objectieve maatstaven betekenis

2389 resultaten voor objectieve maatstaven betekenis

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, February 24, 2009

  Uitleg cao. Betekenis naar objectieve maatstaven van de bewoordingen is beslissend; mede letten op aannemelijkheid rechtsgevolgen. Werkgever viel toen hij een ondernemings-cao dan wel een bedrijfstak-cao diende toe te passen, niet onder de werkingssfeer van een eerdere cao.

  ... als de onderhavige is beslissend de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, Sector kanton, March 31, 2008

  Uitleg CAO-bepalingen. Deze zijn in beginsel doorslaggevend. Kantonrechter: "Daarbij komt het dus niet aan op de bedoelingen van partijen bij het Sociaal Plan, voor zover die bedoelingen niet kenbaar zijn uit de tekst van het plan, maar op de betekenis die naar objectieve maatstaven uit de tekst volgt".

  ...), in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn. Daarbij komt het dus niet aan op de ... plan, maar op de betekenis die naar objectieve maatstaven uit de tekst volgt. Gelet hierop komt ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, May 28, 2008

  Het hof stelt voorop dat het bij vooropgesteld dat het bij de onderhavige CAO gaat om uitleg van bepalingen die algemeen verbindend zijn verklaard en dat daarbij in beginsel de bewoordingen daarvan en eventueel van de daarbij behorende schriftelijke toelichting, gelezen in het licht van de gehele tekst van die overeenkomst, van doorslaggevende betekenis zijn. Daarbij komt het niet aan op de...

  ... die overeenkomst, van doorslaggevende betekenis zijn. Daarbij komt het niet aan op de bedoelingen ... zijn, maar op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen waarin de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, August 24, 1999

  Uit de GS-toelichting (IDR) op post 9505 valt af te leiden dat goederen slechts onder post 9505 10 90 van het GDT kunnen worden ingedeeld indien zij door hun eigenschappen en kenmerken gewoonlijk in de periode rondom kerst worden gebruikt. Naar objectieve maatstaven te bepalen verwijzingen naar het kerstfeest moeten daarbij voor de indeling in het GDT van doorslaggevende betekenis zijn....

  ... 1 worden ingedeeld aan de hand van de objectieve, uiterlijke kenmerken, die in het tarief worden ... rood en groen van doorslaggevende betekenis voor de indeling in het tarief. 5.3. De ...Naar objectieve maatstaven te bepalen verwijzingen naar het kerstfeest ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, August 24, 1999

  Uit de GS-toelichting (IDR) op post 9505 valt af te leiden dat goederen slechts onder post 9505 10 90 van het GDT kunnen worden ingedeeld indien zij door hun eigenschappen en kenmerken gewoonlijk in de periode rondom kerst worden gebruikt. Naar objectieve maatstaven te bepalen verwijzingen naar het kerstfeest moeten daarbij voor de indeling in het GDT van doorslaggevende betekenis zijn....

  ... 1 worden ingedeeld aan de hand van de objectieve, uiterlijke kenmerken, die in het tarief worden ...Naar objectieve maatstaven te bepalen verwijzingen naar het kerstfeest ... indeling in het GDT van doorslaggevende betekenis zijn. Vermelding van goederen in kerstcatalogi ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Groningen, December 15, 2002

  Bewaring / AC-procedure. Nadat eiser, een gestelde Liberiaan, een aantal jaren illegaal in Nederland heeft verbleven, heeft hij een asielaanvraag ingediend. Tijdens de AC-procedure is de identiteit van eiser bekend geworden en na afloop van de AC-procedure is eiser in bewaring gesteld. Ter zitting heeft de gemachtigde van eiser betoogd dat - onder verwijzing naar de uitspraak 00/68 KG van...

  ... op feiten en omstandigheden die, naar objectieve maatstaven gemeten, een redelijk vermoeden van legaal verblijf opleveren. De betekenis hiervan is dat geen sprake mag zijn van een ...

 • Uitspraak Nº C/03/218783 / KG ZA 16-135. Rechtbank Limburg, 2016-06-13

  ..., waarbij het aankomt op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, August 24, 1999

  Uit de GS-toelichting (IDR) op post 9505 valt af te leiden dat goederen slechts onder post 9505 10 90 van het GDT kunnen worden ingedeeld indien zij door hun eigenschappen en kenmerken gewoonlijk in de periode rondom kerst worden gebruikt. Naar objectieve maatstaven te bepalen verwijzingen naar het kerstfeest moeten daarbij voor de indeling in het GDT van doorslaggevende betekenis zijn....

  ... 1 worden ingedeeld aan de hand van de objectieve, uiterlijke kenmerken, die in het tarief worden ... catalogus is niet van doorslaggevende betekenis voor de indeling in het tarief. Het ...Naar objectieve maatstaven te bepalen verwijzingen naar het kerstfeest ...

 • Uitspraak Nº 7918569. Rechtbank Amsterdam, 2020-02-06

  ... bepaling in een CAO een uitleg naar objectieve maatstaven moet worden gegeven. Daarbij zijn in ... tekst van de CAO, van doorslaggevende betekenis. Indien bedoelingen van CAO-partijen uit de ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 5846. Rechtbank Amsterdam, 2017-07-05

  ... aannemelijk is gemaakt dat hij, naar objectieve maatstaven gemeten, als gevolg van de verleende ergunningen hinder van enige betekenis ondervindt. Eiser wordt dan ook niet geraakt in ...

