legaliteitsbeginsel

742 resultaten voor legaliteitsbeginsel

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15 maart 2013

  Belanghebbende stelt kansspelautomaten waarvan zij juridisch eigenaar is ter beschikking aan zustervennootschappen tegen een vaste vergoeding per maand. Met ingang van 1 juli 2008 is belanghebbende kansspelbelasting verschuldigd over het bruto spelresultaat, dat is het verschil tussen de ontvangen inzetten en de ter beschikking gestelde prijzen. Het bruto spelresultaat komt ten goede aan de...

  ...I. Is de heffing van kansspelbelasting van belanghebbende in strijd met het legaliteitsbeginsel?. II. Is de heffing van kansspelbelasting van belanghebbende in strijd met artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 25 september 2012

  Cassatie in het belang der wet over de toepassing art. 14fa Sr. De in art. 14fa Sr vervatte regeling (inwerkingtreding 1-4-2012) voorziet in de mogelijkheid van een voorlopige tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf. De regeling heeft betrekking op de executie van een opgelegde straf. De invoering van deze regeling kan dus niet worden aangemerkt als een wijziging...

  ... overwegende oordeelt de rechter-commissaris dat artikel 14fa Sr in dit geval buiten toepassing moet blijven wegens strijd met het legaliteitsbeginsel, zoals onder meer neergelegd in artikel 1 Sr of artikel 7 EVRM. De rechter-commissaris zal op grond van het vorenstaande de officier van justitie in ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10 oktober 2008

  Aanslagen verontreinigingsheffing vernietigd wegens strijd met het legaliteitsbeginsel.

  ...4.10. Het Hof stelt voorop dat voor een heffing als die op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingevolge het legaliteitsbeginsel vereist is, dat het belastbare feit duidelijk uit die wet en de daarop gebaseerde regelgeving volgt. Naar het oordeel van het Hof wordt daar in het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 6 september 2011

  Drie maatregelen. Legaliteitsbeginsel. Uitvoeringbesluit Maatregelverordening gemeente Arnhem onverbindend. Zelf voorzien. Schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn.

  ... eiser dat het maatregelbesluit van 16 juli 2009 een belastend besluit met een punitief karakter is, zodat op grond van het legaliteitsbeginsel, zoals dit in artikel 1, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is verankerd, de eis geldt dat ten tijde van de maatregelwaardige gedraging de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 29 juni 2010

  Regeling fokverbod varkens 1997; relativiteit; het legaliteitsbeginsel beschermt (ook) de spermaleverancier. Verjaring.

  ..., die het hof gezamenlijk zal bespreken, komt de Staat op tegen het oordeel van de rechtbank dat de bescherming die met het legaliteitsbeginsel is beoogd, zich niet alleen uitstrekt tot varkensfokkers wiens bedrijven binnen het toepassingsgebied van de Regelingen waren gelegen en die ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 17 juni 2008

  Verweerder heeft eiseres wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, en artikel 15, eerste lid, van de Wav een boete ten bedrage van € 8.000,00 respectievelijk € 1.500,00 opgelegd. Legaliteitsbeginsel, rechtmatigheid bewijs, werkgeverschap.

  ...In beroep is aangevoerd dat de boeteoplegging in strijd is met het legaliteitsbeginsel omdat sinds 1 mei 2007 het voorbehoud bij de akte van toetreding van Polen tot de EU niet langer geldend is en de in geding zijnde overtredingen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 28 juni 2012

  Vordering voorlopige tenuitvoerlegging van vóór 1 april 2012 opgelegde voorwaardelijke straf. Rechter-commissaris acht toepassing van artikel 14fa Sr in dat geval strijdig met legaliteitsbeginsel. Officier van justitie niet-ontvankelijk.

  ... van een overgangsregeling - ambtshalve of artikel 14fa Sr al dan niet buiten toepassing moet blijven wegens strijd met het legaliteitsbeginsel zoals dat is neergelegd in onder meer artikel 1 Sr en artikel 7 EVRM. De rechter-commissaris stelt voorop dat betekenis, strekking en reikwijdte van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 1 oktober 2008

  Ten behoeve van publicatie op rechtspraak.nl: INHOUDSINDICATIE Samenscholingsverbod Kanaleneiland Utrecht. Conversie verkeerd rechtsmiddel OM. Uitleg begrip samenscholing: context van een wijk met openbare-ordeproblemen mede bepalend. Geen strijd met het legaliteitsbeginsel of het bepaaldheidsgebod. Beperking van de bewegingsvrijheid niet ongeoorloofd. Plaatsing op lijst aangewezen jongeren...

