legaliteitsbeginsel

742 resultaten voor legaliteitsbeginsel

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 5176. Rechtbank Den Haag, 2018-03-05

  ...Eiser betoogt voorts dat de afwijzing in strijd is met het legaliteitsbeginsel zoals neergelegd in artikel 7 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) en artikel 15, ...

 • Uitspraak Nº 201700867/1/A3. Raad van State, 2017-12-20

  ...] betogen dat de rechtbank heeft miskend dat geen wettelijke grondslag bestond voor het opleggen van een boete en dat derhalve het legaliteitsbeginsel is geschonden. Ingevolge artikel 51, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 is de Huisvestingswet zonder voorbehoud ingetrokken per 1 januari 2015. ...

 • Uitspraak Nº 18/850110-15. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-01-16

  ... ten aanzien van feit 4 bepleit de officier van justitie niet-ontvankelijk te verklaren, aangezien verdachte er, gelet op het legaliteitsbeginsel ex artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht (verder: Sr.), op mocht vertrouwen niet voor overtreding van artikel 11a van de Opiumwet te worden ...

 • Uitspraak Nº 201708847/1/A3. Raad van State, 2018-08-29

  ...Het opleggen van de boete is daarom in strijd met het legaliteitsbeginsel, aldus [appellant]. . . 3.1.    Zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3475 moet onder ...

 • Uitspraak Nº 201901498/1/A3. Raad van State, 2020-01-22

  .... 6.3.    Het in artikel 5:4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) neergelegde legaliteitsbeginsel, dat ook van toepassing is op herstelsancties als de aan CPL opgelegde last onder dwangsom, houdt onder meer in dat tegen een gedraging alleen ...

 • Uitspraak Nº 01/997553-15. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-09-27

  ...Deze strafbaarstelling van in het verleden begane fouten die op dat moment nog niet strafbaar waren is in strijd met het legaliteitsbeginsel neergelegd in artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht. . In de onderhavige strafzaak betreft deze problematiek de aangiften omzetbelasting ...

 • Uitspraak Nº 14/210. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2016-04-21

  ... hogere tarieven, als gevolg waarvan er sprake is van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het legaliteitsbeginsel en het beleid inzake vaste verandermomenten. 2.1.3. De tariefverhoging is in strijd met het gelijkheidsbeginsel omdat op exportkeuringen voor ...

 • Uitspraak Nº UTR 18/452. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-07-03

  ...Het bevel is daarom in strijd met het legaliteitsbeginsel, aldus eiseres. . . 4. De rechtbank overweegt als volgt. Uit de Inspectierapporten van 21 juni 2017 en 22 juni 2017 volgt dat de temperatuur ...

 • Uitspraak Nº ROT 15/6572. Rechtbank Rotterdam, 2017-01-26

  ...Daarnaast stellen eiseressen dat het besluit ook in strijd is met het zorgvuldigheids-, het vertrouwens- en het legaliteitsbeginsel. . . . . . 13.1 . . Het beroep op deze beginselen slaagt niet. Er is geen sprake van de situatie dat ...

 • Uitspraak Nº 18/141 en 18/142. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2019-04-30

  ... 2015 geen handhavingsbevoegdheid jegens haar kon uitoefenen ten aanzien van overeenkomsten op afstand en dat er strijd is met het legaliteitsbeginsel zoals neergelegd in artikel 5:4 van de Awb. . . . . 4.2 . Het College stelt vast dat ACM tot handhaving ten aanzien ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 juni 2013

  EVRM art. 14; Twaalfde Protocol bij het EVRM art. 1; IVBPR art. 26; Wet BRV art. 14, lid 2; Belastingplan 2012, art. XXXVIII; Grondwet art. 120; Algemene rechtsbeginselen Tariefsverlaging in de overdrachtsbelasting voor woningen. Terugwerkende kracht tot 15 juni 2011 vormt geen discriminatie. Geen toetsing van wetgeving in formele zin aan algemene rechtsbeginselen.

  ..., maar juist het zo beperkt mogelijk houden ervan als de andere algemene rechtsbeginselen (rechtszekerheid; vertrouwensbeginsel; legaliteitsbeginsel) toelaten. Ten overvloede: wélk eventueel rechtsherstel?. 6.26 Ik ga - ten overvloede - nog specifiek in op de remedie als van ontoelaatbare ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 april 2013

  Mensenhandel. Vrijspraak. Verdachte heeft mogelijkerwijs enigszins opportunistisch gehandeld in de wereld van de (legale) prostitutie. Dat opportunisme reikte echter niet zo ver dat hij opzet had op, of willens en wetens de aanmerkelijke kans nam dat, hij als medepleger van het misbruik kan worden aangemerkt, noch dat hij opzettelijk voordeel trok uit uitbuiting. Beide factoren dienen wel vast te

  ...Het hechten van te grote betekenis aan deze factoren zou een te grote druk leggen op het in het legaliteitsbeginsel begrepen beginsel van voorzienbaarheid: iemand moet min of meer kunnen voorzien welk handelen zal leiden tot een vervolgbare overtreding van de wet. ...

