kosten rechtens

18799 resultaten voor kosten rechtens

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, June 16, 2004

  [...] Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten vordert Glaxo in conventie een merkinbreukverbod, alsmede een verbod tot anderszins onrechtmatig handelen, met diverse nevenvorderingen, alles op straffe van dwangsommen en kosten rechtens, die van gelegde beslagen daaronder begrepen. In reconventie vorderen Asklepios c.s. schadevergoeding bij staat wegens onrechtmatig handelen door Glaxo...

  ..., met diverse nevenvorderingen, alles op straffe van dwangsommen en kosten rechtens, die van gelegde beslagen daaronder begrepen. In reconventie ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, January 11, 2012

  Verzoeksschrift strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, voor zover vereist. Gemachtigde van werknemer stelt zich. Het verzoekschrift wordt een dag voor de zitting ingetrokken. Een uur nadien komt ter griffie een verweerschrift binnen van 11 pagina's concluderend tot afwijzing van het verzoek 'kosten rechtens'. Door het intrekken van het verzoek is de procedure niet geëindigd....

  ... verzocht om het verzoek af te wijzen, maar is ook de uitdrukking ‘Kosten rechtens’ gebezigd, welke uitdrukking redelijkerwijs als een verzoek tot ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, July 07, 2005

  [...] 2.1 Stellende dat Merial met haar product Eqvalan Duo inbreuk maakt op haar rechten onder het ABC vordert Virbac in conventie, kort gezegd, een inbreukverbod met nevenvorderingen op straffe van een dwangsom, kosten rechtens. 2.2 Onder de voorwaarde dat de vorderingen van Virbac in conventie worden afgewezen, vordert Merial in (derhalve) voorwaardelijke reconventie, eveneens kort gezegd,

  ... en Ierland heeft Virbac, naar haar stelling uit kostenoverwegingen, afgezien van handhaving van haar aan de desbetreffende ABC's te ontlenen ... met nevenvorderingen op straffe van een dwangsom, kosten rechtens. 2.2 Onder de voorwaarde dat de vorderingen van Virbac in conventie worden ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, February 25, 2004

  Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie op 14 april 2003, heeft de vrouw verzocht de beschikking van 15 januari 2003 te vernietigen en opnieuw beslissende de door de man aan haar te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van voornoemde minderjarigen met ingang van 27 augustus 2002 te bepalen op Euro 150,- per kind per maand althans op een zodanig bedrag als het hof zal...

  ... te Leeuwarden- de door de man aan haar te betalen bijdrage in de kosten verzorging en opvoeding van de minderjarigen [kind 1], geboren [in] 1987 ... op een zodanig bedrag als het hof zal vermenen te behoren, kosten rechtens. Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie op 26 mei 2003, heeft de man ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, July 01, 2003

  AMW vordert in conventie veroordeling van [geïntimeerde] tot een bedrag van € 10.285,54, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 januari 2001 tot de dag der algehele vergoeding, vermeerderd met de buitengerechtelijke incasso-kosten en de wettelijke rente daarover, kosten rechtens op grond van teveel uitbetaald nettoloon aan [geïntimeerde] in verband met de nadien ten behoeve van [geïntimeerde

  ... bij voorraad, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep. Bij memorie van ... incasso-kosten en de wettelijke rente daarover, kosten rechtens op grond van teveel uitbetaald nettoloon aan [geïntimeerde] in verband ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, June 18, 2008

  "(..)''Partijen zijn op 27 januari 1986 te Terneuzen op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd. In dit huwelijk is bij beschikking van deze rechtbank van 10 november 2004 de echtscheiding uitgesproken. Deze beschikking is op 16 februari 2005 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Terneuzen."(..)'' ''(..)'' Het geschil in conventie De vrouw vordert -s

  ...(..). Artikel 5. De kosten der huishouding (waaronder onder meer is te verstaan: het totaal der op ...alles kosten rechtens. De man voert verweer. in reconventie. De man vordert -samengevat- ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, June 16, 2005

  [...] 1.2 Centraal staat de relatie tussen partijen in het kader van wat bij Heineken is gaan heten het Delft-project: Een in 1996 binnen Heineken begonnen project dat de ontwikkeling van een 5 liter vaatje beoogde met interne drukgeneratie, zodanig dat uit het vaatje bier onder constante druk kan worden getapt. Het Delft-project is inmiddels voltooid. Na een test op de Nederlandse markt in...

