ne bis in idem bestuursrecht

501 resultaten voor ne bis in idem bestuursrecht

 • Beoordeling vLex
 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 25 september 2012

  Ne bis in idem, inreisverbod, artikel 64 Vw 2000. Uit de formulering van artikel 66a, aanhef, van de Vw 2000 volgt dat verweerder slechts een inreisverbod kan uitvaardigen indien door hem is vastgesteld dat op de betreffende vreemdeling artikel 64 van de Vw 2000 niet van toepassing is. Dat betekent dat verweerder in een geval als hier aan de orde, waarin hij advies heeft gevraagd aan het BMA ter...

  VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE. Sector bestuursrecht. zaaknummers: AWB 12/28207 en AWB 12/28206. uitspraak van de enkelvoudige ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013

  Naast beboeting door verweerder voor overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) in samenhang met het Burgerlijk Wetboek (BW), is eiseres - eerder - door voorheen de NMa beboet wegens overtreding van artikel 95m, derde lid, van de Electriciteitswet en artikel 52b, derde lid, van de Gaswet. Er is geen sprake van dezelfde overtreding als bedoeld in artikel 5:43 van de Awb. Met...

  RECHTBANK ROTTERDAM. Team Bestuursrecht I. zaaknummer: ROT 12/284. uitspraak van de meervoudige kamer van 25 april ... door verweerder komt in strijd met het beginsel van ne bis in idem, aan de gehanteerde bewijsmiddelen kleven zodanige bezwaren dat zij niet ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 24 november 2011

  Opvolgende verwijderingsbevelen. Feiten die aan het 24-uursbevel ten grondslag hebben gelegen kunnen bij het verwijderingsbevel voor de duur van één maand ter discussie worden gesteld, ondanks het niet aanwenden van een rechtsmiddel tegen het 24-uursbevel. Het verwijderingsbevel voor de duur van één maand is geen bestraffende sanctie. Geen strijd met ne bis in idem.

  RECHTBANK AMSTERDAM. Sector Bestuursrecht. zaaknummer: AWB 09/3098 VEROR. uitspraak van de meervoudige kamer. in de ...Van strijd met het beginsel ne bis in idem is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Gelet op het ...

 • Uitspraak Nº 201502095/1/A3. Raad van State, 2016-11-23

  ... . AFDELING. BESTUURSRECHTSPRAAK . . Uitspraak op het hoger beroep van: . . [appellante] .... . Het betoog faalt. . . Wijziging ne bis in idem-rechtspraak . . 3. [appellante] betoogt dat de rechtbank ten ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, 1 augustus 2008

  Opgelegde bestuurlijke boetes op grond van de Meststoffenwet terecht opgelegd aan leverancier, vervoerder en afnemer van ongeboren mest? Meerdaadse samenloop, ne bis in idem, verwijtbaarheid en proportionaliteit

  RECHTBANK ALMELO. Sector bestuursrecht. Registratienummers: 08 / 63 BESLU AQ1 A. 08 / 64 BESLU AQ1 A. 08 / 65 ...Eiseres meent dan ook dat er sprake is van strijd met het ne bis in idem-beginsel. Daarnaast hangen enkele van overtredingen zo nauw samen, dat ook ...

 • Uitspraak Nº AWB15_5411 AWB 15_5412. Rechtbank Rotterdam, 2016-06-24

  . Rechtbank Rotterdam. . . Team Bestuursrecht 2. . . . zaaknummers: ROT 15/5411 en ROT 15/5412. ... [eiser] opgelegde boete in strijd is met het beginsel van ne bis in idem omdat reeds aan [eiseres] een bestuurlijke boete is opgelegd, faalt. ...

 • Uitspraak Nº 18/1571. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2020-03-10

  ... sprake is van schending van artikel 5:43 van de Algemene wet bestuursrecht (waarin het ne bis in idem-beginsel is neergelegd) door dubbele ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, 25 maart 2013

  Wet arbeid vreemdelingen, tewerkstellingsvergunning, werkgeverschap, stagiairs, ne bis in idem, 6 EVRM Artikelen 2 en 18 Wav, paragraaf 22 Uitvoeringsregels Wav Samenvatting: Betreft een beroep tegen een bestuurlijke boete van € 296.000,- wegens 37 overtredingen van artikel 2 van de Wav. Dat eiseres een transactievoorstel van het OM heeft geaccepteerd in de strafrechtelijke procedure, maakt...

  RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Zittingsplaats Utrecht. Sector bestuursrecht. zaaknummer: UTR 12/2245. uitspraak van de meervoudige kamer van 25 maart ...Strijd met ne bis in idem-beginsel. 9. Eiseres heeft aangevoerd dat het bestreden besluit is genomen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 27 april 2009

  Boeteoplegging door DNB aan de Philippine National Bank wegens het zonder vergunning hier te lande aantrekken van opvorderbare gelden. Geen verdaging van de zitting. Dat eerder een boete is opgelegd voor kredietbemiddeling door haar Nederlandse dochteronderneming levert geen strijd op met het ne bis in idem-beginsel.

  RECHTBANK ROTTERDAM. Sector Bestuursrecht. Meervoudige kamer. Reg.nr.: AWB 08/2481 BC-T2. Uitspraak in het geding ... aanleiding het beroep dat eiseres heeft gedaan op het ne bis in idem-beginsel te beoordelen in het kader van artikel 3:4, tweede lid, van de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, 1 augustus 2008

  Opgelegde bestuurlijke boetes op grond van de Meststoffenwet terecht opgelegd aan leverancier, vervoerder en afnemer van ongeboren mest? Meerdaadse samenloop, ne bis in idem, verwijtbaarheid en proportionaliteit

  RECHTBANK ALMELO. Sector bestuursrecht. Registratienummer: 08 / 158 BESLU AQ1 A. uitspraak van de meervoudige ...

 • Uitspraak Nº 201507494/1/V6. Raad van State, 2016-09-21

  ... . AFDELING . BESTUURSRECHTSPRAAK . . Uitspraak op het hoger beroep van: . . ... de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) neergelegde ne bis in idem-beginsel. Zij voert daartoe aan dat zij moet worden vereenzelvigd met ...

 • Uitspraak Nº 16/7331 WWB. Centrale Raad van Beroep, 2019-02-19

  .... . . . Ne bis in idem. . . . . . 4.1. Appellant heeft ...-beginsel als bedoeld in artikel 5:43 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geschonden. . . . . 4.2. Deze ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, 1 augustus 2008

  Opgelegde bestuurlijke boetes op grond van de Meststoffenwet terecht opgelegd aan leverancier, vervoerder en afnemer van ongeboren mest? Meerdaadse samenloop, ne bis in idem, verwijtbaarheid en proportionaliteit

  RECHTBANK ALMELO. Sector bestuursrecht. Registratienummer: 08 / 130 BESLU AQ1 A. uitspraak van de meervoudige ... Daarnaast meent eiseres dat er sprake is van strijd met het ne bis in idem-beginsel: er is twaalf maal een boete opgelegd voor dezelfde gedraging. ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 7427. Rechtbank Amsterdam, 2017-04-14

  . RECHTBANK AMSTERDAM . Bestuursrecht . . . zaaknummer: AMS 15/7427 . . . ... [bedrijf 1] heeft voorts een beroep gedaan op het ne bis in idem-beginsel. Op grond van artikel 5:44, eerste lid, van de Algemene wet ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 14 maart 2013

  Opleggen onderzoek rijgeschiktheid. Uitleg "hetzelfde feit".

  RECHTBANK NOORD-NEDERLAND. Afdeling bestuursrecht. Locatie Leeuwarden. procedurenummer: AWB LEE 12/2356. uitspraak van de ... van artikel 4 van het Zevende protocol, het beginsel ‘ne bis in idem’. Dit artikel moet zo worden uitgelegd dat het de vervolging/bestraffing ...

