onbevoegd genomen besluit

4039 resultaten voor onbevoegd genomen besluit

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 19, 2012

  Vaststelling buitenlandbijdrage. Overschrijding van termijn van 6 maanden. Geen sprake van onbevoegd genomen besluit. Geen sprake van schending rechtszekerheidsbeginsel. Geen kwijtschelding.

  ...Cvz heeft de Raad een nieuw besluit op bezwaar van 10 oktober 2011 toegezonden. Het ... de definitieve jaarafrekening - als een onbevoegd door Cvz genomen besluit - behoort te worden ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, September 08, 2011

  Overgangsrecht met betrekking tot afschaffing van het FLO voor werknemers in bezwarende functies. Onbevoegd genomen besluit. Niet bezwarende functie.

  ...1.3. Appellant heeft betrokkene bij besluit van 22 januari 2008 laten weten dat zijn functie ..., dat immers dateert van na 1 juli 2008, onbevoegd is genomen, waarbij de Raad nog opmerkt dat, nu ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Groningen, Voorzieningenrechter, March 31, 2011

  Projectbesluit. Uit delegatiebesluit volgt dat er geen sprake is van een onbevoegd genomen besluit door verweerder. Besluit van GS tot ontheffing van de Omgevingsverordening is zelfstandig appellabel en hoeft om die reden niet te worden betrokken bij de beoordeling van het projectbesluit. Ruimtelijke onderbouwing van het projectbesluit en inbreng van het waterschap.

  ...ten aanzien van het besluit van 11 januari 2011 van. het college van ... besluiten zijn verricht respectievelijk genomen door het college van burgemeester en wethouders ... het onderhavige geval sprake is van een onbevoegd genomen besluit door verweerder, aangezien het ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, March 27, 2012

  Wabo / beschikking van rechtswege bij niet tijdig beslissen / binnenplanse ontheffing / dwangsom / onbevoegd genomen besluit / het staat het bestuursorgaan niet vrij om buiten de termijn voor het nemen van een beslissing binnen de reguliere voorbereidingsprocedure te beoordelen of aan de voorwaarden van de binnenplanse ontheffing werd voldaan / beroep gegrond / verweerder heeft de maximale...

  ..., uiterlijk op 17 oktober 2011 moet zijn genomen. 1.5. Bij besluit van 17 oktober 2011 heeft ... is verleend en dat verweerder onbevoegd was om daarna alsnog op de aanvraag te beslissen. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, December 02, 2010

  Beroep bouwvergunning hooi- en stro-opslag. Onbevoegd genomen besluit. Bekrachtiging. Onderzoeksplicht verweerder ogv de planvoorschriften. In geschil of bouwplan ten dienste staat van agrarisch bedrijf. Op basis van onderzoeksgegevens uit bezwaarfase en gegevens van vergunninghouder wordt geoordeeld dat sprake is van agrarisch bedrijf. Motiveringsgebrek. Beroep gegrond met instandlating van...

  ...Inleiding. 1.1 Bij besluit van 30 september 2008 heeft verweerder aan [A] ... namens burgemeester en wethouders is genomen door een persoon die niet daartoe gemandateerd ...Het bestreden besluit is dan ook onbevoegd genomen, zodat het reeds op deze grond voor ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Noord-Holland, February 15, 2013

  De beslissing op bezwaar is onbevoegd genomen. Het bevoegde orgaan heeft een gelijkluidend besluit genomen. Het beroep is gegrond. De rechtbank bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven. Verweerder heeft voorts terecht artikel 6:10, eerste lid, aanhef en onder b, Awb niet van toepassing geacht. Ook is overschrijding van de bezwaartermijn niet verschoonbaar en kan...

  ...J. Punt). Procesverloop. Bij besluit van 4 november 2011 (het primaire besluit) heeft ... gebracht, gedateerd 21 november 2012 en genomen door Achmea Zorgkantoor N.V. In deze brief heeft ...Dit besluit is dan ook onbevoegd genomen en dient om die reden te worden ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, May 20, 2008

  Delegatie. Onbevoegd genomen besluit.

