notariele volmacht voorbeeld

96 resultaten voor notariele volmacht voorbeeld

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº C/13/653033 / HA ZA 18-857. Rechtbank Amsterdam, 2019-07-24

  ... verder aan erflaatster aangeraden om een volmacht te regelen voor één van de kinderen of om aan ...Ik kan daar nu geen concreet voorbeeld van noemen, maar ik heb daar wel ervaring mee. ... wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening’ (hierna: het Stappenplan) van ...

 • Uitspraak Nº 200.183.396/01 en 200.183.398/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-01-23

  ... WAG is door [A] opgericht bij notariële akte van 24 april 2013. In de statuten van WAG is ... . Artikel 4- Volmacht . . . 1. De ... non-structural damage) ”, met als voorbeelden “ cracks in columns and beam column joints of ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, January 30, 2008

  Handtekening van vrouw onder notariële akte waarin zij haar man algehele volmacht verleent is vals. Met deze volmacht heeft de man hypotheekakte mede namens de vrouw getekend. Bank stelt dat, nu het om notariële verleden volmacht gaat, deze volmacht jegen

  ...zoals omschreven in de notariële akte d.d. 12 februari 2001, en deze ..., waarin is vermeld dat [eiseres] volmacht en last heeft gegeven aan [M.] om haar in alle ...Zij had een voorbeeld van de handtekening van mijn vrouw. (..) De ...

 • Uitspraak Nº 200.136.857/01. Gerechtshof Amsterdam, 2015-10-27

  ... . . 3.1.(i) Bij notariële akte van 3 januari 2000 is - als onderdeel van de ... . Indien we als voorbeeld een film van US$ 1 M nemen, en als koers 1 US $ = ... leden, waarvan 196 leden de onderstaande volmacht hebben gegeven. Het totaal aantal door leden ...

 • Uitspraak Nº 5650023. Rechtbank Gelderland, 2017-11-15

  ... 2.4 . . Bij notariële akte van 20 augustus 2012 heeft [vrouw] verklaard ... . . a. De volmachtgever in rechte te vertegenwoordigen, zo eisende als ... erkend dat hij vervolgens zelf een voorbeeld voor een pachtcontract van internet heeft gehaald ...

 • Uitspraak Nº C/16/423204 / HA ZA 16-691. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-09-19

  ... 13. Onherroepelijke volmacht voor overdracht en verpanding van een vordering ..., is teruglevering (door middel van een notariële akte) niet vereist. De vordering onder 4., voor ...Evenmin heeft [gedaagde] één voorbeeld gegeven waaruit blijkt dat in de periode vóór ...

 • Uitspraak Nº C/01/315161 / HA ZA 16-759. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-09-20

  ... verleende [eiser] aan Van Lanschot een notariële volmacht om de huurpanden voor 80% van de ...Wij geven een voorbeeld: . Wij dragen onze activiteiten over aan ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, January 30, 2008

  Vrijwaring bij zaaknummer 241172. Handtekening van vrouw onder notariële akte waarin zij haar man algehele volmacht verleent, is vervalst. Met deze volmacht heeft de man hypotheekakte mede namens de vrouw getekend.S Bank roept notarissen in vrijwaring op.

  ...Bij notariële akte van 14 maart 1988 hebben [X] en [M.] een ... akte verleden, waarin is vermeld dat [X] volmacht en last heeft gegeven aan [M.] om haar in alle ...Zij had een voorbeeld van de handtekening van mijn vrouw. (..) De ...

 • Uitspraak Nº C/13/415603 / HA ZA 08-3565. Rechtbank Amsterdam, 2018-12-05

  ... aangezien [naam waarnemer] de (proces)volmachten van de advocaten van Yukos Oil had ingetrokken, ... levering van deze aandelen strekkende notariële akte is op 10 september 2007 verleden ten ... Yukos Oil is een in het oog springend voorbeeld. Ook het onder druk zetten van rechters in ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, January 10, 2008

  Samenhangende zaak met zaaknummer 241172. Handtekening van vrouw onder notariële akte waarin zij haar man algehele volmacht verleent, is vervalst. Met deze volmacht heeft de man een hypotheekakte mede namens de vrouw getekend. De vrouw spreekt de notaris

  ... van de op 4 juli 2000 verleden volmacht en de mede daarop op 12 februari 2001 gebaseerde ...Bij notariële akte van 14 maart 1988 hebben [eiseres] en [man] ...Zij had een voorbeeld van de handtekening van mijn vrouw. (..) De ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 26, 2013

  Pandrecht op lidmaatschapsrecht coöperatie, huurbeding, executie. Art. 3:264 BW van overeenkomstige toepassing? Waarborgen openbare registers, art. 3:260 lid 1 BW.

