migraine wao

98 resultaten voor migraine wao

 • Beoordeling vLex
 • Van kracht Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 22, 2005

  WAO-schatting. Agrarisch medewerkster met migraine en schouderklachten. Mate van arbeidsongeschiktheid gewijzigd na uitspraak rechtbank. Schadevergoeding.

  ...Blijkens het rapport van dit onderzoek van dezelfde datum heeft appellante aangegeven dat zij naast de eerder vermelde klachten ook migraine heeft gekregen en dat de daarvoor door de huisarts verstrekte medicatie maar gedeeltelijk helpt. Voorts heeft ze weer last van haar rechter ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 26, 2009

  Herziening WAO-uitkering. Beperkingen niet onderschat. De frequentie en duur van de migraine aanvallen leidt niet tot een excessief ziekteverzuim. Eerst in hoger beroep is toereikende arbeidskundige onderbouwing gegeven.

  ...3.4. Ter zitting van de Raad heeft appellante er op gewezen dat zij ten gevolge van aanvallen van migraine en aangezichtspijn regelmatig enkele dagen is uitgeschakeld en dat dit zal leiden tot een onacceptabel hoog ziekteverzuim. De Raad kan in de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 17, 2008

  Intrekking WAO-uitkering. Kan betrokkene door onvoorspelbare en frequente aanvallen van migraine, die in hevigheid en duur variëren, slechts arbeid verrichten wanneer een werkgever haar de mogelijkheid biedt om flexibel inzetbaar te zijn? Bestreden besluit berust niet op een onjuiste medische grondslag. Art. 9, aanhef en onder e, Sb, ziet vooral op de arbeidskundige grondslag van de schatting....

  ... nader uiteengezet dat als betrokkene fulltime arbeid zou verrichten een ziekteverzuim van 15% is te verwachten als gevolg van aanvallen van migraine. Bezwaararbeidsdeskundige M.A. Oudenaller heeft in zijn rapport van 19 mei 2005 dit percentage, nu het onder de 20% blijft, niet excessief geacht en ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 02, 2010

  Herziening WAO-uitkering. Geen strijd met artikel 1 van het EP bij het EVRM dan wel het zogenoemde proportionaliteitsbeginsel. De Raad verwijst naar vaste jurisprudentie. Normaalwaarden (LJN BG5758). Het medisch onderzoek door het Uwv, zowel in primo als in bezwaar, is niet verricht door een geregistreerd (bezwaar)verzekeringsarts. Vernietiging bestreden besluit met instandlating rechtsgevolgen....

  ...Voor het aannemen van meer beperkingen, bijvoorbeeld in verband met migraine/hoofdpijn zag de rechtbank geen medische onderbouwing. De aan het bestreden besluit ten grondslag gelegde functies oordeelde de rechtbank medisch ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 20, 2009

  Intrekking WAO-uitkering en toeslag krachtens de TW. De Raad ziet op grond van de stukken geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het aannemelijk te achten is dat appellante onafgebroken arbeidsongeschikt is gebleven. De Raad neemt daarbij in aanmerking dat appellante ten tijde van de aSB-beoordeling niet onder behandeling stond bij psychiater Jessurun en dat Overdijk in haar rapportage...

  ...Er vindt dienaangaande ook geen behandeling plaats. Voorts heeft appellante klachten van lumbago, hooikoorts en migraineuze hoofdpijn. Rekening houdend met haar beperkingen is een Functionele Mogelijkheden Lijst opgesteld. Vervolgens heeft arbeidsdeskundige H. van Hest na ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 03, 2010

  Weigering WIA-uitkering toe te kennen is terecht. Twee data in geding. Ter uitvoering van de aangevallen uitspraak heeft het Uwv een nieuw besluit genomen met dezelfde strekking, voorzien van een aanvullende motivering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Geen aanleiding te twijfelen aan de vastgestelde beperkingen. De gestelde arbeidsongeschiktheid vloeit niet voort uit dezelfde oorzaak als die op...

  ...Deze arbeidsongeschiktheid vindt zijn oorzaak in een depressie, grotendeels in remissie, een aanpassingsstoornis, hyperventilatieklachten, migraine en een hoge bloeddruk. Bij besluit van 27 januari 2005 is de WAO-uitkering van appellante met ingang van 27 maart 2005 ingetrokken, omdat zij per die ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 29, 2007

  Intrekking WAO-uitkering. Rekening houden met verzuimrisico.

  ...Zij is begin 1993 uitgevallen wegens migraineuze hoofdpijn en overbelasting. Na de wettelijk voorgeschreven wachttijd is haar bij besluit van 1 augustus 1994 met ingang van 2 februari 1994 een ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 26, 2013

  Vaststelling WAO-uitkering. De Raad ziet aanleiding de conclusies van het rapport van de deskundige te volgen. Hij stelde vast welke ziekte en gebreken betrokkene had en concludeerde, alle beschikbare medische informatie wegend, waaronder de door hem ontvangen informatie van de huisarts, in lijn met de verzekeringsarts dat appellante duurzaam benutbare mogelijkheden had, dat er geen indicatie...