  ...Bij besluit van 31 mei 2005 is appellant meegedeeld dat, ... besluit van 9 februari 2006 bevoegd is genomen allereerst - ambtshalve - het volgende. Ten tijde ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 26, 2012

  Onbevoegd genomen besluit. Naderhand door het bevoegde orgaan bekrachtigd. Vernietiging bestreden besluit. Functiebeschrijving. Appellant heeft niet beslist op het bezwaar tegen de functiewaardering en schaalindeling, zodat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit niet in stand kunnen worden gelaten.

  ...Bij besluit van 21 mei 2009 is aan betrokkene meegedeeld dat ... de Raad vast dat het bestreden besluit onbevoegd is genomen, nu het niet is genomen door of namens ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Assen, Voorzieningenrechter, May 23, 2008

  Geen onbevoegd genomen besluit tot vrijstelling door het college van B&W. Aan de ruimtelijke onderbouwing kleeft een motiveringsgebrek, aangezien daarin niet wordt aangegeven hoe het onderhavige project (bouw van een beweegbare brug aan de Vaart) past in het toekomstige bestemmingsplan. Onvoldoende gebleken dat het onderhavige ontwerp van de brug getoetst is aan het beleid, zoals neergelegd...

  ...I. Procesverloop. Bij besluit van 6 februari 2008, verzonden op 7 februari ... het standpunt dat er sprake is van een onbevoegd genomen besluit met betrekking tot het verlenen ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, October 15, 2008

  Maatregel. Niet voldaan aan sollicitatieverplichting. Onbevoegd genomen besluit. Rechtsgevolgen blijven in stand.

  ... de hand van de Werkloosheidswet (WW), het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor ... vast dat het bestreden besluit onbevoegdelijk is genomen voor zover het de BBWO-uitkering ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 12, 2012

  Vaststelling definitieve jaarafrekening van de buitenlandbijdrage. Aan de overschrijding van de in de Regeling neergelegde termijn kan niet de consequentie worden verbonden dat de definitieve jaarafrekening - als een onbevoegd door Cvz genomen besluit - behoort te worden vernietigd. De rechtbank heeft terecht overwogen dat geen sprake is van een verval- of verjaringstermijn. Van schending van het

  ...1.3. Bij besluit van 21 november 2008 heeft Cvz de jaarafrekening ... de definitieve jaarafrekening - als een onbevoegd door Cvz genomen besluit - behoort te worden ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 12, 2012

  Vaststelling definitieve jaarafrekening van de buitenlandbijdrage. Aan de overschrijding van de in de Regeling neergelegde termijn met één dag kan niet de consequentie worden verbonden dat de definitieve jaarafrekening - als een onbevoegd door Cvz genomen besluit - behoort te worden vernietigd. De rechtbank heeft terecht overwogen dat geen sprake is van een verval- of verjaringstermijn. Van...

  ...1.3. Bij besluit van 10 april 2007 heeft Cvz de jaarafrekening ... de definitieve jaarafrekening - als een onbevoegd door Cvz genomen besluit - behoort te worden ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, October 13, 2011

  Afwijzing aanvraag om een ligplaats in te nemen voor een vaartuig, omdat binnen de gemeente Zijpe geen plaatsen in het openbaar water geschikt zijn om te worden aangewezen als permanente ligplaats voor vaartuigen. Het Aanwijzingsbesluit, waarin de toepassing van de in artikel 5.3.2, eerste lid, van de APV besloten liggende norm wordt bepaald, betreft een concretiserend besluit van algemene...

