Levensstandaard

541 resultaten voor Levensstandaard

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 10 oktober 2012

  Partneralimentatie; behoefte, behoeftigheid en draagkracht; Chinese levensstandaard.

  ...Hij betwist dat de levensstandaard in [woonplaats] gelijk is aan de levensstandaard in Nederland. De door de vrouw opgevoerde kosten van levensonderhoud zijn volgens de man voor ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 19 oktober 2010

  Inkomensverandering van de man niet verwijtbaar, mede gelet op de hem toegekende WW-uitkering. Hof gaat ervan uit dat de man inkomen uit vermogen heeft. Behoefte ander kind lager door verblijf in Marokko, waar levensstandaard lager is.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, Sector kanton, 13 juli 2011

  Keuze tussen 2 voorgestelde, professionele mentoren. Afwegingsfactoren: bereidheid informatie in te winnen bij voorgaande mentor / onafhankelijkheid mentor ten opzichte van de familie c.q. de bewindvoerder. Bijhouden logboek als maat voor professionaliteit van mentor. Samenspel mentor – bewindvoerder bij het doen van uitgaven. Uitgangspunt voor mentor: handhaving gebruikelijke levensstandaard van

  ...Pas als sprake is van hoge uitgaven, waardoor de continuïteit van de gevoerde levensstandaard in gevaar komt, kan de bewindvoerder met recht bezwaren opperen. De gebruikelijke levensstandaard van de rechthebbende is maatstaf, niet de maatstaf ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31 januari 2012

  Beslagvrije voet en remigratievergoeding. Geen correctie voor verschil in levensstandaard. Relatieve competentie. Verplichte procesvertegenwoordiging.

  ...De gemeente berekent de beslagvrije voet aan de hand een vergelijking van de levensstandaard. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) was, volgens cijfers van het Internationaal Monetair Fonds, in 2009 voor Bosnië-Herzegovina € 4.279,- en voor ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 25 november 2010

  Schuldsaneringsregeling door de rechtbank beëindigd omdat, indien bekend was geweest dat verzoekers hun levensstandaard niet hebben aangepast aan hun finaciële tegenslagen, verzoekers niet tot de regeling waren toegelaten.

  ...tussentijds beëindigd, omdat [X] na het voorjaar van 2008 zijn levensstandaard niet heeft aangepast aan de financiële tegenvallers die hij op dat moment al had. Hij heeft zijn woning ingericht met kostbare zaken, een laptop ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 27 februari 2008

  Bijstandsnorm en levensstandaard in Zwitserland.

  ...2.4.1. Bijstandsnorm en levensstandaard in Zwitserland. De man heeft gesteld dat de levensstandaard in Zwitserland 50% hoger is dan in Nederland en dat daarom de bijstandsnorm met EUR ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 november 2011

  Weigering om met behoud van Wajong-uitkering met ouders mee naar Marokko te verhuizen. Voor de ouders van appellant is geen objectieve en dwingende noodzaak om naar Marokko te verhuizen. Geen zwaarwegende redenen aanwezig om toepassing te geven aan hardheidsclausule. Het verschil in behandeling, teweeggebracht door de in de Wajong neergelegde woonplaatseis, is gerechtvaardigd gezien de...

  ... het exportverbod van de Wajong-uitkering en het feit dat de Wajong-uitkering niet berust op premiebetaling en is gerelateerd aan de levensstandaard in Nederland. Het exportverbod als middel om die doelstelling te bereiken is door de Raad geschikt en noodzakelijk geacht. Hierbij is voorts gewezen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 13 juli 2005

  Kosten opvang en oppas van kinderen verdisconteerd in de zgn "Nibud tabel". Kosten van een spaarregeling. Levensstandaard in Zwitserland.

