legaliteitsbeginsel

742 resultaten voor legaliteitsbeginsel

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 15/00661. Gerechtshof Amsterdam, 2016-03-29

  ...Daardoor is er geen sprake van een belastbaar feit en (na)heffing onmogelijk. Het legaliteitsbeginsel is geschonden.”. . . . . 5.2.2. Tijdens de zitting van het Hof heeft belanghebbende als bezwaar tegen ...

 • Uitspraak Nº 13.736003-15_. Rechtbank Amsterdam, 2015-07-21

  ...Door de fictie van de ware Europese rechtsruimte is de materiële gedachte achter het legaliteitsbeginsel volledig geschonden. Daarmee is sprake van een schending van het materiële legaliteitsbeginsel, te weten schending van het beginsel van ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 2821. Rechtbank Den Haag, 2018-05-15

  ... de jaren 2003 tot en met 2007 voor zover het de vraag betreft of ter zake van deze vergrijpboetes sprake is van schending van het legaliteitsbeginsel. Met dagtekening 23 juli 2016 is de onderhavige navorderingsaanslag aan eiser opgelegd, waarbij een bedrag van € 33.573 ziet op de vergrijpboetes ...

 • Uitspraak Nº 18/00170. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-06-30

  ... . . . . . Legaliteitsbeginsel . . . . . . 4.5 . Belanghebbende heeft zich op het standpunt gesteld dat de bevoegdheid tot ...

 • Uitspraak Nº 99/000555-37. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-01-16

  ...op grond van artikel 15c, derde lid, Sr in strijd met het legaliteitsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), omdat in dat geval ...

 • Uitspraak Nº 18/00614. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-07-02

  ... 66, lid 3, Successiewet 1956 (tekst 2016) onverbindend worden verklaard wegens strijd met het Unierecht, in het bijzonder met het legaliteitsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. . . . Is sprake van strijd met equality of arms ? . ...

 • Uitspraak Nº AWB 16/977. Rechtbank Amsterdam, 2016-07-08

  ... Daarbij is niet in strijd gehandeld met het legaliteitsbeginsel. Bepalend is het wettelijk kader dat geldt ten tijde van de overtreding en niet het recht dat geldt ten tijde van de besluitvorming. Ten tijde van de ...

 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 4038. Rechtbank Amsterdam, 2020-03-10

  ... . . 3. Eiser voert aan dat het bestreden besluit strijdig is met het legaliteitsbeginsel, nu uit het bestreden besluit niet blijkt welk wettelijk voorschrift wordt overtreden. Ter zitting heeft de gemachtigde van eiser aangevoerd dat op ...

 • Uitspraak Nº 201800708/1/A2. Raad van State, 2018-08-29

  .... . Hoger beroep . . Legaliteitsbeginsel . . 4.    [appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de Belastingdienst/Toeslagen het besluit tot afwijzing ...

 • Uitspraak Nº 14/587. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2016-07-14

  ...Een andersluidend oordeel zou in strijd komen met het beginsel van rechtszekerheid en het legaliteitsbeginsel. Nu ACM – onweersproken door [Onderneming I] – stelt dat de stuitingshandeling heeft plaatsgevonden in de eerste helft van 2008, is de rechtbank ...

 • Uitspraak Nº 15/219. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2016-11-15

  ... . . . 6.1 . GSFS betoogt dat de aanwijzing in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, het legaliteitsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Volgens de aanwijzing mag GSFS in het geheel geen arbitragestrategieën hanteren, terwijl andere pensioenfondsen dit wel ...

 • Uitspraak Nº 23-003625-17. Gerechtshof Amsterdam, 2018-03-15

  ... de raadsman zich op het standpunt gesteld dat de recidiveregeling op zichzelf in strijd is met artikel 7 EVRM, het zogenoemde legaliteitsbeginsel, nu de wetgever niet heeft voorzien in een adequaat waarschuwingssysteem waardoor het bestaan van die regeling en de consequenties daarvan niet ...

 • Uitspraak Nº 16_2169. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-11-18

  ...Eiseres beroept zich op de taalkundige betekenis van het begrip bevorderen, de wetsgeschiedenis, de rechtspraak en het legaliteitsbeginsel; . - het openbaarmakingsbesluit is in strijd met artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en artikel 10, tweede lid, ...

