notariele volmacht voorbeeld

96 resultaten voor notariele volmacht voorbeeld

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 12 oktober 2010

  Zaak Willem H. 1. Beroep op ontbreken van onpartijdigheid rechter, art. 6.1 EVRM. 2. Uitlatingen vz. van de Rb verenigbaar met art. 6.1-2 EVRM? 3. Uitsluiten getuigenverklaringen voor het bewijs. 4. (Afgeleid) verschoningsrecht? Uitsluiten getuigenverklaring van de secretaresse van de voormalige rm van de verdachte voor het bewijs. 5. Gebruik van brief rm voor het bewijs. 6. Bruikbaarheid...

  ... akte van verpanding, een onherroepelijke volmacht, een concept-aandeelhoudersbesluit, een ... zullen daarvan hierna nog een aantal voorbeelden tegenkomen. Het is evenwel niet goed indien ... [Z] in strijd zijn met hetgeen in de notariële akte met betrekking tot de overdracht van ...

 • Besluit van 17 september 2002, houdende tijdelijke regeling voor de notariële tarieven in de onroerendgoedpraktijk van 1 oktober 2002 tot 1 april 2003 (Tijdelijk besluit notariële tarieven onroerendgoedpraktijk)

  ...Als voorbeeld kan dienen het hypotheektarief dat 2/3de bedraagt van het transporttarief. ...VII. Volmacht aan crediteur tot hypotheekverlening. Indien de debiteur een ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 januari 2010

  Artikel 3.92, lid 1, Wet IB 2001; inkomstenbelasting, resultaat uit terbeschikkingstelling van tot huwelijksgemeenschap behorende goederen wordt slechts genoten door bestuursbevoegde echtgenoot.

  ...Evenmin is een onherroepelijke volmacht hier mogelijk". 5.5 Artikel 1:97 BW bepaalt onder ... bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de ... uit onrechtmatige daad zijn voorbeelden van vorderingen op naam. Voor het bestaan van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 januari 2010

  Artikel 3.92, lid 1, Wet IB 2001; inkomstenbelasting, resultaat uit terbeschikkingstelling van tot huwelijksgemeenschap behorende goederen wordt slechts genoten door bestuursbevoegde echtgenoot.

  ...Evenmin is een onherroepelijke volmacht hier mogelijk". 5.5 Artikel 1:97 BW bepaalt onder ... bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de ... uit onrechtmatige daad zijn voorbeelden van vorderingen op naam. Voor het bestaan van ...

 • Besluit van 11 december 2002, houdende regelen betreffende de inrichting en raadpleging van het boedelregister, bedoeld in artikel 186 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit boedelregister)

  ... of uittreksel van de desbetreffende notariële akte alsmede, indien de verklaring in naam van de ... voor dit doel afgegeven schriftelijke volmacht; b. ter inschrijving van de verlenging van de ... beheer van het boedelregister of bij voorbeeld een andere wijze van aanlevering dan schriftelijk ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 9 oktober 2009

  Art. 2, lid 2, Wet BRV. Verkrijging van economische eigendom bij overeenkomst onder voorwaarde?

  ...(ii) De notariële akte van levering zal worden verleden op 1 april ... beschikken, of aan een onherroepelijke volmacht tot levering. In die gevallen is er meer aan de ...5.9 Onze zaak lijkt een voorbeeld van de gevallen die de Staatssecretaris op het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 juli 2010

  Wijziging van standpunt t.a.v. vorderingsgerechtigheid. Gewijzigde standpunt niet bewezen.

  ...-Nederlanden door de curator, bij voorbeeld door het overleggen van een verklaring van AM ...(v) een ongedateerde "volmacht", ondertekend door [Naam]. In de sub (i) genoemde ... namens Global Calling via notariële akte op 22-10-2007 al diens aandelen in Global ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 12 december 2007

  Koop van verontreinigde percelen aan het Kanaal Noord en de Bouwe Landlaan te Apeldoorn. Koper wist dat zij een verontreinigd perceel kocht en heeft in dat verband met verkoper afgesproken dat verkoper voor een bedrag van maximaal f 100.000,-- ( euro 45.378,02) zou bijdragen in de saneringskosten. Saneringskosten vallen tegen. Koper vordert onder meer een verklaring voor recht dat verkoper voor...

  ... overschrijving van de daartoe bestemde notariële akte van 4 maart 1988 (productie 3 bij ...Kwakkel laat hiertoe een volmacht vervaardigen (..)". Vervolgens worden in de ...fl. 240.000,--. Een laatste voorbeeld: Bedragen de saneringskosten ter plaatse van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 7 november 2012

  Deze zaak maakt deel uit van een cluster van 54 soortgelijke zaken, waarbij tuinders stellen hun oogst op stam te hebben verkocht aan een Poolse vennootschap die deze producten heeft laten oogsten door Poolse arbeiders. Belanghebbende is tuinder en heeft in het onderhavige jaar een overeenkomst gesloten met een Poolse vennootschap, waarin is vermeld dat belanghebbende zijn oogst op stam verkoopt...