  ...drs. M. Mooij). Procesverloop. Bij besluit van 17 april 2009 (het primaire besluit) heeft ... buiten een collegevergadering om genomen en ondertekend door de burgemeester en de ... kleeft, maar dat betekent niet dat dit onbevoegd genomen besluit niet rechtsgeldig is (zie de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 07, 2010

  Herziening eigen bijdrage aan de hand van het verzamelinkomen over 2005. Onbevoegd genomen besluit. Ingevolge artikel 14, eerste lid, aanhef en onder a, van het Bijdragebesluit zorg bedraagt de bijdrage in afwijking van artikel 4 12,5% van het bijdrageplichtig inkomen met een minimum van € 136,20 en een maximum van € 715,-- per maand voor de gehuwde verzekerde wiens echtgenoot niet verblijft in...

  ...: Zorgkantoor) haar namens Delta Lloyd bij besluit van 29 juni 2005 meegedeeld dat zij vanaf 30 mei ... de berekening van de eigen bijdrage was genomen. Gelet hierop mocht appellant volgens de ...Nu sprake is van een onbevoegd genomen besluit kan het besluit van 30 oktober ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, September 05, 2006

  bodemprocedure, functietoewijzingsprocedure AMAR bestreden besluit onbevoegd genomen, besluit gegrond. Ook onvoldoende feitelijke grondslag. Verweerder wordt opgedragen nieuw besluit te nemen. Verweerder wordt veroordeeld in kosten van procedure.

  ...2. Bij besluit van 11 juli 2005 is eiser meegedeeld dat deze ... beslissing op het bezwaar van eiser heeft genomen, te weten bij besluit van 6 januari 2006, heeft ... b, van het AMAR, het bestreden besluit onbevoegd is genomen, nu het niet door of namens de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, October 30, 2008

  Afwijzing aanvraag FPU-arrengement. Appellant behoort niet tot de doelgroep. Onbevoegd genomen besluit. Rechtsgevolgen blijven in stand.

  ... vastgelegd in een regeling: het Tijdelijk besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2004 van 31 ... gedaan, is het bestreden besluit onbevoegdelijk genomen. Het bestreden besluit dient dan ook te ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, April 13, 2007

  Leerlinggebonden budget, toelating speciaal onderwijs, Wet op de expertisecentra, Besluit leerlinggebonden financiering, onbevoegd genomen besluit, onjuiste wettelijke grondslag, motiveringsgesprek in relatie tot eisen die aan een advies worden gesteld.

  ...1. Aanduiding bestreden besluit. Besluit van verweerder van 9 oktober 2006. 2. ... gebreken kleven die ieder op zichzelf genomen tot vernietiging van het besluit dienen te ... daarom dat het bestreden besluit onbevoegd is genomen. Vervolgens heeft verweerder ter ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 12, 2012

  Vaststelling definitieve jaarafrekening van de buitenlandbijdrage. Aan de overschrijding van de in de Regeling neergelegde termijn kan niet de consequentie worden verbonden dat de definitieve jaarafrekening - als een onbevoegd door Cvz genomen besluit - behoort te worden vernietigd. De rechtbank heeft terecht overwogen dat geen sprake is van een verval- of verjaringstermijn. Van schending van het

  ...1.3. Bij besluit van 21 november 2008 heeft Cvz de jaarafrekening ...Bestreden besluit 2 is genomen na het verstrijken van de beslistermijn, maar ... jaarafrekening 2006 - als een onbevoegd door Cvz genomen besluit - behoort te worden ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, December 07, 2011

  Bouwleges. De bouwleges zijn onbevoegd geheven. Blijkens de gedingstukken heeft het bevoegde orgaan, de heffingsambtenaar, het bestreden besluit aan een inhoudelijke beoordeling onderworpen en uitspraak op het bezwaar gedaan. Het onderhavige bevoegdheidsgebrek, te weten dat het primaire besluit door een onbevoegd bestuursorgaan is genomen, is daarmee hersteld.

