Onschendbaarheid van de woning

62 resultaten voor Onschendbaarheid van de woning

 • Beoordeling vLex
 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Utrecht, 20 april 2012

  Kop: Kwaliteitswet zorginstellingen, stopzetten uitoefening hulpverlening; medewerking overdracht zorgtaken. Trefwoorden: Binnentreden, begeleiding, minimaal zorgniveau, noodzaak tot onmiddellijk ingrijpen, medewerkingsverplichting. Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht 5:15 Grondwet: 12 Kwaliteitswet zorginstellingen: 1, 2, 3, 4, 8 Algemene wet op het binnentreden: 2 Besluit zorgaanspraken...

  ..., niet zijn aan te merken als locaties van een instelling, maar dat het hier reguliere woningen van haar cliënten betreft. De Inspectie heeft deze woningen betreden zonder toestemming van de ... artikel 2, eerste lid, van de Awbi voorvloeit dat het grondrecht strekkende tot onschendbaarheid van de woning slechts aan de bewoner toekomt. Degene die niet de binnengetreden woning bewoont, kan ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 23 februari 2001

  Belang van eigenaar/niet bewoner van pand niet rechtstreeks betrokken bij verleende machtiging als bedoeld in art. 3 van de Algemene wet op het binnentreden. Machtiging verleend aan enkele woninginspecteurs om ter uitoefening van hun toezichthoudende taak als bedoeld in art. 100 Woningwet zonder toestemming van de bewoner binnen te treden. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat een...

  ... 1999, 31 mei 1999, 2 juni 1999 en 13 december 1999 heeft verweerder aan enkele woninginspecteurs van de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, Hoofdafdeling Bouw-en Woningtoezicht, van de gemeente ...Dit grondrecht betreffende de onschendbaarheid van de woning komt naar zijn aard slechts aan de bewoner van de woning toe. Uit het voorgaande ...

 • Uitspraak Nº 201708493/1/A3. Raad van State, 2018-10-17
 • Uitspraak Nº 15/834 WIA-C. Centrale Raad van Beroep, 2018-11-07
 • Hoger beroep van Raad van State, 13 maart 2013

  Bij besluit van 20 juni 2011 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om de omzetting van de woning aan de [locatie] te Dordrecht (hierna: de woning) in onzelfstandige woonruimte ongedaan te maken.

  ... heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om de omzetting van de woning aan de [locatie] te Dordrecht (hierna: de woning) in onzelfstandige woonruimte ongedaan te maken. ... rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat [appellant] geen beroep kan doen op de onschendbaarheid van de woning omdat dit beroep slechts toekomt aan de bewoners. [appellant] is belanghebbende bij ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 mei 2013

  Krakers-zaak. 1. Huisrecht. 2. Art. 429sexies Sr (vervallen), “gebruik door de rechthebbende”. Ad 1. De omstandigheid dat een beroep op het huisrecht niet behoeft af te stuiten op de enkele omstandigheid dat degene die zich daarop beroept nog slechts (zeer) kort tevoren zijn intrek in de desbetreffende ruimte had genomen, laat onverlet dat aan de bijzondere omstandigheden van het geval, waaronder

  ... gebouw, aan de [a-straat 1 t/m 10], waarvan het gebruik door de rechthebbende (Woningbouwvereniging" Laurentius) niet meer dan twaalf maanden voorafgaande aan die wederrechtelijke ingebruikname was be\xC3"...Het grondrecht van de onschendbaarheid van de woning beschermt de huisvrede, dat wil zeggen het ongestoord verblijf in een ruimte die tot ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 23 januari 2013

  Bij besluit van 26 mei 2010 heeft de burgemeester aan drie toezichthouders van de gemeente Leerdam een machtiging afgegeven om ter feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met IV van de Woningwet zonder toestemming van de bewoners binnen te treden in de woningen gelegen aan [4 locaties], plaatselijk bekend als [locatie 1], te

  ... op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met IV van de Woningwet zonder toestemming van de bewoners binnen te treden in de woningen gelegen aan [4 locaties], ... met artikel 2, eerste lid, van de Awbi, voort dat het grondrecht strekkende tot de onschendbaarheid van de woning slechts aan de bewoner van een woning toekomt. De belangen van derden, met inbegrip ...

 • Besluit van 1 november 2010, houdende bekendmaking van de tekst van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

  ... van drukpers, het recht van vereniging en vergadering, zomede betreffende de onschendbaarheid van woning en het postgeheim. Staatsblad 2010 775 9. 4. Voor het in staat van beleg verklaarde ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 3 februari 2012

  De verdachte wordt van meerdere (cybercrime)feiten vrijgesproken,nu onrechtmatig is binnengetreden in zijn woning. In het verslag van binnentreden is vermeld dat de verbalisant zich voorafgaande aan het binnentreden van de woning niet door het tonen van zijn legitimatiebewijs heeft gelegitimeerd. De verdachte heeft na het binnentreden één laptop en vier harde schijven overhandigd. Op de harde...

  ...- Op 26 augustus 2008 werd in de (studenten)woning van de verdachte aan de [adres] te Eindhoven binnengetreden ter inbeslagneming van digitale ... in die wet op te nemen is gelegen in de strekking van het grondrecht inzake de onschendbaarheid van de woning. Slechts indien verzekerd is dat de bewoner, of diens vertegenwoordiger, weet aan wie ...

 • Kort geding van Rechtbank Assen, Voorzieningenrechter, 2 maart 2011

  Wet Kraken en leegstand. Vordering verbod tot strafrechtelijke ontruiming van opstallen op voormalig campingterrein. Gegronde strafrechtelijke verdenking van wederrechtelijk verblijf. Gehandeld conform beleidsregels openbaar ministerie van 1 december 2010. Geen strijd met EVRM. Vordering afgewezen.

  ...Zij woont in het woonhuis direct naast het campingterrein. 2.3. [eiser] heeft de woning, te weten de onlosmakelijk verbonden badmeesterswoning en de kantine, aan de [adres] te ... alsmede met het grondwettelijk en verdragsrechtelijk erkende recht op onschendbaarheid van de woning. Uit rechtspraak van het EHRM kan worden afgeleid dat het eigendomsrechts in ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, 10 september 2010

  Directe sluiting van pand voor onbepaalde tijd door burgemeester van Zaanstad wegens het verstrekken van softdrugs in strijd met artikel 3 van de Opiumwet.

  ... is de burgemeester bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld ... met artikel 2, eerste lid, van de Awbi volgt dat het grondrecht strekkende tot onschendbaarheid van de woning slechts toekomt aan de bewoner van een woning. Hieruit volgt dat verzoekster, zijnde ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 21 januari 2009

  Bij besluit van 5 september 2006 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan [appellant] een boete opgelegd van € 8.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).

  ...2.1. Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Grondwet is het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner alleen geoorloofd in gevallen bij of krachtens de wet bepaald, ... met artikel 2, eerste lid, van de Awbi voort dat het grondrecht strekkende tot onschendbaarheid van de woning slechts aan de bewoner van een woning toekomt. Zoals de Afdeling evenzeer eerder ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 9 juli 2008

  Bij besluit van 5 januari 2006 heeft de burgemeester van Midden-Delfland (hierna: de burgemeester) aan een medewerker van Bouw- en woningtoezicht en een medewerker van de brandweer Midden-Delfland een machtiging afgegeven om de woningen gelegen aan de [locatie 1] en [locatie 2] en de door de bewoners als [locatie 3] aangeduide woning te [plaats] zonder toestemming van de bewoners binnen te treden.

  ... van Midden-Delfland (hierna: de burgemeester) aan een medewerker van Bouw- en woningtoezicht en een medewerker van de brandweer Midden-Delfland een machtiging afgegeven om de woningen gelegen ... met artikel 2, eerste lid, van de Awbi, voort dat het grondrecht strekkende tot de onschendbaarheid van de woning slechts aan de bewoner van een woning toekomt. De belangen van derden, met inbegrip ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 juni 2004

  Verbalisanten kijken bij onderzoek in bedrijfsruimte in plastic zak en boodschappentas. 's Hofs oordeel dat de plastic zak en boodschappentas eerst door verbalisanten - als daarvoor vatbaar - in beslag zijn genomen en daarna aan een onderzoek zijn onderworpen, zodat van een doorzoeking geen sprake is geweest, is onjuist noch onbegrijpelijk in het licht van de bevindingen van de verbalisanten.

  ... hebben verbalisanten redelijkerwijs bedoelde bedrijfshal niet hoeven aan te merken als een woning en is er geen sprake geweest van stelselmatig zoeken. Nu ook uit het onderzoek ter terechtzitting ..."Over het begrip woning valt het volgende op te merken. Het grondrecht van de onschendbaarheid van de woning beschermt de huisvrede, dat wil zeggen het ongestoord verblijf in een ruimte die tot ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 19 juni 2001

  Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Politierechter in de Arrondissements-rechtbank te Groningen van 4 januari 1999, voorzover aan 's Hofs oordeel onderworpen, - de verdachte ter zake van 1 "medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3, eerste lid, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod" vero...

