omzettingsverklaring

83 resultaten voor omzettingsverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Midden-Nederland, March 27, 2013

  Overeenkomst op grond waarvan eiser recht heeft op kortingen op de prijs voor overnachtingen in hotels. Door het niet ter beschikking stellen van het welkomstgeschenk is gedaagde toerekenbaar tekort geschoten. Omzettingsverklaring, vervangende schadevergoeding, geen zuivering verzuim meer mogelijk.

  ...4.4. De kantonrechter is van oordeel dat voornoemde brief van 10 oktober 2012 als een omzettingsverklaring in de zin van artikel 6:87 BW is te beschouwen. Met deze brief heeft [eiser] aangegeven dat hij geen aanspraak meer maakt op nakoming door HGI, maar ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, April 06, 2010

  Omzettingsverklaring ex artikel 6:87 lid 1 BW. Crediteursverzuim.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, September 04, 2007

  Het hof is van oordeel dat het bij de omzettingsverklaring van art. 6:87 BW niet moet gaan om verplichte formaliteiten, maar dat de ratio van dit artikel erin is gelegen dat de schuldeiser, indien zij wordt geconfronteerd met een schuldenaar die in verzuim is komen te verkeren, met deze verklaring bekend maakt dat hij geen nakoming van de schuldenaar meer verlangt, maar dat de schuldeiser in...

  ... dat de nakoming door [geïntimeerde] blijvend onmogelijk was, [appellante], nu zij vervangende schadevergoeding vorderde, een omzettingsverklaring als bedoeld in art. 6:87 lid 1 BW had moeten uitbrengen. Nu [appellante] dit niet heeft gedaan komt aan haar geen vervangende schadevergoeding toe, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, January 15, 2008

  Artikel 6:87 lid 2 BW bepaalt dat een omzetting als zojuist bedoeld niet plaatsvindt, als deze door de tekortkoming, gezien haar ondergeschikte betekenis, niet wordt gerechtvaardigd. De rechtbank heeft het door [appellanten] genoemde constructiegebrek (betreffende de stabiliteit van de spanten) kennelijk afgezet tegen de overige genoemde gebreken en deze laatste, ook tezamen, in verhouding tot...

  ...7:759 lid 2 BW) en - na verzuim en een omzettingsverklaring - daarmee corresponderende vervangende (deel)vergoedingen, in beginsel niet van toepassing is. Er is ook geen goede reden te bedenken waarom de ...

 • Uitspraak Nº 4704 5636322 cv expl 17-385. Rechtbank Limburg, 2017-11-08

  ... tot betaling van vervangende schadevergoeding geen recht is dat voortvloeit uit een overeenkomst, maar zijn oorzaak vindt in een omzettingsverklaring ex artikel 6:87 BW. De kantonrechter kan [gedaagde partij] hierin niet volgen. Met [eisende partij] is de kantonrechter van oordeel dat kwalitatieve ...

 • Uitspraak Nº C/18/190037/ HA ZA 19/25. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-07-31

  ... . 4 Het geschil en de beoordeling daarvan . . . in conventie: . . . omzettingsverklaring en schuldeisersverzuim . . . . . 4.1. . . [eisers] legt aan zijn vordering in conventie het volgende ten ...

 • Uitspraak Nº 5651498 CV EXPL 17-587. Rechtbank Limburg, 2017-06-21

  ...Hij verkeert dus in verzuim en [eiseres] heeft een beroep gedaan op vervangende schadevergoeding middels een zogenoemde omzettingsverklaring. Omdat de herstelwerkzaamheden ondermaats waren hoefde [eiseres] [gedaagde] ten aanzien van de radiator niet meer in gebreke te stellen. Volgens ...

 • Uitspraak Nº 5651498 CV EXPL 17-587. Rechtbank Limburg, 2018-01-24

  .... . . . 2.9. Ten slotte heeft [gedaagde] nog aangevoerd dat geen werking toekomt aan de omzettingsverklaring van [eiseres] omdat [gedaagde] niet in verzuim verkeert en omdat die niet aan [gedaagde] maar aan zijn gemachtigde is gestuurd. De kantonrechter ...

 • Uitspraak Nº C/01/284353 / HA ZA 14-729. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-09-28

  ...De voorwaardelijke omzettingsverklaring van [gedaagde] heeft daarmee zijn effect gekregen. . . . 4.2.7. . Indien een omzettingsverklaring betrekking heeft ...

 • Uitspraak Nº 200 170 326_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-07-25

  ...De gemachtigde van [appellant] stelt in . de brief dat [geïntimeerde] dit als een omzettingsverklaring ex art. 6:87 BW dient op te vatten. . . . . . 6.1.10. . . Partijen hebben vervolgens enige tijd met ...

 • Uitspraak Nº 200.134.876/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-12-15

  ... zich (onder ander in de mvg sub 33) op het standpunt gesteld dat in haar bij inleidende dagvaarding ingestelde vordering een omzettingsverklaring besloten ligt. Uit art. 6:87 lid 1 BW volgt echter dat voor het omzetten van de verbintenis in een tot vervangende schadevergoeding, verzuim vereist ...

