legaliteitsbeginsel

742 resultaten voor legaliteitsbeginsel

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 18 januari 2005

  Geen onverbindendheid van art. 15 Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 en art. 6 Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 wegens strijd met bepaaldheidsgebod. De aard en de inhoud van de aan de hier toepasselijke voorschriften ten grondslag liggende norm maakt enerzijds een zekere vaagheid in de delictsomschrijving onvermijdelijk, terwijl anderzijds die...

  ...3.4. Het in art. 1, eerste lid, Sr verankerde legaliteitsbeginsel is ook belichaamd in art. 7, eerste lid, EVRM en art. 15, eerste lid, IVBPR. De aard en inhoud van de aan de hier toepasselijke voorschriften ten ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 29 maart 2005

  Geen onverbindendheid van art. 15 Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 en art. 6 Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 wegens strijd met bepaaldheidsgebod. De aard en de inhoud van de aan de hier toepasselijke voorschriften ten grondslag liggende norm maakt enerzijds een zekere vaagheid in de delictsomschrijving onvermijdelijk, terwijl anderzijds die...

  ...3.4. Het in art. 1, eerste lid, Sr verankerde legaliteitsbeginsel is ook belichaamd in art. 7, eerste lid, EVRM en art. 15, eerste lid, IVBPR. De aard en inhoud van de aan de hier toepasselijke voorschriften ten ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 8 april 2011

  In het bestreden besluit niet is vermeld dat de Raad voor Rechtsbijstand door verweerder gemandateerd is om de bevoegdheid van verweerder uit te oefenen. Dit is strijdig met het bepaalde in artikel 10:10 van de Awb. Deze strijdigheid leidt niet tot vernietiging van het bestreden besluit. Gelet op het samenstel van de relevante regelgeving kan het niet anders dan dat de Raad voor Rechtsbijstand de

  ...Acceptatie van deze mandatering met terugwerkende kracht zou strijdig zijn met het legaliteitsbeginsel. 12. Tevens heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie uitgevaardigd het Besluit d.d. 13 januari 2011, nr. 5682659/11, bekrachtiging ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 15 juni 2011

  Onrechtmatige daad Overheid; vordering tot onverbindend verklaring beleidsregels; vordering tot schadevergoeding. De beleidsregels in de Nota cannabisbeleid 2009 zijn voor het bestuursorgaan (de burgemeester) interne regels die een bepaalde wijze van uitoefening van zijn bestaande bevoegdheden beogen te verzekeren. Dat betekent dat beleidsregels zelf voor het bestuursorgaan geen bevoegdheid...

  ...Daartegen verzet zich het legaliteitsbeginsel. 3.5.2. Waar de Nota Cannabisbeleid 2009 beleidsregels bevat en deze, vanwege voormeld gebrek aan externe werking jegens anderen, niet zijn aan te ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 16 januari 2008

  Boete-oplegging in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen. Anders dan eiseres is de rechtbank van oordeel dat verweerder niet wegens strijd met het legaliteitsbeginsel van boeteoplegging had dienen af te zien. Genoemd beginsel houdt onder meer in dat bij verandering in wetgeving na het tijdstip waarop het feit is begaan, de voor de overtreder gunstigste bepalingen worden toegepast. Het...

  ...Legaliteitsbeginsel. Anders dan eiseres is de rechtbank van oordeel dat verweerder niet wegens strijd met het legaliteitsbeginsel van boeteoplegging had dienen af te ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, 14 november 2005

  art. 8 Regeling vluchtuitvoering Ballonnen, artt. 2.1 en 5.3 Wet luchtvaart, art. 62 Luchtvaartwet Ongeval met luchtballon met een inhoud van 180.000 kubieke voet. Gezagvoerder voldeed niet aan de ervaringseisen die voor een vaart als gezagvoerder met een dergelijke ballon gelden. Sprake van een inschattingsfout welke verdachte kan worden aangerekend maar die inschattingsfout rechtvaardigt...

