notariele volmacht voorbeeld

96 resultaten voor notariele volmacht voorbeeld

 • Beoordeling vLex
 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, August 13, 2009

  Verbod aan de bank om over te gaan tot parate executie van haar recht op hypotheek met betrekking tot twee woningen zolang niet voldoende aannemelijk is geworden dat eisers zich aan andere fraudezaken hebben schuldig gemaakt.

  ...notariële akte van 29 juni 2005 is de onder 2.2. vermelde ... vervalt of een door schuldenaar gegeven volmacht eindigt; (…). Artikel 30. Opzegging van de ... banken en verzekeraars hebben het voorbeeld van ING gevolgd. Tranzparanz is hierdoor in grote ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 04, 2005

  4 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C03/274HR RM/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. Mr. Eliza Anna Maria VAN UIJTHOVEN, in haar hoedanigheid van bewindvoerder van [eiser 2], kantoorhoudende te Tilburg, 2. [Eiser 2], wonende te [woonplaats], 3. Mr. Daan Pieter SCHALKEN in zijn hoedanigheid van bewindvoerder van [eiser 4], kantoorhoudende te Boxtel, 4. [Eiser 4], wonende te [woonplaats

  ... Kavelruil verkocht en op die dag bij notariële akte geleverd een verhard perceel, groot 845 m², ...De voor de praktijk belangrijkste voorbeelden zijn vermoedelijk: nadere bestemmingen met ... de transactie met instemming dan wel volmacht van alle betrokkenen aanging(23). 24) Voorzover ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, March 14, 2006

  Eiser in zijn hoedanigheid heeft gedaagde (verder: [geïntimeerde]) bij exploot van 29 september 2005 gedagvaard om te verschijnen voor dit hof en gevorderd dat het hof, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad, voor recht zal verklaren dat de ontbindende voorwaarde als geformuleerd in artikel (het hof leest:) 11 van de overdrachtsakte tussen [A] en [geïntimeerde] van 31 mei 2002 is ingetreden en dat...

  ...2.5 [A] heeft bij notariële akte, op 31 mei 2002 verleden door notaris mr ... en verkoper verklaren onherroepelijk volmacht te geven - met het recht de volmacht aan een ... causale stelsel (het wegvallen, bij voorbeeld als gevolg van vernietiging, van één ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 04, 2000

  ... is ter zake van de verkrijging bij notariële akte van 26 september 1995 van de economische ... onherroepelijke volledige en perfecte volmacht aan de opsteller tot het namens partijen ... dat die overeenkomst bestond, bij voorbeeld door het overleggen van een makelaarscontract.". ...

 • Besluit van 15 december 2005, houdende uitvoering van financiële bepalingen van de Wet bodembescherming ter zake van sanering van de bodem (Besluit financiële bepalingen bodemsanering)

  ... zijn handtekening of door middel van een volmacht. Bij de aanmelding wordt een onderzoek overlegd ... het moment van inschrijving van de notariële akte van overdracht van de eigendom of het ...Voorbeeld: het percentage geregeld in artikel 17, tweede ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, February 14, 2006

  Vrouw, op huwelijkse voorwaarden (koude uitlsuiting) gehuwd, maakt aanspraak op verdeling als ware er sprake van een gemeenschap onder meer met beroep op HR 18-6-2004 N 2004, 339.

  ... 1:115 BW op straffe van nietigheid bij notariële akte moet zijn aangegaan. Daarvan is in het ... is geweest van "diverse leningen als voorbeeld van gezamenlijk opereren", ter zake waarvan zij ... zonder dat hem daartoe schriftelijk volmacht is verleend en zonder dat onderling enige ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, September 14, 2000

  ...S, blijkens een ter zitting overgelegde volmacht te dezen handelende als gemachtigde van de ...2.5. Bij notariële akte op 13 april 1995 voor de notaris verleden ... dat die overeenkomst bestond, bij voorbeeld door het overleggen van een makelaarscontract.". ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, September 14, 2000

  ...S, blijkens een ter zitting overgelegde volmacht te dezen handelende als gemachtigde van de ...2.5. Bij notariële akte op 13 april 1995 voor de notaris verleden ... dat die overeenkomst bestond, bij voorbeeld door het overleggen van een makelaarscontract.". ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, September 11, 2002

  Belanghebbende heeft duurzaam tehuis in zowel Nederland als Verenigd Koninkrijk, maar middelpunt levensbelangen ligt in Nederland. Belanghebbende is eigenaar gebleven van het op naam van een Liechtensteinse Stiftung gestelde vermogen, waaronder aandelen, en heeft inkomsten uit die aandelen genoten. Omvang van de voordelen vastgesteld met omkering van bewijslast wegens het niet doen van de...