  ... op grond van het ontbreken van een schriftelijke machtiging tot het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner, ten onrechte althans op ontoereikende gronden heeft verworpen. ..."Over het begrip woning valt het volgende op te merken. Het grondrecht van de onschendbaarheid van de woning beschermt de huisvrede, dat wil zeggen het ongestoord verblijf in een ruimte die tot ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 25 april 2007

  Bij besluit van 14 april 2005 heeft de burgemeester van de gemeente Cromstrijen (hierna: de burgemeester) C.W. Troost en M.A.A. van de Kamp van de gemeente Cromstrijen taakveld brandweer gemachtigd om, desnoods tegen de wil van de bewoner(s) en/of eigenaar, de woning gelegen aan de [locatie] te [plaats] binnen te treden om het feitelijk gebruik van de woning en de daarmee samenhangende...

  ... taakveld brandweer gemachtigd om, desnoods tegen de wil van de bewoner(s) en/of eigenaar, de woning gelegen aan de [locatie] te [plaats] binnen te treden om het feitelijk gebruik van de woning en de ... jegens de huurder de verplichting hebben een ongestoord woongenot - en daarmee de onschendbaarheid van de woning - te garanderen en dat zij op grond daarvan als belanghebbenden bij de machtiging ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 9 april 2008

  Bij besluit van 21 december 2005 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) [appellant] een boete van € 8.000 opgelegd, wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).

  ...2.1. Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Grondwet is het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner alleen geoorloofd in gevallen bij of krachtens de wet bepaald, ... met artikel 2, eerste lid, van de Awbi voort dat het grondrecht strekkende tot onschendbaarheid van de woning slechts aan de bewoner van een woning toekomt. [appellant] heeft ter zitting ...

 • Besluit van 24 april 1995, houdende bekendmaking van de tekst van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

  ... van drukpers, het recht van vereniging en vergadering, zomede betreffende de onschendbaarheid van woning en het postgeheim. 4. Voor het in staat van beleg verklaarde gebied kunnen in geval van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 13 oktober 2000

  Bewaring / Algemene Wet op het Binnentreden / zolderetage. Feitelijk wordt vastgesteld dat de zolderetage, waar eiser en zijn broer zijn aangehouden, een woning is in de zin van de Awbi en dat eiser en zijn broer bewoners zijn. Op grond van de Awbi is voor het binnentreden van de zolder de toestemming van (een van) de bewoners zelf vereist. Nu deze toestemming niet is gevraagd aan de bewoner(s),

  ...Zij hadden een last tot binnentreden moeten hebben aangezien de zolder een woning. was. Eiser en zijn broer woonden er met toestemming van de hoofdbewoner; zij hadden een setje ...Blijkens de wetsgeschiedenis van de Awbi strekt de onschendbaarheid van de woning er toe de huisvrede te beschermen, dat. wil zeggen het ongestoord verblijf in een ...

 • Uitspraak Nº 23-00107717. Gerechtshof Amsterdam, 2018-12-14
 • Uitspraak Nº 13/693003-12 (A) + 13/706120-17 (B). Rechtbank Amsterdam, 2017-05-15
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Gravenhage, 1 mei 2000

  3. Openbare behandeling van dit beroep heeft plaatsgevonden op 25 april 2000. De vreemdeling is aldaar verschenen, bijgestaan door mr. M. Bouman, kantoorgenoot van mr. D. Vermaat. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. II. OVERWEGINGEN 1. Ter beoordeling staat of de toepassing of tenuitvoerlegging van de onderhavige maa...

  ...3. Namens de vreemdeling is aangevoerd dat het binnentreden in zijn woning, voorafgaand aan de staandehouding, onrechtmatig was nu hij voor het binnentreden geen toestemming ...Blijkens de wetsgeschiedenis van de Awbi strekt de onschendbaarheid van de woning er toe de huisvrede te beschermen, dat wil zeggen het ongestoord verblijf in een ...

 • Uitspraak Nº 16/661875-15 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2017-10-24
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Dordrecht, 7 maart 2002

  Bewaring / staandehouding / binnentreden. De rechtbank is van oordeel dat uit het hierboven aangehaalde proces-verbaal onvoldoende duidelijk blijkt door wie van de bewoners en op welke wijze toestemming tot binnentreden is verleend. Dit klemt des te meer nu de in het pand aangetroffen bewoners, waaronder de vreemdeling, van Bulgaarse afkomst zijn en de Nederlandse taal kennelijk niet beheersen....

  ... met de grensbewaking en de ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen bevoegd een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, indien er op grond van feiten en omstandigheden, ...Blijkens de wetsgeschiedenis van de Awbi strekt de onschendbaarheid van de woning er toe de huisvrede te beschermen, dat wil zeggen het ongestoorde verblijf in een ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 2092. Rechtbank Noord-Holland, 2017-11-07