  ...Volgens de raadsman is het samenscholingsverbod in strijd met het legaliteitsbeginsel, omdat een wettelijke basis voor het verbod ontbreekt. In de APV kan geen verbod worden opgenomen dat slechts van toepassing is op een beperkte groep ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 9 oktober 2012

  Kort geding. Voorwaardelijke invrijheidstelling ten aanzien van een vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet. Toepassing van het op 1 april 2012 - zonder overgangsrecht - in werking getreden nieuwe artikel 15 Sr. op daarvóór uitgesproken strafvonnissen. Geen strijd met (i) het legaliteitsbeginsel (ex artt. 1 Sr, 7 EVRM en 15 IVBPR)

  ...Legaliteitsbeginsel. 3.3. [eiser] beroept zich allereerst op het legaliteitsbeginsel zoals vastgelegd in de artikelen 1 Sr, 7 EVRM en 15 IVBPR. Dienaangaande overweegt ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 10 maart 2010

  Het verweer dat ‘Acacia Mixture’ een natuurproduct betreft, vindt geen steun in het recht en valt - gelet op het werkzame bestandeel DMT - onder de werking van de Opiumwet. Geen schending van het legaliteitsbeginsel. De verdachte heeft de acaciabladeren in de verhouding 1 op 3 vermengd met - naar hij dacht - passiebloem, welk laatste middel als vulmiddel voor het oorspronkelijk vermalen...

  ... sprake is van ‘bewerken’ in de zin van de Opiumwet, hetgeen een onjuiste interpretatie is die in strijd komt met het legaliteitsbeginsel. (3) geen sprake is geweest van extraheren van de van nature in het acaciablad aanwezige stof DMT, welk extract vervolgens aan andere stoffen is ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 11 februari 2009

  Wet arbeid vreemdelingen. Nu vast staat dat de werkzaamheden ten dienste van de onderneming van eiseres zijn verricht, heeft verweerder eiseres terecht als werkgever in de zin van de Waf aangemerkt. Het oplegen van de boete is niet in strijd met het legaliteitsbeginsel of artikel 49 EG-verdrag. De stelling dat de boeteoplegging hoogstwaarschijnlijk tot een faillissement van de ondermening van...

  ...Eiseres betoogt voorts dat het legaliteitsbeginsel in de weg staat aan het opleggen van de boete omdat, kort samengevat, de Nederlandse arbeidsmarkt op 1 mei 2007 voor werknemers met de Poolse ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 16 januari 2009

  Conclusie PG Gevolgen van HvJ EG Bosal Holding BV voor valutaresultaten op de financiering van een deelneming; doorwerking EG-recht; gedektverklaring relatieve onbevoegdheid De belanghebbende hield in 1999 en 2000 een 20%-belang in een Engelse vennootschap. Zij maakte rentekosten voor de financiering van die deelneming, en maakte daarnaast valutawinst op de geldlening tot financiering ervan. De...

  ... te laten, dan zou dat in feite leiden tot belastingheffing over die voordelen, hetgeen op gespannen voet staat met het fiscale legaliteitsbeginsel (art. 104 Grondwet). 4. Gedektverklaring relatieve onbevoegdheid. 4.1. Alvorens op het middel in te gaan, wijs ik op de volgende overweging van het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, 3 juli 2009

  Verplichtingen m.b.t. het treffen van beveiligingsmaatregelen voor havenfaciliteiten o.g.v. Europese en nationale wetgeving, voortvloeiend uit de uitbreiding van het Internationale Verdrag tot beveiliging van mensenlevens op zee met een nieuwe International Ship and Port Facility Code. Verweerder heeft veiligheidsheffing in de Verordening haven- en kadegeld opgenomen om ISPS-voorzieningen te...

