ontslag opgeheven functie

792 resultaten voor ontslag opgeheven functie

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, March 12, 2008

  Functie opgeheven bij reorganisatie. Eervol ontslag na lange herplaatsingsprocedure zonder resultaat.

  ... van de Raad van State, laatstelijk in de functie van sectiechef. Als gevolg van de reorganisatie ... 2000 is de functie van sectiechef opgeheven en is appellant aangewezen als ... met ingang van 1 april 2003 eervol ontslag verleend. Naar aanleiding van het advies van de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 07, 2012

  1) Opheffing functie met aanbod herplaatsingsfaciliteiten. Voldoende onderbouwd dat functie daadwerkelijk is opgeheven. 2) Ontslag. Het college kan niet met recht worden verweten onvoldoende activiteiten te hebben verricht om appellante in staat te stellen in ander passend werk aan de slag te kunnen gaan. Ziekte levert een ontslagverbod op. Artikel 3, derde lid, aanhef en onder e, van de hier...

  ... de Faculteit der Diergeneeskunde in de functie van medewerker communicatie ABC. In die functie ... appellante op 31 december 2009 wordt opgeheven; haar zijn herplaatsingfaciliteiten aangeboden: ... (cao) met ingang van 31 december 2009 ontslag verleend. Appellante heeft ook tegen dit besluit ...

 • Uitspraak Nº 200.176.739_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-08-22

  ...In de ontslagaanvraag is vermeld: . “ De totale ... aanzegging van zijn ontslag, omdat zijn functie zal worden opgeheven. ”. . f. ...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, November 12, 2012

  Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Niet valt in te zien dat naleving van de aangevallen uitspraak leidt tot voor verzoekers organisatie onoverkomelijke (financiële) problemen of onverantwoorde risico’s. Het ontslag van betrokkene gaat immers eerst in per 1 juli 2013, zodat op dit moment geen financiële risico’s zijn verbonden aan een terugkeer van betrokkene. Ook het gegeven dat de...

  ... heeft directeur [K.] geadviseerd om de functie van betrokkene per 1 juli 2011 wegens een ...1 oktober 2012 ontslag te verlenen. 1.2. Bij besluit van 11 juli 2011 is ... dat de functie van betrokkene is opgeheven. Onder de stukken bevindt zich slechts een intern ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 3559 en andere. Rechtbank Noord-Holland, 2020-03-27

  ... De ex-werknemer was werkzaam als [functie] voor Stichting [stichting 1] die het theater ... december 2017 per 1 januari 2018 eervol ontslag verleend, primair wegens reorganisatie en ... de omstandigheid dat zijn functie is opgeheven en er geen herplaatsingsmogelijkheden waren. ...

 • Uitspraak Nº 15-387 AW. Centrale Raad van Beroep, 2016-06-23

  ... van Amsterdam, vanaf 1 april 2003 in de functie van arts-onderzoeker D bij de afdeling [naam B.]. ... van de herplaatsingstermijn, eervol ontslag zal worden verleend per . 1 september ... D bij het [naam B.] daadwerkelijk opgeheven. Betrokkene was bekend met het ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Alkmaar, August 23, 2012

  Ontslag wegens opheffing van functie. Individueel geval als bedoeld in artikel 8:3, derde lid, van de CAR/LAR, ontslag zonder vooraf vastgesteld plan. Opheffing van functie vloeit niet voort uit het vervallen van het samenstel van werkzaamheden. Ontbreken bevoegdheid tot ontslag. Herroeping ontslagbesluit. Afwijzing verzoek om schorsing van het ontslagbesluit.

  ... van 11 juli 2011 (hierna: het ontslagbesluit) heeft verweerder aan verzoekster onder ... Museale Zaken, laatstelijk als [naam functie] (werktitel: [naam werktitel]). Op 1 juli 2008 is ... is geworden dat haar functie werd opgeheven en het moment dat het ontslag kenbaar is gemaakt, ...

 • Uitspraak Nº 15/4783 AW. Centrale Raad van Beroep, 2016-07-07

  ... van 1 september 1999 aangesteld als [functie 1] bij de openbare basisschool (OBS) [naam] in ... met ingang van 1 augustus 2014 eervol ontslag verleend wegens opheffing van de betrekking als ... 1], dat haar betrekking daarom niet is opgeheven en dat aan haar dan ook geen ontslag wegens ...

 • Uitspraak Nº 15-88 AW. Centrale Raad van Beroep, 2015-10-08

  ... van 1 april 2013 wegens reorganisatie ontslag verleend. Daaraan is ten grondslag gelegd dat de functies van betrokkenen bij de provincie zijn opgeheven ...

 • Uitspraak Nº 200.223.414/01 OK. Gerechtshof Amsterdam, 2018-05-02

  ... - het ontslag van [A] als statutair bestuurder, voor het geval ... tot 30 oktober 2013 een commerciële functie uitgeoefend bij Hepta G en verrichtte deze ... de paspoorten van [A] en [B] , worden opgeheven. Als de voorzieningen worden getroffen zoals die ...

 • Herziening van Hoge Raad, June 11, 2013

  Herziening. Aanvraag ongegrond.

  ... van den veroordeelde, hetzij tot ontslag van regtsvervolging op grond dat deze niet ... hoogte gemodelleerd naar de inmiddels opgeheven (toegangscommissie van de) Commissie evaluatie ...Zij neemt daarbij juist niet de functie van de rechter over, al moet zij in haar ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, September 13, 2005

  Het hof laat in de eerste plaats meewegen dat ter zitting van 18 augustus 2005 is komen vast te staan dat [appellant] destijds een visie had over het in de onderneming te voeren beleid die sterk afweek van de visie van zijn mede-bestuurders en dat (mede) daardoor de verhouding tussen hem en de andere bestuurders zodanig was verstoord dat van een voortzetting van de dienstbetrekking geen sprake...

  ...] uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag een bedrag van € 100.000,-- bruto toewijsbaar ... van [appellant], de aard van zijn functie, zijn gebrek aan opleiding en het feit dat hij ...De functie van [appellant] was opgeheven op gronden die thans niet ter beoordeling van het ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 09, 2007

  Eervol ontslag betrokkene in verband met blijvende arbeidsongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking. Verplichting College te bevorderen dat betrokkene zou worden ingeschakeld bij passende arbeid buiten de openbare dienst van de gemeente.

  ... hem met ingang van 1 juni 2004 eervol ontslag te verlenen in verband met blijvende ...In een zogenoemd functie-ongeschiktheidsadvies van diezelfde datum is ... plaatsvond en waarbij zijn functie is opgeheven, aan hem ontslag wegens reorganisatie en niet ...

 • Besluit sociale maatregelen herziening gerechtelijke kaart

  ...de ambtenaar van wie de functie in verband met een reorganisatie is opgeheven of ... 1, onderdeel e of g, op eigen verzoek ontslag wordt verleend in verband met de aanvaarding van ...

 • Besluit van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015

  ...van wie de functie in verband met een reorganisatie is opgeheven, ...4. Ontslag kan worden verleend aan de verplichte ...

 • Uitspraak Nº 200.124.042. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-01-02

  ... . Artikel 10 Ontslag van een predikant om gewichtige redenen . ... waaraan de predikant verbonden is wordt opgeheven zat aan de regionale vergadering verzocht worden ... afspraken met [appellant] over een andere functie en zoeken naar een nieuwe herder. Gehoord de ...

 • Uitspraak Nº 17/04024. Hoge Raad, 2018-07-13

  ...Laatstelijk was zij werkzaam in de functie van contentbeheercoördinator binnen het ... juli 2016 voor [verzoekster] een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV, op de grond dat de ... afgeleid dat, indien een functie wordt opgeheven en een deel van de werkzaamheden wordt voortgezet ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, December 16, 2008

  AW. CAO-NU. Opheffing functie. Ontslag. Wordt met de opheffing van de functie en eisers ontslag een relevante bijdrage geleverd aan de beoogde bezuinigingen? Herplaatsingsonderzoek niet zorgvuldig gebleken.

  ... 12 januari 2007 heeft verweerder eisers functie van universitair docent (UD) milieugeochemie ...15 april 2007 ontslag verleend. Het door eiser tegen dit besluit ... 2007 heeft verweerder eisers functie opgeheven en aan eiser met ingang van 15 april 2007 ontslag ...

 • Uitspraak Nº 4880032 OA VERZ 16-57. Rechtbank Noord-Holland, 2016-04-05

  ... de oprichting van Tenera in dienst in de functie van directeur, op basis van een werkweek van 40 ... Tenera voor [de werknemer] een ontslagaanvraag ingediend bij het Uitvoeringsinstituut ... dat de functie van [de werknemer] was opgeheven. Onder die omstandigheden valt te begrijpen, ...

 • Uitspraak Nº 16-4728 AW. Centrale Raad van Beroep, 2018-01-25

  ... [naam onderdeel 1] ( [onderdeel] ), in de functie van [functie 1] generiek profiel. . . . ... de [onderdeel] per 1 januari 2014 wordt opgeheven. Hierbij heeft appellant tevens het voornemen ... dat betrekking heeft op het ontslagvoornemen. Op dit bezwaar is geen beslissing genomen. . ...

 • Uitspraak Nº 200.144.173. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-06-30

  ...Laatstelijk was hij werkzaam in de functie van general salesmanager. Het laatstverdiende ..., die je wilde gebruiken in de ontslagprocedure. Zoals je weet zijn er binnen de onderneming ... daarvoor de functie van [geïntimeerde] opgeheven en bestond nog geen duidelijkheid en evenmin ...

 • Uitspraak Nº 5345477 / LE VERZ 16-100. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-11-03

  ...] na de overname in dienst te nemen in de functie van planner, terwijl de heer [verzoeker] de ... [naam vennootschap onder firma] wordt opgeheven, en dat jij bij ons op kantoor zou komen werken. ... bestaat, [verzoeker] op staande voet ontslagen. [belanghebbende] heeft onder meer het navolgende ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 2929. Rechtbank Noord-Holland, 2020-03-27

  ... voor de sector gemeenten (CAR/UWO) eervol ontslag verleend wegens reorganisatie en subsidiair ... gemeente Heiloo en hem aangesteld in de functie van [functie] van het theater. Het betreft een ...Eisers functie is opgeheven en hij is al boventallig per 1 september 2017. ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 3847. Rechtbank Den Haag, 2018-04-04

  ... per week, laatstelijk als medewerker [functie 1] (schaal 11). . Daarnaast werkte zij 18 ... van eiseres met ingang van 1 mei 2015 opgeheven. Eiseres was geen functievolger en heeft met ... Alvorens een aanvraag om ontslag op verzoek in te dienen heeft eiseres op haar ...

 • Uitspraak Nº 16/494 AW. Centrale Raad van Beroep, 2016-12-15

  ... gemeente [gemeente] , laatstelijk in de functie van [functie] bij het [afdeling] , voor 18 uur ... besluit van 20 juni 2014 appellant eervol ontslag verleend op grond van artikel 8:3, eerste lid, in ... met ingang van 1 januari 2014 is opgeheven en dat er op die datum geen andere functie voor ...