Levensomstandigheden

716 resultaten voor Levensomstandigheden

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Den Haag, 10 juni 2013

  Herhaalde aanvraag, DRC, Zuid-Kivu, vestigingsalternatief Kinshasa, alleenstaande moeder, levensomstandigheden, C2/6.1. Vc Naar het oordeel van de rechtbank vormt het rapport Unicef Humanitarian Action Update, Democratic Republic of the Congo, UNICEF, van 4 augustus 2012, een nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid in voormelde zin. In het document wordt beschreven de voedselcrisis in de...

  ... miljoen gevallen van kinderen met ernstige acute ondervoeding kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat “de levensomstandigheden in het betreffende gebied in zijn algemeenheid niet zodanig zijn dat dit op zichzelf al kan leiden tot een humanitaire noodsituatie”, in ieder ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 14 september 2011

  Veroordeling voor vijf diefstallen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden met reclasseringtoezicht. Werkstraf, zoals gevorderd door de advocaat-generaal, niet wenselijk vanwege instabiele woon- en overige levensomstandigheden. Behandeling voor cocaïneverslaving en overige problematiek noodzakelijk.

  ...De uitvoering van een werkstraf vergt enigszins stabiele woon- en overige levensomstandigheden. Daarvan is in het geval van verdachte thans geen sprake. Alles afwegende zal het hof aan verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen van ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 14 juli 2011

  Dublin / Italië / interstatelijk vertrouwensbeginsel / EHRM arrest M.S.S. / algemene informatie betrekken / 3 EVRM / prejudiciële vragen / geen dreigende schending artikel 3 EVRM / instandlating rechtsgevolgen Uit het arrest van het EHRM in de zaak M.S.S. blijkt dat het EHRM bij de beoordeling of overdracht van een vreemdeling met toepassing van de Verordening aan een andere lidstaat in strijd is

  ... het EHRM, onder verwijzing naar onder meer de verplichtingen die voor Griekenland voortvloeien uit de Opvangrichtlijn, over de levensomstandigheden van de betrokken vreemdeling in Griekenland. Het EHRM beziet deze omstandigheden in samenhang met de voortdurende onzekerheid waarin de vreemdeling ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 4 augustus 2011

  Besluit I: Afwijzing aanvraag om een uitkering, een toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden zoals bedoeld in artikel 19 van de Wubo en voorzieningen. Appellante was ten tijde van de aanvraag niet woonachtig in Nederland. Geen sprake van bijzondere omstandigheden. Besluit II: Toekenning toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden, een vergoeding voor huishoudelijke hulp en een...

  ...De aanvraag om een uitkering, een toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden zoals bedoeld in artikel 19 van de Wubo en voorzieningen is afgewezen omdat appellante ten tijde van de aanvraag niet in Nederland woonachtig was en ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 4 november 2010

  Afwijzing aanvraag. Er is geen sprake geweest van ernstige verstoring van de levensomstandigheden van appellant ten gevolge van het verzet van zijn vader. Naar het oordeel van de Raad komt uit alle overige gegevens overtuigend naar voren dat juist de na de oorlog opgetreden problematiek, met name het gebrek aan affectie in zijn opvoedingssituatie, als bepalende factor voor het bij appellant...

  ...Appellant is van mening dat sprake is geweest van ernstige verstoring van zijn levensomstandigheden als gevolg van het verzet van zijn ouders en heeft in dat kader een rapport van 20 februari 2009 overgelegd van drs. B.C. Filet, psychotherapeut en ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 11 maart 2010

  Afwijzing aanvraag periodieke uitkering inzake de WUV (hierna de Wet) en afwijzing aanvraag om op grond van de Wet in aanmerking te worden gebracht voor een toeslag ter bevordering van haar levensomstandigheden, voorzieningen voor huishoudelijke hulp en deelname aan het maatschappelijk verkeer onder de overweging dat de door haar gestelde vrijheidsbeneming onvoldoende is aangetoond of aannemelijk

  ... 2008 appellantes aanvraag om op grond van de Wet in aanmerking te worden gebracht voor een toeslag ter bevordering van haar levensomstandigheden, voorzieningen voor huishoudelijke hulp en deelname aan het maatschappelijk verkeer, eveneens afgewezen. 1.6. Door en namens appellante is in bezwaar ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 24 januari 2012

  Veroordeling voor mishandeling van toenmalige levenspartner, vernieling van het interieur van haar woning en poging tot zware mishandeling van een verbalisant. Uit de aangifte leidt het hof af dat de wijze waarop verdachte aangeefster heeft bejegend niet alleen gewelddadig, maar ook bizar en vernederend kan worden genoemd. Gevoerd verweer inzake het ontbreken van opzet op de vernieling verworpen.