 • Uitspraak Nº ROT 18/5483. Rechtbank Rotterdam, 2018-12-20

  . Rechtbank Rotterdam . . . Team Bestuursrecht 2 . . . . zaaknummer: ROT 18/5483 . . . ... voor dezelfde gedraging, wat in strijd is met het ‘ne bis in idem-beginsel’. . . . . . 11.1. . Dit ...

 • Uitspraak Nº UTR 17/3773 en UTR 17/3771. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-10-23

  ... . . . Bestuursrecht . . . . zaaknummers: UTR 17/3773 en UTR 17/3771 . ... . . . Ne bis in idem-beginsel . . . . 4. Eiser voert aan dat verweerder ...

 • Uitspraak Nº 14/5927 WWB. Centrale Raad van Beroep, 2016-11-22

  ... alsmede dat vanwege de strafbeschikking het ne bis in idem-beginsel is geschonden. Ten onrechte is geen rekening gehouden met de ...-beginsel, als bedoeld in artikel 5:43 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), is niet geschonden. Ook is er geen sprake van een situatie als ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 6 maart 2013

  Bestuurlijke boete. In gebruik geven woningen zonder huisvestingsvergunning. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de woningen aan te merken als zelfstandige woonruimtes. Eisers zijn alle drie aan te merken als overtreder. Verweerder kan aan hen afzonderlijk bestuurlijke boetes opleggen. Geen strijd met ne bis in idem. Verweerder heeft voldoende gemotiveerd waarom een bestuurlijke boete is...

  RECHTBANK AMSTERDAM. Bestuursrecht. zaaknummers: AWB 12/6082 VEROR, AWB 12/6083 VEROR en 12/6084 VEROR. ...3.4. Ne bis in idem. 3.4.1. Eisers hebben aangevoerd dat het opleggen van de boetes is in ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 846. Rechtbank Gelderland, 2015-06-23

  RECHTBANK GELDERLANDZittingsplaats Arnhem Bestuursrecht zaaknummer: AWB 15/846 uitspraak van de enkelvoudige kamer vanin de zaak ...Ne bis in idem 3. Voor het ne bis in idem-toetsingskader verwijst de rechtbank naar de ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 6731. Rechtbank Gelderland, 2019-07-05

  ... Zittingsplaats Zutphen . . . Bestuursrecht. . . . zaaknummer: 18/6731. . . uitspraak ... bestuur verzetten zich hiertegen en bovendien verbiedt het ne bis in idem beginsel dat over eenzelfde zaak meerdere malen wordt geoordeeld. . ...

 • Uitspraak Nº 201507486/1/V6. Raad van State, 2016-09-21

  ... . AFDELING . BESTUURSRECHTSPRAAK . . Uitspraak op het hoger beroep van: . . ... de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) neergelegde ne bis in idem-beginsel. Zij voert daartoe aan dat zij moet worden vereenzelvigd met ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 7 januari 2009

  Keuringsbewijs heeft zijn geldigheid verloren. Artikel 72 WVW 1994 schept een voortdurende verplichting. Bij twee pleegdata waarop het keuringsbewijs zijn geldigheid had verloren, is daarom geen sprake van één en dezelfde voortdurende gedraging, maar van twee gedragingen. Geen schending van het 'ne bis in idem'-beginsel. Zevende Protocol bij het EVRM niet van toepassing. Nieuwe sanctie terecht...

  ...één en dezelfde voortdurende gedraging in strijd met het "non bis in idem-beginsel", zoals neergelegd in artikel 4 van het Zevende Protocol bij het ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 7425. Rechtbank Amsterdam, 2017-04-14

  . RECHTBANK AMSTERDAM . Bestuursrecht . . . zaaknummer: AMS 15/7425 . . . ... [bedrijf 1] heeft voorts een beroep gedaan op het ne bis in idem-beginsel. Op grond van artikel 5:44, eerste lid, van de Algemene wet ...

 • Uitspraak Nº 201901617/1/V6. Raad van State, 2019-11-13

  ... AFDELING. BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak op het hoger beroep van:. [appellante], wonend te Den ... bestuursrecht, dat de boeteoplegging in strijd is met het ne bis in idem-beginsel, omdat het college al eerder een boete aan haar heeft opgelegd in ...