 • Uitspraak Nº 15/01672. Hoge Raad, 2016-12-02

  ...Klaarblijkelijk is de voor de vordering tot vervangende schadevergoeding benodigde schriftelijke omzettingsverklaring echter niet uitgebracht, evenmin als de voor verrekening vereiste verrekeningsverklaring. Voorts hebben de Kopers niet aannemelijk gemaakt dat zij ...

 • Uitspraak Nº C/16/437762 / HL ZA 17-140. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-04-04

  ... heeft de kans gekregen om deze tekortkomingen te herstellen, maar nadat zij in verzuim is komen te verkeren, heeft [eiseres] een omzettingsverklaring gestuurd en maakt zij thans aanspraak op vervangende schadevergoeding. Subsidiair stelt [eiseres] dat [gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld door ...

 • Uitspraak Nº 200.233.735/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-03-05

  ...] heeft willen betogen dat de rechtbank hier niet aan toe kon komen vanwege het ontbreken van een ingebrekestelling en/of een omzettingsverklaring verwijst het hof naar het hiervoor overwogene. Ook de stelling van [appellante] dat er nog verschillende zaken op grond van eerdere beschikkingen ...

 • Uitspraak Nº 6495063 CV EXPL 17-867. Rechtbank Limburg, 2018-04-11

  ... . . . . 2.12. Bij aangetekende brief van 21 september 2017, welke een omzettingsverklaring behelst als bedoeld in artikel 6:87 BW, heeft [eiser] de verbintenis van MDZ tot nakoming omgezet in een verbintenis tot betaling van vervangende ...

 • Uitspraak Nº 200.232.763/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-02-04

  .... . . . (iv) In de offerte is verder nog vastgelegd dat een omzettingsverklaring zal worden getekend door [naam VOF] en [appellant] handelend onder de naam Fauna World. Deze omzettingsverklaring is eveneens op 6 maart 2010 ...

 • Uitspraak Nº 200.140.835/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-10-04

  ...[appellant] heeft ook betwist dat hij de omzettingsverklaring heeft ontvangen. Wat hier ook van zij, de inleidende dagvaarding van [geïntimeerde] kan worden aangemerkt als een verklaring in de zin van artikel ...

 • Uitspraak Nº 200.151.649. Gerechtshof Den Haag, 2016-02-09

  ...] zich niet veilig voelde in de woning, geldt dat de e-mail geen sommatie tot nakoming binnen die termijn bevat, maar een omzettingsverklaring. [geïntimeerde] stelt immers dat zij deze actie zelf ter hand heeft genomen, dat de kosten hiervan € 2.500,-- bedragen (hetgeen overigens doet ...

 • Uitspraak Nº 4631936 AC EXPL 15-5152 FB/22154. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-06-15

  ...Door de omzettingsverklaring bij dagvaarding is het verzuim van Motionvloer ter zake van de hertelverplichting geëindigd. Wettelijke rente over de vervangende schadevergoeding ...

 • Uitspraak Nº 200.225.780-01. Gerechtshof Den Haag, 2018-10-16

  ...ASR voert in dit kader verder aan dat door [geïntimeerden] en [geïntimeerde 3] nooit een omzettingsverklaring is afgelegd als bedoeld in – naar het hof aanneemt – artikel 6:87 lid 1 BW. Het hof stelt vast dat [geïntimeerden] en [geïntimeerde 3] bij ...

 • Uitspraak Nº 5558842 \ CV EXPL 16-11367. Rechtbank Limburg, 2017-04-26

  ...De kantonrechter beschouwt deze brief als een omzettingsverklaring als bedoeld in artikel 6:87 BW, waardoor [eisers] geen terugbetaling van de aan [gedaagde] betaalde aanneemsom meer kan vorderen in verband met de ...

 • Uitspraak Nº 4949402 CV EXPL 16-3248 en 5098764 CV EXPL 16-4980. Rechtbank Limburg, 2017-01-18

  ...[gedaagde zaaknummer 5098764] c.s. hebben niet gesteld dat deze omzettingsverklaring hun niet bereikt heeft. Zuivering van verzuim is op dat moment dus niet meer mogelijk. Daarbij komt dat [gedaagde zaaknummer 5098764] c.s. aan hun ...

 • Uitspraak Nº 200.162.341_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-03-22

  ...De kosten die hiermee gepaard gaan zullen zij vervolgens op u gaan verhalen.Deze brief kunt u beschouwen als een omzettingsverklaring in de zin van artikel 6:87 BW. Uw verplichting tot voltooiing van de werkzaamheden, het wegnemen van uw tekortkomingen en/of gebreken en het herstel ...

 • Uitspraak Nº C/09/552004 / HA ZA 18-462. Rechtbank Den Haag, 2019-09-18

  ...Ter zitting is desgevraagd namens [eiser] verklaard dat de dagvaarding moet worden beschouwd als omzettingsverklaring in de zin van artikel 6:87 BW. Nu [eiser] in deze procedure aldus ervoor heeft gekozen om primair vervangende schadevergoeding te vorderen – welke ...

 • Uitspraak Nº 200.214.997. Gerechtshof Den Haag, 2018-07-03

  ... verkoop van de magazijnstellingen door de curator; iii) de brief van de curator van 21 maart 2011 moet worden aangemerkt als een omzettingsverklaring in de zin van art. 6:87 BW; en iv) het aanbod van Hansteen aan de curator in haar brief van 10 juni 2011 om de . magazijnstellingen op te ...