legaliteitsbeginsel

742 resultaten voor legaliteitsbeginsel

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 201509138/1/A3. Raad van State, 2017-04-05

  ... worden geacht, dan dient dit artikel in dit geval buiten toepassing te worden gelaten wegens strijd met het rechtszekerheids- en legaliteitsbeginsel. Hierbij is van belang dat de burgemeester al sinds 2010 op de hoogte was van de feitelijke exploitatie van de coffeeshop door [bedrijf]. en nooit ...

 • Uitspraak Nº CV EXPL 16-27768. Rechtbank Amsterdam, 2017-06-27

  ... subsidiaire vordering grondt [eisers gezamenlijk] op de stelling dat de strafkorting van artikel 7:258 BW in strijd is met het legaliteitsbeginsel als vastgelegd in artikel 7 EVRM en 15 IVBPR. Volgens [eisers gezamenlijk] is de huurprijs uitzonderlijk laag voor een grote woning in Amsterdam ...

 • Uitspraak Nº 201603810/1/A3. Raad van State, 2017-05-24

  ...Dit is in strijd met het legaliteitsbeginsel en met artikel 8 van het EVRM. De woorden "dan wel daartoe aanwezig is" in artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet wijzen terug naar de daaraan ...

 • Uitspraak Nº 15/4463 NIOAZ. Centrale Raad van Beroep, 2016-06-07

  ...Het baseren van de besluitvorming op de verzamelbrief is volgens hen dan ook in strijd met het legaliteitsbeginsel. . . 4. De Raad komt tot de volgende beoordeling. . . . . 4.1. Ingevolge artikel 6, tweede lid, aanhef en onder ...

 • Uitspraak Nº 13/03572. Hoge Raad, 2015-06-09

  ... Het hechten van te grote betekenis aan deze factoren zou een te grote druk leggen op het in het legaliteitsbeginsel begrepen beginsel van voorzienbaarheid: iemand moet min of meer kunnen voorzien welk handelen zal leiden tot een vervolgbare overtreding van de wet. ...

 • Uitspraak Nº C-09-534484-HA ZA 17-639. Rechtbank Den Haag, 2017-08-30

  ... . . . . Strijd met legaliteitsbeginsel ? . . . . . . 4.14. . Het eerste geschilpunt betreft de vraag of, zoals Radio Limburg stelt, het ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 6299, 18_1198 en 18_1200. Rechtbank Gelderland, 2018-06-20

  ...De rechtbank begrijpt dit standpunt als een beroep op schending van het legaliteitsbeginsel, gelet op het feit dat de belasting op grond van artikel 5 van de Wet BPM wordt geheven van de kentekenhouder en eiseres stelt dat zij een deel van ...

 • Uitspraak Nº ak_zwo_15_2859. Rechtbank Overijssel, 2016-04-07

  ...Voorts heeft eiseres aangegeven dat een en ander in strijd is met het legaliteitsbeginsel omdat uit het BuWav niet duidelijk blijkt of het loonbedrag inclusief of exclusief vakantiegeld is en of naar de feitelijke uitbetaling per maand ...

 • Uitspraak Nº NL20.7389. Rechtbank Den Haag, 2020-04-10

  ...De verlenging van de RVT is ook in strijd met het legaliteitsbeginsel, de due diligence, het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel en het verbod van willekeur. . De verlenging is in strijd met het ...

 • Uitspraak Nº C-09-487775-HA ZA 15-541. Rechtbank Den Haag, 2016-01-13

  ...4.6.De rechtbank is van oordeel dat in deze zaak geen sprake is van schending van het legaliteitsbeginsel. De norm waaraan het handelen van [eiseres] door het VBC is getoetst, is immers een zorgvuldigheidsnorm. Het gaat daarbij om de zorg die een ...