  ...(..) Uiteindelijk is via een notariele leningsovereenkomst een lening van X aan mij ..." (.) waarin aan belanghebbende een volmacht is verleend om voor H een bankrekening bij BBP te ... verhoor - het Hof noemt bij wijze van voorbeeld de verhoren van (..) - blijkt de juistheid van de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 18, 2000

  ... eigendom van deze panden bij notariële akte verkocht aan thans-eiseres tot cassatie ...] aan Amsem een onherroepelijke volmacht verleend om de levering van de juridische ..., verweerders geen reden zagen dat voorbeeld te volgen. Daarna heeft Amsem, tot 1997, geen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 10, 2000

  ..."Als bij voorbeeld iemand één aandeel van de 100 of 1000 in een BV ... registers uitsluitend mogelijk met notariële verklaring) niet. Deze transacties zijn ..., uitgestelde juridische levering en volmacht tot levering aan ontwikkelaar. Duidelijk is aan ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 12, 2002

  ... de vraag of op grond van de in de notariële akte van 29 december 1995 neergelegde ...VOLMACHT. a. Als onverbrekelijk onderdeel van deze ... elementen van de definitie bevat - bij voorbeeld het risico van tenietgaan en waardeverandering ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 12, 2002

  ... de vraag of op grond van de in de notariële akte van 29 december 1995 neergelegde ...VOLMACHT. a. Als onverbrekelijk onderdeel van deze ... elementen van de definitie bevat - bij voorbeeld het risico van tenietgaan en waardeverandering ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 18, 2002

  ..., een woningbouwvereniging, heeft bij notariële akte van 28 april 1995 opgericht Stichting "De ..., aan belanghebbende last en volmacht geeft de opstallen te beheren, het groot- en ...Als voorbeeld hiervan noem ik HR 1 november 1996, NJ 1997, 117 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 12, 2002

  ...1.2 Volgens een notariële akte van 29 december 1995 (hierna: de akte) heeft ...VOLMACHT. a. Als onverbrekelijk onderdeel van deze ... elementen van de definitie bevat - bij voorbeeld het risico van tenietgaan en waardeverandering ...

 • Cassatie van Hoge Raad, August 09, 2002

  ...[Betrokkene 2] kon ingevolge volmacht over die rekening beschikken. (g) Op 11 februari ... tot andere omstandigheden (zoals, bij voorbeeld, de inhoud van door de aanvrager in het kader van ... de aandelen geleverd middels een notariële akte tot levering van aandelen (..). 2.2 Indien ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 09, 2003

  ... [eiser] psychisch is beschadigd, bij voorbeeld in die zin dat hij door het ontnemen van de ... basis van de tweede overeenkomst tot notariële afwikkeling wenste over te gaan. Op initiatief ... is dat [betrokkene 1] geen toereikende volmacht had, was de H.I.D. door die overeenkomst gebonden ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 10, 2000

  ..."Als bij voorbeeld iemand één aandeel van de 100 of 1000 in een BV ... registers uitsluitend mogelijk met notariële verklaring) niet. Deze transacties zijn ..., uitgestelde juridische levering en volmacht tot levering aan ontwikkelaar. Duidelijk is aan ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 03, 1999

  ...Bij notariële akte van 1 september 1995 hebben belanghebbende ...Daarom valt bij voorbeeld de. rechtsfiguur van huur niet eronder. De ...onherroepelijke volmacht tot levering, ontkomt aan de heffing. van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 18, 2003

  ... gevallen gerechtvaardigd kan zijn, bij voorbeeld wanneer een aandeelhouder met een naar redelijke ... vanaf het moment dat de belegger zijn volmacht had afgegeven tot het moment van de ava, teneinde ... met gegevens uit de overgelegde notariële akten. Zie voor de voorgeschiedenis van deze zaak ...

 • Van kracht Burgerlijk Wetboek Boek 7