  ...De kosten van de aanvragen, alsmede van het instandhouden van de octrooien worden, ... ruim € 25.000,- aan buitengerechtelijke kosten, alles kosten rechtens. Daaraan legt hij, kort gezegd, de stelling ten grondslag dat de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, December 13, 2006

  Stellende dat hij op basis van het Sociaal Plan recht heeft op vergoeding van de door hemzelf in mei 2003 in het gehuurde aangebrachte CV-installatie, heeft [appellant] - na verandering/vermeerdering van eis - veroordeling gevorderd van de Woningcorporatie tot betaling van euro 5.295,-- te vermeerderen met euro 600,-- wegens buitengerechtelijke kosten, althans tot betaling van euro 1.500,--...

  ... voldoening met veroordeling van de Woningcorporatie voornoemd in de kosten van beide instanties.". Bij memorie van antwoord is door de ... opbrengst van de CV-installatie na verkoop, rente en kosten rechtens. 2.2 De kantonrechter heeft bij vonnis waarvan beroep de vorderingen van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, December 16, 2003

  VOMO heeft tot 1 januari 2002 een tegemoetkoming ziektekosten ingevolge het Besluit ZKOO aan [appellante] uitbetaald en heeft die tegemoetkoming per 1 januari 2002 gestopt gezien het in art 3 lid 1 onder a ZKOO bepaalde. [appellante] vordert een verklaring voor recht dat VOMO ook na 1 januari 2002 gehouden is haar een tegemoetkoming ziektekosten naar rato van de omvang van haar betrekking te

  ... de vordering van [appellante], onder veroordeling van VOMO in de kosten in beide instanties. 2.2. Bij memorie van antwoord heeft VOMO de grieven ... van opeisbaar worden tot de dag van algehele voldoening, kosten rechtens. VOMO heeft die vordering gemotiveerd betwist. De kantonrechter heeft de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, June 18, 2008

  Partijen zijn op 27 januari 1986 te Terneuzen op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd. In dit huwelijk is bij beschikking van deze rechtbank van 10 november 2004 de echtscheiding uitgesproken. Deze beschikking is op 16 februari 2005 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Terneuzen. De vrouw vordert samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, en na...

  ...(…). Artikel 5. De kosten der huishouding (waaronder onder meer is te verstaan: het totaal der op ...alles kosten rechtens. De man voert verweer. in reconventie. De man vordert samengevat - ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, Sector kanton, June 11, 2012

  Gedaagde is verschenen op de comparitie maar heeft geen rechtens relevant verweer gevoerd. De door eiser gevorderde ‘kosten afsluiten in het pand’ zullen echter worden afgewezen, omdat dit kosten zijn die zien op de mogelijke executie van het vonnis, van welke kosten de verschuldigdheid nog niet vast staat. Zie ook LJN:BX6345, LJN:BX6346

  ..., alsmede gedaagde partijen te veroordelen in de daadwerkelijke kosten van eisende partij van het afsluiten van de electriciteits- en/of ... rente vanaf 9 maart 2012 tot de dag van betaling, rente en kosten rechtens. Gedaagde partijen zijn ter comparitie verschenen. Zij hebben geen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, December 09, 2005

  [...] De rechtbank begrijpt het verweer van de man aldus: Primair verzoekt de man de rechtbank om zich onbevoegd te verklaren, althans de verzoeken van de vrouw af te wijzen, nu er volgens hem sprake is van een non-existent huwelijk. De man verzoekt voor dat geval voorts zelfstandig om een verklaring voor recht dat er een non-existent huwelijk gesloten is tussen partijen op 14 februari 1991...