  ...Het hof zal dan ook bij het bepalen van de behoefte van [kind] geen rekening houden met deze last. Levensstandaard in Zwitserland. 10. Onder verwijzing naar een uitspraak van de Hoge Raad van 31 januari 2003 stelt de moeder dat niet alleen de inkomsten uit arbeid ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 5 juni 2009

  Weigering WAO-uitkering toe te kennen. Bij late aanvraag komt naar vaste rechtspraak van de Raad het feit dat de medische situatie van betrokkene niet meer met zekerheid is vast te stellen, voor zijn rekening en risico. Overschrijding redelijke termijn met vijf jaar en ruim drie maanden. Toekenning schadevergoeding van € 5.000,--. De levensstandaard in Marokko dient geen rol te spelen bij het...

  ...Ten aanzien van de hoogte van de schadevergoeding is aangevoerd dat rekening moet worden gehouden met de in Marokko geldende levensstandaard, nu appellant daar woont. 5.1.1. De Raad zal allereerst beoordelen of de rechtbank na de vernietiging van het bestreden besluit terecht de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 22 juni 2010

  Toeslagrechten komen bij het einde van de pacht niet aan de verpachter toe. Ter zake van die rechten is de pachter aan de verpachter ook geen vergoeding verschuldigd. Samenvatting: Vervolg van LJN BB4140 Bij tussenarrest heeft het hof prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Bij arrest van 23 januari 2010 (C-470/08) heeft het Hof van Justitie van de...

  ... voortzetting is van een stelsel van rechtstreekse inkomenssteun die onder meer tot doel heeft om de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren (zie onder meer punt 21). Een verplichting voor pachters om bij gelegenheid van het einde van de pacht toeslagrechten op te leveren, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, 18 februari 2009

  Partijen zijn van december 1973 tot januari 2002 buiten elke gemeenschap van goederen en zonder wederzijdse verrekenplicht met elkaar gehuwd. De huwelijksvoorwaarden bepalen onder meer dat de man de kosten van de gemeenschappelijke huishouding draagt. De vrouw vordert in de eerste plaats verrekening van de overgespaarde inkomsten met een beroep op analoge toepassing van de jurisprudentie met...

  ... in aanmerking genomen dat de man onweersproken heeft aangevoerd dat partijen er als gevolg van de bijdragen van de vrouw een hogere levensstandaard op na konden houden. 4.14. De vrouw heeft voorts nog gesteld dat de afkoopsom van door haar opgebouwde pensioenaanspraken is aangewend voor ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 8 april 2009

  Aanvraag mvv met als doel ‘arbeid als zelfstandige prostituee’ / verweerder heeft niet tijdig beslist / toekennen schadevergoeding Het bezwaar tegen het met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een besluit is door verweerder twee keer gegrond verklaard. Daarmee heeft verweerder de onrechtmatigheid van het niet tijdig nemen van een besluit erkend. Beide besluiten zijn door de...

  ... verwerpt voorts het standpunt van verweerder dat bij de vaststelling van de omvang van de schade rekening moet worden gehouden met de levensstandaard in Polen. Uitgangspunt bij de bepaling van de schade is het inkomen dat eiseres in Nederland had kunnen verwerven, verminderd met wat zij ter ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, Sector kanton, 25 juni 2008

  De kantonrechter wijst de vordering inzake het onderbreken van het recht op levering van water aan gedaagde af. Gedaagde kan niet om eiseres, de regionale monopolist, heen om een beroep te doen op zijn recht op water. Dit recht is besloten in reeds gecodificeerde en door Nederland erkende rechten, met name het recht op adequate levensstandaard en het recht op gezondheid (artikel 11 en 12 van het...

  ...Dit recht is besloten in reeds lang gecodificeerde en door Nederland erkende rechten, met name het recht op een adequate levensstandaard en het recht op gezondheid (respectievelijk artikel 11 en 12 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten). ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 5 april 2005

  Verdachte heeft gedurende geruime tijd deel uitgemaakt van een criminele organisatie die - kort gezegd - tot doel had: vrouwenhandel ten behoeve van prostitutie. Verdachte heeft daartoe samen met zijn mededaders de in de bewezenverklaring onder 3, 4 en 5 genoemde vrouwen door onder meer gebruik van geweld en/of bedreiging met geweld, door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend...