 • Uitspraak Nº C-09-530047-KG ZA 17-430. Rechtbank Den Haag, 2017-05-04

  ...Artikel 13 Landbouwwet is hier niet voor bedoeld. De Regeling is dus in strijd met het legaliteitsbeginsel. Daarnaast verdraagt de Regeling zich niet met artikel 104 Grondwet. Niet alleen de melkveehouderij, maar ook de akkerbouwtak zal ernstige schade ...

 • Uitspraak Nº 2200012818, 2200014018. Gerechtshof Den Haag, 2018-12-05

  ...Naar het oordeel van het hof staat het in artikel 1 Sv neergelegde legaliteitsbeginsel daar niet aan in de weg. Dit beginsel strekt er primair toe dat een burger moet worden beschermd tegen willekeurig optreden van de overheid wanneer ...

 • Uitspraak Nº 13/173078-19. Rechtbank Amsterdam, 2019-10-30

  ...Voor zover de raadsvrouw een beroep doet op het legaliteitsbeginsel, overweegt de rechtbank dat het legaliteitsbeginsel niet geldt voor de oriëntatiepunten. Bovendien zijn deze oriëntatiepunten opgesteld tegen de ...

 • Uitspraak Nº NL20.7390. Rechtbank Den Haag, 2020-04-10

  ...De verlenging van de RVT is ook in strijd met het legaliteitsbeginsel, de due diligence, het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel en het verbod van willekeur. . De verlenging is in strijd met het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 7 juli 2011

  Het Gerechtshof in Den Haag veroordeelt in hoger beroep de 43-jarige Rwandees J.M. tot een levenslange gevangenisstraf wegens internationale oorlogsmisdrijven gepleegd tijdens de genocide in Rwanda in april 1994. Het hof overweegt dat het gaat om feiten die tot de ernstigste misdrijven gerekend moeten worden die sinds de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse strafrechter zijn berecht. Ook merkt

  ...Ingevolge het bepaalde in artikel 1 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht, dat uitdrukking geeft aan de erkenning van het legaliteitsbeginsel voor het (materiële) strafrecht, dient het hof te onderzoeken of sprake is van een gewijzigd inzicht van de wetgever in de strafwaardigheid van de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 31 januari 2012

  Virtueel amulet en masker in het online spel Runescape kunnen worden aangemerkt als ‘goed’ in de zin van art. 310 Sr en zijn vatbaar voor diefstal. Verdachte en medeverdachte dwongen het slachtoffer met geweld en bedreiging met geweld zich aan te melden op zijn account in het online spel Runescape en de virtuele objecten achter te laten (te droppen) in de virtuele spelomgeving. De verdachte kon...

  ...15). VII Beknopte bespreking van de wordingsgeschiedenis van de diefstalbepaling van art. 310 Sr (nrs. 16-17). VIII Het legaliteitsbeginsel (nrs. 18-21). IX Aanvaardbare interpretatiemethoden mede in het. licht van de rechtspraak van het EHRM (nrs. 22-23). X Overzicht van relevante ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, 5 juni 2013

  De rechtbank vindt de invoering van één onderdeel van de wietpas (het zogenoemde “besloten club-criterium”) een onevenredig grote inbreuk op de belangen van bezoekers van coffeeshops. Door deze maatregel hebben coffeeshops in het zuiden van het land gedurende enkele maanden financiële schade geleden, omdat hun klanten afgeschrikt werden. De Staat moet deze schade vergoeden. Een minder ver...

  ...De criteria zijn in strijd met het legaliteitsbeginsel daar zij nieuwe voorschriften behelzen die niet zijn terug te voeren op een wettelijke basis. Voorts beperken de criteria het vrije verkeer van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 6 december 2012

  Inkeerregeling. Eiseres heeft over de jaren 1998 - 2009 haar in het buitenland aangehouden bankrekening niet aangegeven. In 2010 heeft zij alsnog te kennen gegeven dat zij gerechtigd was tot dat vermogen. De niet geheven belasting wordt nagevorderd en aan eiseres wordt op grond van de in 2010 geldende inkeerregeling een boete opgelegd van 15%. De vraag is of de wijziging van de inkeerregeling een

  ...3.2.1. Eiseres heeft primair het standpunt ingenomen dat het opleggen van de boete in strijd is met het legaliteitsbeginsel. Eiseres stelt daarbij dat ten tijde van het begaan van het beboetbare feit de inkeerregeling zo luidde dat geen vergrijpboete zou zijn opgelegd. Pas ...