  ...- vaststelling van een bijdrage ad € 200,-- per maand in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige, bij vooruitbetaling te ... verzochte bevel tot verdeling van de huwelijksgemeenschap, kosten rechtens. De vrouw voert verweer tegen de stelling van de man dat er sprake is van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, November 22, 2006

  ''...Kole Transport vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat de invordering van de dwangsom door de Gemeente onrechtmatig is en voorts de Gemeente gebiedt de invordering tegenover Kole Transport te staken en gestaakt te houden, kosten rechtens....''

  ...Kole Holding B.V. heeft de kosten van de verwijdering betaald. Het geschil. Kole Transport vordert dat de ... tegenover Kole Transport te staken en gestaakt te houden, kosten rechtens. Kole Transport legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, February 28, 2007

  Op 25 juni 1985 is overleden de heer (hierna: [de vader]). Uit zijn door echtscheiding ontbonden huwelijk met (hierna: [de moeder]) zijn drie kinderen, te weten appellanten, geboren. Appellanten, die op het moment van overlijden van hun vader - en ook ten tijde van de in rechtsoverweging 1.5 bedoelde rechtshandelingen - nog minderjarig waren, zijn ieder gerechtigd tot een derde deel van...

  ... aan hen toe te wijzen, met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van beide instanties.". [appellanten] hebben een memorie van grieven ..., op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; kosten rechtens. 2.1. Na door [geïntimeerde] gevoerd verweer heeft de rechtbank de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, January 25, 2005

  De term "kosten rechtens" dient naar de strekking van artikel 289 Rv. te worden opgevat als een referte t.a.v. het al dan niet opnemen door de rechter van een veroordeling in de proceskosten.

  ... het inleidende verzoekschrift wordt wel besloten met de woorden "kosten rechtens", echter naar het oordeel van de rechtbank dient dit te worden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, February 16, 2011

  Geen roldatum vermeld in gelaten dagvaarding. Nietigheid dagvaarding gedekt door verschijnen gedaagde, voeren van verweer. Niet gebleken is dat gedaagde in enig rechtens relevant procesbelang is geschaad. Gedaagde wint rechtskundig advies in teneinde ontbreken roldatum te beoordelen. Kosten van rechtskundig advies worden in reconventie gevorderd. Deze kosten zijn in redelijkheid gemaakt, komen...

  ... dag der algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure. Deze vordering is als volgt samengesteld:. Hoofdsom ..., is in deze procedure niet gebleken dat [gedaagde] in enig rechtens relevant procesbelang is geschaad. De nietigheid van de dagvaarding is ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, March 06, 2009

  IB 2004. Maandelijkse betalingen door ex-echtgenoot zijn rechtens afdwingbare uitkeringen ter voldoening van kosten van levensonderhoud. Eiseres maakt niet aannemelijk dat sprake is van voorschotten op de verdeling op grond van de huwelijkse voorwaarden.

  ... eiseres en haar ex-echtgenoot afgesproken en als bijdrage in de kosten van de huishouding. 2.3.3. De gemachtigde van eiseres heeft ter zitting ... voortvloeiden uit een tussen eiseres en de ex-echtgenoot gemaakte rechtens afdwingbare afspraak, en tevens dat de bijdragen strekten ter bekostiging ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, March 08, 2012

  Afwijzing verzoek om betaling van naar betrokkenes zeggen ten onrechte niet uitbetaalde bedragen aan WAO-vervangende uitkering, vermeerderd met wettelijke rente en gemaakte kosten. Het verzoek van betrokkene is te beschouwen als een verzoek om terug te komen van rechtens onaantastbaar geworden besluitvorming. De rechtbank heeft het voorgaande miskend en heeft ten onrechte het bestreden besluit...