  ... voor 20 uur per week toen zij zich met ingang van 4 januari 1995 ziek melde met diverse lichamelijke en psychische klachten, als ook met migraine. Aan haar is met ingang van 3 januari 1996 een volledige uitkering op grond van. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) toegekend. Bij ...

 • Uitspraak Nº 13/4751 WAO. Centrale Raad van Beroep, 2017-02-08

  ...Op 28 februari 2000 is zij voor deze werkzaamheden uitgevallen met migraine en nekklachten met een psychische bovenbouw. Met ingang van 26 februari 2001 heeft het Uwv haar een uitkering ingevolge de Wet op de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 16, 2012

  Herziening WAO-uitkering naar de klasse 25 tot 35%. Het uitgebrachte deskundigenrapport geeft ten aanzien hiervan blijk van een zorgvuldig onderzoek en is inzichtelijk en consistent. Er zijn geen specifieke bezwaren naar voren gebracht die een voldoende gemotiveerde betwisting inhouden van de juistheid van de in het rapport neergelegde zienswijze. Er is geen aanleiding de voor appellante...

  ... van appellante betreffende haar rug en nek en de klachten in verband met hartkloppingen, IBS en concentratievermindering als gevolg van migraine zonder aura. Van de migraine zou de aanvalsfrequentie moeilijk aan te geven zijn. Na weging van alle medische gegevens zag Van Paridon in verband met ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 10, 2004

  Herziening WAO-uitkering; betrokkene wordt in staat geacht om arbeid te verrichten conform het opgestelde belastbaarheidspatroon.

  ...Op. 17 november 1997 is zij voor die werkzaamheden uitgevallen wegens migraine. Gedaagde heeft appellante met toepassing van artikel 43a van de WAO ingaande 15 december 1997 in aanmerking gebracht voor een WAO-uitkering, ...

 • Uitspraak Nº 200.000.072/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-07-18

  ... [appellant] ondervonden klachten (concentratiezwakte, vergeetachtigheid, continue pijn in nek en hoofd, pijn in de schouders, af en toe een migraine aanval, vermoeidheid en abnormale vermoeibaarheid en slecht slapen) als ongevalsgevolg hebben te gelden. Dat [appellant] gezien het rapport van ...

 • Uitspraak Nº 16/2516 WAO. Centrale Raad van Beroep, 2018-03-14

  ...Op fysiek vlak was er reden voor enige rugsparing. De hypothyreoïdie is gesuppleerd en ook de thalassemie minor en hoofdpijn/migraine geven geen aanleiding voor beperkingen. Zowel de verzekeringsarts als de geraadpleegde psychiater hebben normale cognitieve functies vastgesteld. Van ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 30, 2004

  Medisch heronderzoek; overschatting belastbaarheid; onjuiste medische grondslag.

  ...Hij is voor deze werkzaamheden op 10 maart 1995 uitgevallen wegens rugklachten, migraine en psychische klachten. Aan hem is een WAO-uitkering toegekend, welke per 13 februari 1997 is bepaald naar een mate van arbeidsongeschiktheid van ...

 • Uitspraak Nº 16/5021 WAO. Centrale Raad van Beroep, 2018-12-06

  ...Appellante claimt vanaf 1996 arbeidsongeschikt te zijn als gevolg van migraine en depressiviteit. De verzekeringsarts stelt de eerste arbeidsongeschiktheidsdag – arbitrair − op 1 januari 2005 omdat appellante toen onder ...

 • Uitspraak Nº AMS 18/387. Rechtbank Amsterdam, 2018-07-19

  ... om aan te nemen dat op 1 januari 2017 sprake was van andere, geobjectiveerde klachten, zoals een vorm van psychopathologie of migraine. . . 6. Voor zover eiseres zich niet kan vinden in het verschil in het toegekende arbeidsongeschiktheidspercentage tussen Noorwegen ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, July 18, 2007

  Weigering ziekengeld: niet ongeschikt voor haar arbeid.

  ...Appellante, voor 20 uur werkzaam als telefoniste/receptioniste, is op 12 augustus 1988 uitgevallen wegens spanningshoofdpijn en migraine. Ze ontving vanaf 15 augustus 1989 een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO), laatstelijk berekend naar een mate van ...

 • Uitspraak Nº 13/2084 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2016-08-10

  ...In dat rapport is vastgelegd dat appellante in verband met verschillende lichamelijke klachten (vooral de schildklierklachten en migraine) en voornamelijk energetische belemmeringen ziekengeld claimt. In verband daarmee is overwogen dat het werk van appellante psychisch niet belastend ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 10, 2010

  Verlaging WAO-uitkering. De (bezwaar)verzekeringsarts heeft voldoende gemotiveerd aangegeven waarom de vermoeidheidsklachten, gezien het functioneren van appellante op micro-, meso- en macroniveau, niet tot meer beperkingen aanleiding geven. Ten aanzien van de migraineklachten is de Raad van oordeel dat de bezwaarverzekeringsarts voldoende inzichtelijk heeft gemotiveerd waarom het door de...