 • Kort geding van Rechtbank Haarlem, 6 mei 2010

  Kort geding om konijn. Vordering van de voormalige eigenaresse van het konijn Punkie tot het verstrekken aan haar van de adresgegevens van de huidige verblijfplaats van Punkie, subsidiair om geïnformeerd te worden over de huidige levensomstandigheden van Punkie, wordt afgewezen. De voorzieningenrechter merkt terzijde op (rechtsoverweging 4.6) dat hij zich er over verbaast dat voor een geschil als

 • Hoger beroep van Raad van State, 7 oktober 2011

  Niet blijkt echter dat het uit de genoemde stukken naar voren komende beeld ook van toepassing zou zijn op vreemdelingen die in het kader van de Verordening aan Malta worden overgedragen en met name blijkt daaruit niet dat in het kader van de Verordening overgedragen vreemdelingen bij aankomst in Malta opnieuw worden gedetineerd. Reeds daarom staan de in die stukken weergegeven...

  ... tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), in het bijzonder de detentie- en/of levensomstandigheden waarmee de overgedragen asielzoeker in dat land wordt geconfronteerd en de kwaliteit van de asielprocedure in dat land betrekt. Voorts vloeit uit het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 24 september 2012

  Maatregel op grond van artikel 56 van de Vw 2000. In de bestreden besluiten is aan eisers slechts de verplichting opgelegd om met ingang van 17 juli 2012 te verblijven in de gemeente Katwijk. De bestreden besluiten houden dan ook geen verdergaande verplichting in - en kunnen ingevolge de wet- en regelgeving ook niet meer inhouden - dan te verblijven binnen het territorium van de gemeente Katwijk.

  ...Uit het voorgaande volgt dat het betoog van eisers met betrekking tot de levensomstandigheden op de GOL Katwijk in het kader van dit beroep niet kan worden beoordeeld. Er is, anders dan eisers stellen, geen onverbrekelijk verband tussen de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 24 maart 2011

  De asielaanvraag van eisers, afkomstig uit Macedonië, is op grond van artikel 31, eerste lid, van de Vw 2000 in samenhang met 31, tweede lid, aanhef en onder g, van de Vw 2000 afgewezen omdat zij afkomstig zijn uit een zogeheten ‘veilig land van herkomst’. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de door eisers genoemde bronnen niet aangenomen kan worden dat Macedonië jegens eisers zijn...

  ... uit de door eisers bij hun zienswijze en in beroep aangehaalde rapporten, volgt dat de Roma discriminatoir worden bejegend, hun levensomstandigheden in Macedonië zwaar zijn en hun positie zorgelijk is, is daaruit ook op te maken dat de Macedonische autoriteiten de positie van de Roma in ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 8 maart 2012

  Afwijzing samenloopaanvraag om toekenning van WUIV- of WUBO-uitkering. Geen gelijkstelling met vervolgde. Deugdelijke motivering. Aangezien vast staat dat aan appellant op grond van de Wubo een toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden is toegekend volgt de Raad verweerder in zijn standpunt dat de aanspraken op grond van de Wubo gunstiger zijn dan in het kader van de Wuv. Samenloop van...

  ...2.5. Aangezien vast staat dat aan appellant op grond van de Wubo een toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden is toegekend volgt de Raad verweerder in zijn standpunt dat de aanspraken op grond van de Wubo gunstiger zijn dan in het kader van de Wuv. Samenloop ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 4 november 2010

  Afwijzing aanvraag om toekenning van een buitengewoon pensioen op grond van de Wbp omdat uit het geheel van de voorhanden zijnde gegevens niet blijkt van een ernstige verstoring van de levensomstandigheden van appellant gedurende en na de oorlogsjaren ten gevolge van het verzet van zijn vader.

  ... heeft verweerster overwogen dat uit het geheel van de voorhanden zijnde gegevens niet blijkt van een ernstige verstoring van de levensomstandigheden van appellant gedurende en na de oorlogsjaren ten gevolge van het verzet van zijn vader. Deze stellingname heeft verweerster gebaseerd op uit ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 24 maart 2005

  Afwijzing aanvraag om toekenning uitkering op grond van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945. Is geen sprake van verstoring van levensomstandigheden?

  ... in het kader van de toepassing van artikel 3 van het Besluit hanteert in die gevallen waarin zich een ernstige verstoring van levensomstandigheden heeft voorgedaan in verband met het verzet van derden, zich uitend in een psychosociaal disfunctioneren dat als een rode draad het leven van de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 29 mei 2008

  Afwijzing (hernieuwde) aanvraag voor de toeslag ter verbetering van zijn levensomstandigheden. Geen sprake van blijvende invaliditeit door het oorlogsgeweld.

  ... met betrekking tot territorialiteit een hernieuwde aanvraag ingediend voor de toeslag ter verbetering van zijn levensomstandigheden ingevolge artikel 19 van de Wet. Deze aanvraag heeft verweerster in het voetspoor van haar geneeskundig adviseur afgewezen bij besluit van 22 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 30 augustus 2007

  Afwijzing aanvraag o.a. om toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden van burgeroorlogsgetroffene omdat geen sprake is van causaal, tot invaliditeit leidend lichamelijk en psychisch letsel.