  ...Op 21 mei 1999 werd de volmacht voor mevrouw F beëindigd. 2.6.2. Het Poolse ...8.2 In de notariële akte van vestiging van het in lid 8.1 bedoelde ...Als voorbeeld:. Bank 31-12-2001: DZ; uitbreiding en onderhoud ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, 13 december 2007

  Afhandeling nalatenschap.

  ... aan één van hen, dan wel over en weer volmacht hebben gegeven, maar uitsluitend aan enkele ...Als voorbeeld verwijst hij naar zijn overgelegde brief van 19 ... de notaris binnen de vereisten van het notariële ambt en naar vermogen het nodige heeft gedaan ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, 18 januari 2011

  Het hof is van oordeel dat de door het BFT in eerste aanleg ingediende klacht in hoger beroep wordt uitgebreid. Het hof is van oordeel dat een dergelijke uitbreiding van de klacht ongeoorloofd is. Klagers brengen in hoger beroep naar voren dat de kamer kennelijk van oordeel is dat ingeval een klager heeft meegewerkt aan malafide constructies, danwel had moeten weten dat hij daaraan meewerkte,...

  ...3. F.J. Winkel RA,. en. KONINKLIJKE NOTARIËLE BEROEPSORGANISATIE,. gevestigd te ... opvallend dat zeer vele personen die per volmacht passeren, dezelfde dag van passeren of van de ... Toelichting op deze bepaling wordt als voorbeeld waarin de notaris zijn dienst zal moeten ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 januari 2009

  Artikel 3.4 Wet IB 2001. Commanditaire vennoot die tevens directeur is van besloten vennootschap die beherende vennoot van de commanditaire vennootschap is. Overtreedt commanditaire vennoot aldus het verbod van artikel 20, lid 2, Wetboek van Koophandel met als gevolg dat hij vanwege het ingevolge artikel 21 Wetboek van Koophandel hoofdelijk verbonden zijn voor de verbintenissen van de...

  ...Het belangrijkste voorbeeld hiervan vormen commanditaire vennoten." (5). "Het ... vennoot al dan niet krachtens volmacht in naam van de vennootschap of oefent hij door ..., pre-advies voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Den Haag: SDU, 2005, p. 138, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 oktober 2004

  Overdrachtsbelasting. Commanditaire vennootschap. Actieve samenwerking.

  ... zijn, zelfs niet uit kracht ener volmacht (artikel 20, lid 2, Wetboek van Koophandel). 3.5. ...1.1. Blijkens een notariële akte, verleden op 30 juni 1997, is de ... december 2000(26) worden de volgende voorbeelden van oneigenlijk gebruik van de inbrengfaciliteit ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 10 augustus 2007

  Recht van overgang 1995, economische eigendomsoverdracht, legaat, BNB 1987/150.

  ...3.1.1. Bij notariële akte van 24 december 1993 verkocht ... aan belanghebbende een onherroepelijke volmacht werd verleend om de levering van het verkochte te ...Voor een voorbeeld van een geval waarin de koopovereenkomst ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 26 november 2009

  Medeplegen van valsheid in geschrift en (medeplegen van feitelijk leidinggeven aan) het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften. De prijzen die verdachten hebben vastgesteld voor de aandelen die door hen in privé werden verkocht aan de eigen vennootschap ter aflossing van hun schuld aan de eigen vennootschap, waren - naar verdachten op basis van de door hen in hun beroepsuitoefening als...

  ... de terechtzittingen van november 2009 volmacht heeft gegeven. Alle hierna te bespreken verweren ..., in een authentieke akte, te weten een notariële akte d.d. 29 december 2000, betreffende de ... onderneming, niet het goede voorbeeld heeft gegeven. Hij is in die positie iemand in ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, 3 juli 2008

  Gelet op het bepaalde in artikel 103 lid 5 Wet op het Notarisambt (Wna) kan de kamer besluiten tot openbaarmaking van de maatregel van waarschuwing of berisping, indien enig door deze bepaling beschermd belang dat vordert. Op grond van artikel 107 lid 3 Wna is deze bepaling ook in hoger beroep toepasselijk. In de onderhavige zaak is het hof van oordeel dat geen belang een openbaarmaking als...