  ...1.1.2 De coöperatie is opgericht bij notariële akte van 19 oktober 1993.(2) De statuten kennen ...? Bent u bekend met het concrete voorbeeld dat SNS Bank (één van de weinige banken die een ...3:78 BW (volmacht). 40 Zie o.m. inl. verzoekschrift onder 19, 23; ...

 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, March 29, 2013

  Kort geding. Woonvoorziening (ouderinittiatief) voor verstandelijk gehandicapte vrouwen. Zorgverlener zegt contract op. Voorzieningenrechter verleent vervangende toestemming om namens een van de bewoonsters in te stemmen met het sluiten van een overeenkomst met nieuwe zorgaanbieder. Het blokkeren van de nieuwe overeenkomst door (moeder en stiefvader van) een van de bewoonsters, wordt onrechtmatig

  ... kunnen zich in vergadering bij volmacht doen vertegenwoordigen;. (…). STEMMINGEN. ... niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. (…). Artikel 16. In alle ... (zie bijlage met het voorbeeld) af met SEH. (…). Elke bewoonster zal met haar ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer, April 05, 2013

  Uitspraak Ondernemingskamer 29 maart 2013; STICHTING GEDUPEERDE LEDEN AGRICO / “AGRICO” COÖPERATIEVE HANDELSVERENIGING VOOR AKKERBOUWGEWASSEN U.A..

  ...In een door haar overgelegde notariële akte - “proces-verbaal van constatering” - is ... in de aanmeldingsformulieren opgenomen volmacht zonder meer als zodanig heeft opgevat. 3.3 De ... ter terechtzitting bij wijze van voorbeeld verklaard dat de bij de overeenkomst met Aviko ...

 • Uitspraak Nº C/13/419369 / HA ZA 09-449. Rechtbank Amsterdam, 2018-12-05

  ... aangezien [naam 4] de (proces)volmachten van de advocaten van Yukos Oil had ingetrokken, ... aandelen Yukos Finance strekkende notariële akte verleden ten overstaan van een notaris in ... Yukos Oil is een in het oog springend voorbeeld. Ook het onder druk zetten van rechters in ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, July 24, 2012

  Uitvoering overeenkomst inzake huwelijksgoederengemeenschap, waarin een boetebepaling is opgenomen. Schade door onrechtmatig beslag.

  ... gesloten die is neergelegd in een notariële akte van. 5 september 2005. Hierin is onder meer ... de ondertekening van een onherroepelijke volmacht. Aan deze verplichting heeft zij op 5 september ... dat niet mee dat de andere partij dat voorbeeld moet volgen. Grief II in het principaal appel die ...

 • Uitspraak Nº 18/997501-09. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-06-13

  ... van een notaris betreffende een notariële akte van uitgifte in erfpacht is volgens de ... aantal gevallen is geoefend met voorbeeldvragen en dat deze vragen in enkele gevallen zijn ... bevoegd en verdachte had een volledige volmacht. [organisatie 14] was in die periode de enige ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, December 20, 2011

  Geschil tussen de Gemeente Rotterdam en Eneco over de vraag wie de kosten van het - op aanwijzing van de Gemeente - verleggen van leidingen moet dragen. Het hof oordeelt dat Eneco bij de verzelfstandiging in 1992 een (economisch) opstalrecht op de leiding heeft gekregen, en dat dit opstalrecht niet alleen de eigendom van de leidingen maar ook een zakelijk 'ligrecht' behelst.

  ...Op die datum heeft de Gemeente bij notariële akte van inbreng (hierna: Akte van Inbreng) en ... heeft de Gemeente een onherroepelijke volmacht aan GEB verleend tot het vervullen van alle ... en de Gemeente geen enkel (overtuigend) voorbeeld heeft weten te geven van een verlegging waarbij ...

 • Besluit van 18 juni 2008, houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 2008 (Handelsregisterbesluit 2008)

  ... gegevens en de inhoud van hun volmacht in het handelsregister opgenomen. 2. In het ...een authentiek afschrift van de notariële akte die van de wijziging is opgemaakt of, indien ...Voorbeeld een vereniging met alleen andersoortige ...

