overbetekening derdenbeslag

99 resultaten voor overbetekening derdenbeslag

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, May 14, 2008

  Conservatoir derdenbeslag nietig omdat geen overbetekening ex art. 721 Rv aan derde-beslagenen plaatsvindt. Beslaglegger handelt onrechtmatig door na te laten derde-beslagenen ervan op de hoogte te stellen dat het beslag is vervallen. Faillissement derde-beslagene; causaal verband.

  ... van deze rechtbank, ten laste van [eiser] conservatoir derdenbeslag doen leggen onder Kevam B.V., Blanca Architecten B.V. en Adlink Internet ... te leggen en nadat het beslag wegens het ontbreken van de overbetekening van de dagvaarding conform artikel 721 Rv nietig was, [eiser] en/of de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, July 27, 2011

  Conservatoir derdenbeslag onder notaris. Dagvaarding niet tijdig aangebracht, herstelexploit niet overbetekend aan derde-beslagene. Derde-beslagene keert beslagtegoed uit aan beslag-debiteur. Derde-beslagene aansprakelijk tegenover beslaglegger, want beslag komt niet te vervallen door achterwege blijven van de overbetekening.

  ... te Amsterdam om ten laste van KRC conservatoir derdenbeslag te leggen onder [B]. In dit verlof is bepaald dat de eis in de hoofdzaak ...3.3. Overbetekening van de dagvaarding aan [B] vond plaats op 29 juni 2009. Op diezelfde dag ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, July 27, 2011

  Conservatoir derdenbeslag onder notaris. Dagvaarding niet tijdig aangebracht, herstelexploit niet overbetekend aan derde-beslagene. Derde-beslagene keert beslagtegoed uit aan beslag-debiteur. Derde-beslagene aansprakelijk tegenover beslaglegger, want beslag komt niet te vervallen door achterwege blijven van de overbetekening.

  ... te Amsterdam om ten laste van KRC conservatoir derdenbeslag te leggen onder [B]. In dit verlof is bepaald dat de eis in de hoofdzaak ...3.3. Overbetekening van de dagvaarding aan [B] vond plaats op 29 juni 2009. Op diezelfde dag ...

 • Uitspraak Nº C/03/262506 / KG ZA 19-149. Rechtbank Limburg, 2019-06-06

  ... onder Oranjeflex B.V., gevestigd te Rotterdam, executoriaal derdenbeslag laten leggen op alle gelden, geldswaarden, vorderingen en/of roerende ... . [eiseres] stelt dat een rechtsgeldige overbetekening van het derdenbeslag niet heeft plaatsgevonden. Deze betekening heeft ...

 • Uitspraak Nº C/15/270092 / KG ZA 18-92. Rechtbank Noord-Holland, 2018-04-12

  ... heeft de vader voor een bedrag van € 2.655,87 executoriaal derdenbeslag gelegd op de bankrekening van de moeder met rekeningnummer [nummer]. Dit ... de vader vernomen, tot het moment dat zij het exploot van overbetekening van het derdenbeslag op haar bankrekening (hierna: exploot van ...

 • Uitspraak Nº C-01-329635 - HA ZA 18-40. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-09-12

  ...Dat is enkel een derdenbeslag onder de bank. . . . Deze proceskosten worden ... - overbetekening derdenbeslag € 94,32 . Het door [eiser] aan de gedaagden 2 ...

 • Verzet van Rechtbank Limburg, Sector kanton, May 01, 2013

  Verzet tegen verstekvonnis van 30 oktober 1998. Is verzet tijdig ingesteld? Toepasselijkheid artikelen 81 en 82 Rv (oud). Gedeeltelijke tenuitvoerlegging derdenbeslag op periodieke uitkering, thans in artikel 144 aanhef en onder b RV neergelegd, wordt ook in oude recht als juist aanvaard. Het onverkort toepassen van de geldende regels voor het aanvangen van de verzettermijn komt, gelet op de...

  ...[opposant] heeft aangevoerd dat een executoriaal derdenbeslag niet gelijk staat aan het kennis nemen van de inhoud van een vonnis. ... (datum betekening verstekvonnis) en op 20 mei 1999 (datum overbetekening derdenbeslag) woonachtig was aan het [adres], zijnde het adres waarop ...

