niet betaalde taxirit arrest

11 resultaten voor niet betaalde taxirit arrest

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 03/700174-17. Rechtbank Limburg, 2018-06-22

  ... De officier van justitie acht de verdachte niet geloofwaardig, omdat er in zijn verklaringen veel ... Boschstraat vraagt naar de prijs van een taxirit naar de gemeente Beek. Om 4:22:06 uur sluit ..., exact overeenkomt met opbrengst van de betaalde taxiritten van de avond van 6 mei en vroege ... . . In haar arrest van 22 februari 2002 (LJN: AD5356) heeft de Hoge ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 03, 2013

  Inhoudsindicatie volgt

  ...12/01670. LZ. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. [Eiseres],. wonende te ...VERWEERSTER in cassatie,. niet verschenen. Partijen zullen hierna ook worden ... in een maand hoger dan 12 per week, dan betaalde [verweerster] de meeruren uit. Was het aantal ... [eiseres] voor haar beschikbaarheid om taxiritten te rijden op de dagen dat zij schoolritten ...

 • Uitspraak Nº C/03/186784 / HA ZA 14-17. Rechtbank Limburg, 2017-03-08

  ... dat de leveranties dan wel werkzaamheden niet aan ZOWonen ten goede zijn gekomen. In het vonnis ... rechtbank verwijst in dit verband naar een arrest van de Hoge Raad van 4 mei 2012 ... ten onrechte aan [gedaagde sub 1] betaalde salaris bestaat uit twee componenten: het teveel ... van bijvoorbeeld een wijnproeverij, een taxirit en een boeket bloemen over vijftig jaar worden ...

 • Uitspraak Nº 200.265.385/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-03-17

  ... . . . . arrest van 17 maart 2020 . . . . ... van 1 augustus 2019 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal uitgaan van die ... Xiaomi veroordeelt tot terugbetaling van betaalde proceskosten en Xiaomi veroordeelt in de ... bijkomende kosten zijn gemaakt, zoals taxiritten. Uit het enkele feit dat een medewerker in één ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, November 21, 2011

  Veroordeling ter zake van diefstal met geweld tegen personen en oplichting tot een gevangenisstraf van 2 jaren. Straftoemeting: proceshouding verdachte en veelvuldige recidive spelen een rol. Geen aanleiding voor (deels) voorwaardelijke straf.

  ...TEGENSPRAAK. Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken. gewezen ... het verlenen van een dienst, zijnde een betaalde taxirit van [plaats] naar [plaats] en/of ...De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. Overweging met ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, May 14, 2013

  Arbeidsrecht, vraag of ontslag op staande voet terecht is verleend. Bewijsperikelen.

  ...arrest van de eerste kamer van 14 mei 2013. in de zaak ...nietig is en dat [geïntimeerde] derhalve gehouden is om ... vast staat dat [appellant] tijdens de taxirit [X] bij de wangen heeft gepakt en vervolgens op ... 2011 tot verrekening van het teveel betaalde met het nog aan [appellant] toekomende ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 28, 2006

  Noodweer(exces) en culpa in causa. Indien verdachte een beroep doet op noodweer(exces), moet de rechter onderzoeken of de voorwaarden voor aanvaarding van dat verweer zijn vervuld. Blijkens art. 41 Sr: a) wat betreft noodweer: dat het begane feit was geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding -

  ...ABG/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ...Voorts heeft het Hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering. 2. ... hij [slachtoffer] heet, geen geld voor de taxirit. Ik heb bij zijn woning in [plaats A] met zijn ... het treffen van een regeling van de niet-betaalde taxirit - meermalen was gewaarschuwd dat ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 20, 2009

  Belanghebbende exploiteerde een taxibedrijf en heeft voor zijn taxi's teruggaaf van BPM verzocht, welke teruggaaf ook is verleend. De Inspecteur constateert bij een controle dat belanghebbende met zijn familie op vakantie naar Spanje is geweest en daarbij 3361 km met een taxi van de onderneming heeft gereden. Voor deze rit heeft belanghebbende een bedrag ad € 2275 verrekend met de onderneming. De

  ... gelast van het door belanghebbende betaalde griffierecht. 1.3. Tegen deze uitspraak heeft de ... Totaal aan privé ritten en zakelijke ritten niet zijnde taxiritten 4579 km (inclusief 3361 km ... ' (In dit verband wijst het Hof op het arrest van de Hoge Raad, nr. 08/01952, 27 februari 2009, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, July 05, 2011

  BPM. Verwijzingsprocedure HR 25 februari 2011, nr. 09/02514, LJN: BN8042. Taxivrijstelling niet van toepassing, omdat taxi’s door vakantieritten naar Spanje niet geheel of nagenoeg geheel voor taxivervoer zijn gebruikt.

  ...De Hoge Raad heeft bij arrest van 25 februari 2011, nr. 09/02514, LJN BN8042 ... Totaal aan privé ritten en zakelijke ritten niet zijnde taxiritten 4579 km (inclusief 3361 km ... aan belanghebbende het bij de Rechtbank betaalde griffierecht van € 285 vergoedt. Deze uitspraak ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, July 19, 2011

  Toepassing artikel 7:628a BW bij taxichauffeuse met gedeeltelijk vaste ritten en gedeeltelijk losse ritten.

  Arrest d.d. 19 juli 2011. Zaaknummer 200.048.396/01. HET ... en, opnieuw rechtdoende, [appellant] alsnog niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen, ... in een maand hoger dan 12 per week, dan betaalde [geïntimeerde] de meeruren uit. Was het aantal ... op een dag een of meer andere taxiritten, dan heeft zij over de totaal daarmee gemoeide ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, November 30, 2004

  Bij de begroting van de naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard van de aansprakelijkheid en de aard en ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor de betrokkene. Voorts dient te worden gelet op de bedragen die door Nederlandse rechters in

  ...G E R E C H T S H O F T E A R N H E M. Arrest. in de zaak van:. [appellant],. wonende te ... onder aftrek van de reeds door Sterpolis betaalde voorschotten ad € 231.427,91;. 2. voor recht ...337 lid 2 Rv (oud) kan, nu de rechtbank niet heeft verklaard dat het hoger beroep van dat ..., vordert [appellant] vergoeding van één taxirit per week, welke hij, verwijzend naar de ...