  ...De Verordening haven- en kadegeld komt in zoverre in strijd met het legaliteitsbeginsel. De rechtbank laat de Verordening haven- en kadegeld daarom als onverbindend buiten toepassing, voor zover deze ziet op de veiligheidsheffing. De aan ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 23 februari 2011

  Meststoffenwet, legaliteitsbeginsel; geen bevoegdheid tot oplegging van een bestuurlijke boete op grond van artikel 51 van de Meststoffenwet. Uit de formulering van artikel 51 van de Meststoffenwet, in het bijzonder de zinsnede ‘ter zake van’, volgt dat verweerder op grond van dat artikel enkel bevoegd is een bestuurlijke boete op te leggen indien een van de in artikel 51 van de Meststoffenwet...

  ...De rechtbank overweegt hiertoe dat uit het in artikel 5:4 van de Awb tot uitdrukking gebrachte legaliteitsbeginsel volgt dat geen bestuurlijke sanctie wordt opgelegd dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke bepaling. Gelet op de formulering van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 november 2005

  Invorderingszaak; onrechtmatige overheidsdaad, Ontvanger handelt in strijd met zijn rechtsplicht door te weigeren overeenkomstig een onherroepelijk geworden uitspraak van de belastingrechter met een belastingplichtige af te rekenen; privaatrechtelijke doorkruising van de publiekrechtelijke regels met betrekking tot de heffing van belastingen?, legaliteitsbeginsel.

  ...104 Gr.w. tot uitdrukking gebrachte legaliteitsbeginsel, dat inhoudt dat belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet. Een bevestigende beantwoording zou immers meebrengen dat de ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, 29 oktober 2010

  Wet kraken en leegstand. Op grond van deze wet zijn artikel 138a Sr en artikel 551a Sv aan het Wetboek van Strafrecht (Sr), respectievelijk het Wetboek van Strafvordering (Sv) toegevoegd. Eisers vorderen de Staat te verbieden op strafrechtelijke gronden tot feitelijke ontruiming van de door hen bewoonde panden over te gaan. Voor zover de Staat als wetgever op de strafrechtelijke...

  ... strafbaarstelling van het kraken in artikel 138a Sr met terugwerkende kracht is ingevoerd, hetgeen evident in strijd is met het legaliteitsbeginsel en met artikel 8 EVRM. Dat eisers de panden ver vóór 1 oktober 2010 in gebruik hebben genomen, wordt thans met terugwerkende kracht strafbaar ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Almelo, 21 maart 2012

  Handhaving, sluiting van een seksinrichting op grond van APV. Verweerder heeft zich terecht bevoegd geacht om handhavend op te treden en heeft in redelijkheid van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken. Er is geen sprake van concreet zicht op legalisatie. Dat de weigering van de exploitatievergunning nog niet onherroepelijk is geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan verweerder van...

  ... inrichting zou functioneren dan kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet worden gezegd dat verweerder het legaliteitsbeginsel heeft geschonden. De voorzieningenrechter wijst in dit verband op de uitspraak van de ABRvS van 17 december 2009 (LJN: BK7441). In verband met de ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, 29 oktober 2010

  Wet kraken en leegstand. Op grond van deze wet zijn artikel 138a Sr en artikel 551a Sv aan het Wetboek van Strafrecht (Sr), respectievelijk het Wetboek van Strafvordering (Sv) toegevoegd. Eisers vorderen de Staat te verbieden op strafrechtelijke gronden tot feitelijke ontruiming van de door hen bewoonde panden over te gaan. Voor zover de Staat als wetgever op de strafrechtelijke...

  ... strafbaarstelling van het kraken in artikel 138a Sr met terugwerkende kracht is ingevoerd, hetgeen evident in strijd is met het legaliteitsbeginsel en met artikel 8 EVRM. Dat eisers de panden ver vóór 1 oktober 2010 in gebruik hebben genomen, wordt thans met terugwerkende kracht strafbaar ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 13 februari 2008

  Uitspraak over boeteoplegging voor overtredingen van de Arbeidstijdenwet. De rb toetst: - aan het legaliteitsbeginsel (ten tijde van de overtreding waren deze beboetbaar gesteld op grond vn de toen nog geldende EEG-Verordening nr. 3821/85 van 20 december 1985); - de bevoegdheid tot boeteoplegging door de Directeur Bedrijfsvoering, ressorterend onder de Minister van Verkeer en Waterstaat;...