 • Cassatie van Hoge Raad, January 14, 2011

  Faillissementsrecht. Overeenkomstenrecht; opzegging kredietovereenkomst met vennootschap door bank zonder dat opzegging wordt geëffectueerd; faillissement vennootschap; vraag of (i) wel of geen opzegging van de kredietovereenkomst heeft plaatsgevonden, (ii) de bank een aantal zekerheden waarop zij aanspraak maakt onverplicht heeft doen vestigen, (iii) de bank een jegens de nieuwe, onbetaalde...

  ...Bij notariële akte d.d. 11 augustus 1999 is ten gunste van de ... van Amlin heeft aan de curator volmacht verleend om hun individuele vorderingen wegens ...Een voorbeeld van de eerste subcategorie is het geval waarin ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 11, 2009

  Artikel 2 Wet BRV. Verkrijging economische eigendom van bestanddeel?

  ...3.1.3. Krachtens notariële akte van verdeling van 29 augustus 2007 heeft ...Daarom valt bij voorbeeld de rechtsfiguur van huur niet eronder. De huurder ... zoals een onherroepelijke volmacht tot levering, ontkomt aan de heffing van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, March 28, 2012

  Mocht Mutualis aannemen dat de rentmeester van WML bevoegd was om haar percelen van WML te verkopen, nu deze rentmeester zelf belang had in Mutualis? Rechtbank stelt belang hebben in gelijk aan hoedanigheid van wederpartij in de regeling van de Selbsteintritt zoals geregeld in art. 3:68 BW en 7:416 BW

  ...3.8. Zowel bij volmacht als bij lastgeving kan de gevolgmachtigde of ...Ik heb als voorbeeld genomen de overeenkomst die ik met [K] heb ... en Mutualis van 24 december 2007 en de notariële akte van levering tussen WML en Mutualis van 25 ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, April 13, 2010

  ABC-transacties. Het hof stelt vast dat ieder van de notarissen op ernstige wijze heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 99 lid 1 Wna. In het bijzonder zijn zij bij herhaling tekortgeschoten in de naleving van hun onderzoeksplicht. Door hun handelen hebben de notarissen het vertrouwen dat de maatschappij in de notaris moet kunnen hebben op aanzienlijke wijze geschaad. Bij de...

  ... BFT en, desverlangd, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie als klagers aan te merken, ... ook in deze zin toegelicht en met voorbeelden onder verwijzing naar het onderzoeksrapport ... te beperken heeft de bank (via een volmacht verkregen van A) het pand doen verkopen. Het is ...

 • Besluit van 15 april 2003, houdende tijdelijke regeling voor de notariële tarieven in de onroerendgoedpraktijk tot 1 juli 2003 (Tweede tijdelijk besluit notariële tarieven onroerendgoedpraktijk)

  ...Als voorbeeld kan dienen het hypotheektarief dat 2/3de bedraagt van het transporttarief. ...VII. Volmacht aan crediteur tot hypotheekverlening. Indien de debiteur een ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 13, 2005

  13 mei 2005 Eerste Kamer Nr. C04/061HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STICHTING ONDERZOEK BEDRIJFSINFORMATIE SOBI, optredende als lasthebber van de 212 in de aan dit arrest gehechte cassatiedagvaarding vermelde lastgevers, gevestigd te Amsterdam, doch kantoorhoudende te Nieuwersluis, gemeente Loenen, EISERES tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster,...

  ...(iii) Bij notariële akte van 30 augustus 1991 zijn Heino Krause als ... de jaren 1985 tot en met 1990 en dat die volmacht zich niet uitstrekt tot het gestelde onrechtmatig ...Een voorbeeld van een dergelijke stilzwijgende afstand is het ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, September 12, 2012

  - Geschil rond verkoop van camping c.a. ten bedrage van € 4.000.000,-, o.a. met betrekking tot btw over 'managementvergoeding' - Taalkundige uitleg contract prevaleert wegens feit dat gaat om zuiver commerciële transactie. - Art. 5.1 en 5.3 in koopakte staan niet in de weg aan beroep op non-conformiteit. - Beroep op artikel 6:89 BW verworpen.

  ...2.3. De notariële leveringsakte van het recreatiepark is gepasseerd ... deskundige nodig kan zijn (zoals bij voorbeeld ten aanzien van het zwembad en de ... grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is hen te vertegenwoordigen,. 5.3. ...