legaliteitsbeginsel

742 resultaten voor legaliteitsbeginsel

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº C-09-496407-KG ZA 15-1433. Rechtbank Den Haag, 2015-11-02

  ... vonnis is gewezen en dat is in strijd met artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en diverse rechtsbeginselen, zoals het legaliteitsbeginsel. Verder is de locatie van het locatiegebod in het besluit niet nader geconcretiseerd. Toepassing van elektronisch toezicht in het kader van deze ...

 • Uitspraak Nº 99/000107-58. Rechtbank Gelderland, 2020-07-02

  ...Deze mogelijkheid bestond niet ten tijde van de veroordeling. . . . Op grond van het legaliteitsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), mag ...

 • Uitspraak Nº AMS - 17 _ 3173. Rechtbank Amsterdam, 2018-02-28

  ...Van strijd met het legaliteitsbeginsel, zoals eiser stelt, is daarom naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. . . . 6.2. Eiser voert voorts aan dat men pas aan ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 3271. Rechtbank Gelderland, 2019-01-02

  ... aan de beoordeling van de vraag of het toepassen van het nieuwe artikel 67n van de AWR in dit geval in strijd zou komen met het legaliteitsbeginsel en het lex mitior-beginsel. De rechtbank past dit artikel immers niet toe. Om dezelfde reden behoeft de stelling van eiseres over de toepassing van ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 819, AWB - 18 _ 821, AWB - 18 _ 822. Rechtbank Gelderland, 2018-11-13

  ...Verweerder heeft namelijk de door eiseres opgegeven bouwkosten overgenomen. Daarom heeft hij gehandeld in strijd met het legaliteitsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het verbod op willekeur en zorgvuldige voorbereiding. . . 4. Artikel 2, aanhef en eerste lid, van de ...

 • Uitspraak Nº 2200183815. Gerechtshof Den Haag, 2015-09-30

  ...In deze leemte is echter niet voorzien.Naar het oordeel van het hof gaat het tegen de achtergrond van het legaliteitsbeginsel de rechtsvormende taak van de rechter te buiten om thans aan het begrip "houder" een andere uitleg te geven dan die welke door de Hoge Raad ...

 • Uitspraak Nº 16/00088. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-05-04

  ... van belasting waarvan de invordering bij wet is verboden, in strijd is met de algemene rechtsbeginselen, in het bijzonder het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. . . . . 4.6. Gelet op het voorgaande dient de eerste vraag bevestigend te worden ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 5767. Rechtbank Gelderland, 2019-02-21

  ... onderscheid tussen elektrolytische en metallurgische procedés in strijd is met het internationale gelijkheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel. . . . . Beoordeling van het geschil. . . 5. Ingevolge artikel 64, derde lid, van de Wbm wordt een vrijstelling ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 oktober 2012

  Preparaat a.b.i. art. 1 Opw en de term bewerken a.b.i. art. 2 Opw. ’s Hofs oordeel dat de in de bewezenverklaring bedoelde Acacia Mixture (verbrokkelde DMT bevattende acaciabladeren vermengd met passiebloem of enig ander product) is aan te merken als preparaat in de zin van de Opiumwet en dat daaraan niet afdoet dat acaciabladeren op zichzelf een natuurproduct zijn, geeft niet blijk van een...

  ... passiebloem sprake is van 'bewerken' in de zin van de Opiumwet, hetgeen een onjuiste interpretatie is die in strijd komt met het legaliteitsbeginsel. (3) geen sprake is geweest van extraheren van de van nature in het acaciablad aanwezige stof DMT, welk extract vervolgens aan andere stoffen is ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 5978. Rechtbank Amsterdam, 2019-11-19

  ...4 . . - Zijn het legaliteitsbeginsel en het lex certa beginsel geschonden? . . . . 10.1. . Eiser heeft verder aangevoerd dat er geen wettelijke grondslag ...

 • Uitspraak Nº 21-002451-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-11-01

  ...Het nadeel dat cliënt ondervindt als gevolg van het schenden van het legaliteitsbeginsel is dan ook dat er wel willekeurig en onbeperkt tegen hem is opgetreden en hij getroffen wordt in zijn rechtsbescherming tegen de strafvorderlijke ...

 • Uitspraak Nº 6574580 RL EXPL 18-677. Rechtbank Den Haag, 2019-01-23

  ... Gelet op het strafrechtelijke en strafvorderlijke legaliteitsbeginsel (artikel 1 Wetboek van Strafrecht dan wel artikel 1 van het Wetboek van Strafvordering), moet deze vraag beantwoord worden aan de hand van het recht ...

 • Uitspraak Nº 13/751460-19. Rechtbank Amsterdam, 2019-08-13

  ... . 81 Om te beginnen moet weliswaar een kennelijk onwettige instructie van de minister op grond van het legaliteitsbeginsel in beginsel niet worden opgevolgd door het betrokken openbaar ministerie, maar er dient te worden opgemerkt dat, zoals blijkt uit punt 76 van het ...

