onbevoegde vertegenwoordiging

262 resultaten voor onbevoegde vertegenwoordiging

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, May 07, 2013

  Vervolg van LJN BZ9335. Onbevoegde vertegenwoordiging. Bekrachtiging. Berekening van schadevergoeding na opzegging. Voordeelstoerekening. Schadebeperkingsplicht. Indirecte kosten.

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, April 09, 2013

  Geschil over betaling werkzaamheden advocaat. Vennootschap betwist dat zij gebonden is aan vaststellingsovereenkomst met de advocaat en dat zij opdracht heeft gegeven tot de verrichte werkzaamheden. Onbevoegde vertegenwoordiging? Beroep van advocatenkantoor op artikel 3 lid 2 BW faalt.

  ... [geïntimeerde 1] toerekenbare schijn van) vertegenwoordigingsbevoegdheid van [gemachtigde] ondeugdelijk is. 3.12 [appellante] heeft aan haar ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Nederland, January 02, 2013

  Vevoerszaak met internationale aspecten. Vordering tot betaling van vracht- en bijkomende vervoerskosten. Onbevoegde vertegenwoordiging. Geen schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid en geen onzorgvuldig handelen van bewindvoerder. Vorderingen afgewezen.

  ...Er moet dus van worden uitgegaan dat sprake was van onbevoegde vertegenwoordiging. 12. De vraag is vervolgens of, uitgaande van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, December 13, 2011

  Onbevoegde vertegenwoordiging van de gemeente. Geen schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid.

  ..., omdat de gemeente de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid van [Y.] heeft gewekt, dan wel dat er sprake is van bijzondere ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, July 17, 2012

  Onbevoegde vertegenwoordiging, artikel 3:70 BW

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, April 16, 2008

  Onbevoegde vertegenwoordiging.

  ...(..). Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging. Artikel 6. 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 2. ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, July 06, 2011

  Geschil over nakoming van verplichtingen uit samenwerkingsovereenkomst. Onbevoegde vertegenwoordiging bij totstandkoming samenwerkingsovereenkomst. Geen schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid gewekt. Geen bekrachtiging. Vorderingen afgewezen.

  ... het aannemen van een (gerechtvaardigde) schijn van vertegenwoordigings¬bevoegdheid c.q. volmachtverlening in de zin van artikel 3:61 lid 2 ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, May 03, 2011

  Aanspraak op ontslagvergoeding. Onbevoegde vertegenwoordiging; toerekenbare schijn van volmachtverlening. Eenzijdige wijziging van afspraken over ontslagvergoeding en bonussen. Redelijkheid en billijkheid. 30%-regeling.

  ... waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van vertegenwoordigings¬bevoegdheid kan worden afgeleid. Dat nu is onder de hiervoor geschetste ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, June 27, 2012

  Distributieovereenkomst Bollywood-films. Overeenkomst tot stand gekomen? Al dan niet ondertekende versie contract niet van belang: uit overige omstandigheden volgt dat partijen overeenstemming hebben bereikt. Onbevoegde vertegenwoordiging, schijn van bevoegdheid door omstandigheden die in risicosfeer van pseudo-vertegenwoordigde liggen. Uitleg overeenkomst: exclusiviteit overeengekomen. Boete....

  ... afgezien overigens van de kwestie van de (on)bevoegde vertegenwoordiging. De rechtbank laat de kwestie van de ondertekening door [persoon 1] dan ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, December 14, 2011

  Contractenrecht. Bekrachtiging onbevoegde vertegenwoordiging. Toerekening kennis vertegenwoordiger aan vertegenwoordigde.

  ...Diviertt betwist die vertegenwoordiging. 3.4. De vraag of Diviertt door het optreden van [persoon 1] is gebonden, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, March 30, 2010

  Welke vennootschap is partij bij onthoudingsovereenkomst (verplichting zich te onthouden van merkinbreuk)? Onbevoegde vertegenwoordiging - schijn van bekrachtiging; verwerping verweren gericht tegen verschuldigdheid boete o.g.v. onthoudingsovereenkomst.

