Onschendbaarheid van de woning

63 resultaten voor Onschendbaarheid van de woning

 • Beoordeling vLex
 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Utrecht, April 20, 2012

  Kop: Kwaliteitswet zorginstellingen, stopzetten uitoefening hulpverlening; medewerking overdracht zorgtaken. Trefwoorden: Binnentreden, begeleiding, minimaal zorgniveau, noodzaak tot onmiddellijk ingrijpen, medewerkingsverplichting. Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht 5:15 Grondwet: 12 Kwaliteitswet zorginstellingen: 1, 2, 3, 4, 8 Algemene wet op het binnentreden: 2 Besluit zorgaanspraken...

  ... als locaties van een instelling, maar dat het hier reguliere woningen van haar cliënten betreft. De Inspectie heeft deze woningen betreden ..., van de Awbi voorvloeit dat het grondrecht strekkende tot onschendbaarheid van de woning slechts aan de bewoner toekomt. Degene die niet de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, February 23, 2001

  Belang van eigenaar/niet bewoner van pand niet rechtstreeks betrokken bij verleende machtiging als bedoeld in art. 3 van de Algemene wet op het binnentreden. Machtiging verleend aan enkele woninginspecteurs om ter uitoefening van hun toezichthoudende taak als bedoeld in art. 100 Woningwet zonder toestemming van de bewoner binnen te treden. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat een...

  ... 1999 en 13 december 1999 heeft verweerder aan enkele woninginspecteurs van de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, Hoofdafdeling Bouw-en ...Dit grondrecht betreffende de onschendbaarheid van de woning komt naar zijn aard slechts aan de bewoner van de woning ...

 • Uitspraak Nº 201708493/1/A3. Raad van State, 2018-10-17

  ... om zonder toestemming van de bewoners binnen te treden in de woning op het adres [locatie] te Amsterdam. . . Bij besluit van 2 maart ... de Awbi, voortvloeit dat het grondrecht strekkende tot de onschendbaarheid van de woning slechts aan de bewoner van een woning toekomt. De belangen ...

 • Uitspraak Nº 22-002513-17. Gerechtshof Den Haag, 2019-03-22

  ..., met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning, gelegen op of aan de [adres] heeft weggenomen een portemonnee (inhoudende ... van dit slachtoffer en tevens inbreuk gemaakt op de onschendbaarheid van zijn woning en op zijn persoonlijke levenssfeer. De overval was goed ...

 • Uitspraak Nº ROT 18/1302. Rechtbank Rotterdam, 2019-05-28

  ... dat vanaf deze antenne-installatie een coaxiale geleiding naar de woning op het perceel was geleid. Vervolgens hoorden de toezichthouders vanuit ...) vloeit immers voort dat het grondrecht strekkende tot onschendbaarheid van de woning slechts aan de bewoner van een woning toekomt. Aangezien ...

 • Uitspraak Nº 15/834 WIA-C. Centrale Raad van Beroep, 2018-11-07

  ... de cliënt in staat stelt de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden ... hebben een ongestoord woongenot - en daarmee de onschendbaarheid van de woning - te garanderen en dat zij op grond daarvan als ...

 • Uitspraak Nº 16/05010. Hoge Raad, 2018-02-13

  ... betreden balkon niet kan worden aangemerkt als (onderdeel van) een woning in de zin van art. 2, eerste lid, van de Algemene wet op het binnentreden ...Het grondrecht van de onschendbaarheid van de woning beschermt de huisvrede, dat wil zeggen het ongestoord ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 7447. Rechtbank Gelderland, 2016-05-12

  ... recreatiewoningen op de percelen [locatie] te [woonplaats] (hierna: woning 1) en [plaats] te [woonplaats] (hierna: woning 2) afgegeven. . . ..., van de Awbi, voort dat het grondrecht strekkende tot de onschendbaarheid van de woning alleen aan de bewoner van een woning toekomt. De belangen ...

 • Uitspraak Nº 8322591 \ CV EXPL 20-419. Rechtbank Overijssel, 2020-03-11

  ... (BW) om voor rekening van gedaagde de door hem van eiseres gehuurde woning, inclusief onroerende aanhorigheden, aan [adres] te [plaats] , op te ... wet is een uitwerking van artikel 12 van de Grondwet (onschendbaarheid van de woning). Heeft de bewoner geen toestemming verleend tot ...

 • Hoger beroep van Raad van State, March 13, 2013

  Bij besluit van 20 juni 2011 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om de omzetting van de woning aan de [locatie] te Dordrecht (hierna: de woning) in onzelfstandige woonruimte ongedaan te maken.

  ...] onder oplegging van een dwangsom gelast om de omzetting van de woning aan de [locatie] te Dordrecht (hierna: de woning) in onzelfstandige ... overwogen dat [appellant] geen beroep kan doen op de onschendbaarheid van de woning omdat dit beroep slechts toekomt aan de bewoners. ...

 • Uitspraak Nº 201600351/1/V6. Raad van State, 2016-11-09

  ... waargenomen is onvoldoende om te constateren dat deze panden geen woningen zijn, zodat [arbeidsinspecteur B] op de gok is binnengetreden. Volgens ...1-3, blz. 20) is vermeld dat het grondrecht van de onschendbaarheid van de woning de huisvrede beschermt, dat wil zeggen het ongestoord ...

 • Uitspraak Nº KK EXPL 15-1330. Rechtbank Amsterdam, 2015-11-03

  ...Het pand bevat vier ongesplitste woningen, van de begane grond tot en met de 3e etage. [eiseres] bewoont de ... inbreuk op een recht, vastgelegd in artikel 12 Grondwet (onschendbaarheid van de woning) en daarvoor dient een uitdrukkelijke wettelijke basis ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 28, 2013

  Krakers-zaak. 1. Huisrecht. 2. Art. 429sexies Sr (vervallen), “gebruik door de rechthebbende”. Ad 1. De omstandigheid dat een beroep op het huisrecht niet behoeft af te stuiten op de enkele omstandigheid dat degene die zich daarop beroept nog slechts (zeer) kort tevoren zijn intrek in de desbetreffende ruimte had genomen, laat onverlet dat aan de bijzondere omstandigheden van het geval, waaronder

  ... 1 t/m 10], waarvan het gebruik door de rechthebbende (Woningbouwvereniging Laurentius) niet meer dan twaalf maanden voorafgaande aan die ...Het grondrecht van de onschendbaarheid van de woning beschermt de huisvrede, dat wil zeggen het ongestoord ...

 • Hoger beroep van Raad van State, January 23, 2013

  Bij besluit van 26 mei 2010 heeft de burgemeester aan drie toezichthouders van de gemeente Leerdam een machtiging afgegeven om ter feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met IV van de Woningwet zonder toestemming van de bewoners binnen te treden in de woningen gelegen aan [4 locaties], plaatselijk bekend als [locatie 1], te

  ... bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met IV van de Woningwet zonder toestemming van de bewoners binnen te treden in de woningen gelegen ..., van de Awbi, voort dat het grondrecht strekkende tot de onschendbaarheid van de woning slechts aan de bewoner van een woning toekomt. De belangen ...

 • Besluit van 1 november 2010, houdende bekendmaking van de tekst van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

  ... van vereniging en vergadering, zomede betreffende de onschendbaarheid van woning en het postgeheim. Staatsblad 2010 775 9. 4. Voor het in staat ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, February 03, 2012

  De verdachte wordt van meerdere (cybercrime)feiten vrijgesproken,nu onrechtmatig is binnengetreden in zijn woning. In het verslag van binnentreden is vermeld dat de verbalisant zich voorafgaande aan het binnentreden van de woning niet door het tonen van zijn legitimatiebewijs heeft gelegitimeerd. De verdachte heeft na het binnentreden één laptop en vier harde schijven overhandigd. Op de harde...

  ...- Op 26 augustus 2008 werd in de (studenten)woning van de verdachte aan de [adres] te Eindhoven binnengetreden ter ... is gelegen in de strekking van het grondrecht inzake de onschendbaarheid van de woning. Slechts indien verzekerd is dat de bewoner, of diens ...

 • Kort geding van Rechtbank Assen, Voorzieningenrechter, March 02, 2011

  Wet Kraken en leegstand. Vordering verbod tot strafrechtelijke ontruiming van opstallen op voormalig campingterrein. Gegronde strafrechtelijke verdenking van wederrechtelijk verblijf. Gehandeld conform beleidsregels openbaar ministerie van 1 december 2010. Geen strijd met EVRM. Vordering afgewezen.

