opbouw arrest

2304 resultaten voor opbouw arrest

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 20 december 2012

  Uitbetaling vakantie-uren bij arbeidsongeschiktheid. Beëindiging van de opbouw van vakantie-uren. Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, (LJN BU6678), KSH/Schulte. De voor betrokkene getroffen regeling geeft een aanspraak die overeenstemt met het minimum aantal vakantie-uren behorend bij (331,2:144=) 2,3 kalenderjaren. Gelet op het oordeel van het Hof over de overdrachtsperiode van

  ... onaantastbaar) besluit met betrekking tot de beëindiging van de opbouw van vakantie-uren na 26 weken van arbeidsongeschiktheid. Voorts achtte de ... Parlement en de Raad (Richtlijn 2003/88) alsmede met onder meer het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (thans Hof van ...

 • Kort geding van Gerechtshof Leeuwarden, 26 oktober 2010

  Omgangsregeling; sanctie van een dwangsom wordt beperkt tot datum arrest, omdat de weigerachtige houding van de vrouw betrekking had op de wijze van opbouw van de omgangsregeling, terwijl de omgangsregeling inmiddels weer geheel hervat is.

  Arrest d.d. 26 oktober 2010. Zaaknummer 200.064.432/01. HET GERECHTSHOF TE ...ïntimeerde] en zijn kinderen verzet, doch enkel een geleidelijker opbouw naar de overeengekomen contactregeling voorstaat dan door de ...

 • Uitspraak Nº 23-000643-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... . . TEGENSPRAAK . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... Inleiding 3 . 1.1 Het onderzoek van de zaak 3 . 1.2 Opbouw arrest 3 . 1.3 De feiten waarvoor de verdachte is gedagvaard 4 . ...

 • Uitspraak Nº 23-000707-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... . . TEGENSPRAAK . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... 1.1 Het onderzoek van de zaak 3 . 1.2 Opbouw arrest 3 . 1.3 De feiten waarvoor de verdachte is gedagvaard 4 . ...

 • Uitspraak Nº 23-000810-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... . . TEGENSPRAAK . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... 1.1 Het onderzoek van de zaak 4 . 1.2 Opbouw arrest 4 . 1.3 De feiten waarvoor de verdachte is gedagvaard 5 . ...

 • Uitspraak Nº 23-000646-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... . TEGENSPRAAK . . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ...Inleiding 4 . 1.1 Het onderzoek van de zaak 4 . 1.2 Opbouw arrest 4 . 1.3 De feiten waarvoor de verdachte is gedagvaard 5 . ...

 • Uitspraak Nº 23-000726-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... . . TEGENSPRAAK . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... 1.1 Het onderzoek van de zaak 3 . 1.2 Opbouw arrest 3 . 1.3 Omvang van het hoger beroep 4 . 1.4 De feiten ...

 • Uitspraak Nº 23-000647-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... . . TEGENSPRAAK . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... 1.1 Het onderzoek van de zaak 4 . 1.2 Opbouw arrest 4 . 1.3 De feiten waarvoor de verdachte is gedagvaard 5 . ...

 • Uitspraak Nº 23-001217-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... . . TEGENSPRAAK . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... 1.1 Het onderzoek van de zaak 5 . 1.2 Opbouw arrest 5 . 1.3 De feiten waarvoor de verdachte is gedagvaard 6 . ...

 • Uitspraak Nº 23-000812-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... . . TEGENSPRAAK . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... 1.1 Het onderzoek van de zaak 4 . 1.2 Opbouw arrest 4 . 1.3 De feiten waarvoor de verdachte is gedagvaard 5 . ...

 • Uitspraak Nº 23-000575-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... . . TEGENSPRAAK . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... 1.1 Het onderzoek van de zaak 4 . 1.2 Opbouw arrest 4 . 1.3 De feiten waarvoor de verdachte is gedagvaard 5 . ...

 • Uitspraak Nº 23-000672-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... . . TEGENSPRAAK . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... 1.1 Het onderzoek van de zaak 9 . 1.2 Opbouw arrest 9 . 1.3 De feiten waarvoor de verdachte is gedagvaard 10 . ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 21 juni 2012

  De Minister van Veiligheid en Justitie heeft eisers verlofopbouw na zes maanden ziekte stopgezet. Rechtbank leidt uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 20 januari 2009, Schultz-Hoff e.a. af, dat het stopzetten van de vakantieopbouw na 26 weken niet in strijd is met richtlijn 2003/88, mits de ambtenaar, ondanks de omstandigheid dat hij arbeidsongeschikt is, gedurende...

  ...7. Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) van 20 januari 2009, ... op 4 februari 2010 een circulaire met als onderwerp “Opbouw vakantie bij langdurige ziekte” (kenmerk 2010-0000074965) (de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 juli 2011

  Rechtspositieregelingen die bij ziekte de opbouw van het recht op vakantie beperken zonder minimum waarborg van vier weken, zijn in strijd zijn met het EU-recht. Gelet op de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 februari 2010 kan niet anders worden geoordeeld dan dat de minister van BZK inmiddels de opvatting is toegedaan dat de artikelen 22 en 23 van het...

  ... het tegoed van voorgaande jaren, tot een maximum van de maximale opbouw minus de minimale opname kan worden overgeboekt naar een volgend ...Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (thans: Hof van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 11 augustus 2011

  Verweerder heeft niet voldaan aan de in de tussenuitspraak gegeven opdracht om te onderzoeken of eiser op grond van de in het Sahin-arrest genoemde criteria valt onder de werkingssfeer van artikel 13 Besluit nr. 1/80. De rechtbank zal deze beoordeling daarom zelf maken. Nu eiser zich heeft gehouden aan de regels van de lidstaat van ontvangst op het gebied van de toegang, het verblijf en het...