 • Uitspraak Nº 18_1264. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-10-02

  ...Desgevraagd heeft eiser aangegeven dat dit op gespannen voet staat met legaliteitsbeginsel. Tot slot heeft eiser op zitting zijn standpunt nog aangevuld met de stelling dat in het noorden van Nederland aan anderen wel verlof wordt verleend ...

 • Uitspraak Nº 201900714/1/V6. Raad van State, 2019-11-20

  ...Het gehanteerde beleid is volgens [appellant] in strijd met het legaliteitsbeginsel en de rechtszekerheid. 2.1.      Artikel 9, eerste lid, van de RWN, luidt:. ‘Het verzoek van een vreemdeling die voldoet aan de ...

 • Uitspraak Nº 23-000092-19. Gerechtshof Amsterdam, 2019-10-02

  ... met het in artikel 7 Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) neergelegde legaliteitsbeginsel. Om die reden dient de gehele strafbaarstelling onverbindend te worden verklaard, met als gevolg dat de gedraging van de verdachte geen strafbaar ...

 • Uitspraak Nº AWB 16/3965. Rechtbank Den Haag, 2016-05-09

  ...:NL:RVS:2011:BU4106) stelt eiser zich op het standpunt dat artikel 109 Vw een minimum waarborg bevat voor de eerbiediging van het legaliteitsbeginsel die te meer van toepassing is in een situatie als de onderhavige, waarin een uit de Terugkeerrichtlijn voortvloeiende keuzemogelijkheid moet worden ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 juni 2012

  Bouwrecht. NEN-normen geen algemeen verbindende voorschriften; Bekendmakingswet niet van toepassing. Auteursrecht op NEN-normen; aanspraak op vergoeding proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.

  ...Daartegenover staat dat het legaliteitsbeginsel eisen kan stellen aan de wijze van bekendmaking. Zoals Knooble heeft aangevoerd, gaat het bij een aantal van de verwijzingen in het Bouwbesluit en in ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21 december 2012

  1. Feitelijke aanranding van de eerbaarheid via internet. 2. Overgangsrecht Wet wijziging voorwaardelijke veroordeling. Ad 1. Verdachte, een volwassen man, heeft via internet contact gezocht met minderjarige meisjes die hij onder een valse naam en hoedanigheid (zich voordoend als 18-jarig meisje) heeft bewogen seksuele handelingen te verrichten voor de webcam of hun naakte lichaam te tonen. Hij...

  ... ten uitvoer te leggen straf, kan niet worden gezegd dat een onmiddellijke toepassing van deze bepaling in strijd is met het legaliteitsbeginsel dat is vervat in art. 1 Sr en in art. 7 EVRM. 4.4. Het oordeel van de Rechter-Commissaris dat een onmiddellijke toepassing van art. 14fa Sr in strijd ...

 • Uitspraak Nº 200.245.404/01 NOT. Gerechtshof Amsterdam, 2019-04-09

  ... Volledigheidshalve overweegt het hof dat de onmiddellijke werking van artikel 99 lid 21 Wna ook niet in strijd is met het legaliteitsbeginsel, zoals dat onder meer is neergelegd in art. 1 lid 2 Sr en art. 7 EVRM. In het strafrecht geldt het verbod van terugwerkende kracht niet in zijn ...

 • Uitspraak Nº 23-000533-16. Gerechtshof Amsterdam, 2019-06-28

  ... . . . Het hof overweegt het volgende. . . . Ingevolge het in artikel 1 Sr neergelegde legaliteitsbeginsel dient strafbaarstelling van overtreding van het in artikel 2.1.1, vijfde lid, van het Vuurwerkbesluit neergelegde verbod te berusten op een ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 4243 en 15_4244. Rechtbank Den Haag, 2015-11-25

  ... elke maatregel die het ongestoorde genot van eigendom aantast, waaronder de heffing van belasting, “lawful” moet zijn (het legaliteitsbeginsel). Dit houdt in dat de inbreuk een basis dient te hebben in het nationale recht, dat dit toepasselijke nationale recht voldoende toegankelijk, precies ...

 • Uitspraak Nº SGR-17_8663, SGR-17_8665, SGR-18_405, SGR-18_630 en SGR-18_631. Rechtbank Den Haag, 2018-07-31

  ... elke maatregel die het ongestoorde genot van eigendom aantast, waaronder de heffing van belasting, “lawful” moet zijn (het legaliteitsbeginsel). Dit houdt in dat de inbreuk een basis dient te hebben in het nationale recht, dat dit toepasselijke nationale recht voldoende toegankelijk, precies ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 253. Rechtbank Midden-Nederland, 2015-07-07

  ...Daarmee is het gebrek dat aan het primaire besluit kleefde, geheeld. Van strijd met het legaliteitsbeginsel is daarom geen sprake meer. De rechtbank stelt verder, gelet op het verhandelde ter zitting, vast dat eiser zijn beroepsgrond dat het overgangsrecht ...

 • Uitspraak Nº 201609890/1/A3. Raad van State, 2017-12-27

  ... . 5.2.    Het in artikel 5:4 van de Awb neergelegde legaliteitsbeginsel, dat ook van toepassing is op herstelsancties als de aan Curo opgelegde last onder dwangsom, houdt onder meer in dat tegen een gedraging alleen ...