moverende redenen

3482 resultaten voor moverende redenen

 • Beoordeling vLex
 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Holland, Sector kanton, 10 april 2013

  Voorlopige voorziening. Overgang van onderneming. Verkrijger stelt zich ten onrechte op het standpunt dat hij om hem moverende redenen bepaalde personeelsleden kan weigeren over te nemen.

  ...die personeelsleden die koper om moverende redenen niet wenst over te nemen; in dat laatste geval zal koper volledig ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Den Haag, 19 februari 2013

  Schending hoorplicht. Belanghebbende ten onrechte niet gehoord. Het bestuursorgaan dient gehoor te geven aan de door hem moverende redenen ingegeven wens van de belanghebbende om hem telefonisch te horen, tenzij zwaarder wegende belangen aan de zijde van het bestuursorgaan zich hiertegen zouden verzetten. Dergelijke zwaarder wegende belangen zijn in het onderhavige geval gesteld noch gebleken.

  ... dat het bestuursorgaan gehoor dient te geven aan de door hem moverende redenen ingegeven wens van de belanghebbende om hem telefonisch te horen, ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 26 februari 2013

  Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage van € 192,-- in de kosten van rechtshulp verleend door Legal2People. De kosten in geschil betreffen niet de eigen bijdrage op grond van een toevoeging krachtens de Wrb. De klanten van Legal2People zijn een vergoeding verschuldigd voor ten minste de kantoorkosten, vermeerderd met een forfaitair bedrag. Geen sprake van een verplichte...

  ... kan appellante hierin niet volgen aangezien appellante om haar moverende redenen zelf heeft gekozen voor een rechtshulpverlener aan wie geen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Centrale Raad van Beroep, 22 november 2012

  Weigering vergoeding kosten van bezwaar, na herroeping primaire besluit. Dat verweerster om haar moverende redenen heeft besloten om haar bevoegdheid tot het vragen van bewijs van betaling voortaan anders in te vullen, brengt niet met zich dat de herroeping wegens onrechtmatigheid is geschied. Ook overigens is dat niet gebleken. Daarmee is niet voldaan aan de in artikel 7:15, tweede lid, van de...

  ...Dat verweerster om haar moverende redenen heeft besloten om haar bevoegdheid tot het vragen van bewijs van ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 28 mei 2013

  Vaststelling hoogte van de aflossingsverplichtin. De rechtbank heeft terecht het college gevolgd in zijn standpunt dat appellant blijkbaar in staat is in zijn levensonderhoud te voorzien en dat het appellant vrij staat bijstand ingevolge de WWB aan te vragen. De rechtbank heeft voorts terecht overwogen dat de omstandigheid dat appellant dat laatste om hem moverende redenen weigert voor zijn...

  ... overwogen dat de omstandigheid dat appellant dat laatste om hem moverende redenen weigert voor zijn rekening dient te blijven. In hetgeen appellant ...

 • Raadkamer van Rechtbank Breda, 20 augustus 2012

  Dat het openbaar ministerie in eerste instantie de onderhavige strafzaak af wilde doen buiten bereik van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden door het aanbieden van een transactie, waarvan veroordeelde om hem moverende redenen geen gebruik heeft gemaakt, betekent niet dat het openbaar ministerie na een veroordeling door de strafrechter geen gebruik meer zou mogen maken van zijn bevoegdheid om...

  ... is aangeboden, maar dat zij deze geweigerd heeft, aangezien zij redenen had om ervan uit te gaan dat de behandeling ter zitting voor haar tot ...Veroordeelde heeft van die mogelijkheid om haar moverende redenen geen gebruik gemaakt. Vervolgens is een veroordeling door de ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Dordrecht, 23 december 2011

  Verzoek om voorlopige voorziening inzake de verbouwing van het Energiehuis te Dordrecht tot cultureel centrum met horecavoorzieningen. De voorzieningenrechter concludeert dat het besluit op een aantal punten in bezwaar aanvulling behoeft, wil het in rechte stand kunnen houden. Hij ziet hierin echter, na afweging van de betrokken belangen, geen aanleiding om het bestreden besluit te schorsen. Hij...

  ... al geruime tijd geleden zijn gestart en dat verzoekers om hen moverende redenen geen verzoek om voorlopige voorziening hebben willen indienen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 16 november 2010

  Man is wettelijk gezien niet onderhoudsplichtig jegens nieuwe partner. Zijn kind mag niet de dupe worden van het feit dat de partner van de man om haar moverende redenen geen uitkering heeft gevraagd. De gevolgen van deze keuze komen voor rekening van de man en zijn partner.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 22 januari 2013

  Afwijzing aanvraag werkaanvaardings-premie omdat de premie niet wordt toegekend bij het aanvaarden van gesubsidieerde arbeid. Beroep op gelijkheidsbeginsel faalt. Appellante heeft de door haar gestelde schending van het gelijkheidsbeginsel niet deugdelijk onderbouwd. Zij heeft geen namen genoemd van collega’s die zich in dezelfde positie bevonden als zij en die in afwijking van de Nadere regels...

