metock arrest samenvatting

3 resultaten voor metock arrest samenvatting

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, Gravenhage, 12 juni 2012

  Ongewenstverklaring, richtlijn 2004/38 EG, Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Samenvatting: Verzoek tot opheffen van ongewenstverklaring afgewezen. Eiser en zijn echtgenote verblijven in Spanje. Eisers echtgenote heeft de Nederlandse nationaliteit. Eiser heeft in Spanje een verblijfsdocument waaruit blijkt dat hij rechtmatig verblijf heeft als gezinslid van een onderdaan van de EU.

  ...Onder verwijzing naar de arresten van het Hof van Justitie van de EG van 7 juli ... 25 juli 2008 in de zaak van Blaise Baheten Metock e.a., tegen Ierland (LJN: BE8788) niet kan ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, President, 7 januari 2010

  kop Toepasselijkheid gemeenschapsrecht. Verblijf en werk van Nederlandse partner in andere lidstaat, grensoverschrijdende dienstverlening. samenvatting De omstandigheid dat referente van 1986 tot 1991 rechtmatig in Engeland heeft gewoond en gewerkt, levert geen enkel aanknopingspunt op voor de toepassing van het gemeenschapsrecht op de huidige situatie van referente en eiser. Er is geen verband...

  ... kan derhalve geen beroep doen op het arrest Carpenter van het Hof van Justitie van de ...Ten tweede is het arrest Metock van het HvJ-EG van 25 juli 2008 (C-127/08) niet ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 9 december 2010

  Trefwoorden: Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/365/EEG en 93/96

  ... moeten voldoen (zie het arrest van het Hof van Justitie van de Europese ...: het HvJ EG) van 25 juli 2008, C 127/08, Metock, punten 76-78, JV 2008/291). Uit de arresten van ...