  ...5. De rechtbank heeft overwogen dat de onbevoegde ondertekening van de onthoudingsverklaring door [B] namens de ...(pen) de schijn is opgeroepen dat [B] (alleen) vertegenwoordigingsbevoegd was. 6. Polo c.s. hebben gesteld dat door de [..]-vennootschappen, althans ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 14, 2011

  Vennootschapsrecht. Onbevoegde vertegenwoordiging? Strekking art. 2:256 BW. Voor toepassing art. 2:256 niet vereist dat zeker is dat rechtshandeling daadwerkelijk tot benadeling vennootschap zal leiden, doch voldoende dat sprake is van zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of bestuurder zich uitsluitend heeft laten leiden door belang vennootschap. Concretisering

  ... van haar bevoegdheid zich op de ongeldigheid van een onbevoegdelijk verrichte rechtshandeling te beroepen onder bijzondere omstandigheden naar ...De bestuurder is dus in beginsel vertegenwoordigingsbevoegd ook al is sprake van een tegenstrijdig belang. Op de bestuurder rust dan ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, October 06, 2010

  Onbevoegde vertegenwoordiging. Bekrachtiging afgeleid uit omstandigheden van het geval. Uitleg overeenkomst.

  ... Bij het aangaan van de onderhavige overeenkomsten is Unicom onbevoegdelijk vertegenwoordigd, namelijk door [broer]. KPN heeft noch gerechtvaardigd ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, December 08, 2010

  Bank vordert van oud-bestuurders en adviseurs van Stichting schadevergoeding omdat de namens de Stichting afgegeven contragarantie voor de door de bank gestelde bankgarantie, niet bevoegd is verstrekt (onbevoegde vertegenwoordiging en positief contractsbelang, od, ongerechtvaardigde verrijking). De rechtbank oordeelt als volgt. Omdat vaststaat dat bankgarantie nietig is, vervallen alle uit de...

  ...2. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en secretaris gezamenlijk handelend. 3. ...] jegens haar onrechtmatig hebben gehandeld door hun onbevoegde vertegenwoordiging, althans doordat zij doelbewust een waardeloze ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 19, 2008

  Arubaanse zaak. Onbevoegde vertegenwoordiging; ondertekening van pandakte door een daartoe gevolmachtigde? (81 RO).

  ... gehandeld als vertegenwoordiger van Bestbet, is sprake van onbevoegde vertegenwoordiging: de geldigheidsduur van de "power of attorney" was op ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, January 16, 2013

  Onbevoegde vertegenwoordiging. Bekrachtiging door onbevoegd vertegenwoordigde. Spaans recht. Art. 1259 lid 1 Código Civil (CC; Spaans Burgerlijk Wetboek). Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid. Schade. Art. 1903 CC.

  ... het Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging, tot stand gekomen te ’s-Gravenhage op 14 maart 1978 (hierna: het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, January 31, 2007

  Onbevoegde vertegenwoordiging. Besluit van Stichting tot het doen stellen van bankgarantie nietig in het licht van het bepaalde in de artikelen 2:291 lid 2 en 2:14 lid 1 BW. Bank die de bankgarantie heeft gesteld komt geen bescherming tegen deze nietigheid toe, noch ingevolge het bepaalde in artikel 2:16 lid 2 BW, noch op grond van de redelijkheid en billijkheid. Bank heeft zorgplicht jegens...

  ...2. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en secretaris gezamenlijk handelend. 3. ... stellen van de bankgarantie in december 2000 door een daartoe onbevoegde persoon is gegeven. Op grond van artikel 8 van de statuten kan de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, March 09, 2011

  Benadeling als gevolg van onbevoegde vertegenwoordiging bij het indienen van zienswijzen en bezwaren tegen ontwerp-bestemmingsplan. Gaat in dit geval de vijfjarige verjaringstermijn om tegen de benadeling te ageren in door de mogelijkheid om kennis te nemen van de officiële publicaties met betrekking tot het bestemmingsplan (objectieve bekendheid) of gaat die termijn pas in bij daadwerkelijke,...