  ... gegeven opdracht om te onderzoeken of eiser op grond van de in het arrest van het Hof van 17 september 2009 (LJN: BK1871 en BJ8590, Sahin) genoemde ...1/80, sprake is van een geleidelijke opbouw van rechten en dat verweerder er een belang bij heeft die opbouw ieder ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 11 augustus 2011

  Verweerder heeft niet voldaan aan de in de tussenuitspraak gegeven opdracht om te onderzoeken of eiser op grond van de in het Sahin-arrest genoemde criteria valt onder de werkingssfeer van artikel 13 Besluit nr. 1/80. De rechtbank zal deze beoordeling daarom zelf maken. Nu eiser zich heeft gehouden aan de regels van de lidstaat van ontvangst op het gebied van de toegang, het verblijf en het...

  ... gegeven opdracht om te onderzoeken of eiser op grond van de in het arrest van het Hof van 17 september 2009 (LJN BK1871 en BJ8590, Sahin) genoemde ...1/80, sprake is van een geleidelijke opbouw van rechten en dat verweerder er een belang bij heeft die opbouw ieder ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, 25 augustus 2011

  Eiseres is ambtenaar in een voltijds dienstverband. Eiseres is in 2009 gedeeltelijk arbeidsongeschikt geweest. Op grond van artikel 22 van het ARAR is de opbouw van het vakantieverlof na 26 weken stop gezet. Onder verwijzing naar artikel 7 van de Richtlijn 2003/88/EG en de daaraan gegeven uitleg door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 20 januari 2009 (arrest Schulz-Hoff)...

  ... een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd en het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 20 januari ... heeft aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd dat de opbouw van de vakantieaanspraken van eiseres ingevolge artikel 22, negende lid, ...

 • Uitspraak Nº 21-001005-16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-02-08

  ... TEGENSPRAAK . Promis . . . Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken . gewezen op het hoger ... . . . . Het pleidooi van de verdediging en de opbouw van het arrest . . . Het pleidooi van de verdediging ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 juli 2011

  Rechtspositieregelingen die bij ziekte de opbouw van het recht op vakantie beperken zonder minimum waarborg van vier weken, zijn in strijd zijn met het EU-recht. 1. Artikel 7, eerste lid, van EG-richtlijn 2003/88, volgens welke bepaling elke werknemer recht heeft op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken, is onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig bepaald om door...

  ... op gespannen voet lijkt te staan met het door betrokkene ingeroepen arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (thans: Hof van ...:2:5 van het Reglement moet naar het oordeel van de rechtbank, nu de opbouw van het recht op vakantie afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat ...

 • Uitspraak Nº 19/1891. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-12-20

  ... . . 4.1. Eiser heeft onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2175, gesteld dat ... dat er voldoende gevallen zijn waarin een ondernemer geen FOR kan opbouwen. Hierdoor moet dan door de verkoop van de onderneming in een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 9 april 2013

  Pensioenverzekering. Stelsel van gelijkblijvende risicopremies. Ongelijke behandeling naar burgerlijke staat en geslacht. Niet kon worden verwacht dat het gekozen stelsel geruime tijd ongewijzigd gehandhaafd zou kunnen blijven. Advies (in 1999) ondeugdelijk. Deskundigenbericht.

  ...GERECHTSHOF AMSTERDAM. MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. ARREST. in de zaak van:. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. ... van het systeem en bespreken zij het effect van het systeem op de opbouw van de waarde van het ouderdomspensioen. Daarna gaan zij in op de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 juli 2011

  Rechtspositieregelingen die bij ziekte de opbouw van het recht op vakantie beperken zonder minimum waarborg van vier weken, zijn in strijd zijn met het EU-recht. Het door appellant (de Korpsbeheerder) ingenomen standpunt dat artikel 19, vierde lid, in verbinding met het vijfde lid, aanhef en onder a, sub 3, van het Besluit algemene rechtspositie politie de zieke ambtenaar niet belet om van zijn...

  ...9), hierna: richtlijn 2003/88. Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (thans: Hof van ... het Barp, de periode waarin een ambtenaar aanspraak op vakantie opbouwt, in geval van niet aan schuld of nalatigheid van de ambtenaar te wijten ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, 10 augustus 2011

  Als uitgangspunt geldt dat aan een vreemdeling een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd kan worden verleend voor de duur van ten hoogste één jaar. Hierop is onder meer in artikel 3.59 Vb een uitzondering gemaakt voor vreemdelingen voor wie een TWV-plicht geldt. Voor Turkse onderdanen, die op grond van Besluit 1/80 gerechtigd zijn arbeid in loondienst te verrichten, geldt geen TWV-plicht

  ... het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) in het arrest van 17 september 2009 (C-242/06, Sahin, Jurispr. 2009, blz. I-08465) in ...Voor burgers van de Europese Unie geldt deze geleidelijke opbouw van rechten niet. Zij hebben reeds op grond van het Verdrag betreffende de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 5 april 2013

  Verbintenissenrecht. Opdracht. Toewijsbaarheid buitengerechtelijke kosten indien slechts gering deel vordering is toegewezen; art. 6:96 lid 2, aanhef en onder c, BW. Deels toepassing art. 81 lid 1 RO.

  ...Eerste Kamer. 11/04483. TT/LZ. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. MULTIQUEST N.V.,. gevestigd in Curaçao,. EISERES tot ...3. Het bestreden arrest. 3.1 Ik geef de opbouw van het bestreden arrest van het hof weer alvorens de individuele klachten ...

 • Uitspraak Nº 200.255.304/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-05-12

  ... . . . . arrest van 12 mei 2020 . . . . . inzake . . ... . . . . Opbouw . . . . . 1.4. . In dit arrest ...