openbare betekening

13948 resultaten voor openbare betekening

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Den Haag, May 29, 2013

  Vonnis in relatief bevoegdheidsincident; al dan niet terechte openbare betekening; woonplaatsbegrip; bevoegdheid Haagse rechtbank als restrechter ex art. 109 Rv.

  ... verblijf bekend was, zodat derhalve op goede gronden tot openbare betekening is besloten. Daartoe is het navolgende van belang. 2.7. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, March 16, 2011

  openbare betekening exploot van dagvaarding; onrechtmatige daad nu eisers bekend waren, of bekend hadden behoren te zijn, met adres gedaagden?

  ... Schuitema gedagvaard om op 13 januari 2010 te verschijnen ter openbare civiele terechtzitting van deze rechtbank. Van de dagvaarding is op 10 ... jegens hem hebben gehandeld door over te gaan tot openbare betekening van de dagvaarding d.d. 7 oktober 2009, terwijl [Gedaagde 1] c.s. en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, September 21, 2010

  Openbare betekening. Met publicatie in een dagblad dat verschijnt in de streek van de nevenzittingsplaats is voldaan aan de wettelijke vereisten.

  ... het hof is hiermee voldaan aan de vereisten voor een geldige betekening. Het hof merkt hierbij op dat, aangezien Leeuwarden bij besluit van de ... der Linde en Fikkers, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, November 30, 2010

  Openbare betekening in casu geen handeling waardoor verjaring is gestuit; belang GBA-adres in verband met redelijkerwijs te verlangen onderzoek naar woon- of verblijfplaats alvorens openbaar te doen betekenen.

  ...Wij zullen het dus moeten doen met de betekening aan de Pieter Baststraat te Amsterdam d.d. 9 maart 1995 door deurwaarder [ ...(xii) Naar aanleiding van deze beslaglegging en aankondiging van openbare verkoop heeft [ Geïntimeerde 2 ]een voorlopige voorziening gevorderd. Bij ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, December 06, 2011

  Gedaagde met onbekende woon- of verblijfplaats. Openbare betekening heeft niet aan het juiste adres plaatsgevonden. Appellant mag vormfout herstellen door uitbrengen van een herstelexploot op één van de adressen van het ressortsparket Arnhem/Leeuwarden. Art. 54 lid 2 RV.

  ...ten aanzien van de appeldagvaarding en de betekening daarvan. 2.1 In art. 54 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke ing (Rv) is bepaald dat de zogeheten openbare betekening dient te geschieden aan het parket van de ambtenaar van het ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, November 18, 2009

  Verzet tegen executie beslag door een derde ex artikel 438 lid 5 Rv, belangenverstrengeling? verjaring De vordering wordt ingesteld door de bewindvoerder die zichzelf in persoon als geëxecuteerde dagvaardt. In dit geval geen ontoelaatbare belangenverstrengeling die noopt tot het voorzien in een andere vertegenwoordiging. De dubbele hoedanigheid staat de behartiging en beoordeling van de belangen...

  ... van het door [C] gelegde executoriale beslag en de aangekondigde openbare verkoop van de goederen heeft [B] een executiegeschil aanhangig gemaakt ... Hierbij is als voorwaarde opgenomen dat [B] binnen zes weken na betekening van het kort geding vonnis een bodemprocedure aanhangig diende te maken. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, Sector kanton, June 29, 2007

  Artikel 54 lid 2 Rv; 6:101 BW. Openbare betekening van een exploot in casu onrechtmatig omdat de woon- of verblijfplaats van degene voor wie het exploot bestemd is, aan de verzoeker bekend zijn of redelijkerwijs bekend kunnen zijn. Aard van de schade. Eigen schuld

  ...3.4. De betekening van de exploten. 3.4.1. Het verweer van [gedaagde A] en VVE Diensten op ... tenminste enig onderzoek in de eigen gegevens doet alvorens tot openbare betekening van dagvaarding en verstekvonnis over te gaan. Gegeven het feit ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, February 29, 2012

  Bij verstekvonnis is voor recht verklaard dat gedaagde (partij B) volledig aansprakelijk is voor de gevolgen van het door hem jegens eiser (partij A) gepleegde geweldsmisdrijf en is gedaagde veroordeeld tot betaling van schadevergoeding. Partij B beroept zich in verzet op verjaring van de vordering tot schadevergoeding. Naar het oordeel van de rechtbank heeft partij B onvoldoende gesteld om...

  ...Vooropgesteld wordt dat voor openbare betekening op de voet van artikel 54 Rv vereist is dat van degene voor wie ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, July 12, 2007

  Betreft afwijzing van een verzoek tot het verlenen van een exequatur van een Pools vonnis wegens strijd met de Nederlandse openbare orde. De openbare betekening van de inleidende dagvaarding heeft "slechts" plaatsgevonden door aankondiging op een informatiebord in de rechtbank te Bialystok (Polen).

  ... belang) deze erkenning of tenuitvoerlegging in strijd is met de openbare orde van de aangezochte Staat. 4.3 De rechtbank constateert dat aan de ...Deze betekening heeft overeenkomstig dit recht aldus plaatsgevonden dat de rechtbank in ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 27, 2008

  Internationaal privaatrecht. Exequaturverzoek Belgisch verstekvonnis onder EEX-Verordening; verwerping beroep op weigeringsgronden van art. 34, onder 1 (strijd met openbare orde) en onder 2 (onregelmatige of niet-tijdige betekening inleidend processtuk), EEX-Verordening. (81 RO)

  ... Koophandel te Turnhout kennelijk strijdig is met de Nederlandse openbare orde (art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Verordening), omdat dit vonnis ten ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, February 24, 2009

  Het hof zal voor recht verklaren dat ten gunste van het erf van [appellante] en ten laste van dat van [geïntimeerde] door verjaring een erfdienstbaarheid is ontstaan tot het afmeren om niet van twee vaartuigen van respectievelijk circa zes meter en circa vijf meter in een strook water ter breedte van drie meter en grenzend aan het perceel van [appellante]. [geïntimeerde] zal worden veroordeeld...

