legaliteitsbeginsel

742 resultaten voor legaliteitsbeginsel

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 201602375/1/A3. Raad van State, 2016-12-21

  ... dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het niet openbaar maken van informatie over de 100%-controle een schending van het legaliteitsbeginsel en de Wob inhoudt. Volgens [appellant] heeft de staatssecretaris de door hem verzochte informatie ten onrechte niet openbaar gemaakt. . . ...

 • Uitspraak Nº 15/57. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2016-05-03

  ... van het betoog van appellante dat de boeteoplegging wegens overtreding van artikel 86a van het BGfo in strijd is met het legaliteitsbeginsel overwogen dat de tekst van het BGfo, de nota van toelichting bij het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft en de ‘Principes voor beheerst ...

 • Uitspraak Nº 18/2864. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2019-12-17

  ...Volgens haar bestaat er geen formele grondslag voor de aan haar opgelegde last onder dwangsom, zodat verweerder het legaliteitsbeginsel heeft geschonden. Appellante voert aan dat tijdens de controle onvoldoende onderzoek is gedaan naar de situatie. De politiebeambte weigerde het ...

 • Uitspraak Nº 14/04695. Hoge Raad, 2016-09-27

  ... van de verweren met betrekking tot de uitleg van het bestanddeel "kennelijk jonger dan achttien jaar" zulks in het licht van het legaliteitsbeginsel en tot verwerping van de op basis daarvan gevoerde bewijsverweren, welke beslissingen c.q. overwegingen van het Hof zijn opgenomen onder hoofdletter ...

 • Uitspraak Nº 13/994024-15 (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2016-10-12

  ... wordt gehanteerd als een ultimum remedium en het strafrecht kent een zwaardere toets aan de rechtsstatelijke eisen zoals het legaliteitsbeginsel, waar het lex certa beginsel een uitvloeisel van is. Dit wijst er des te meer op dat alleen het niet treffen van passende maatregelen bij een ...

 • Uitspraak Nº 18/1870. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-07-05

  ...De rechtbank denkt daar anders over. De hierboven geschetste rechtspraak is gebaseerd op het rechtszekerheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel. Als een aanvraag wordt ingediend die voldoet aan alle geldende regels op dat moment, dan mag de aanvrager er in beginsel op vertrouwen dat die ...

 • Uitspraak Nº 200.191.530_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-12-19

  ...Zij betwist de gevorderde schade. Op grond van het legaliteitsbeginsel kan slechts in bijzondere omstandigheden, waarvan in dit geval geen sprake is, worden geanticipeerd op nieuwe wetgeving. Dat een betalingsregeling ...

 • Uitspraak Nº BK-18/00925. Gerechtshof Den Haag, 2019-06-19

  ... elke maatregel die het ongestoorde genot van eigendom aantast, waaronder de heffing van belasting, “lawful” moet zijn (het legaliteitsbeginsel). Dit houdt in dat de inbreuk een basis dient te hebben in het nationale recht, dat dit toepasselijke nationale recht voldoende toegankelijk, precies ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 510. Rechtbank Amsterdam, 2016-02-02

  ...Voor het toezicht bestond dus geen wettelijke grondslag. Het toezicht is in strijd met het legaliteitsbeginsel en het inspectierapport dient daarom buiten beschouwing te blijven. Ter zitting heeft eiseres hier nog aan toegevoegd dat er geen ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 1332. Rechtbank Gelderland, 2017-07-14

  ...Het beroep is daarom in zoverre gegrond. . . 23. Het legaliteitsbeginsel brengt niet alleen met zich dat een gunstiger strafbepaling met onmiddellijke ingang wordt toegepast indien dit in het voordeel van de verdachte is, ...

 • Uitspraak Nº 14/621. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2015-11-23

  ... College heeft in die uitspraak geconcludeerd dat er geen onduidelijkheid kan bestaan over die grondslag en dat van strijd met het legaliteitsbeginsel en van een, als gevolg daarvan, willekeurige en onredelijke heffing dan ook geen sprake is. Het College verwijst in dit verband naar hetgeen in ...

 • Uitspraak Nº 15_557. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-08-06

  ...Verweerder heeft hiermee tevens in strijd gehandeld met het legaliteitsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. . . 4. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat er een gerechtvaardigd belang was om het ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15_2089 en AWB - 15_5852. Rechtbank Den Haag, 2016-01-07

  ...Daarbij heeft de werkneemster aangevoerd dat de besluiten in strijd zijn met het motiverings- en het legaliteitsbeginsel. Tevens voert de werkneemster aan dat zij niet in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord en dat verweerder de beslistermijn voor het nemen van ...