  ...Hierdoor is komen vast te staan dat [gedaagden] onbevoegdelijk namens [eiser] heeft gehandeld. Zulks moet als een onrechtmatige ... [eiser] onrechtmatig hebben gehandeld door onbevoegde vertegenwoordiging bij de indiening -mede uit naam van [eiser]- van de zienswijzen en ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 08, 2006

  Vennootschapsrecht; onbevoegde vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang (art. 2:256 BW). Geschil tussen een moedervennootschap en een derde over haar aansprakelijkheid - uit hoofde van garantstelling - tot vergoeding van de schade die deze derde door ontbinding van de met haar dochtervennootschap gesloten huurovereenkomst heeft geleden (81 RO).

  ...2. Tegenstrijdig belang. 2.1 Vertegenwoordiging van een besloten vennootschap bij tegenstrijdig belang is geregeld in art. ... handelt door betaling te vorderen op grond van een alsdan onbevoegdelijk verleende borgtocht". Het hof heeft -naar ik aanneem- in reactie hierop in ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, May 24, 2006

  Onbevoegde vertegenwoordiging bij sluiten overeenkomst in het kader van afvalverwerking. Toepasselijkheid artikel 3:61 lid 2 BW. Naam werknemer niet in Handelsregister. Gewekte schijn dat werknemer tot het sluiten van de overeenkomst bevoegd was.

  ... Burgerlijk Wetboek [verder: BW] kan Hotel Central zich niet op onbevoegde vertegenwoordiging beroepen. 5.2. Als er tussen partijen geen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, August 21, 2007

  De vordering van T & M, die gebaseerd is op het instaan door [geïntimeerde] voor de volmacht, kan naar het oordeel van het hof niet onder één van de hierboven genoemde begrippen (verbintenis uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad) geschaard worden: niet gezegd kan worden dat het instaan voor de volmacht door de pseudo-gevolmachtigde los staat van of "geen verband houdt met een...

  ...Verder kan niet gezegd worden dat er hier - door onbevoegde vertegenwoordiging - een overeenkomst (tussen T & M en [geïntimeerde]) ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, August 05, 2009

  Beroepsaansprakelijkheid advocaat, volmacht, onbevoegde vertegenwoordiging. In een procedure over een aantal panden is eiseres bijgestaan door gedaagde, eerst als adviseur en daarna als advocaat. Gedaagde is niet buiten zijn schriftelijke volmacht getreden door de verkoop van de panden in naam van eiseres. De beroepsfouten die gedaagde volgens eiseres heeft gemaakt worden door de rechtbank niet...

  ... gemachtigd om de panden te verkopen en daardoor is sprake van onbevoegde vertegenwoordiging. [persoon 2] was ook cliënt van [gedaagde] en daarmee ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, February 17, 2010

  Onbevoegde vertegenwoordiging; ontbreken volmacht; schijn van volmachtverlening? Projectbureau wordt door groothandel ingeschakeld om te adviseren bij nieuwbouwproject. Het projectbureau schakelt op zijn beurt 'namens' de groothandel een derde (eiseres) in, die haar facturen rechtstreeks naar groothandel (gedaagde) stuurt. Groothandel heeft niet betaald, en hoeft van rechtbank ook niet te betalen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, September 16, 2009

  Vertegenwoordigingsbevoegdheid van vennoten van een vennootschap onder firma; handelsregister; onbevoegde vertegenwoordiging; een derde die aanspraken jegens de vennootschap onder firma (vof) geldend wil maken kan afgaan op hetgeen in het handelsregister is ingeschreven respectievelijk niet is ingeschreven.

  ... in het economisch verkeer) de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennoten van de vof beperkt in die zin, dat medewerking van beide ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, July 28, 2004

  Onbevoegde vertegenwoordiging. De stelling van Y dat hij niet als vertegenwoordiger van X is opgetreden moet worden verworpen. Y heeft, in overeenstemming met hetgeen in de hoofdzaak als vaststaand is aangenomen, zelf gesteld dat hij (op 12 maart 2002), na telefonisch overleg met X aan de makelaar van D c.s. telefonisch heeft laten weten dat X akkoord was met de prijs van € 700.000,-...

  ... zien wat dat anders geweest kan zijn dan een daad van vertegenwoordiging. Wie aan een partij bericht dat een ander (i.c. X) een aanbod accepteert ... gezegd, op dat moment als vertegenwoordiger van X (zij het een onbevoegde) handelde. Ook in de onderhavige procedure moet worden aangenomen dat toen ...