legaliteitsbeginsel

742 resultaten voor legaliteitsbeginsel

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 18/01024 tm 18/01026. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-03-24

  .... . . . 4.3. Het Hof stelt voorop dat het legaliteitsbeginsel in het belastingrecht een belangrijke rol speelt. Een belastingplichtige dient zelf aan de hand van de gepubliceerde wet- en regelgeving de omvang ...

 • Uitspraak Nº AWB 14/3743 en 14/3773. Rechtbank Gelderland, 2017-01-24

  ... risico’s niet mogen worden uitgesloten niet gebaseerd op enige wettelijke grondslag, zodat de aanwijzing in strijd is met het legaliteitsbeginsel. . . 6. Verweerder heeft zich hierover op het standpunt gesteld dat op grond van artikel 1.50, tweede lid, en artikel 1.51 van de Wkkp in ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 3232. Rechtbank Noord-Holland, 2015-10-29

  ... 4.1Eiser betoogt verder dat het bij het bestreden besluit gehandhaafde primaire besluit in strijd is met het legaliteitsbeginsel als bedoeld in artikel 5:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het rechtszekerheidsbeginsel, ...

 • Uitspraak Nº UTR 19/2994; UTR 19/2793; UTR 19/2795; UTR 19/2797. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-06-19

  ...Voor het oordeel dat hiermee het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel worden overtreden, ziet de rechtbank geen grond. De beroepsgrond slaagt niet. . . . . Mochten ...

 • Uitspraak Nº AWB- 19_1515. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-01-30

  ...Het voorschrift is volgens eiseres dan ook in strijd met het legaliteitsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wet Openbare Manifestaties. Volgens eiseres is het ...

 • Uitspraak Nº 201509218/1/A2. Raad van State, 2016-07-13

  ... meer uit de lezing van de regel kenbaar is wat de reikwijdte ervan is, is voorts in strijd met het vertrouwensbeginsel en het legaliteitsbeginsel. De bepaling is naar haar aard eenvoudig en duidelijk. Nu geen sprake is van verouderde wetgeving mag men er in redelijkheid op vertrouwen dat de ...

 • Uitspraak Nº 201902867/1/A3. Raad van State, 2020-02-19

  ...Dat komt niet alleen in strijd met het legaliteitsbeginsel, maar ook met artikel 14 van de Grondwet, het Burgerlijk Wetboek en de Onteigeningswet. Bovendien dient een bestuursorgaan, aldus [appellant], op ...

 • Uitspraak Nº 18/124. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2019-08-27

  .... Het College heeft ter zitting ambtshalve aan de orde gesteld of ACM in de periode voor 19 juni 2015, gelet op het legaliteitsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 5:4 van de Awb, de bevoegdheid toekwam om handhavend te kunnen optreden ten aanzien van de overeenkomst op afstand, als ...

 • Uitspraak Nº 17/3161. Rechtbank Rotterdam, 2017-07-21

  ... . . 4.3. . De rechtbank overweegt dat eiser zich beroept op het in artikel 7 van het EVRM neergelegde legaliteitsbeginsel. Daarin is - voor zover hier van belang - bepaald dat niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 juni 2013

  EVRM art. 14; Twaalfde Protocol bij het EVRM art. 1; IVBPR art. 26; Wet BRV art. 14, lid 2; Belastingplan 2012, art. XXXVIII Tariefsverlaging in de overdrachtsbelasting voor woningen. Terugwerkende kracht tot 15 juni 2011 vormt geen discriminatie.

  ..., maar juist het zo beperkt mogelijk houden ervan als de andere algemene rechtsbeginselen (rechtszekerheid; vertrouwensbeginsel; legaliteitsbeginsel) toelaten. Ten overvloede: wélk eventueel rechtsherstel?. 5.26 Ik ga - ten overvloede - nog specifiek in op de remedie als van ontoelaatbare ...

 • Uitspraak Nº ROT 16/7703. Rechtbank Rotterdam, 2018-01-23

  ...Handhavend optreden zou dan in strijd zijn met het legaliteitsbeginsel. Eventuele toezeggingen aan eiseres, wat daar ook van zij, kunnen er niet toe leiden dat jegens een derde in strijd met het legaliteitsbeginsel wordt ...

 • Uitspraak Nº 96/144233-15. Rechtbank Gelderland, 2015-08-12

  ...Hiertoe is aangevoerd dat ( a) invordering van het rijbewijs indruist tegen het legaliteitsbeginsel, ( b) ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan klager in geval van een veroordeling geen onvoorwaardelijke ontzegging van de ...

 • Uitspraak Nº C/09/535336 / KG ZA 17/890 en C/09/536932 / KG ZA 17/1057. Rechtbank Den Haag, 2017-08-16

  ...De Regeling is ook in strijd met het legaliteitsbeginsel. De met de Regeling opgelegde maatregelen zijn zeer ingrijpend van aard en dienen dan ook te worden opgenomen in een wet in formele zin, net zoals ...