 • Uitspraak Nº 001744-18. Gerechtshof Den Haag, 2019-01-11

  ...Deze redenering van het hof vormt een ernstige schending van het legaliteitsbeginsel. Nu uit de uitspraak van 2 mei 2017 blijkt dat willens en wetens aan dit beginsel is voorbij gegaan en in redelijkheid van een rechter mag worden ...

 • Uitspraak Nº 201607044/1/A1. Raad van State, 2018-01-24

  ...Bovendien is artikel 16, eerste lid, in strijd met het legaliteitsbeginsel omdat het onvoldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar is, aldus [appellante sub 1]. . .     [appellante sub 1] voert verder aan dat ...

 • Uitspraak Nº 19/00156 tm 19/00167. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-05-26

  ...Tenslotte stelt belanghebbende dat het opleggen van de boeten in strijd is met het legaliteitsbeginsel als belichaamd in artikel 7 van het EVRM en in artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), in het ...

 • Uitspraak Nº 08/00599. Gerechtshof Amsterdam, 2018-06-14

  ... artikel 33, vierde lid, InvW gegrond? In dit kader is mede in geschil een beroep op het vertrouwensbeginsel en een beroep op het legaliteitsbeginsel. . . . Is de aansprakelijkstelling van artikel 33, eerste lid, aanhef en onderdeel a, InvW overigens in strijd met (dwingend) ...

 • Uitspraak Nº C/03/227486 / HA ZA 16-642. Rechtbank Limburg, 2020-03-04

  ..., omdat er geen wettelijke grondslag is om cessieaktes als in onderhavige zaak aan te gaan zodat sprake is van schending van het legaliteitsbeginsel. CZ is immers een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1 onder C van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering en heeft geen ...

 • Uitspraak Nº ak_19 _ 473. Rechtbank Overijssel, 2020-01-10

  ... 6 van het EVRM voortvloeiende waarborgen voor punitieve sancties, als de onschuldpresumptie, het ne bis in idem-beginsel, het legaliteitsbeginsel en de eisen van behandeling binnen een redelijke termijn, in rechte kunnen worden ingeroepen. Verder brengt dat met zich dat de bestuursrechter de ...

 • Uitspraak Nº BK-17/00503. Gerechtshof Den Haag, 2017-11-21

  ...Meer in het bijzonder is in geschil of het verbod van willekeur, het verbod van détournement de pouvoir, het legaliteitsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel door de Inspecteur zijn geschonden. . . . . 4.2. Voor de standpunten van partijen en de ...

 • Uitspraak Nº 18/830442-13. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-10-21

  ...De raadsman heeft daartoe primair aangevoerd dat verlenging van de proeftijd van de v.i. in strijd is met het legaliteitsbeginsel. Nu de wetgeving ten aanzien van de v.i. na de veroordeling van veroordeelde in voor veroordeelde ongunstige zin is veranderd, moet artikel 15c, ...

 • Uitspraak Nº 201802496/2/A1. Raad van State, 2019-03-20

  .... . . . 3.23 Bij de belangenafweging wegen mee, maar zijn op zichzelf niet beslissend, het legaliteitsbeginsel en de beginselplicht tot handhaving. Het ontstaan van een toestand in strijd met een publiekrechtelijk voorschrift is uiteraard onwenselijk, maar in ...

 • Uitspraak Nº 02-820099-13. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-10-25

  ...:2019:4316 dat een verlenging van de proeftijd op grond van artikel 15c lid 3 van het Wetboek van Strafrecht in strijd is met het legaliteitsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 7 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM), nu daarmee de opgelegde straf voor betrokkene in ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 4338. Rechtbank Den Haag, 2018-05-15

  ... vergrijpboetes over de jaren 2004 tot en met 2007, welke zien op vóór 1 januari 2010 begane beboetbare feiten, op grond van het legaliteitsbeginsel dienen te worden vernietigd. Voorts is in geschil of de op de KBC-rekeningen betrekking hebbende vergrijpboetes over de jaren 2004 tot en met 2007, ...

 • Uitspraak Nº 13/654046-19. Rechtbank Amsterdam, 2019-11-15

  ...Voor zover de raadsman een beroep doet op het legaliteitsbeginsel, overweegt de rechtbank dat het legaliteitsbeginsel niet geldt voor de oriëntatiepunten. Bovendien zijn deze oriëntatiepunten opgesteld tegen de ...