pandrecht bij voorbaat

186 resultaten voor pandrecht bij voorbaat

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 29 september 2010

  De grondslag van de primaire vordering berust op de opvatting dat De IJsvogel Groep zich onrechtmatig jegens de failliet dan wel jegens de curator heeft gedragen door zich de complete inventaris, de handelsgoederen en de courante voorraad handelsgoederen van de failliet toe te eigenen zonder dat daarvoor een titel bestond. De IJsvogel Groep stelt zich, kort samengevat, op het standpunt dat zij...

  ...een schriftelijke ‘pandrechtovereenkomst’ tot stand gekomen. Voor zover van belang is in deze ...te leveren zaken door de franchisenemer bij voorbaat aan V.F.G. verpand. V.F.G. neemt deze in-pand-geving aan.’. 2.3 Vendex ...

 • Uitspraak Nº C/01/328458 / KG ZA 17-749. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-01-02

  ... Belle Ville wist bij het onverplicht vestigen van het stil pandrecht van 10-09-10 (of behoorde te weten) dat schuldeiser Rabobank benadeeld zou ...In beginsel gaat een eerder gevestigd pandrecht bij voorbaat op toekomstige vorderingen (te verkrijgen uit een voor de vestiging van ...

 • Uitspraak Nº 200.176.393. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-07-25

  ... 3. (…) ( Je zou er ook voor kunnen kiezen reeds nu bij voorbaat een pandrecht te laten vestigen op de zeugen ter zekerheid voor ...

 • Uitspraak Nº CV EXPL 15-34583. Rechtbank Amsterdam, 2016-12-16

  ... verstrekken, eventueel doch niet uitsluitend, bestaande uit een pandrecht op en het cederen van vorderingen op derden, waaronder het pensioen van de ...30 juni 2010 heeft [eiser 1] aan [eiser 2] een pandrecht bij voorbaat verleend op alle huidige en toekomstige uitkeringen waarop [eiser 1] recht ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 maart 2013

  Bestuurdersaansprakelijkheid. Een bestuurder heeft pandakten ondertekend waarin aan kredietverlener (RCI) wordt toegezegd dat een pandrecht eerste in rang wordt verstrekt. De bank had echter een ouder pandrecht waardoor RCI een deel van de door haar verstrekte kredieten niet krijgt terugbetaald. Is de bestuurder aansprakelijk? Welke norm dient daarbij te worden gehanteerd?

  ...(…). Zekerheden en verklaringen. - Pandrecht voorraden. Steeds uiterlijk aan het begin van elke maand ontvangt ABN AMRO ... deze goederen nog niet aan ABN AMRO zijn verpand, al dan niet bij voorbaat, tot zekerheid van de hiervoor genoemde verplichtingen van de ...

 • Uitspraak Nº 200.173.315/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-03-29

  ... deze twee partijen is bepaald dat ten gunste van Fa-Med een pandrecht is of wordt gevestigd op de vorderingen van Better Life. Deze bepaling ... verplichting vestigt de Klant hierbij - voor zover nodig bij voorbaat - een pandrecht in de hoogst mogelijke rang ten behoeve van Fa-med, die ...

 • Uitspraak Nº C/16/425237 / HA ZA 16-791. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-10-18

  ... van deze overeenkomst ten behoeve van de Leninggever eerste pandrechten vestigen op (i) de bedrijfsinventaris van zijn dochtervennootschap ... ‘[…] 1.1 Atlas vestigt hierbij, voor zover nodig bij voorbaat, pandrechten ten behoeve van [eiser] op de gehele bedrijfsinventaris ...

 • Uitspraak Nº 287063. Rechtbank Gelderland, 2016-04-06

  ... verleden waarbij ten behoeve van de stichting een bezitloos pandrecht is gevestigd op de roerende zaken en een stil pandrecht op de vorderingen ... voorbaat, in pand te geven aan Pandhouder, voor en namens wie Pandhouder verklaart ...