 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 933u. Rechtbank Limburg, 2019-10-14

  ...Hierbij stelt verweerder zich op het standpunt dat het legaliteitsbeginsel als neergelegd in artikel 5:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) eraan in de weg staat dat gebeurtenissen van voor de ...

 • Uitspraak Nº 18/408. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2019-03-12

  ...Verder stelt zij dat het vertrouwens-beginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel aan intrekking van het aan haar verleende kwekersrecht in de weg staan. Van kennelijke onjuistheid van de verlening van het kwekersrecht aan ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 19 juli 2012

  Heffing kansspelbelasting van exploitanten van kansspelautomaten in strijd met art.1 EP EVRM. Naheffingsaanslag blijft in stand, maar belanghebbende heeft mogelijk recht op schadevergoeding.

  ...5. Beoordeling van het geschil. Belastingplicht, belastbaar feit, belastbaar voorwerp en legaliteitsbeginsel. 5.1.1. De rechtbank heeft als volgt over de hiervoor onder 4.2 onder a tot en met d vermelde geschilpunten geoordeeld:. “4.1.1. Artikel 1, eerste ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 19 juli 2012

  Heffing kansspelbelasting van exploitanten van kansspelautomaten in strijd met art.1 EP EVRM. Naheffingsaanslag blijft in stand, maar belanghebbende heeft mogelijk recht op schadevergoeding.

  ...5. Beoordeling van het geschil. Belastingplicht, belastbaar feit, belastbaar voorwerp en legaliteitsbeginsel. 5.1.1. De rechtbank heeft als volgt over de hiervoor onder 4.2 onder a tot en met d vermelde geschilpunten geoordeeld:. “4.1.1. Artikel 1, eerste ...

 • Uitspraak Nº 201408273/1/A3. Raad van State, 2015-07-29

  ...Verder is er volgens [appellant] strijd met het verbod op détournement de procedure, strijd met het legaliteitsbeginsel en met de artikelen 2:4, 3:2 en 3:46 van de Awb. Hem wordt een democratische grondslag bij besluiten over zijn zaken ontnomen door de ...

 • Uitspraak Nº 15/7649 WWB. Centrale Raad van Beroep, 2017-09-12

  ...Voor het standpunt dat het college in dit verband in strijd heeft gehandeld met het legaliteitsbeginsel, het beginsel van ‘fair play’ of het verbod van . ‘detournement de pouvoir’ zijn geen aanknopingspunten. . . . . ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 april 2013

  Veroordeling ouders jeugdige tot betaling bedrag aan benadeelde partij. Art. 51g.4 Sv, art. 1.2 Sr en art. 7 EVRM. Wijziging van wetgeving t.a.v. de strafbaarstelling of strafbedreiging? Art. 51g.4 Sv heeft geen wijziging gebracht in de in het BW voorziene regeling van de aansprakelijkheid van de ouders van een kind dat de leeftijd van 14 jaren nog niet heeft bereikt voor de door een...

  ...Dan brengt een rechtstatelijke interpretatie van het legaliteitsbeginsel mee dat "nieuwe wetgeving niet zonder meer ten nadele van een concrete verdachte mag worden toegepast", aldus Melai/Groenhuijsen e.a., a.w., aant. 22 ...

 • Uitspraak Nº 05/862470-13. Rechtbank Gelderland, 2016-09-22

  ...1, eerste lid, Sr vervatte legaliteitsbeginsel. Voor het overige is oplegging van het bestuursverbod gelet op hetgeen hierover in de Memorie van Toelichting is vermeld, niet passend en geboden. ...

 • Uitspraak Nº AMS 15/2833. Rechtbank Amsterdam, 2016-03-01

  ...Voor het toezicht bestond derhalve geen wettelijke grondslag. Het toezicht is derhalve in strijd met het legaliteitsbeginsel. De inspectierapporten dienen derhalve buiten beschouwing te blijven. 2.2.Verweerder heeft gesteld dat het college bevoegd is om de directeur van de ...

 • Uitspraak Nº 02-811322-12. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-04-11

  ... . . Vertrouwensbeginsel; . . . Beginsel van zuiverheid van oogmerk en legaliteitsbeginsel; . . . Beginsel van de redelijke en billijke belangenafweging; . . . Equality of arms; . . ...

 • Uitspraak Nº NL18.13335, NL18.13336 en NL18.13337. Rechtbank Den Haag, 2018-07-18

  ... de door verweerder nog altijd willens en wetens, structureel toegepaste onrechtmatige handelwijze nu dit in strijd is met het legaliteitsbeginsel. Aan het belang van verweerder komt daarom een afnemend gewicht toe en de telkens maar opnieuw optredende onrechtmatigheid van de staandehoudingen ...

 • Uitspraak Nº 05/780092-17. Rechtbank Gelderland, 2019-06-26

  ... Artikel 1 Sv luidt: “Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien”. In deze bepaling is het legaliteitsbeginsel voor het strafprocesrecht vastgelegd. De overheid wordt bij het maken van inbreuk op vrijheden of rechten van haar burgers gebonden aan de wet. De ...