  ... als burger-oorlogsslachtoffer in de zin van de Wet en in aanmerking te worden gebracht voor een toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden, zoals bedoeld in artikel 19 van de Wet, alsmede voorzieningen in de kosten met betrekking tot deelname aan het maatschappelijk verkeer (DMV) en ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 7 mei 2009

  Aanvraag op grond van toegenomen klachten, om in aanmerking te worden gebracht voor toeslag ter verbetering van zijn levensomstandigheden afgewezen omdat bij appellant geen sprake is van blijvende lichamelijke of psychische invaliditeit in de zin van de Wet als gevolg van het ondervonden oorlogsgeweld. Van blijvende psychische invaliditeit is sprake indien een betrokkene als gevolg van de...

  ... met het verzoek om op grond van de Wet in aanmerking te worden gebracht voor - onder meer - de toeslag ter verbetering van zijn levensomstandigheden als bedoeld in artikel 19 van de Wet. Verweerster heeft die aanvraag afgewezen bij besluit van 27 april 2007, zoals na gemaakt bezwaar gehandhaafd ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 14 januari 2010

  Afwijzing aanvraag om in aanmerking te worden gebracht voor voorzieningen op grond van de Wuv en/of voor een toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden en voorzieningen op grond van de Wubo. Ten tijde van de aanvraag leed betrokkene aan een multi-infarct dementie, die rond 1998 is opgetreden. Dit kan niet gerelateerd worden aan betrokkenes oorlogservaringen, maar heeft duidelijk andere...

  ... om in aanmerking te worden gebracht voor voorzieningen op grond van de Wuv en/of voor een toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden en voorzieningen op grond van de Wubo. 1.2. Verweerster 1 heeft de aanvraag van betrokkene afgewezen bij besluit van 6 mei 2008. Een namens ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 19 januari 2006

  Betrokkene is erkend oorlogsgetroffene. Zijn aan hem terecht periodieke uitkeringen en een toeslag ter verbetering van zijn levensomstandigheden, alsmede overige voorzieningen geweigerd?

  ...Periodieke uitkeringen, een toeslag ter verbetering van zijn levensomstandigheden (artikel 19 van de Wubo), alsmede overige voorzieningen zijn eiser geweigerd, aangezien verweersters van mening zijn dat de bij hem bestaande ...

 • Van kracht Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 8 mei 2003

  Is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het verzet van vader tot een ernstige verstoring van levensomstandigheden van eiser heeft geleid?

  ... omschreven in artikel 2, aanhef en onder 3 van het Besluit eerst aan de orde is indien sprake is van een ernstige verstoring van levensomstandigheden ten gevolge van het verzet van derden. Deze ernstige verstoring wordt door verweerster aanwezig geacht wanneer tijdens en in aansluiting op de oorlog ...

 • Van kracht Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 16 november 2010

  Art 1F VLV; Khad/Whad ; nationale garde ; nova; 3 EVRM; onthouden verblijfsvergunning niet diproportioneel. Door een eerdere uitspraak in deze procedure is reeds door de rechtbank in rechte vastgesteld dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat op eiser artikel 1 (F) Vv van toepassing is. Indien en voor zover echter tijdens de bestuurlijke procedure die is voorafgegaan aan het

  ... nu hem geen verblijfsvergunning wordt verleend, is naar het oordeel van de rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat zijn levensomstandigheden dermate ernstig zijn dat sprake is van een vernederende behandeling als bedoeld in artikel 3 EVRM. Door het onthouden van een verblijfsvergunning aan ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 23 juli 2009

  Weigering buitengewoon pensioen. Er zijn volgens de geneeskundig adviseur onvoldoende aanknopingspunten voor een duidelijke “rode draad”, een ernstige verstoring van de levensomstandigheden die al tijdens de oorlog is ontstaan en aansluitend zichtbaar is geworden in een continue lijn van psychosociaal disfunctioneren op de vier aandachtsgebieden: school- en beroepsoplei-ding, beroepsleven,...

  ...Er is naar het oordeel van verweerster geen sprake geweest van ernstige verstoring van de levensomstandigheden van appellante gedurende de oorlogs-jaren 1940-1945 ten gevolge van het verzet van haar moeder. 1.3. Het door appellante tegen laatstgenoemd ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 10 maart 2005

  Afwijzing buitengewoon pensioen op de grond dat er in het geval van betrokkene geen sprake is geweest van een ernstige verstoring van levensomstandigheden gedurende de oorlogsjaren in verband met het verzet van zijn vader.

  ... het thans bestreden besluit, op de grond dat er in het geval van eiser geen sprake is geweest van een ernstige verstoring van levensomstandigheden gedurende de oorlogsjaren in verband met het verzet van zijn vader. De Raad overweegt als volgt. Ingevolge artikel 3 van het Besluit kan verweerster ...