  ... feiten 2 en 3 een beroep op vrijspraak heeft gedaan gelet op het in artikel 1, tweede lid van het Wetboek van Strafrecht vervatte legaliteitsbeginsel, verwerpt de politierechter ook dit verweer en overweegt daartoe het navolgende. Bij toepassing van de meest gunstige bepaling voor verdachte ex ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 4 oktober 2005

  Zich ontdoen van gevaarlijke - seleen houdende - afvalstoffen. 1. Het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (1997) (oud) is wat betreft de i.c. relevante stoffen, te weten stoffen waarin zich seleen bevindt in een hogere dan de toegestane concentratie, niet gegrond op art. 1.1.10 (oud) Wm, maar op art. 1.1.1 (oud) Wm. De strekking van dit Besluit was niet bepaalde stoffen als afvalstof aan...

  ...Het verweer wordt verworpen.". 5.3. Het in art. 1, eerste lid, Sr verankerde legaliteitsbeginsel is ook belichaamd in art. 7, eerste lid, EVRM en art. 15, eerste lid, IVBPR. De aard en inhoud van de aan de hier toepasselijke voorschriften ten ...

 • Uitspraak Nº 14/02785. Hoge Raad, 2016-09-30

  ... pleit voor een beperkte(re) uitleg van artikel 201, lid 3, tweede alinea, van het CDW zowel de tekst van de bepaling als het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Strikt genomen beperkt artikel 201, lid 3, tweede alinea, van het CDW de daar bedoelde kring van personen tot iedere ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 29 juli 2010

  Ongewenstverklaring / WBV 2004/63 / aanscherping beleid / rechtszekerheidsbeginsel In hoger beroep is niet bestreden dat de vreemdeling ten tijde van de strafrechtelijke veroordeling volgens het destijds geldende beleid niet op grond van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000, gelezen in samenhang met artikel 6.5, aanhef en onder b, van het Vb 2000, ongewenst kon worden...

  ... nog niet in werking getreden hoofdstuk 5, titel 5.1, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) is neergelegd omtrent het legaliteitsbeginsel, heeft zij miskend dat, nu een door de strafrechter opgelegde veroordeling niet kan worden aangemerkt als een overtreding als bedoeld in die titel, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 20 mei 2008

  Uitlevering. De klacht dat de Rb ten onrechte heeft geoordeeld dat is voldaan aan de eis van dubbele strafbaarheid, nu de uitlevering is verzocht t.z.v. witwassen in de periode 2000 tot sept. 20002, terwijl op dat moment witwassen in NL nog niet strafbaar was gesteld, miskent dat de rechter bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de gevraagde uitlevering moet uitgaan van de stand van het...

  ... feiten die op het tijdstip waarop zij zijn gepleegd naar Nederlands recht nog niet strafbaar waren gesteld, van schending van het legaliteitsbeginsel geen sprake kan zijn (vgl. HR 20 mei 2003, LJN AF1909, NJ 2003, 725). 3.6. Het middel is tevergeefs voorgesteld. 4. Slotsom. Nu het middel niet tot ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, 16 november 2004

  De Penitentiaire maatregel bevat bepalingen over het dagprogramma in de penitentiaire inrichtingen en het aantal uren per week dat daarin aan activiteiten en bezoek wordt geboden. ln alle penitentiaire inrichtingen in Nederland is een (bezuinigings)maatregel op het gebied van bedrijfstijden ingevoerd die tot gevolg heeft dat de activiteiten van de gedetineerden in de diverse inrichtingen...

  ...Gedaagde handelt derhalve in strijd met het legaliteitsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en artikel 7 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, 30 juli 2007

  Namens eiseres is in beroep aangevoerd -kort weergegeven- dat de boetebeschikking is genomen in strijd met de beginselen van een goede procesorde, omdat de termijn van 13 weken als bedoeld in artikel 19e, derde lid, van de WAV is verstreken. Voorts is aangevoerd dat de boetebeschikking is genomen in strijd met het legaliteitsbeginsel. Tenslotte is aangevoerd dat de boete ten onrechte is opgelegd...