  ...2.3. [eiser] heeft de woning, te weten de onlosmakelijk verbonden badmeesterswoning en de kantine, aan ... het grondwettelijk en verdragsrechtelijk erkende recht op onschendbaarheid van de woning. Uit rechtspraak van het EHRM kan worden afgeleid dat het ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, September 10, 2010

  Directe sluiting van pand voor onbepaalde tijd door burgemeester van Zaanstad wegens het verstrekken van softdrugs in strijd met artikel 3 van de Opiumwet.

  ... bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende ... lid, van de Awbi volgt dat het grondrecht strekkende tot onschendbaarheid van de woning slechts toekomt aan de bewoner van een woning. Hieruit volgt ...

 • Hoger beroep van Raad van State, January 21, 2009

  Bij besluit van 5 september 2006 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan [appellant] een boete opgelegd van € 8.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).

  ... artikel 12, eerste lid, van de Grondwet is het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner alleen geoorloofd in gevallen bij of ... lid, van de Awbi voort dat het grondrecht strekkende tot onschendbaarheid van de woning slechts aan de bewoner van een woning toekomt. Zoals de ...

 • Van kracht Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
 • Hoger beroep van Raad van State, July 09, 2008

  Bij besluit van 5 januari 2006 heeft de burgemeester van Midden-Delfland (hierna: de burgemeester) aan een medewerker van Bouw- en woningtoezicht en een medewerker van de brandweer Midden-Delfland een machtiging afgegeven om de woningen gelegen aan de [locatie 1] en [locatie 2] en de door de bewoners als [locatie 3] aangeduide woning te [plaats] zonder toestemming van de bewoners binnen te treden.

  ... (hierna: de burgemeester) aan een medewerker van Bouw- en woningtoezicht en een medewerker van de brandweer Midden-Delfland een machtiging ..., van de Awbi, voort dat het grondrecht strekkende tot de onschendbaarheid van de woning slechts aan de bewoner van een woning toekomt. De belangen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 22, 2004

  Verbalisanten kijken bij onderzoek in bedrijfsruimte in plastic zak en boodschappentas. 's Hofs oordeel dat de plastic zak en boodschappentas eerst door verbalisanten - als daarvoor vatbaar - in beslag zijn genomen en daarna aan een onderzoek zijn onderworpen, zodat van een doorzoeking geen sprake is geweest, is onjuist noch onbegrijpelijk in het licht van de bevindingen van de verbalisanten.

  ... bedoelde bedrijfshal niet hoeven aan te merken als een woning en is er geen sprake geweest van stelselmatig zoeken. Nu ook uit het ...Het grondrecht van de onschendbaarheid van de woning beschermt de huisvrede, dat wil zeggen het ongestoord ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 19, 2001

  ... van een schriftelijke machtiging tot het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner, ten onrechte althans op ontoereikende ...Het grondrecht van de onschendbaarheid van de woning beschermt de huisvrede, dat wil zeggen het ongestoord ...

 • Hoger beroep van Raad van State, April 25, 2007

  Bij besluit van 14 april 2005 heeft de burgemeester van de gemeente Cromstrijen (hierna: de burgemeester) C.W. Troost en M.A.A. van de Kamp van de gemeente Cromstrijen taakveld brandweer gemachtigd om, desnoods tegen de wil van de bewoner(s) en/of eigenaar, de woning gelegen aan de [locatie] te [plaats] binnen te treden om het feitelijk gebruik van de woning en de daarmee samenhangende...

  ... om, desnoods tegen de wil van de bewoner(s) en/of eigenaar, de woning gelegen aan de [locatie] te [plaats] binnen te treden om het feitelijk ... hebben een ongestoord woongenot - en daarmee de onschendbaarheid van de woning - te garanderen en dat zij op grond daarvan als ...

 • Hoger beroep van Raad van State, April 09, 2008

  Bij besluit van 21 december 2005 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) [appellant] een boete van € 8.000 opgelegd, wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).

  ... artikel 12, eerste lid, van de Grondwet is het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner alleen geoorloofd in gevallen bij of ... lid, van de Awbi voort dat het grondrecht strekkende tot onschendbaarheid van de woning slechts aan de bewoner van een woning toekomt. [appellant] ...