 • Uitspraak Nº HD 200.118.090_01 en HD 200.118.201_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2013-11-05

  ... 21 november 2011, geregistreerd op 23 november 2011, een stil pandrecht ten gunste van Glencore gevestigd op de voorraad aluminium als hierna in ... ingots, aluminium metal to be re-melted) en voor een deel bij voorbaat gevestigd op zaken die op dat moment nog toekomstig waren (waaronder naast ...

 • Uitspraak Nº 14/01605 en 14/01612. Hoge Raad, 2015-08-14

  ... 21 november 2011, geregistreerd op 23 november 2011, een stil pandrecht ten gunste van Glencore gevestigd op de voorraad aluminium zoals hierna ... dat Zalco eigenares werd van het aluminium, kon het daarop bij voorbaat ten gunste van Glencore gevestigde pandrecht tot stand komen. Nu Zalco ...

 • Uitspraak Nº C/10/559050 / HA ZA 18-912. Rechtbank Rotterdam, 2019-06-19

  ... . . Zekerheden: . pandrecht) door de kredietnemer (Beheer en [naam bedrijf 3] ; opm Rb). . . ... De kredietnemer verpandt, voor zover nodig bij voorbaat, aan de bank . . . Bepalingen: . ...

 • Uitspraak Nº 200.151.154/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-05-03

  ... akte van verpanding ten behoeve van [appellant 1] een pandrecht gevestigd op de inventaris en voorraad van de vennootschap. . . ... verkoop voortvloeiende vorderingen, maar vestigt niet zelf (bij voorbaat) een pandrecht op de vordering tot betaling van de koopprijs. Dat op ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Midden-Nederland, 20 maart 2013

  Pandrecht ex artikel 3:229 BW mogelijk op vergoeding wegens beëindiging huur na faillissement. Wel is het pandrecht geëindigd door betaling van de vergoeding aan de curator (Mulder/CLBN).

  ... standpunt dat zij ingevolge artikel 3:229 BW van rechtswege een pandrecht heeft verkregen op de beëindigingsvergoeding en op de vordering tot ... ontstaan van een pandrecht ex artikel 3:229 BW niet bij voorbaat is uitgesloten. 4.15. Vervolgens dient beoordeeld te worden of de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 12 september 2012

  Faillissement. Onder eigendomsvoorbehoud geleverd teeltsysteem. Hypotheekrecht? Geen natrekking/bestanddeelvorming. Fysieke verbondenheid in de zin van artikel 3:4 lid 2 BW. Het enkele in hanteerbare stukken zagen van teeltgoten, met kans op lekkage vandien, levert geen noemenswaardige beschadiging op aan het teeltsysteem in de tuinbouwkas. Bank heeft voorts geen rechtsgeldig pandrecht gevestigd,

  ...“Ingeval enige zaak of enig vermogensrecht waarop het pandrecht betrekking heeft of dient te hebben onder opschortende voorwaarde aan de ... geleverde teeltsysteem als toekomstig goed bij voorbaat stil kunnen verpanden aan Rabobank. Het pandrecht is in die zin slechts ...

 • Uitspraak Nº 18/00637. Hoge Raad, 2019-02-22

  ...Onder dit pandrecht op deze activa wordt in ieder geval verstaan pandrechten op alle ... en zijn ook de toekomstige vorderingen van NuAdvies op HBL bij voorbaat verpand. Ten aanzien van de openbare verpanding van toekomstige ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 3 februari 2012

  Stille verpanding. Rechtsgeldigheid ‘verzamelpandakte’-constructie. Afzonderlijke elementen waaruit onderhavige verpandingsconstructie bestaat, niet in strijd met wet, meer in het bijzonder met art. 3:239 lid 1 BW. Dit geldt ook voor vestiging stil pandrecht op vorderingen die op moment verpanding nog absoluut toekomstig waren. Aantasting verhaalspositie concurrente schuldeisers onvoldoende grond

  ..., verpandt de Kredietnemer hierbij, voor zover nodig bij voorbaat, aan de Kredietgever, die deze verpanding aanvaardt, alle huidige en ... Bedrijfsactiva zoals omschreven in de Algemene Bepalingen van Pandrecht, voor zover niet eerder aan de Kredietgever verpand; deze Bedrijfsactiva ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 februari 2013

  Faillissementspauliana; art. 42 en 47 Fw. Rechtsgeldigheid verpandingen door middel van verzamelpandakteconstructie. Volmacht die uitsluitend strekt tot uitvoering van in stampandakte neergelegde verplichting tot verpanding; onverplichte rechtshandeling? Samenspanning? Maatstaf. Vereiste van vaststaan datering zowel van akte waarin titel voor de verpanding ligt besloten als van akte waarin de...