 • Uitspraak Nº 200.191.988_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-05-23

  ... evenwel tot het oordeel dat bij een objectieve uitleg, zoals volgens de Hoge Raad het ... te worden uitgelegd naar objectieve maatstaven, met inachtneming van de Haviltexmaatstaf (zie HR ...betekenis zou toekomen die zou wijzen op een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, August 24, 1999

  Uit de GS-toelichting (IDR) op post 9505 valt af te leiden dat goederen slechts onder post 9505 10 90 van het GDT kunnen worden ingedeeld indien zij door hun eigenschappen en kenmerken gewoonlijk in de periode rondom kerst worden gebruikt. Naar objectieve maatstaven te bepalen verwijzingen naar het kerstfeest moeten daarbij voor de indeling in het GDT van doorslaggevende betekenis zijn....

  ... 1 worden ingedeeld aan de hand van de objectieve, uiterlijke kenmerken, die in het tarief worden ...Naar objectieve maatstaven te bepalen verwijzingen naar het kerstfeest ... indeling in het GDT van doorslaggevende betekenis zijn. Vermelding van goederen in kerstcatalogi ...

 • Uitspraak Nº 7825072 CV EXPL 19-12748. Rechtbank Amsterdam, 2019-12-03

  ..., is niet van doorslaggevende betekenis voor toepasselijkheid van de CAO omdat alle ... bepaling in een CAO een uitleg naar objectieve maatstaven moet worden gegeven. Daarbij zijn in ...

 • Uitspraak Nº 5184359 AZ VERZ 16-136. Rechtbank Limburg, 2016-08-31

  ...[verzoeker] , dient hij aan de hand van objectieve feiten te beoordelen of de door [verzoeker] ... daarop, in beginsel van doorslaggevende betekenis is. Daarbij komt het niet aan op een strikt ... van de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen waarin de bepaling is ...

 • Uitspraak Nº KG ZA 15-1556. Rechtbank Amsterdam, 2016-02-24

  ...Het komt daarbij aan op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de ...

 • Uitspraak Nº 201606328/1/A1. Raad van State, 2017-09-13

  ... woningen geen milieugevolgen van enige betekenis van de REC kunnen ondervinden. Naar het oordeel ... dat niet is gebleken dat zij, naar objectieve maatstaven gemeten, milieugevolgen van enige ...

 • Uitspraak Nº 17_2607. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-10-12

  ... aannemelijk moet maken dat hij, naar objectieve maatstaven gemeten, hinder van enige betekenis ...

 • Uitspraak Nº 7123813 CV EXPL 18-3479. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-01-30

  ... de cao norm wordt gekeken naar de “betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de ...

 • Uitspraak Nº 200.111.958. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-10-13

  ... heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is ... de door haar verdedigde uitleg naar objectieve maatstaven niet in de tot . 1 januari ...Behalve aan de taalkundige betekenis van de bewoordingen, gelezen in de context van de ...

 • Uitspraak Nº 201504206/1/A4. Raad van State, 2016-03-16

  ... vaststaat dat [appellant sub 1], naar objectieve maatstaven gemeten, als gevolg van de vergunning hinder van enige betekenis zal ondervinden. [appellant sub 1] wordt dan ook ...

 • Uitspraak Nº 200.248.552/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-08-13

  ... heeft als een cao, een uitleg naar objectieve maatstaven moet worden gegeven, waarbij in ... tekst van de cao van doorslaggevende betekenis zijn, zodat het niet aankomt op de bedoelingen ...

 • Uitspraak Nº C/10/478583 / HA ZA 15-709. Rechtbank Rotterdam, 2016-04-13

  ..., in beginsel van doorslaggevende betekenis (HR 17 september 1993, NJ 1994,173). Het komt rbij aan op de betekenis die - naar objectieve maatstaven - volgt uit de bewoordingen die in die ...

 • Uitspraak Nº 7044576 CV EXPL 18-14762. Rechtbank Amsterdam, 2019-01-15

  ... vallen, maar een redelijke objectieve en systematische uitleg van de betrokken ... in een cao een uitleg naar objectieve maatstaven moet worden gegeven. Daarbij zijn in beginsel de ... tekst van de cao, van doorslaggevende betekenis. Indien bedoelingen van cao-partijen uit de ...

 • Uitspraak Nº 7518380. Rechtbank Midden-Nederland, 2019-04-17

  ... worden uitgegaan van de taalkundige betekenis van het begrip ‘belang’, namelijk ‘iets dat ... aan een CAO-bepaling een uitleg naar objectieve maatstaven moet worden gegeven. Daarbij gaat het ...

 • Uitspraak Nº C-09-587384-KG ZA 20-82. Rechtbank Den Haag, 2020-03-12

  ..., in beginsel van doorslaggevende betekenis (HR 17 september 1993, NJ 1994, 173). Het komt arbij aan op de betekenis die – naar objectieve maatstaven – volgt uit de bewoordingen die in ...