 • Uitspraak Nº 200.240.810_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-03-24

  ... als executoriale titel voor het leggen van vereenvoudigd derdenbeslag is gebruikt. Grieven III en IV houden in dat bij het beslag aan bepaalde ... nietigheidsanctie aan verbonden, gelijk dit geldt bij de overbetekening van een (gewoon) derdenbeslag bij de beslagene (zie artikel 475i Rv waar ...

 • Uitspraak Nº 200.236.329/01 GDW. Gerechtshof Amsterdam, 2018-09-18

  ... één code werd gebruikt voor verschillende vormen van derdenbeslag, waardoor in dossiers waarin bijvoorbeeld een derdenbeslag op periodieke ... Het BFT voert aan dat de wettelijke termijn voor overbetekening van derdenbeslagen structureel werd overschreden en daarom sprake is van ...

 • Uitspraak Nº 200.162.413/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-09-27

  ... te Amsterdam hebben [appellanten] in 2013 conservatoir derdenbeslag doen leggen op het hiervoor genoemde bedrag van € 130.000,-. In kort ... 12 november 2013 gelegde conservatoire derdenbeslag en de overbetekening daarvan aan [geïntimeerde] op 18 november 2013 tot een bedrag van € ...

 • Uitspraak Nº 200.224.344/01 GDW. Gerechtshof Amsterdam, 2018-06-19

  ... “(…) De gemeente heeft naar aanleiding van het gelegde derdenbeslag een verklaring afgelegd. Aan de hand van de afgelegde verklaring had ...-verbaal van derdenbeslag van 7 januari 2016, alsmede de overbetekening van dat beslag. Daarmee heeft de gerechtsdeurwaarder naar het oordeel van ...

 • Uitspraak Nº C/10/455227 / HA ZA 14-734. Rechtbank Rotterdam, 2016-09-07

  ... en bankrekeningen van [gedaagden] Op 16 april 2014 vond overbetekening plaats. Op 7 mei 2014 is door de voorzieningenrechter de termijn voor het ...Het derdenbeslag op de bankrekeningen is vervallen omdat de dagvaarding niet was ...

 • Uitspraak Nº C/01/334971 / KG ZA 18-324. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-07-26

  ... . . . Kosten van dit derdenbeslag € 162,97 . . . . Kosten van ...

 • Uitspraak Nº C/15/268496 / HA ZA 18-3. Rechtbank Noord-Holland, 2018-10-24

  ... 2014 is namens de man ten laste van de vrouw executoriaal derdenbeslag gelegd onder een pensioenfonds en onder de Sociale Verzekeringsbank, dat ... kosten van derdenbeslag € 420,40; - kosten van overbetekening € 79,75; . . - . executiekosten € ...

 • Uitspraak Nº C/10/560008 / HA ZA 18-957. Rechtbank Rotterdam, 2019-06-05

  ...(derden)beslag gelegd tot afgifte van de Renault Master alsook derdenbeslag onder een betaalrekening van [gedaagde] bij de ABN AMRO Bank N.V. De ...Overbetekening aan de derde-beslagene en [gedaagde] vond plaats op 21 september 2018. . ...

 • Uitspraak Nº 220193. Rechtbank Noord-Holland, 2017-03-08

  ... onbetaalde facturen ten laste van Flory Cart conservatoir derdenbeslag onder Albert Heijn gelegd. . . . . 2.9. . ...Vervolgens is op 30 oktober 2013 onder overbetekening van onder meer het vonnis, aangekondigd dat het conservatoire beslag zou ...

 • Uitspraak Nº 5356024 RP VERZ 16-50633. Rechtbank Den Haag, 2016-12-16

  ... bedragen € 236,39 (bestaande uit € 164,12 aan kosten van derdenbeslag, € 67,27 aan kosten overbetekening en € 5,- aan informatiekosten). Als ...

 • Uitspraak Nº EA VERZ 16-1196. Rechtbank Amsterdam, 2016-12-30

  ... van [verzoekster] op 16 september 2016 conservatoir derdenbeslag doen leggen ten laste van Iblue Makelaars. . . . 1.19. . ... derdenbeslag, te vermeerderen met de kosten van de overbetekening van dit verzoekschrift aan de derde beslagene; VII. de wettelijke rente ...