  ...Voorts is aangevoerd dat de boetebeschikking is genomen in strijd met het legaliteitsbeginsel. Tenslotte is aangevoerd dat de boete ten onrechte is opgelegd aan een maatschap. Ingevolge artikel 2:3 BW bezit een maatschap immers geen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 15 oktober 2008

  Is de beschikking voorlopig of definitief? Herziening of intrekking van een onherroepelijk vaststaand, begunstigend besluit. Reikwijdte gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Ondernemerschap. Art. 24b, derde lid, Wet MRB (tekst van 1 juli 2005 tot 1 januari 2007), art. 4 Zesde BTW-richtlijn, art. 7 Wet OB 1968, art. 26 AWR. Formeel Verweerder kan aan een beschikking geen voorlopig karakter geven...

  ..., in het bijzonder het in het algemeen rechtsbewustzijn levende beginsel dat de wet ten uitvoer moet worden gelegd (het legaliteitsbeginsel). Naar het oordeel van de rechtbank volgt daaruit dat verweerder niet de bevoegdheid kan worden ontzegd om op een eerder genomen begunstigde ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, 22 november 2006

  Bewaring / grondslag / legaliteitsbeginsel. De rechtbank stelt allereerst het volgende vast. Aan eiser is op 24 oktober 2006 een plaatsingsbesluit uitgereikt waarin aan eiser de verplichting is opgelegd zich op grond van artikel 6, eerste en tweede lid, Vw 2000 op te houden in het Aanmeldcentrum Schiphol. Aan eiser is op 2 november 2006 een plaatsingsbesluit uitgereikt waarbij hem de...

  ...Daarbij acht de rechtbank van belang dat, vanuit oogpunt van het legaliteitsbeginsel, de in het plaatsingsbesluit vermelde wettelijke grondslag een essentieel onderdeel van dat besluit is. Daarbij acht de rechtbank voorts van belang ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, 27 november 2006

  Uitzetverbod / EU-staat Verzoekster is van Nepalese nationaliteit. Zij zal op 28 november 2006 worden uitgezet naar Nepal op basis van een EU-staat. Uit de uitspraak van de Afdeling van 28 mei 2004 vloeit naar voorlopig oordeel voort dat het gebruik van een EU-staat in beginsel toelaatbaar is. Van omstandigheden op grond waarvan het gebruik onrechtmatig is, is geen sprake. Verzoekster heeft...

  ...2.3 Verzoekster heeft het volgende aangevoerd. Het gebruik van een EU-staat is in strijd met het legaliteitsbeginsel, het soevereiniteitsbeginsel en het beleid van verweerder. Verweerder had met de Nepalese autoriteiten afspraken moeten maken over het gebruik van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 20 mei 2005

  Boete opgelegd in verband met te laat indienen reïntegratieplan voor een arbeidsongeschikte werknemer. Tegen ongegrondverklaring van de bezwaren (29 november 2001) is geen beroep ingesteld. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft (uitspraak 6 november 2001, zie o.a. USZ 2002, 19) geoordeeld dat het Besluit boete ZW/WAO werkgevers niet in overeenstemming is met de wet en buiten toepassing dient...

  ... is achteraf komen vast te staan dat de bestuurlijke boete zonder de vereiste wettelijke grondslag - en dus in strijd met het legaliteitsbeginsel - is opgelegd. Naar het oordeel van de rechtbank is dat een dermate fundamenteel en zwaarwegend gebrek dat verweerder, met inachtneming van de in ro. ...

 • Uitspraak Nº C/09/521174 / KG RK 16/1918. Rechtbank Den Haag, 2016-11-11

  ... gesuggereerd dat toepassing van het onverdraagzaamheidscriterium in de onderhavige strafzaak niet strijdig zou zijn met het legaliteitsbeginsel. De Hoge Raad heeft dit criterium echter pas geïntroduceerd in december 2014, acht maanden nadat verdachte, hierna Wilders te noemen, zijn ...