 • Uitspraak Nº BK-15/00643. Gerechtshof Den Haag, 2016-03-30

  ... van belasting waarvan de invordering bij wet is verboden, in strijd is met de algemene rechtsbeginselen, in het bijzonder het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. . . . . 8.5. Gelet op het vorenoverwogene is het hoger beroep ongegrond. . . . ...

 • Uitspraak Nº 201702351/1/A3. Raad van State, 2018-04-04

  ...Het volgen van die uitleg zou strijd opleveren met het legaliteitsbeginsel dat is verwoord in artikel 5:4 van de Algemene wet bestuursrecht. . . 2.2.     Nu, gelet op hetgeen hiervoor onder 2.1. is overwogen, ...

 • Uitspraak Nº 14/282. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2016-05-03

  ... van het betoog van appellante dat de boeteoplegging wegens overtreding van artikel 86a van het BGfo in strijd is met het legaliteitsbeginsel overwogen dat de tekst van het BGfo, de nota van toelichting bij het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft en de ‘Principes voor beheerst ...

 • Uitspraak Nº C/03/214491 / KG ZA 15-645. Rechtbank Limburg, 2016-01-14

  ...Op grond van het legaliteitsbeginsel zoals vervat in artikel 7 EVRM, mag geen zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van het strafbare feit van toepassing was. Nu het ...

 • Uitspraak Nº 05/880583-16. Rechtbank Gelderland, 2019-06-26

  ... Artikel 1 Sv luidt: “Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien”. In deze bepaling is het legaliteitsbeginsel voor het strafprocesrecht vastgelegd. De overheid wordt bij het maken van inbreuk op vrijheden of rechten van haar burgers gebonden aan de wet. De ...

 • Uitspraak Nº BRE 19_1278. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-08-09

  ...Dit vormt naar het oordeel van de rechtbank juist een contra-indicatie voor een ruime uitleg. In het licht van het legaliteitsbeginsel en het lex-certa beginsel moet immers voor eenieder duidelijk zijn welk handelen of nalaten leidt tot strafrechtelijke aansprakelijkheid. Gelet ...

 • Uitspraak Nº 18/985 en 18/986. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2019-04-30

  ... 2015 geen handhavingsbevoegdheid jegens haar kon uitoefenen ten aanzien van overeenkomsten op afstand en dat er strijd is met het legaliteitsbeginsel zoals neergelegd in artikel 5:4 van de Awb. ACM heeft desgevraagd te kennen gegeven zich op dit onderdeel te refereren aan het oordeel van het ...

 • Uitspraak Nº AWB 17/16532. Rechtbank Den Haag, 2018-07-11

  ... rechtbank stelt vast dat eisers beroepsgrond dat toepassing van artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht in strijd is met het legaliteitsbeginsel een herhaling betreft van een stelling van eiser zoals neergelegd in zijn brief van 9 juni 2015. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder ...

 • Uitspraak Nº 15/05306. Hoge Raad, 2017-02-07

  ... 5.6 . Let wel, deze beperkingen zijn niet aan de orde in de zaak tegen requirant (nog los van de vraag of het legaliteitsbeginsel de toepassing van dat artikel zou toestaan aangezien de tenlastegelegde datum dateert van vóór de inwerkingtreding van de Wet beperking ...

 • Uitspraak Nº SHE 15/6477. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-12-10

  ... bestraffende sanctie geniet verzoekster meer rechtsbescherming op basis van het nationale en internationale recht, waaronder het legaliteitsbeginsel. Toepassing van dat beginsel in deze zaak brengt naar het oordeel van de voorzieningenrechter met zich mee dat verweerder verzoekster duidelijk dient ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 3675. Rechtbank Gelderland, 2019-01-30

  ... aan de beoordeling van de vraag of het toepassen van het nieuwe artikel 67n van de AWR in dit geval in strijd zou komen met het legaliteitsbeginsel. De rechtbank past dit artikel immers niet toe. Van schending van artikel 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de ...

 • Uitspraak Nº 17/6688 NIOAW. Centrale Raad van Beroep, 2019-05-28

  ... optreden beschikt het bestuursorgaan slechts over die bevoegdheden die hem bij of krachtens de wet uitdrukkelijk zijn toegekend (legaliteitsbeginsel). In artikel 20, eerste lid, aanhef en onder c en d, van de IOAW is het college de bevoegdheid toegekend de uitkering blijvend of tijdelijk te ...