  ..."Pandakte bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen (eerste pandrecht). De ondergetekenden,. ING Bank N.V. (..). hierna te noemen "de bank". en. ...Een openbaar pandrecht kan zowel op bestaande als bij voorbaat op toekomstige vorderingen worden gevestigd. 3.15 Voor de bedrijfsvoering ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2 februari 2010

  Renvooiprocedure. (Stil) pandrecht versus executoriaal beslag. Vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit een bestaande rechtsverhouding?

  ... als pandgever aangeduid) op 3 november 2000 aan de Rabobank een pandrecht verstrekt op onder meer "de vorderingen op derden". b) Deze pandakte ... rechtsverhoudingen betrof, heeft te gelden dat hierop bij voorbaat een pandrecht werd gevestigd, dat eerst kan worden uitgeoefend op het ...

 • Uitspraak Nº 14/06346. Hoge Raad, 2016-06-03

  ... - een pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris en voorraden en op alle ten ... overdracht of voor verpanding, maar de levering geschiedt dan bij voorbaat en verkrijgt pas werking nadat de voorwaarde vervuld is. Toen echter ...

 • Uitspraak Nº C/09/510604 / HA ZA 16-551. Rechtbank Den Haag, 2017-12-13

  ... 30 november 2009 heeft Rabobank mededeling gedaan van voormeld pandrecht aan FloraHolland. . . . . 2.7. . Per datum ... 35 lid 2 Faillissementswet (hierna: Fw) is de vestiging bij voorbaat van een pandrecht op een vordering die op datum faillissement nog niet ...

 • Uitspraak Nº C/10/486950 / HA ZA 15-1062 en C/10/503503 / HA ZA 16-569. Rechtbank Rotterdam, 2017-04-19

  ... pandgever zoals overeengekomen ten behoeve van de pandhouder een pandrecht, eerste in rang, op het navolgende onderpand. . . ...Stella Gioia B.V. cedeert hierbij bij voorbaat haar vordering op [stichting] voor alle gelden die deze stichting uit ...

 • Van kracht Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
 • Uitspraak Nº 3475249 UC EXPL 14-15847. Rechtbank Midden-Nederland, 2015-07-29

  ... 1] heeft of zal nog bij separate akte, waar toepasselijk, bij voorbaat en derhalve nu reeds voor alsdan, alle Rechten die zij ten gevolge van de ... . . . . Artikel 6. Pandrecht. . . . . 6.1. . Voor geval mocht ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 17 februari 2012

  Faillissement. Pand. Stil pandrecht op toekomstige vorderingen rekeninghouder als gevolg van stortingen gelden door derden op bankrekening? Betoog dat deze vorderingen (voldoende) rechtstreeks voortvloeien uit rekening-courantverhouding om onder voordien gevestigd stil pandrecht te kunnen vallen, ongegrond. Gelijke maatstaf van art. 3:239 lid 1 BW en art. 475 Rv. Oordeel hof dat bank niet te...

  ...In het kader van dat laatste had [A] een stil pandrecht verstrekt op haar (bestaande en toekomstige) inventaris, voorraden en ... voortvloeien uit de rekening-courantverhouding om onder het bij voorbaat gevestigde stille pandrecht op de rekening te (kunnen) vallen en (2) of ...

 • Uitspraak Nº C/10/489730 / HA ZA 15-1198. Rechtbank Rotterdam, 2020-07-01

  ... van de heer [eiser 1] zal ten behoeve van de Ontvanger een pandrecht worden gevestigd op de aansprakelijkheidsclaim die de heer [eiser 1] , de ... eerste in rang op zijn Vorderingen, voor zoveel nodig bij voorbaat. . (…) . 8 VERZUIM – UITWINNING . . . ...