 • Uitspraak Nº 14/566. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2015-11-16

  ...Dit is in strijd met het legaliteitsbeginsel. . . . . 4.2. Het College overweegt dat hij in zijn uitspraak van 5 november 2013 (NL:2013:CBB: 221) ten aanzien van ...

 • Uitspraak Nº C-09-534047-KG ZA 17-759. Rechtbank Den Haag, 2017-08-09

  ...Artikel 13 Landbouwwet biedt daar geen grondslag voor. De Regeling is dus in strijd met het legaliteitsbeginsel en daarmee onverbindend. . De Regeling hanteert de datum van 2 juli 2015 als uitgangspunt. Daarbij is geen rekening gehouden met de op die ...

 • Uitspraak Nº C-09-534343-KG ZA 17-778. Rechtbank Den Haag, 2017-08-16

  ...Artikel 13 Landbouwwet biedt geen grondslag voor de Regeling en de Regeling is in strijd met het legaliteitsbeginsel. De Regeling tast de belangen van eisers zeer ernstig en onevenredig aan is in strijd met artikel 1 EP. In de vonnissen van 4 mei 2017 is dat reeds ...

 • Uitspraak Nº 201806106/1/V6. Raad van State, 2019-08-28

  ...Dit leidt volgens appellanten tot strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel. Gelet hierop had de staatssecretaris moeten afzien van boeteoplegging of de opgelegde boetes verdergaand moeten matigen dan hij heeft gedaan. ...

 • Uitspraak Nº 17/01792. Hoge Raad, 2018-10-19

  ...70 Streg tot uitdrukking gebrachte legaliteitsbeginsel ten aanzien van de bevoegdheden van de Rekenkamer een bijzonder gewicht toe, in die zin dat het bestaan van de bevoegdheid niet kan worden ...

 • Uitspraak Nº 01/997554-15. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-09-27

  ...Deze strafbaarstelling van in het verleden begane fouten die op dat moment nog niet strafbaar waren is in strijd met het legaliteitsbeginsel neergelegd in artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht. . In de onderhavige strafzaak betreft deze problematiek de aangiften omzetbelasting ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 juni 2013

  EVRM art. 14; Twaalfde Protocol bij het EVRM art. 1; IVBPR art. 26; Wet BRV art. 14, lid 2; Belastingplan 2012, art. XXXVIII; Grondwet art. 120; Algemene rechtsbeginselen Tariefsverlaging in de overdrachtsbelasting voor woningen. Terugwerkende kracht tot 15 juni 2011 vormt geen discriminatie. Geen toetsing van wetgeving in formele zin aan algemene rechtsbeginselen

  ..., maar juist het zo beperkt mogelijk houden ervan als de andere algemene rechtsbeginselen (rechtszekerheid; vertrouwensbeginsel; legaliteitsbeginsel) toelaten. Ten overvloede: wélk eventueel rechtsherstel?. 6.26 Ik ga - ten overvloede - nog specifiek in op de remedie als van ontoelaatbare ...

 • Uitspraak Nº WAHV 200.180.447. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-08-04

  ... uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat artikel 12 RVV 1990 niet voldoet aan de eisen van het lex certa-beginsel (1 Sr en 7 EVRM), legaliteitsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel. Volgens het EHRM dient een norm voldoende duidelijk en concreet te zijn omschreven, zodat de burger in staat is daarop ...

 • Uitspraak Nº 17/00598. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-05-23

  ... belanghebbende dat hetgeen vóór 1 juli 2009 heeft plaatsgevonden, niet beboet kan worden omdat dit strijdig zou zijn met het legaliteitsbeginsel. . . . . 4.28. . Zoals in 4.15 is overwogen, heeft het Hof voor de beantwoording van de vraag wanneer de overtreding ...

 • Uitspraak Nº 18/730030-17. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-01-16

  ... ten aanzien van feit 4 bepleit de officier van justitie niet-ontvankelijk te verklaren, aangezien verdachte er, gelet op het legaliteitsbeginsel ex artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht (verder: Sr.), op mocht vertrouwen niet voor overtreding van artikel 11a van de Opiumwet te worden ...

 • Uitspraak Nº 201605956/1/A3. Raad van State, 2017-03-29

  ...Zij verwijst daartoe naar artikel 5.21, elfde lid, en stelt dat het in strijd is met het legaliteitsbeginsel, indien van een ander minimum aantal bemanningsleden wordt uitgegaan. Nu de bemanning ten tijde van belang uit drie personen bestond, is geen sprake ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 2709. Rechtbank Noord-Holland, 2018-07-31

  .... . . 8. Verzoekers stellen tot slot dat het legaliteitsbeginsel is geschonden nu bij het binnentreden van de schuur niet conform de wettelijke bevoegdheid is gehandeld en de schuur ook tijdens de sluiting zonder ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 3237. Rechtbank Amsterdam, 2016-12-20

  ...Wat tussen partijen wel in geschil is, is of, en zo ja welke, consequentie op grond van het legaliteitsbeginsel aan deze onjuiste verwijzing moet worden verbonden. . . . . 3.4. . Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld ...