moverende redenen betekenis

828 resultaten voor moverende redenen betekenis

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, March 21, 2013

  Na de afweging van het belang van belanghebbende bij uitstel tegen het belang van de voortgang van de zaak en een efficiënt gebruik van zittingscapaciteit wijst het Hof het verzoek tot uitstel af. Daarbij neemt het Hof in aanmerking dat het voor belanghebbende redelijkerwijs mogelijk moet zijn om het Paleis van Justitie ook op andere wijze dan met gebruik van eigen auto te bereiken.

  ... zijn voorbijgegaan of – om hen moverende redenen - daaraan verder geen betekenis hebben ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, March 21, 2013

  Belanghebbende heeft een voor de dochter van haar aandeelhouder bestemde woning verkocht voor een aanzienlijk lager bedrag dan de waarde in het economische verkeer. Nu zowel belanghebbende als haar aandeelhouder zich van de hiermee gemoeide bevoordeling bewust waren is sprake van een winstuitdeling.

  ... zijn voorbijgegaan of – om hen moverende redenen - daaraan verder geen betekenis hebben ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 30, 2010

  Heffing ziekenfondspremie op AOW-pensioen van vrouw met Spaanse nationaliteit. Samenloop met Spaans pensioen met recht op verstrekkingen in woonland. Bindende werking van E 121 formulier? De E 121 verklaring is voor het orgaan van de bevoegde lidstaat in beginsel van doorslaggevende betekenis, omdat dit orgaan niet ten aanzien van alle andere lidstaten kan beoordelen of terecht is ingevuld dat...

  ... 121-verklaring voor unieburgers slechts betekenis kan hebben indien zowel het orgaan van de ... door de Nederlandse autoriteiten om hen moverende redenen achterwege is gelaten, is de Raad van ...

 • Uitspraak Nº 200.167.456/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-04-26

  ..., maar daarvan kennelijk om haar moverende redenen heeft afgezien, zal het hof partijen niet ... stellen zich uit te laten over de betekenis van het vonnis van 28 juli 2015. . . . ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, December 04, 2007

  Wat de taalkundige betekenis betreft zijn de woorden "niet goed geld terug garantie" in de bepaling al een argument voor de door Business Base voorgestane uitleg. "Niet goed" impliceert immers dat de software in het bedrijf van Verka moet zijn beproefd en toen "niet goed" moet zijn gebleken; zonder installatie is de kwaliteit van de software voor Verka immers niet te

  ... die overeenkomst door Verka "om haar moverende redenen" mocht worden ontbonden en op grond ...In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die de bewoordingen, gelezen in de context van ...

 • Uitspraak Nº 201506189/1/A2, 201505309/1/A2 en 201505311/1/A2. Raad van State, 2016-02-10

  ... brief niet de door [appellant] gewenste betekenis worden toegekend. In dit geval is aannemelijk dat ...Dat de raad dat om hem moverende redenen niet heeft gedaan, is in het voordeel van ...

 • Uitspraak Nº 14/6631 WWB. Centrale Raad van Beroep, 2015-10-20

  ...Daarbij is van betekenis dat appellanten er om hen moverende redenen van ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, March 26, 2013

  Intrekking en (mede)terugvordering bijstand. Appellanten hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij hun verklaringen niet in vrijheid dan wel onder onaanvaardbare druk hebben afgelegd. Waterverbruik. Het college heeft aannemelijk gemaakt dat appellanten hun hoofdverblijf in dezelfde woning hadden, zodat aan het eerste criterium van een gezamenlijke huishouding is voldaan. De beschikbare gegevens...

  ...Aan de getuigenverklaringen komt geen betekenis toe, omdat deze anoniem zijn afgelegd. Appellant ... processen-verbaal van verhoor om hem moverende redenen niet heeft willen ondertekenen, brengt ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, May 31, 2011

  Aanvraag buiten behandeling gesteld. De in het kader van de aanvraag op hen rustende inlichtingenverplichting is onvoldoende nagekomen, waardoor niet kan worden vastgesteld of recht op bijstand bestaat. Appellante heeft geen aannemelijke verklaring gegeven voor de discrepantie tussen de gestorte bedragen en de door haar gestelde ontvangen bedragen van familieleden en kennissen. Tot slot hecht de...

  ... de Raad in dit verband in het bijzonder betekenis aan de verklaring van appellante ter zitting van ... tot de gestorte bedragen om haar moverende redenen geen volledige openheid van zaken kan ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, January 22, 2013

  Arbeidsrecht. Vraag in kort geding of werkneemster, die zich contractueel bereid heeft verklaard om overgeplaatst te worden, in casu aanspraak heeft op een reiskostenvergoeding terwijl de geldende regeling niet in die situatie voortziet. Goed werkgeverschap.

  ... om niet-tijdelijke, bedrijfseconomische redenen en niet, zoals [geïntimeerde] suggereert, louter ... mee dat, wanneer Ricoh om haar moverende redenen tot een dergelijke standplaatswijziging ...ïntimeerde] extra reiskosten van enige betekenis moet maken, Ricoh aan haar verplichtingen als ...

 • Uitspraak Nº C/10/431475 / HA ZA 13-860. Rechtbank Rotterdam, 2015-10-07

  ... Vitol Holding heeft vervolgens om haar moverende redenen van met name fiscale aard de ...) zicht op had, slechts beperkt betekenis toe te kennen, nu met invoering van de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, July 15, 2011

  Eiser heeft op 25 maart 2005 verzocht om een vergunning ten behoeve van de aanleg van fruitbomen en een sloot en ter legalisering van reeds aangeplante fruitbomen. Eerder, bij brief van 15 mei 2003 heeft verweerder meegedeeld in te stemmen met de handhaving van de reeds aangeplante bomen omdat de overtreding van het bestemmingsplan van ondergeschikte betekenis was. De rechtbank is van oordeel dat

  ... heeft verweerder overwogen dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat het advies van de ... het bestemmingsplan van ondergeschikte betekenis kan worden geacht. Gelet bovendien op de ...Nu eiser er om hem moverende redenen voor heeft gekozen om meer aan te vragen ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 08, 2013

  Weigering bijstand. Appellant heeft onjuiste en onvolledige informatie verstrekt over zijn woon- en verblijfplaats. Schending wettelijke inlichtingenverplichting, als gevolg waarvan het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Geen grond voor het oordeel dat het college onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de woonsituatie van appellant.

  ... dat appellant deze verklaring om hem moverende redenen niet heeft willen ondertekenen, brengt et met zich dat daaraan geen betekenis toekomt. Van belang hierbij is dat uit het ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Voorzieningenrechter, March 25, 2011

  Verzoek om voorlopige voorziening hangende bezwaar. Woning is met een automatisch wapen beschoten. Bevel van burgemeester van Eindhoven op grond van artikel 172, derde lid, Gemeentewet, aan de bewoner van deze woning om de woning te verlaten en gedurende drie maanden niet daarin terug te keren en verbod om zich gedurende die tijd binnen een begrensd gebied om die woning op te houden. Bevel is...

  ... weg te nemen, omdat verzoeker om hem moverende redenen elke vorm van beveiliging heeft ...Verweerder heeft hierbij betekenis mogen hechten aan de omstandigheid dat verzoeker ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, March 05, 2009

  Overeenkomst met minnelijke regeling. Weigering vergoeding (verhuis)kosten. De Raad oordeelt dat betrokkene, gelet op de wijze waarop artikel 15 van de overeenkomst aldus uiteindelijk de definitieve tekst heeft gekregen, en mede in verband met de aard en strekking van de overeenkomst, had behoren te begrijpen dat hij geen aanspraak op de verhuiskostenvergoeding zou hebben bij een verhuizing die...

  ... de kans daarop moet verhuizen of om hem moverende redenen verkiest te verhuizen zal hem een ...Het toekennen van een zelfstandige betekenis aan de toegevoegde zinsnede “om hem moverende ...

 • Voorlopige voorziening van Raad van State, Voorzitter, June 29, 2011

  Bij besluit van 25 januari 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Stationsgebied Oost" vastgesteld.

  ... van een bestemmingsplanprocedure geen betekenis toekomt. De raad heeft in zijn vergadering van 25 januari 2011 om hem moverende redenen het plan vastgesteld. In onderhavige ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 01, 2006

  Besluit inzake de schatting premielonen ontbeert deugdelijke grondslag. Brutering.

  ... van het verklaarde in het algemeen geen betekenis wordt toegekend. Uit het proces-verbaal van het ... feit dat het Openbaar Ministerie om hem moverende redenen van strafvervolging heeft afgezien geen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 08, 2008

  Geschil tussen de kopers en de verkoper van woningen op een vakantiepark over de uitleg van een huuropbrengstgarantie.

  ...7.2.1. Het hof stelt voorop dat de betekenis van een omstreden (schriftelijk) beding in een ...ële kopers zijn afgehaakt om hun moverende redenen, maakt het oordeel van het hof niet ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 05, 2005

  Wordt terecht bijstandsuitkering ingetrokken en teruggevorderd ivm niet gemelde inkomsten uit handel in (nep) verdovende middelen? inlichtingenverplichting. Onderzoek Sociale Recherche.

  ... feit dat het Openbaar Ministerie om hem moverende redenen van strafvervolging heeft afgezien geen oorslaggevende betekenis kan worden toegekend. Doordat appellant van zijn ...

 • Uitspraak Nº 23-000672-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... 3.2.4 Aard en betekenis van het betrouwbaarheidsoordeel 73 . 3.2.5 ... ministerie besloten in de zaak Houtman om redenen van opportuniteit geen ontnemingsmaatregel te ... verklaringen van personen die om hun moverende redenen ervoor kiezen om te verklaren, over hun ...

 • Uitspraak Nº 23-000647-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... 3.2.4 Aard en betekenis van het betrouwbaarheidsoordeel 61 . 3.2.5 ... ministerie besloten in de zaak Houtman om redenen van opportuniteit geen ontnemingsmaatregel te ... verklaringen van personen die om hun moverende redenen ervoor kiezen om te verklaren, over hun ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, December 11, 2001

  ... beide partijen, op grond van voor hen moverende, overigens begrijpelijke redenen, van ende betekenis is het ingenomen standpunt te handhaven. Op die ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, July 17, 2008

  Indirect onderscheid op grond van handicap, door werkgever niet objectief gerechtvaardigd. Dienstauto die nauwelijks wordt gebruikt voor het werk is secundaire arbeidsvoorwaarde. Alternatief van OV-jaarkaart heeft voor verzekeringsarts met visuele handicap geen betekenis.

  ... haar als gevolg van haar handicap geen betekenis heeft. 3.8 Tegen deze achtergrond dient, in ieder ... UWV aan verzekeringsartsen die om hen moverende redenen niet kiezen voor een dienstauto, een ...

 • Uitspraak Nº 200.166.039_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-04-26

  ...Sterker nog, zien wij om ons moverende redenen af van het pand aan de [adres 1] . Ik kan ...[geïntimeerde] komt in dit kader minder betekenis toe, omdat zij niet zelf betrokken zijn geweest ...

 • Uitspraak Nº 23-001217-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... die appreciatie voor het hof slechts betekenis heeft wanneer daaraan in strafvorderlijke zin ... het verweer dient te worden verworpen, om redenen zoals vermeld in de schriftelijke repliek (p. 29 ... verklaringen van personen die om hun moverende redenen ervoor kiezen om te verklaren, over hun ...