 • Uitspraak Nº 09/748013.12. Rechtbank Den Haag, 2017-12-15

  ...Bij de schadevergoedingsmaatregel gaat het om een strafrechtelijke sanctie en het in artikel 1 van het WvSr vervatte legaliteitsbeginsel verzet zich ertegen dat deze kan worden opgelegd voor feiten die zijn gepleegd vóór de datum van inwerkingtreding van de Wet Terwee. . . ...

 • Uitspraak Nº 13/03087 CW. Hoge Raad, 2013-08-27

  ... ten uitvoer te leggen straf, kan niet worden gezegd dat een onmiddellijke toepassing van deze bepaling in strijd is met het legaliteitsbeginsel dat is vervat in art. 1 Sr en in art. 7 EVRM. . 4.4. Het oordeel van de Rechter-Commissaris dat een onmiddellijke toepassing van art. 14fa ...

 • Uitspraak Nº C/09/508789 KG ZA 16-438. Rechtbank Den Haag, 2016-06-10

  ... regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling van toepassing is geacht is onrechtmatig, aangezien deze in strijd is met het legaliteitsbeginsel, rechtsongelijkheid met zich meebrengt en haaks staat op de waarborgen van artikel 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de ...

 • Raadkamer van Rechtbank Almelo, 25 januari 2006

  Deze uitspraak betreft een verzoek tot tijdelijke schorsing van de voorlopige hechtenis voor het bijwonen van een intakegesprek. Op grond van het vrij recent van kracht geworden artikel 80, zesde lid, van het Wetboek van Strafvordering komt het de rechterlijke autoriteiten in sommige gevallen niet toe te bepalen dat de voorlopige hechtenis van een verdachte geschorst wordt. In de onderhavige...

  ...Deze dient echter - gelet op de betekenis van het in artikel 1 Wetboek van Strafvordering geformuleerde legaliteitsbeginsel - letterlijk te worden beperkt tot uitwerking. Nu er niet slechts sprake lijkt te zijn van een nadere uitwerking van een wettelijke regeling, maar ...

 • Uitspraak Nº 17/3470. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-03-19

  ... . . (…). . . Voorbehoud legaliteitsbeginsel boete. . . Partij A heeft zich hierbij niettemin het recht voorbehouden om uitsluitend bezwaar en beroep in te stellen ...

 • Raadkamer van Rechtbank Roermond, 21 april 2005

  Bezwaar ingevolge de Wet DNA-onderzoeken veroordeelden tegen het bevel dat van de veroordeelde DNA wordt afgenomen, bepaald, opgeslagen en vergeleken. De rechtbank verwept de gevoerde verweren: - strijd met het legaliteitsbeginsel en het nulla poenabeginsel: de afname van DNA is geen straf, het beroep op het legaliteits- c.q. nulla poena beginsel gaat niet op. Door de verwerking en opslag...

  ...Gelet op deze omstandigheid is het onderhavige bevel in strijd met het legaliteitsbeginsel c.q. nulla poena beginsel, zoals opgenomen in de artikelen 1 Sr, 16 Grondwet, 7 EVRM en 15 lid 2 IVBPR. Immers deze wet was nog niet van kracht ten ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 7064. Rechtbank Amsterdam, 2018-10-19

  ...De beroepsgrond slaagt niet. . . . . Strekking van artikel 7a, eerste lid, van de Wml en het legaliteitsbeginsel. . . . . . 8.1. Eiseres heeft zich verder op het standpunt gesteld dat geen sprake is van overtreding van ...

 • Uitspraak Nº 15/00661. Gerechtshof Amsterdam, 2016-03-29

  ...Daardoor is er geen sprake van een belastbaar feit en (na)heffing onmogelijk. Het legaliteitsbeginsel is geschonden.”. . . . . 5.2.2. Tijdens de zitting van het Hof heeft belanghebbende als bezwaar tegen ...