  ..., die in een ongewijzigde mate van arbeidsongeschiktheid resulteerde, meldde appellante dat zij wekelijks last had van migraineaanvallen. Bij een vijfdejaarsherbeoordeling, die evenmin leidde tot een wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid van appellante, heeft een medisch ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, October 21, 2011

  Herziening WAO-uitkering. De Raad heeft geen aanleiding gezien over de medische grondslag van het bestreden besluit een ander oordeel te geven dan de rechtbank. De bezwaararbeidsdeskundige heeft de passendheid in medisch opzicht van de gebruikte functies van een toereikende motivering voorzien.

  ... haar darmklachten rekening te worden gehouden met een IBS-achtig beeld en voorts met een status na uturusextirpatie, spanningsklachten en migraine. Deze arts heeft de arbeidsbeperkingen en -mogelijkheden van appellante weergegeven in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van 25 juni 2007. ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 10, 2009

  1) Intrekking WAO-uitkering. Voldoende medische grondslag. De Raad acht aannemelijk dat appellante ten tijde van belang 1 tot 3 maal per week, derhalve gemiddeld op 2 dagen per week, en uitsluitend overdag een hoofdpijn- dan wel migraineaanval had. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat appellante niet over duurzaam benutbare mogelijkheden beschikte. Voorts is de Raad van oordeel dat de...

  ...Op 7 juli 2005 is appellante onderzocht door een verzekeringsarts, die op basis van de diagnose migraine, DD/spierspanningshoofdpijn met migraineuze componenten beperkingen aannam voor (frequent) zwaar fysieke en lichamelijke inspanning, lawaai en ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, May 16, 2012

  Beëindiging ZW-uitkering. Weigering toekenning ZW-uitkering. Ten aanzien van bestreden besluit 1 en 2 heeft de rechtbank terecht overwogen dat er onvoldoende aanleiding is om het medische onderzoek onvoldoende zorgvuldig te achten. In hetgeen appellant in hoger beroep heeft aangevoerd wordt onvoldoende reden gevonden om de onderzoeksbevindingen van de bezwaarverzekeringsartsen in twijfel te...

  ... heeft appellant zich vanuit de situatie dat hij een uitkering ingevolge de Werkloosheidwet (WW) ontving, ziek gemeld in verband met migraineklachten en psychische klachten vanwege problemen in de privé situatie. Na medisch onderzoek op 1 oktober 2009 is appellant hersteld verklaard voor zijn ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 25, 2011

  1) Intrekking WAO-uitkering per 18 maart 2006. 2) Weigering WAO-uitkering, aangezien de gemelde toeneming van arbeidsongeschiktheid niet voortkomt uit dezelfde ziekte-oorzaak als die ter zake waarvan appellante de per 18 maart 2006 ingetrokken WAO-uitkering heeft ontvangen en dat bijgevolg per 2 mei 2006 geen wachttijd van (slechts) vier weken gold. Amber. Loskoppeling WIA-aanvraag. Werksimulator.

  ... van 6 juli 1999 en de arbeidsdeskundige van 2 september 1999, met nekklachten, schouder- en armklachten zowel links als rechts en migraineklachten ziek gemeld voor haar werk laatstelijk als productiemedewerker via een uitzendbureau gedurende gemiddeld 31,34 uur per week. Bij besluit van 20 ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, September 05, 2012

  Weigering WIA-uitkering: minder dan 35% arbeidsongeschikt. Geen sprake van (Amber-)situatie als bedoeld in artikel 43a van de WAO, waarin appellante na 4 weken arbeidsongeschiktheid aanspraak kon maken op heropening van haar eerder ingetrokken WAO-uitkering. Zorgvuldig en volledig verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Geen onderschatting van de beperkingen van appellante. Appellante wordt geschikt...

  ...3.1. Appellante heeft in hoger beroep aangevoerd dat zij door de combinatie van haar gebrekkige schildklierfunctie, oogklachten, hoofdpijn/migraine, been- en voetklachten ongeschikt is voor zowel de maatgevende arbeid als de geselecteerde functies. Zij voelt zich opgebrand, slaapt slecht en is ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 10, 2007

  Nader besluit. Intrekking WAO-uitkering: minder dan 15% arbeidsongeschikt. Proceskostenveroordeling. Wettelijke rente.

  ...Daartoe wijst appellant vooreerst in het bijzonder op de beperkingen die voor hem zouden voortvloeien uit zijn migraine. Appellant stelt als gevolg van die migraine gemiddeld een tot twee dagen per week te moeten verzuimen. Daarnaast wijst appellant op het ontbreken ...