  ..., een en ander binnen een termijn van drie maanden na betekening van het arrest. 2.11 Het hof zal dienovereenkomstig [geïntimeerde] ... mede te werken aan inschrijving van deze erfdienstbaarheid in de openbare registers voor registergoederen. Voorts zal [geïntimeerde] worden ...

 • Uitspraak Nº 7130149. Rechtbank Rotterdam, 2018-12-06

  ... gelijkgesteld met een bekende woon- of verblijfplaats waar een betekening plaats moet vinden zoals bedoeld in artikel 46 en 47 Rv, zodat de ... . . . . 3.4.3. Met een openbare betekening én het verzenden van een afschrift van het exploot aan het ...

 • Uitspraak Nº C/03/220982 / KG ZA 16-231. Rechtbank Limburg, 2016-06-10

  ...2.3.De betekening van een afschrift van de processen-verbaal als bedoeld in artikel 505 lid ... tweede zin Rv heeft plaatsgevonden door middel van een zogenoemde openbare" betekening op de voet van artikel 56 Rv. Uit een door [eiser] overgelegde \xE2"...

 • Uitspraak Nº C/10/542235 / HA ZA 18-24. Rechtbank Rotterdam, 2019-03-27

  ... . . . tegen. . . . de openbare rechtspersoon LANDELIJK BUREAU INNING ONDERHOUDSBIJDRAGEN,. ... 2.6. Het LBIO is op 31 januari 2017 tot openbare betekening overgegaan. Op 28 februari 2017 is het exploot betekend aan het parket van ...

 • Uitspraak Nº 18/05097. Hoge Raad, 2019-06-28

  ... . . . 4. Zo niet, is een openbare betekening van het exploot als bedoeld in artikel 54 lid 2 Rv voldoende of ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, Sector kanton, May 21, 2013

  ontbinding arbeidsovereenkomst door werkgever; eerste oproeping door griffier aan verweerder aangetekend verzonden; werkgever betekent op eigen initiatief eerste oproering met verzoekschrift aan verweerder; verweerder verschijnt niet op (eerste) zittingsdag; na zitting nader onderzoek door de griffier over de door griffier gedane oproeping; werkgever is over de door griffier verkregen informatie...

  ... heeft betekend, waarbij een uittreksel van het exploot van betekening op 11 april 2013 is gepubliceerd in het dagblad “Het Parool”. Cordaan ... langer woonachtig is op dat adres, waarna ik ben overgegaan tot openbare betekening, waarvan een advertentie is opgemaakt, welke advertentie ...

 • Uitspraak Nº 200.232.105_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-06-25

  ... dat hij onder het loonbeslag had geïncasseerd, met betekeningskosten en publicatiekosten. . Bij arrest van 25 juni 2013 met zaaknummer ..., waarbij het aankomt op de beantwoording van de vraag of de openbare betekening van het kortgedingvonnis van 11 april 2011 aan hem op 10 mei ...

 • Uitspraak Nº 200.229.667/01. Gerechtshof Amsterdam, 2018-12-11

  ... aan dat zij op grond van de wet geen andere keuze hadden dan een openbare betekening van de oorspronkelijke dagvaarding, dat [geïntimeerde] niet ...

 • Uitspraak Nº C/09/530834 / KG ZA 17-486. Rechtbank Den Haag, 2017-05-10

  ... een verklaring van de deurwaarder die heeft zorggedragen voor de openbare betekening van de dagvaarding aan [gedaagde] . Volgens de advocaat van ...

 • Uitspraak Nº 5102727 CV EXPL 16-22001. Rechtbank Rotterdam, 2016-11-25

  ... worden gedaan bij exploot van dagvaarding binnen vier weken na betekening van het vonnis aan de veroordeelde in persoon, of na het plegen door deze ... stelt voorop dat de verzettermijn niet is gaan lopen met de openbare betekening van het verstekvonnis op 21 januari 2016. Op grond van artikel ...

 • Uitspraak Nº C/09/544031 / HA ZA 17-1237. Rechtbank Den Haag, 2018-01-24

  ... het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) dient betekening – kort gezegd – indien mogelijk plaats te vinden in persoon of aan de ...Openbare betekening is, nu sprake is van een bekende (gekozen) woonplaats, dan niet ...

 • Uitspraak Nº C/09/524716 / HA ZA 17-37. Rechtbank Den Haag, 2017-03-29

  ...De in de zesde afdeling Rv voorgeschreven wijzen van betekening hebben immers tot doel zoveel mogelijk zeker te stellen dat het te en exploot de beoogde ontvanger daadwerkelijk ter kennis komt. De openbare betekening, zoals in dit geval aan de orde, geldt daarbij als laatste ...

 • Uitspraak Nº C/05/331597 / KG ZA 18-8 / 57 / 1328. Rechtbank Gelderland, 2018-01-31

  ...Gezien de openbare betekening, waarbij publicatie in de Staatscourant plaatsvindt, is de kans ...

 • Uitspraak Nº 7130149. Rechtbank Rotterdam, 2018-09-28

  ... . . Zo niet, is een openbare betekening van het exploot als bedoeld in artikel 54 lid 2 . . ...

 • Uitspraak Nº 200.261.274/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-02-11

  ...Het LBIO is op 31 januari 2017 tot openbare betekening overgegaan van de beschikking van de rechtbank van 15 juni 2016 ...