 • Besluit beslagvrije voet

  ...Een deurwaarder die derdenbeslag legt, is gehouden uiterlijk bij de overbetekening van het beslag (op grond ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, February 29, 2012

  Advocatenkantoor vordert in conventie diverse verklaringen voor recht, inhoudende dat het niet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens zijn cliënten (gedaagden in conventie), althans dat die cliënten hierdoor geen schade hebben geleden. Er zijn hierover al procedures gevoerd bij de Raad van Discipline en bij het hof. De eisen van een goede procesorde staan...

  ... voorstelling van zaken te geven en door deze, door de overbetekening, ter kennis van [betrokkene] te brengen, met het gevolg dat de belangen ... is de raad van oordeel dat verweerders met het leggen van derdenbeslag onder de gebroeders [betrokkene] en de overbetekening van de ...

 • Kort geding van Rechtbank Zwolle, July 19, 2010

  Uitleg vonnis.

  ... PPDE wordt op 18 mei 2010 ten laste van Discus executoriaal derdenbeslag onder de ABN Amro Bank N.V. te Amsterdam (hierna ABN Amro Bank) gelegd. ... gelegde executoriaal derdenbeslag op te heffen, omdat de overbetekening daarvan aan Discus plaatsvond bij exploot van 7 juli 2010 en derhalve ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, October 27, 2009

  Devolutieve werking. Verklaringsprocedure.

  ...b. [X.] c.s. heeft op 3 september 2002 conservatoir derdenbeslag gelegd onder [Z.] ten laste van [A.] ter verzekering van voornoemde ...De overbetekening van dit derdenbeslag aan [A.] heeft op 6 september 2002 plaatsgevonden. c. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, June 07, 2011

  Als een gerechtdeurwaarder bij de uitoefening van zijn taak een vergissing maakt is dat niet zonder meer tuchtrechtelijk laakbaar. Het hof is echter van oordeel dat de fout in het onderhavige geval het gevolg is van verwijtbare onzorgvuldigheid aan de kant van de gerechtsdeurwaarder. Het hof acht de klacht van klaagster, zoals deze in deze beslissing opnieuw is geformuleerd, ten dele gegrond....

  ... dat hij in het exploot waarmee executoriaal derdenbeslag onder haar werkgever is gelegd ten onrechte als onderdeel van de vordering ...Volgens haar informatie zijn de kosten van overbetekening en derdenbeslag hoger dan de bedragen als door de gerechtsdeurwaarder ...

 • Kort geding van Rechtbank Groningen, Voorzieningenrechter, August 27, 2008

  Kort geding; auteursrechtelijke bescherming; rectificatie. In diverse publicaties is door gedaagden melding gemaakt van auteursrechtelijke bescherming van een hexagonale coin pusher en dat daarop door het op de markt brengen van Chinese kopieën inbreuk wordt gemaakt. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat niet is gebleken van het voor een auteursrecht vereiste oorspronkelijk...

  ... medegedeeld dat hij tengevolge van het door VdW/EAB gelegde derdenbeslag op vier door hem van KMG Asia betrokken coin pushers, die tijdelijk bij ... en heeft er, hoewel er sprake is van derdenbeslag, geen overbetekening plaatsgevonden. Het beslag is voorts onnodig gelegd nu een gegronde vrees ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, May 20, 2009

  Vordering betreft verdeling van nalatenschap. Bij verstekvonnis is gedaagde veroordeeld tot betaling van ruim 87.000,-. Betekening niet in persoon. Verzetdagvaarding wordt 28 november 2008 uitgebracht. Gedaagde heeft samen met haar schuldhulpverlener op 5 augustus 2008 een gesprek gehad met een advocaat. Deze heeft die dag contact gezocht met het kantoor van de advocaat van de wederpartij. Het...

  ...Op 28 oktober 2008 is namens [eiser] derdenbeslag gelegd onder de uitkeringsinstantie UWV, welk beslag op 31 oktober 2008 ... [gedaagde] dat de verzettermijn eerst is begonnen met de overbetekening van het derdenbeslag kan niet worden gevolgd. [gedaagde] heeft ter ...