metaalunie

159 resultaten voor metaalunie

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2011

  Aanneming van werk. Algemene voorwaarden (Metaalunie). In gebruikname gebouwde voordat het geheel is afgebouwd gevolgd door een inspectie brengt mee dat aannemer mocht begrijpen gedeeltelijk werd opgeleverd. Metaalunievoorwaarden niet onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar.

  ...De aanneemsom bedroeg. € 520.000,-- exclusief te leveren troggen. Op de overeenkomst zijn de als algemene voorwaarden aan te merken Metaalunievoor"-waarden (versie 2001) van toepassing. 2.2 Artikel 12 van de Metaalunievoorwaarden luidt:. 12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:. a. (\xE2"...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Limburg, Sector kanton, 17 april 2013

  Een gerechtsdeurwaarder verricht in opdracht van een rechtsbijstandsverlener ambtshandelingen ten behoeve van de executie van een vonnis (betekening vonnis, executoriaal (derden)beslag) en brengt daarvoor een bedrag aan "incassoprovisie" in rekening, verwijzend naar haar algemene voorwaarden. De kantonrechter oordeelt dat in het onderhavige geval deze handelwijze, gelet op het Besluit...

  ...Zittingsplaats Maastricht. Burgerlijk recht. Zaaknummer: 498873 CV EXPL 12-4462. Vonnis van 17 april 2013. in de zaak van. STICHTING METAALUNIE DIENSTEN, tevens handelend onder de naam METAALUNIE RECHTBIJSTAND,. zetelend te Nieuwegein,. eisende partij,. verder te noemen: Metaalunie,. ...

 • Uitspraak Nº C/10/569681 / HA ZA 19-229. Rechtbank Rotterdam, 2020-02-26

  ... Het is verzekeraars bekend dat Verzekerde haar werkzaamheden gebruikelijk uitvoert of laat uitvoeren op basis van de “Metaalunie Voorwaarden”. . . . . . . 2.8. . Het polisblad vermeldt voort dat het verzekerd bedrag € ...

 • Uitspraak Nº 200.192.010_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-05-08

  ... 1 aan deze overeenkomst gehecht) èn onder uitdrukkelijke uitsluiting van uw Algemene- of Inkoopvoorwaarden en onder toepassing van de Metaalunie-voorwaarden (…). Een kopie van de toepasselijke Metaalunie-voorwaarden is aan deze overeenkomst gehecht en door beide partijen geparafeerd. . ...

 • Uitspraak Nº 4307697 / CV EXPL 15-31767. Rechtbank Rotterdam, 2017-06-23

  ... tussenvonnis is MMS toegelaten tot het bewijs dat [heer x] met [heer y] op 1 november 2013 mondeling is overeengekomen dat de Metaalunievoorwaarden van toepassing zouden zijn op de overeenkomst tussen MMS en Carisma. . . . 2.2. MMS heeft de heer [x] (hierna: [heer x] ) en de ...

 • Uitspraak Nº 200.158.252/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-02-09

  ... . . . “Op zaken die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van de Metaalunie van toepassing die op het moment van verkoop gelden. Bij een vastgesteld geschil hebben de bepalingen van deze overeenkomst voorrang bij de ...

 • Uitspraak Nº 4362961 / 15-9037. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-04-21

  ... [C.] erop dat de aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade in zowel de serviceovereenkomst als in de van toepassing zijnde MetaalUnie-voorwaarden is uitgesloten. . . . . . . 4 De beoordeling in conventie en reconventie . . 4.1. . ...

 • Uitspraak Nº C/10/540191 / KG ZA 17-1303. Rechtbank Rotterdam, 2017-12-18

  ...In de opdrachtbevestiging staat onder meer dat daarop toepasselijk zijn de Metaalunie-voorwaarden en dat de koopsom € 690.000,- bedraagt. Ook staat daarin: . . . “5.1 Delivery. To be discussed (max 20 ...

 • Uitspraak Nº 200.226.162/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-01-15

  ...Eind 2012 is [appellant] lid geworden van de Koninklijke Metaalunie (hierna: Metaalunie). . . . . 2.2 . . [appellant] heeft zijn verzekeringsportefeuille sinds ruim vijftien ...

 • Uitspraak Nº 293471. Rechtbank Gelderland, 2016-04-13

  ... bleibt [eiser 1] Inhaber der gelieferte Materialen bis 100% Zahlung stattgefunden hat (sehe bitte auch Artikel 18 der beigeschlossenen Metaalunie Bedingungen . . . . Liefereungsbedingungen : Für alle unsere Angebote, für alle uns erteilten Aufträge und für ...

 • Uitspraak Nº C/10/478957 / HA ZA 15-711. Rechtbank Rotterdam, 2016-06-29

  ... het Weens Koopverdrag niet van toepassing zou zijn op de koopovereenkomst ten aanzien van de rollforming installation én de Metaalunievoorwaarden op grond van het gewone Nederlandse contractenrecht wel van toepassing zouden zijn geworden op deze koopovereenkomst, de artikelen 3, 12, 14, 17 en ...

 • Uitspraak Nº 200.221.964/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-12-11

  ...VDL Bus wijst ter onderbouwing van haar standpunt op een brief van cao-partij Koninklijke Metaalunie, het principeakkoord van oktober 2015 en een cao-krant van de FNV aan haar leden. . . . . . 5.5 . De bonden ...