  ... . 4.7  De gemeenteraad heeft het besluit tot vaststelling van de Verordening en de ntabel genomen in zijn vergadering van 11 december 2006. Dit ...De bouwleges zijn aldus onbevoegd geheven. 8.1.4. Blijkens de gedingstukken heeft ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 12, 2012

  Vaststelling definitieve jaarafrekening van de buitenlandbijdrage. Aan de overschrijding van de in de Regeling neergelegde termijn kan niet de consequentie worden verbonden dat de definitieve jaarafrekening - als een onbevoegd door Cvz genomen besluit - behoort te worden vernietigd. De rechtbank heeft terecht overwogen dat geen sprake is van een verval- of verjaringstermijn. Van schending van het

  ...1.3. Bij besluit van 13 december 2007 heeft de Belastingdienst het ... de definitieve jaarafrekeningen - als onbevoegd door Cvz genomen besluiten - behoren te worden ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, May 20, 2010

  Afwijzing verzoek om schadevergoeding. Onbevoegd genomen besluit. Instandlating rechtsgevolgen. Tegen het besluit van 18 augustus 2004 op het bezwaar tegen de overplaatsing naar Nederland heeft appellant geen rechtsmiddelen aangewend, zodat van de rechtmatigheid van de overplaatsing moet worden uitgegaan. Geen sprake van bijzondere omstandigheden. De stelling van appellant dat hij geen...

  ...1.4. Bij besluit van 29 maart 2004 is appellant te rekenen per 27 ... besluit voor zijn rekening heeft genomen, zal de Raad bezien of er aanleiding bestaat de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 17, 2011

  Functiewaarderling. Onbevoegd genomen besluit. Naar het oordeel van de Raad schiet (de) motivering, ook in combinatie met het verslag van de hoorzitting van de CABF, mede gelet op de concrete(re) stellingen van appellant over zijn werkzaamheden en over het zijns inziens pas veel later merkbare effect daarvan, duidelijk tekort. Wil de rechter een score die is toegekend aan een kenmerk als waarom...

  ... commandant der landstrijdkrachten is bij besluit van 16 oktober 2007 (hierna: primair besluit) de ... niet door het bevoegde bestuursorgaan is genomen. Het bestreden besluit kan daarom in rechte geen ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 01, 2010

  Geschikt geacht voor "zijn" werk. Geen recht meer op ziekengeld. Geen onbevoegd genomen besluit. Hersteldverklaring op dezelfde dag van het medisch onderzoek: er is geen sprake van de situatie waarbij de werkgever zich moet kunnen voorbereiden op de werkhervatting. Niet aannemelijk is gemaakt dat appellant meer beperkt zou moeten worden geacht dan door de (bezwaar)verzekeringsarts is...

  ... te verrichten en heeft bij besluit van 24 april 2008 namens het Uwv aan appellant ... daarbij gehandhaafde primaire besluit onbevoegd zou zijn genomen treft geen doel. De Raad ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 28, 2008

  Besluit onbevoegd genomen. Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering wegens niet gemelde hennepteelt. Schending inlichtingenverplichting.

  ...Bij besluit van 16 november 2005, zoals gewijzigd bij besluit ... januari 2007 een nieuw besluit op bezwaar genomen. Daarbij is de bijstand over de periode van 15 ... dat het besluit van 25 april 2006 onbevoegdelijk en dus in strijd met de wet is genomen. De ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 14, 2010

  Ontslag op andere gronden. Onbevoegd genomen besluit. Onderzoek naar anonieme brief. Het onderzoek leidde niet naar de anonieme brief zelf, maar wel naar een aantal e-mailberichten in twee e-mailboxen, waarin diezelfde termen voorkwamen. De Raad oordeelt dat het bestuur, gezien de resultaten van het onderzoek, en in afwachting van een definitieve besluitvorming omtrent de tegen betrokkene te...

  ... het bestuur op 18 augustus 2008 een nieuw besluit op bezwaar genomen. Het onderzoek ter zitting ... aangegeven dat het bestreden besluit onbevoegd is genomen: het had moeten worden genomen door ...