  ...De omstandigheid dat appellante om haar moverende redenen geen namen heeft willen noemen, komt voor haar rekening en risico. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, Sector kanton, 25 maart 2011

  Verzoek van ex-werknemer om met toepassing van art. 72a WW zijn ex-werkgever te verplichten tot organisatie van een re-integratietraject of om financiële middelen hiertoe beschikbaar te stellen. De ex-werkgever heeft het werkgebied voor de ex-werknemer -om haar moverende redenen- sterk beperkt. De kantonrechter acht in de gegeven omstandigheden een noodzaak aanwezig om de ex-werknemer te re-integr

  ... Dit klemt te meer nu LVO het werkgebied van [verzoeker] -om haar moverende redenen- ernstig heeft beperkt en er vele scholen in de directe omgeving ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, 5 juni 2012

  De rechtbank stelt vast dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie waarin sprake is van een aanvraag tot toekenning van een uitkering dan wel de voortzetting van een uitkering, zoals bedoeld in artikel 3:29, tweede lid, van de Wet Wajong en de situatie waarin eerder is besloten over de uitkering en verzocht wordt om terug te komen op dat besluit. Naar het oordeel van de rechtbank...

  ... eiseres naar de in het bestreden besluit genoemde medische redenen die er zijn om af te wijken van het standpunt zoals ingenomen door de ... vrij stond om eerder een aanvraag te doen maar dat om de hem moverende redenen heeft nagelaten. In het onderhavige geval echter waarin door ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, 4 oktober 2010

  In 2004 is ontdekt dat dakpanelen (V-STS dakelementen) die zijn geproduceerd in 1999 en 2000 en verwerkt zijn in (platte) daken van industriële en commerciële gebouwen gebreken vertonen (delaminatie). Gelet op de gevaarzettende situatie die is ontstaan (acuut instortingsgevaar) willen de producent en de leverancier van de dakpanelen overgaan tot het treffen van noodmaatregelen. Voor de uitvoering

  ...Tussen Zurich en Stramit c.s. is afgesproken dat om fiscale redenen deze kosten worden voorgeschoten door Stramit c.s. en naderhand door ...Van die laatste mogelijkheid heeft zij echter om haar moverende redenen geen gebruik gemaakt. 3.3. Voor wat betreft de vordering van ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 juli 2012

  Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering en afwijzing verzoek om hulp in de vorm van toelating tot de maatschappelijke opvang. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Kortsluiting. De rechtbank heeft het beroep van verzoeker ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van procesbelang in verband met de oplegging van een vrijheidsbeperkende maatregel. De vraag of verzoeker is...

  ..., van de WWB, en kan aan hem zelfs uit hoofde van zeer dringende redenen, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geen uitkering ingevolge ...Dat verzoeker om hem moverende redenen van deze zorg geen gebruik heeft gemaakt komt naar het oordeel van ...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 25 juli 2012

  Afwijzing aanvraag voor hulp in het kader van de WMO dan wel op grond van buitenwettelijk beleid. Nog daargelaten de vraag of - gelet op de mate van kwetsbaarheid van verzoeker - artikel 8 van het EVRM het college in de periode van april 2011 tot juni 2011 tot enige vorm van maatschappelijke opvang dwingt, acht de voorzieningenrechter, zo hiervan wel sprake zou zijn, het toegekende bedrag van € 37

  ...Er is geen sprake van bijzondere (zwaarwegende) medische redenen voor administratieve plaatsing. 2.7. Bij besluit van 7 september 2011 ... werd bevestigd door zijn gemachtigde, om hem moverende redenen geen gebruik gemaakt van de door het COA aangeboden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 15 maart 2011

  Artikel 64 Vw 2000. Eiseres stelt dat haar gezondheidstoestand in de weg staat aan uitzetting naar Guinee. De gemachtigde van verweerder heeft ter zitting meegedeeld dat verweerder zich thans op het standpunt stelt dat hij (verweerder) niet aan zijn vergewisplicht heeft voldaan omdat hij niet is nagegaan met welke instelling en/of psychiater in Guinee hij vóór de uitzetting van eiseres contact...

  ... vervolgens ter zitting meegedeeld dat verweerder om hem moverende redenen evenwel niet bereid is om over te gaan tot intrekking van het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 16 december 2010

  Belanghebbende exploiteert een sportcomplex annex multifunctioneel gebouwencomplex, bestaande uit een stadion met de daarbij behorende voorzieningen. In het stadion bevindt zich ook het museum van een sportvereniging. Belanghebbende organiseert tegen vergoeding verschillende tours. In geschil is of het verlaagde tarief van toepassing is op de tours. Het Hof volgt de rechtbank in haar oordeel dat...

  ...3, blz. 26). 6.9. Het Hof overweegt dat de wetgever om hem moverende redenen een aantal separate onderdelen in post b-14 van Tabel I heeft ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 19 maart 2010

  Invoering elektronische gegevensuitwisseling met BRON. Eiseres heeft na einddatum 10 augustus 2007 gegevens gemuteerd met betrekking tot Beroepspraktijkvormingsovereenkomsten (BPV). Bekostiging voor leerling met BPV (deeltijdfactor 0,8) is hoger dan voor leerling zonder BPV (deeltijdfactor 0,3). Bij besluit van 17 april 2008 heeft verweerder de rijksbijdrage voor het jaar 2008 voor eiseres...