  ...Alle vrouwen waren afkomstig uit Bulgarije, een land waar veel armoede heerst en dat gekenmerkt wordt door een (zeer) lage levensstandaard. Twee vrouwen zijn via een contactpersoon van de organisatie in Bulgarije naar Nederland gelokt onder het voorwendsel dat zij in Nederland ...

 • Uitspraak Nº 200.221.978_01 en 200.221.985_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-06-06

  ... . In de eerste plaats leefden partijen gedurende hun huwelijk in Australië, waar de levensstandaard hoger is dan in Nederland. Zoals uit de Big Mac-index blijkt, liggen de kosten van levensonderhoud in Australië, afgerond, 7% hoger dan in ...

 • Uitspraak Nº 200.155.437. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-04-19

  ... [appellant] de bedrijfstoeslag die hem op grond van Verordening 1782/2003 als inkomenssteun ter verzekering van een redelijke levensstandaard toekomt, aan Alpuro af te staan. Alpuro voldoet niet aan de voorwaarden voor verkrijging van bedrijfstoeslagen en is niet gebonden aan de ...

 • Uitspraak Nº 200.236.316/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-01-08

  ... te Rabat blijkt volgens de vrouw niet dan wel onvoldoende dat er rekening is gehouden met de Nederlandse maatstaven en de Nederlandse levensstandaard van de kinderen en de vrouw. Voorts heeft de vrouw ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 21 september 2018 naar voren gebracht dat zij niet ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 2470. Rechtbank Den Haag, 2016-08-16

  ...De totale verstrekte bijstand waarborgt een adequate levensstandaard ten aanzien van de kinderen, zodat geen sprake is van strijd met de bepalingen van het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK), aldus ...

 • Uitspraak Nº 200.210.660.01, 200.210.657.01 en 200.210.658.01. Gerechtshof Den Haag, 2017-12-06

  ... is daarbij uitgegaan van de door de vrouw begrote totale behoefte van € 1.300,-- per maand en heeft rekening gehouden met de lagere levensstandaard in Polen, zoals door de man is gesteld, inhoudende dat de kosten van levensonderhoud in Nederland en Polen zich op grond van de “Costs of Living ...

 • Uitspraak Nº 18.730257-15. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-06-23

  .... Uitgangspunt bij het berekenen van de schadevergoeding in geval van overlijden is dat de levensstandaard van de nabestaande zoveel als mogelijk gelijk blijft aan de hypothetische situatie zonder overlijden. De nabestaande dient dus zoveel als mogelijk in ...

 • Uitspraak Nº C/03/206236 / HA ZA 15-284. Rechtbank Limburg, 2016-07-06

  ...[naam onderbewindgestelde] en [naam overledene] waren in zekere zin gewend geraakt aan een hoge levensstandaard waaraan zij, naar moet worden aangenomen, niet wilden tornen, ondanks een gaandeweg geslonken inkomen. Op enig moment is men overgegaan – of: ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 maart 2013

  Partneralimentatie; afbouw alimentatie

  ...Wel was de levensstandaard/welstand waarin de vrouw tijdens het geregistreerd partnerschap met de man, voor de duur van ruim 9 jaar, heeft verkeerd hoger dan de levensstandaard ...

 • Uitspraak Nº 200.210.198. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-01-23

  ...De vrouw meent dat rekening moet worden gehouden met de lagere levensstandaard in [buitenland] en is van mening dat uitgegaan moet worden van een behoefte van € 65,- per kind per maand voor [kind, man 1] , [kind, man 2] en ...

 • Uitspraak Nº 16/15879. Rechtbank Den Haag, 2016-10-17

  ...Verweerder heeft hierover gezegd dat de omstandigheid dat de levensstandaard voor eiser in Afghanistan lager is dan de levensstandaard in Nederland niet maakt dat sprake is van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel ...

 • Uitspraak Nº 200.200.517_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-07-20

  ... uit afschrijvingen, welke echter niet feitelijk door partijen werden ervaren en deze verliezen hadden dan ook geen effect op de levensstandaard van partijen. Voor de behoeftebepaling moet uitgegaan worden van de feitelijke situatie, waarbij gekeken moet worden naar hetgeen partijen tijdens ...