 • Uitspraak Nº C-02-279371 - HA ZA 14-247. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2015-04-01

  ... 9 maart 2009 staat, voor zover relevant, het volgende:“Op al onze leveringen zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de metaalunie van kracht die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nummer 5325. Op verzoek zenden wij u hiervan een ...

 • Uitspraak Nº NL19.11868. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-02-21

  ... 7 augustus 2017, waarnaar ook wordt verwezen, gaat het om de brancheorganisatie [verweerder sub 1] , die onderdeel is van de Koninklijke Metaalunie (r.o. 4.3. van die tussenbeschikking). [verweerders c.s.] heeft ter zitting toegelicht dat de brancheorganisatie [verweerder sub 1] door de griffier ...

 • Uitspraak Nº HD 200.133.747_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-09-01

  ... d) Op de orderbevestigingen werd onderaan iedere bladzijde als volgt verwezen naar de door [Carbide] gehanteerde Metaalunievoorwaarden: “All our quotations, all orders placed with us and all contracts concluded with us are subject to the Metaalunie conditions, filed with the ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 12 oktober 2011

  Bevoegdheidsincident. Rechtbank onbevoegd omdat partijen een geldig exclusief arbitragebeding zijn overeengekomen (art. 1022Rv).

  ...‘The Sellers shall deliver the Goods to the Buyers on terms issued by the Metaalunie and referred to as METAALUNIE CONDITIONS (…). The METAALUNIE CONDITIONS are an integral part of this contract (Appendix B of the present Contract) ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 20 februari 2013

  Eiser vordert ontbinding van de koopovereenkomst en ongedaanmaking van de wederzijds verrichte prestaties, althans, subsidiair, nakoming, op grond van een aantal door hem gestelde gebreken. Opschorting betaling. Verwijzing naar de rol voor akte uitlating deskundigenrapportage.

  ...Metaalunie”, aangeduid als de METAALUNIEVOORWAARDEN. (…). - Op verzoeken zenden wij u een exemplaar van onze voorwaarden kosteloos toe (…)”. 2.3. Op 25 ...

 • Uitspraak Nº 6740559 CV EXPL 18-1402 en 7119549 CV EXPL 18-4486. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-10-22

  ... . worden ontleend. . Op de overeenkomst heeft [gedaagde vrijwaring] de Metaalunievoorwaarden van toepassing verklaard. . . . . Op 13 december 2016 heeft Gebouweninspectie Nederland (GIN) een . ...

 • Uitspraak Nº 200.210.369/01. Gerechtshof Amsterdam, 2018-02-06

  ... uitgevoerd in opdracht van onder andere Bovag, Bouwend Nederland, Hoofdbedrijfschap Ambachten, Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Koninklijke Metaalunie en MBK-Nederland) bbl-leerlingen gemiddeld 55 procent van het aantal dagen waarvoor zij salaris betaald krijgen, productief werk verrichten. Logidex ...

 • Uitspraak Nº 200.216.367_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-02-25

  .... . . Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Metaalunie van toepassing. . . . In de schriftelijke overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de tijdsplanning van de realisering ...

 • Uitspraak Nº C/09/463597 / HA ZA 14-440. Rechtbank Den Haag, 2015-08-19

  ... . . . . Gelding Metaalunievoorwaarden . . . . . . 4.2. . Tussen partijen is niet in geschil dat op hun relatie Nederlands recht van ...

 • Uitspraak Nº 281065. Rechtbank Gelderland, 2016-04-20

  ... gaan er van uit dat: (…) - op alle onze leveringen en / of diensten de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie branchegroep Dumebo DWS, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Utrecht op 20 oktober 2008 van toepassing zijn. (…)” 6.6. Bij e-mailbericht ...

 • Uitspraak Nº C/10/487988 / HA ZA 15-1106 / C/10/487990 / HA ZA 15-1107 / C/10/ 487999/ HAZA 15-1110 / C/10/488001/ HA ZA 15-1112. Rechtbank Rotterdam, 2019-12-18

  ... Zowel op de eerste overeenkomst als op de tweede overeenkomst, de ‘engine top overhaul’-overeenkomst, zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing; . . - . Bogenda heeft gedurende een aantal maanden werkzaamheden verricht aan de sleepboten, maar zij ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, 4 april 2012

  Inserva heeft heeft onderhoudswerkzaamheden verricht en vordert betaling ad € 304.198,97. Twentsche Kabelfabriek voert verweer. De rechtbank wijst een bedrag ad € 18.393,17 toe

  ...Voorts vordert Inserva rente van 10% per jaar en buitengerechtelijke kosten op grond van de toepasselijke Leveringsvoorwaarden Metaalunie. 3.3. TKF brengt hiertegen in dat zij – na haar spoedbetalingen na dagvaarding – niets (meer) verschuldigd is aan Inserva. Daartoe stelt zij – ...

 • Uitspraak Nº 7523797 / MC EXPL 19-1218. Rechtbank Midden-Nederland, 2019-09-11

  ...Daaraan doet volgens [eiser] niet af dat [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] mogelijk niet zijn aangesloten bij de Metaalunie. Door de algemeen verbindend verklaring van de cao zijn immers ook ongebonden werkgevers aan deze cao gebonden. De met [eiser] aangegane ...