partijen gebruik zullen maken van een kinderrekening, waartoe beiden gemachtigd zijn, en beide partijen te veroordelen om het door hen te ontvangen kindgebonden budget en de kinderbijslag te storten op ...

 • Uitspraak Nº 18/850059-18. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-07-11

  ... A: Drugs. . O: Bij elkaar opgeteld, als het gaat om de betaalrekening en de kinderrekening bij de ING. gaat het om een totaal bijgeschreven bedrag over de periode van 1 januari 2018 t/m 22 oktober 2018 van maar liefst € 75.760,06. . ...

 • Uitspraak Nº 200.172.128/01 en 200.172.129/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-02-10

  ... wordt dat de extra schoolkosten voor rekening van de man komen en hij de jaarlijkse teruggave ziektekosten van de kinderen op de kinderrekening dient te storten;. . -. de verdeling te bepalen;. . -. de wijze van verdeling te bepalen op een nog nader aan ...

 • Uitspraak Nº C/13/592440 / FA RK 15-5984. Rechtbank Amsterdam, 2015-10-08

  ... de door de man te betalen kinderalimentatie, met dien verstande dat de rechtbank tevens bepaalt dat de vrouw het huidige saldo van de kinderrekening vrijelijk aan kan wenden voor uitgaven die op de kinderen toezien: dat wil zeggen, zonder dat daarvoor toestemming van de man nodig is; alsmede te ...

 • Uitspraak Nº 200.185.506/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-01-24

  .... Niet ter discussie staat dat partijen bij het bepalen van de hoogte van de door hen beiden op de kinderrekening te storten bijdrage vooral hebben gekeken naar de behoefte van de kinderen. Vervolgens hebben zij hun individuele draagkracht, met name de invloed ...

 • Uitspraak Nº C/16/468000 / FA RK 18-5529. Rechtbank Midden-Nederland, 2019-02-12

  ... . - . kinderbijslag en toeslagen voor de kinderen worden op de kinderrekening gestort en daarvan worden alle school- en studiekosten betaald, de kosten voor sport, hobby en muziek, kleding en schoenen en niet-vergoede ...

 • Uitspraak Nº 200.163.596/01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-05-19

  ... De man heeft in zijn vijfde grief in incidenteel appel, tevens vermeerdering van eis primair verzocht de vrouw te veroordelen om op de kinderrekening een bedrag ad € 1.846,- terug te storten, teneinde dit ten behoeve van [minderjarige 2] aan de voor haar bestemde kosten te kunnen uitgeven, en ...

 • Uitspraak Nº 200.261.046. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-03-03

  ...De ouders zullen voor de kindgebonden kosten gebruik gaan maken van een kinderrekening. (.) Ieder van de ouders zal maandelijks € 325,- op de kinderrekening overmaken (…). . . . . . 4.6 . . ...

 • Uitspraak Nº F 200.163.596/01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-10-01

  .... Ten slotte heeft de man verzocht primair om de vrouw te veroordelen om op de kinderrekening een bedrag ad € 1.846,- terug te storten, teneinde dit ten behoeve van [minderjarige 2] aan de voor haar bestemde kosten te kunnen uitgeven, en ...

 • Uitspraak Nº 17/7494 PW. Centrale Raad van Beroep, 2020-03-03

  ... zal betalen van € 252,25 per maand per kind, welk bedrag voor de verzorging en opvoeding van de kinderen zal worden gestort op de kinderrekening (hierna: kinderalimentatie). Die kinderrekening betreft een op naam van appellante en X staande en/of-rekening. . . . . 1.2. ...

 • Uitspraak Nº C/09/587007 / FA RK 20-133. Rechtbank Den Haag, 2020-03-06

  ... . . Van deze “kinderrekening” zullen de volgende uitgaven worden bekostigd:. . . - kosten van lidmaatschap verenigingen. . . ...

 • Uitspraak Nº 200.166.424. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-10-10

  ...ëindiging van de samenleving afgesproken dat zij alle rekeningen van haar naam zou schrijven, ook die in het buitenland, en dat zij de kinderrekening onder beheer mocht houden met de afspraak dat zij haar mond zou houden over alles wat het daglicht niet kon verdragen en geen aanspraak zou maken op ...

 • Uitspraak Nº c:/01/28667 / FA RK 14-6310. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-07-09

  ...De man betwist dit. Hij heeft erop gewezen dat onderdeel van de afspraak was dat partijen een kinderrekening zouden openen en daar in een bepaalde verhouding geld op zouden storten en dat pas als het saldo op die rekening niet toereikend was, dat partijen ...

 • Uitspraak Nº 200.218.244_01 en 200.218.251_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-07-05

  ... . 2. te bepalen dat de man maandelijks een bedrag van € 500,-- stort op de door partijen geopende kinderrekening conform artikel 7.1 van het ouderschapsplan met ingang van 1 januari 2017 en dat indien de man deze bijdrage niet stort op deze rekening de man ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 maart 2013

  Omvang onderhoudsverplichting beide ouders, invloed inkomen nieuwe partner op draagkracht, draagkracht stiefouder. Bijdrage voor kind uit nieuwe relatie ouder. Draagkrachtvergelijking tussen ouder en nieuwe partner en tussen de ouders.

  ... en verbetering van gronden, de bestreden beschikking te vernietigen, althans het tussen partijen geldende convenant ten aanzien van de kinderrekening te wijzigen, althans voor zover de man daartegen grieven heeft gericht en opnieuw beschikkende en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:. ...

 • Uitspraak Nº 10/810468-17. Rechtbank Rotterdam, 2019-06-28

  ... Bewijsoverweging. . De verdachte heeft van de ING op 11 oktober 2016 ten onrechte toegang verkregen tot de kinderrekening van de aan haar zorg toevertrouwde minderjarige [naam minderjarige] . Uit de stukken volgt dat in de tenlastegelegde periode, derhalve in de periode ...

 • Uitspraak Nº C/15/239220 / FA RK 16-898. Rechtbank Noord-Holland, 2017-04-26

  ...op naam van de man; . 2. [nummer] en/of rekening; . 3. [nummer] en/of rekening; . 4. [nummer] ( kinderrekening op naam van beide partijen); . 5. [nummer] ten name van [minderjarige] ; . 6. [nummer] ten name van [minderjarige] . 7. ...