  ... op 2 oktober 2006, ondanks dat hem een voorbeeld tekst is aangereikt door klagers. b. de ... concepten en hem meegedeeld dat zij pas volmacht zouden geven om hen te vertegenwoordigen bij het ... was voor het verlenen van zijn notariële dienst op eventuele verzoeken van clientèle, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 12 januari 2011

  incidentele vorderingen. In beginsel is er een open systeem van incidenten. Hierop bestaat een uitzondering als het onderwerp waarop het incident betrekking heeft op een andere wijze aan de rechtbank had dienen te worden voorgelegd.

  ...2.19. Op 14 december 2009 is een notariële akte tot wijziging van de statuten verleden ...Als voorbeeld noemen [gedaagden] dat voor het aangaan van ... grond van een bijzondere schriftelijke volmacht ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 10 februari 2012

  Omzetbelasting; algemene beginselen van unierecht; art. 15 Wet OB; toepassing fraus legis (misbruik van recht) bij lease van ziekenhuisapparatuur.

  ...Bij notariële akte van 29 januari 2001 is haar naam gewijzigd ... eigenaar tevens een onherroepelijke volmacht heeft gegeven tot het vervreemden of bezwaren van ...Een voorbeeld daarvan is de keuze om een bedrijfsmiddel te ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 19 augustus 2009

  Erfrecht. Rekening en verantwoording. Onrechtmatige daad. Broer handelt onrechtmatig jegens zus door naar eigen zeggen het daarheen te leiden dat de moeder voor aanzienlijke bedrag via zijn bankrekening betaalt aan goede doelen, zonder dat de broer kan verantwoorden dat dit bedrag ook metterdaad aan de goede doelen is betaald.

  ... van de moeder beschikt over een volmacht om vanaf de rekeningen van de moeder ...(…). Als voorbeeld treft u bijgevoegd tevens aan een kopie van een ... een boedelbeschrijving opmaakt bij notariële akte, zodat niet aan de toepassingsvoorwaarden ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 9 oktober 2009

  Art. 2, lid 2, en art. 9 Wet BRV. Verkrijging onverdeeld aandeel in economische eigendom onder voorbehoud van stille reserves door vervreemder.

  ... ingang van de dagtekening daarvan bij notariële akte een overeenkomst van commanditaire ...Van dit laatste kan bij voorbeeld sprake zijn indien een beperkt recht wordt ... zoals een onherroepelijke volmacht tot levering, ontkomt aan de heffing van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 24 november 2009

  Medeplegen van valsheid in geschrift en (medeplegen van feitelijk leidinggeven aan) het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften. De prijzen die verdachten hebben vastgesteld voor de aandelen die door hen in privé werden verkocht aan de eigen vennootschap ter aflossing van hun schuld aan de eigen vennootschap, waren - naar verdachten op basis van de door hen in hun beroepsuitoefening als...

  ..., in een authentieke akte, te weten een notariële akte d.d. 29 december 2000, betreffende de ... 1], die daartoe van [medeverdachte] een volmacht had gekregen, de aangifte namens [medeverdachte]. ... onderneming, niet het goede voorbeeld heeft gegeven. Hij is in die positie iemand in ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 december 2006

  Fiscale vergrijpboetes; HR komt terug van BNB 1988/270; opzet/grove schuld van adviseur wordt niet toegerekend aan belastingplichtige.

  ... tot geval sterk kunnen verschillen, bij voorbeeld naar gelang zijn hoedanigheid en zijn kennis en ...2.3 In de notariële akte van verdeling en levering (gepasseerd op 22 ... als vertegenwoordiger krachtens volmacht op voor een belastingplichtige.(49) De ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 25 november 1998

  ...3.1.1. Bij notariële akte van 14 april 1982 heeft de Gemeente een ...; de gemeente geeft reeds nu voor alsdan volmacht aan de woningcorporatie/instelling om namens haar ... een erfdienstbaarheid en anders dan bij voorbeeld de vruchtgebruiker en de erfpachter - niet gezegd ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 29 april 2005

  29 april 2005 Eerste Kamer Rek.nr. R04/046HR (OK 112) JMH Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: 1. Mr. Cornelis Germaine Alexis MATTHEUSSENS, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van D FREIGHT GROUP N.V., kantoorhoudende te Roosendaal, 2. POLISOL B.V., gevestigd te Bergen (L.), VERZOEKERS tot cassatie, advocaten: mrs. D. Rijpma en A.S. Douma, t e g e n D FREIGHT...

  ... heeft [A] aan ING een onherroepelijke volmacht verleend om tot de verkoop en levering van de ...1.19 Bij notariële akte van 28 november 2000 zijn de onroerende ... worden vastgesteld, of de curator bij voorbeeld onrechtmatig heeft gehandeld jegens een of meer ...