  ...Vast staat dat eiseres op het besluit van 17 april 2008 om haar moverende redenen slechts telefonisch heeft gereageerd. Om te voorkomen dat dit haar ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 30 juni 2010

  Heffing ziekenfondspremie op AOW-pensioen van vrouw met Spaanse nationaliteit. Samenloop met Spaans pensioen met recht op verstrekkingen in woonland. Bindende werking van E 121 formulier? De E 121 verklaring is voor het orgaan van de bevoegde lidstaat in beginsel van doorslaggevende betekenis, omdat dit orgaan niet ten aanzien van alle andere lidstaten kan beoordelen of terecht is ingevuld dat...

  ...Nu dit door de Nederlandse autoriteiten om hen moverende redenen achterwege is gelaten, is de Raad van oordeel dat er van ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 20 januari 2011

  Ontslag wegens ongeschiktheid op grond van ziekten of gebreken. Stichting heeft geen onjuiste uitvoering gegeven aan eerdere uitspraak van de Raad. Niet gezegd kan worden dat de stichting haar onderzoeksplicht te beperkt heeft opgevat. Onderzoek is niet onvolledig of onzorgvuldig geweest. Appellant is een gangbare functie aangeboden, waarvoor hij gezien zijn lichamelijke beperkingen kennelijk...

  ... beperkingen kennelijk geschikt is te achten, maar die hij om hem moverende redenen niet heeft geaccepteerd. Gesteld noch gebleken is dat er andere ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 13 december 2011

  Kortsluiting. Afwijzing aanvraag bijstand. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij gedurende de hier te beoordelen periode woonachtig was op het door hem opgegeven adres. Appellant heeft er om hem moverende redenen evenwel voor gekozen niet de vereiste helderheid te verschaffen en de ontstane onduidelijkheid te laten voortbestaan.

  ...Appellant heeft er om hem moverende redenen evenwel voor gekozen niet de vereiste helderheid te verschaffen en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 augustus 2008

  art. 12 Destructiewet: Verdachte heeft er, vooruitlopend op mogelijk toekomstige wet- en regelgeving, om haar moverende redenen voor gekozen om de wettelijke verplichting die op haar rustte om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerste werkdag na het ontstaan ervan aangifte te doen van categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 12 van de Destructiewet, naast zich...

  ... op mogelijk toekomstige wet- en regelgeving, om haar moverende redenen voor gekozen om de wettelijke verplichting die op haar rustte om ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 26 januari 2010

  Erflater was lid van een congregatie. De omstandigheid dat erflater om hem moverende redenen heeft besloten (tijdelijk) te verhuizen naar de plaats waar zijn vroegere parochie is gelegen, om aldaar zelfstandig te gaan wonen en een huishouding te voeren, betekent nog niet dat de band met de congregatie ophoudt te bestaan of dat de congregatie daarmee van haar verplichting is ontslagen. Erflater is

  ...De omstandigheid dat erflater om hem moverende redenen heeft besloten (tijdelijk) te verhuizen naar [R] waar zijn ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 augustus 2008

  Art. 12 lid 1 Destructiewet/art. 35 van de Uitvoeringsregeling E.G.-verordening gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten: Verdachte heeft er, vooruitlopend op mogelijk toekomstige wet- en regelgeving, om haar moverende redenen voor gekozen om de wettelijke verplichting die op haar rustte om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerste...

  ...Om redenen van efficiency zal het hof evenwel het gehele vonnis vernietigen. ... op mogelijk toekomstige wet- en regelgeving, om haar moverende redenen voor gekozen om de wettelijke verplichting die op haar rustte om ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 11 juli 2005

  Verdachte, een vlees verwerkend bedrijf, heeft zich schuldig gemaakt aan een groot aantal uiteenlopende misdrijven en overtredingen die zich alle afspelen binnen de bedrijfssfeer en waarbij opvalt dat verdachte grote risico's neemt door wettelijke regelingen naar eigen goeddunken te interpreteren dan wel, deze om haar moverende redenen, naast zich neer te leggen. Verdachte heeft zich onvoldoende...

  ...) geen sprake was van destructiemateriaal en zij aldus om haar moverende redenen mocht wachten met het ter verwerking aanbieden daarvan, is zij ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 1 oktober 2008

  Eisers hebben aangevoerd dat de GGD in de mondeling was overeengekomen dat werkzaamheden in het kader van de afhandeling van euthanasiemeldingen tegen kostendekkende tarieven aan het OM in rekening konden worden gebracht en deze rekeningen door het OM zouden worden betaald. In het kader van de onderhavige procedure hebben eisers er om hun moverende redenen uitdrukkelijk voor gekozen de hiervoor...

  ... het kader van de onderhavige procedure hebben eisers er om hun moverende redenen uitdrukkelijk voor gekozen de hiervoor bedoelde ...