 • Uitspraak Nº C-09-534047-KG ZA 17-759. Rechtbank Den Haag, 2017-08-09

  ...Artikel 13 Landbouwwet biedt daar geen grondslag voor. De Regeling is dus in strijd met het legaliteitsbeginsel en daarmee onverbindend. . De Regeling hanteert de datum van 2 juli 2015 als uitgangspunt. Daarbij is geen rekening gehouden met de op die ...

 • Uitspraak Nº C-09-534343-KG ZA 17-778. Rechtbank Den Haag, 2017-08-16

  ...Artikel 13 Landbouwwet biedt geen grondslag voor de Regeling en de Regeling is in strijd met het legaliteitsbeginsel. De Regeling tast de belangen van eisers zeer ernstig en onevenredig aan is in strijd met artikel 1 EP. In de vonnissen van 4 mei 2017 is dat reeds ...

 • Uitspraak Nº 201605956/1/A3. Raad van State, 2017-03-29

  ...Zij verwijst daartoe naar artikel 5.21, elfde lid, en stelt dat het in strijd is met het legaliteitsbeginsel, indien van een ander minimum aantal bemanningsleden wordt uitgegaan. Nu de bemanning ten tijde van belang uit drie personen bestond, is geen sprake ...

 • Uitspraak Nº 14/210. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2016-04-21

  ... hogere tarieven, als gevolg waarvan er sprake is van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het legaliteitsbeginsel en het beleid inzake vaste verandermomenten. 2.1.3. De tariefverhoging is in strijd met het gelijkheidsbeginsel omdat op exportkeuringen voor ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 19 februari 2013

  OM-cassatie. Artt. 1.2, 38d en 38e Sr. ’s Hofs oordeel dat art. 38e (nieuw) Sr van toepassing is op de aan verdachte op te leggen TBS is juist. O.g.v. art. 38d.1 Sr geldt de - door de opleggingsrechter op te leggen - TBS voor de tijd van 2 jr, te rekenen van de dag waarop de rechterlijke uitspraak waarbij zij is opgelegd onherroepelijk is geworden. Art. 38e Sr betreft de maximale duur van de - op

  ... ten uitvoer te leggen straf, kon niet worden gezegd dat een onmiddellijke toepassing van die bepaling in strijd was met het legaliteitsbeginsel dat is vervat in art. 1 Sr en in art. 7 EVRM. Kortom, het (verdragsrechtelijk) legaliteitsbeginsel heeft geen betrekking op de tenuitvoerlegging van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 juni 2013

  Vennootschapsbelasting. Artikel 13 Wet Vpb 1969. Toepassing van de deelnemingsvrijstelling op deelnemingsdividenden. Geen compartimentering bij gebrek aan daartoe strekkend wettelijk overgangsrecht.

  ...6.18 Op grond van het bovenstaande acht ik belanghebbendes beroep op het legaliteitsbeginsel niet van grond ontbloot.(43) In dat opzicht is compartimentering na wetswijziging niet vergelijkbaar met compartimentering na wijziging van ...

 • Uitspraak Nº 01/997554-15. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-09-27

  ...Deze strafbaarstelling van in het verleden begane fouten die op dat moment nog niet strafbaar waren is in strijd met het legaliteitsbeginsel neergelegd in artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht. . In de onderhavige strafzaak betreft deze problematiek de aangiften omzetbelasting ...