  ... tot 1 januari 1998, vermeerderd met wettelijke rente en gemaakte kosten. Op 22 november 2007 is op dit verzoek afwijzend beslist. Betrokkene heeft ... betrokkene is te beschouwen als een verzoek om terug te komen van rechtens onaantastbaar geworden besluitvorming. Een bestuursorgaan is in het ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, February 11, 2008

  Verweerder heeft eisers aanvraag tot vergoeding van de tandartskosten afgewezen op de grond dat deze kosten zijn gemaakt meer dan een jaar voorafgaand aan de aanvraag. Eiser heeft geen verklaring gegeven voor het late indienen van de nota's anders dan de lange afhandelingstermijn van zijn zorgverzekeraar. De stelling van eiser dat anderen alles vergoed krijgen en dat het aanvraagformulier de...

  ... de aanvraag van 3 oktober 2006 voor bijzondere bijstand in de kosten van behandeling door de tandarts afgewezen. Bij besluit van 8 januari ... medische kosten heeft ingediend, brengt niet mee dat verweerder rechtens gehouden is tot vergoeding over te gaan. Voorts staat op het ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 14, 2009

  Intrekking bijstandsuitkering. (mede)Terugvordering. Omvang geding. Geen schending van het vertrouwensbeginsel door het College. De toezegging die appellanten zou zijn gedaan strekt niet verder dan de mondelinge mededeling van een bijstandsconsulent tijdens het huisbezoek dat geen verder onderzoek zou worden ingesteld door de Sociale Recherche. Een dergelijke mededeling kan niet in redelijkheid...

  ...Bij dat besluit zijn tevens de over deze periode gemaakte kosten van bijstand van appellante teruggevorderd respectievelijk van appellant ... mededeling kan niet in redelijkheid worden opgevat als een rechtens afdwingbare toezegging dat zal worden afgezien van (mede-)terugvordering ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 05, 2005

  Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand. Aan een eerder genomen besluit tot verlening van bijzondere bijstand voor tandartskosten kan niet een rechtens te honoreren vertrouwen worden ontleend dat die kosten ook in de toekomst (telkens) worden vergoed.

  ... van 7 september 2002 om bijzondere bijstand voor tandheelkundige kosten afgewezen. Gedaagde heeft het tegen dit besluit gemaakte bezwaar ongegrond ... in verband met gemaakte tandartskosten kan appellant niet een rechtens te honoreren vertrouwen ontlenen dat die kosten ook in de toekomst ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, July 09, 2008

  ''(..)'' Verhaegen B.V. heeft werkzaamheden verricht voor [gedaagde]. Daarvoor is aan [gedaagde] een factuur d.d. 7 juni 2007 (met nummer [factuurnr]) verzonden voor een totaalbedrag van € 11.953,00 (inclusief BTW) (hierna: de factuur). Van de factuur is een bedrag van € 8.563,28 onbetaald gelaten. ''(...)'' ''(...)'' [gedaagde] heeft bij fax van 12 februari 2008 aan Verhaegen B.V. zijn...

  ..., [gedaagde] te veroordelen tot betaling van € 9.533,-, rente rechtens, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure. Daartoe ...

 • Uitspraak Nº 12/00395. Hoge Raad, 2013-09-13

  ... zodra hij over de daartoe noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt (zie arrest Pannon GSM, reeds aangehaald, punt 32). . ... veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] ...

 • Uitspraak Nº 200.172.375/01 OK en 200.172.375/02 OK. Gerechtshof Amsterdam, 2017-03-31

  ... aangeduide bestuursbesluiten en te bepalen dat het salaris en de kosten van deze derde hoofdelijk ten laste komen van [B] , [C] en [D] ; . ... 6 van genoemd processtuk genoemde getuigen zal horen, kosten rechtens. . . . . 1.27 . Op 4 oktober 2016 heeft ...

 • Uitspraak Nº 200.257.020/01 en 200.257.020/02 en 200.259.549/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-08-29

  ...] als [verzoekster] zelfstandig verantwoordelijk worden voor de kosten van respectievelijk de woningen in [B] en [A] , alsmede voor de kosten van ... van de vrouw in eerste aanleg) toe te wijzen, kosten rechtens. . . . 5.2 . De man heeft hiertegen verweer ...