  ...In beroep heeft eiser - kort weergegeven de volgende gronden aangevoerd:. - strijd met het legaliteitsbeginsel. - onbevoegdheid verweerder. - onbevoegdheid betrokken inspecteur. - strijd met het lex-certa beginsel. - strijd met het vertrouwensbeginsel. - ...

 • Uitspraak Nº NL20.7387. Rechtbank Den Haag, 2020-04-10

  ...De verlenging van de RVT is ook in strijd met het legaliteitsbeginsel, de due diligence, het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel en het verbod van willekeur. . De verlenging is in strijd met het ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 20 april 2012

  Vordering voorlopige tenuitvoerlegging na voorwaardelijke veroordeling. Artikel 14fa Wetboek van Strafrecht blijft in dit geval buiten toepassing wegens strijd met het legaliteitsbeginsel zoals neergelegd in artikel 1 Sr of artikel 7 EVRM. Officier van justitie niet-ontvankelijk in zijn vordering.

  ... overwegende oordeelt de rechter-commissaris dat artikel 14fa Sr in dit geval buiten toepassing moet blijven wegens strijd met het legaliteitsbeginsel, zoals onder meer neergelegd in artikel 1 Sr of artikel 7 EVRM. De rechter-commissaris zal op grond van het vorenstaande de officier van justitie in ...

 • Raadkamer van Rechtbank Utrecht, 5 april 2012

  Vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging na voorwaardelijke veroordeling. De rechter-commissaris stelt, gelet op het ontbreken van een overgangsregeling, ambtshalve de vraag of de regeling van artikel 14fa Sr al dan niet buiten toepassing moet blijven wegens strijd met het legaliteitsbeginsel, bij een voorwaardelijke veroordeling van vóór 1 april 2012. De regeling brengt naar het oordeel van de

  ..., ambtshalve de vraag of de regeling van artikel 14fa Sr al dan niet buiten toepassing moet blijven wegens strijd met het legaliteitsbeginsel, zoals onder meer neergelegd in artikel 1 Sr en/of artikel 7 EVRM, bij een voorwaardelijke veroordeling van vóór 1 april 2012. De ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 1 april 2008

  Overtredingen arbeidstijdenwet. Boetes. Geen strijd met het legaliteitsbeginsel, motiveringsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en de zorgvuldigheid. Geen sprake van opsporing maar toezicht, dus de inspecteur heeft binnen zijn bevoegdheid gehandeld. Minister is bevoegd tot boeteoplegging; het beboetbaar stellen van overtredingen valt immers binnen het omschreven...

  ...2.3 Eiser heeft aangevoerd dat het besluit is genomen in strijd met het legaliteitsbeginsel. Verder heeft eiser aangevoerd dat de minister niet bevoegd was tot het opleggen van de boete. Voorts heeft eiser gesteld dat de inspecteur van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 23 juni 2011

  Afwijzing aanvraag uitkering als vergoeding voor de excessieve kosten van een archeologische opgraving. Niet is gebleken dat aan de voor het project verleende bouwvergunningen de verplichting is verbonden voor vergunninghouder tot het doen van opgravingen, bedoeld in artikel 34a, eerste lid, onder a, van de Monumentenwet 1988. Dat brengt met zich dat verweerder de bevoegdheid ontbeerde om de...

  ...Van strijd met het door eiser aangevoerde legaliteitsbeginsel is geen sprake. Daartoe overweegt de rechtbank dat de aanvraag is ingediend na de datum van inwerkingtreding van artikel 34a van de Monumentenwet ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 10 februari 2012

  Verordening marktprecariobelasting van de gemeente Helmond biedt geen juridische grondslag voor de geheven toeslag voor promotieactiviteiten van de markt. Aan belanghebbende is een aanslag marktgelden opgelegd. De aanslag is opgebouwd uit twee componenten: marktgelden en een toeslag promotieactiviteiten. De aanslag is gebaseerd op de Verordening. De rechtbank oordeelt dat de promotieactiviteiten...

  ...De toepassing van de Verordening komt dan in zoverre in strijd met het legaliteitsbeginsel. De rechtbank laat de Verordening daarom, voor zover deze ziet op de toeslag voor promotiedoeleinden, als onverbindend buiten toepassing. De aan ...